PDA

View Full Version : although, despite, despite of, inspite, inspite oftaka_0515479
02-01-2007, 08:03 AM
có ai biết khi nào th́ dùng:" although, despite, despite of, inspite, inspite of " xin chỉ giúp ḿnh với.

famster
02-01-2007, 10:28 AM
Theo tài liệu của Washington State University về chữ "in spite of"(không phải "inspite of")

Although “in spite of” is perfectly standard English, some people prefer “despite” because it is shorter. Be careful not to mix the two together by saying “despite of” except as part of the phrase “in despite of” meaning “in defiance of.”

Và như vậy th́ không dùng chữ "despite of" ngoại trừ khi dùng trong câu "in despite of" có nghĩa là "mặc kệ cho"

Cũng không dùng chữ "in spite" một ḿnh!

In spite of all the rain that had fallen, the ground was still pretty dry.
Despite all the rain that had fallen, the ground was still pretty dry.
(Mặc cho mưa đă rơi rất nhiều, mặt đất vẫn c̣n khá khô)

C̣n "although" là "mặc dù"!

Although lot of rain had fallen, the ground was still pretty dry.

(Mặc dù đă nhiều mưa rơi, mặt đất vẫn c̣n khá khô!)

ruby90
20-05-2009, 09:40 AM
có ai biết khi nào th́ dùng:" although, despite, despite of, inspite, inspite of " xin chỉ giúp ḿnh với.
Ḿnh chỉ biết cách dùng của "although, despite, in spite of" thôi.
3 từ này đều có nghía là mặc dù.
Although + S+V ; although=even though=though
in spite of, despite + danh từ or cụm danh từ

kuachihuahua
20-05-2009, 06:41 PM
Nguyên tắc chung cần nhớ là :
Although/ though + mệnh đề
Despite / in spite of + cụm từ
Các công thức biến đổi từ mệnh đề sang cụm từ như sau:
1) Nếu chủ từ 2 mệnh đề giống nhau:
- Bỏ chủ từ ,động từ thêm ING .
Although Tom got up late, he got to school on time.
=> Despite / in spite of getting up late, Tom got to school on time.

2) Nếu chủ từ là danh từ + be + tính từ
- Đem tính từ đặt trứoc danh từ ,bỏ to be
Although the rain is heavy,.......
=> Despite / in spite of the heavy rain, ......
3) Nếu chủ từ là đại từ + be + tính từ :
- Đổi đại từ thành sỡ hửu ,đổi tính từ thành danh từ ,bỏ be
Although He was sick,........
=> Despite / in spite of his sickness,.......
4) Nếu chủ từ là đại từ + động từ + trạng từ
- Đổi đại từ thành sở hữu, động từ thành danh từ ,trạng từ thành tính từ đặt trước danh từ

Although He behaved impolitely,.....
=> Despite / in spite of his impolite behavior ,.........
5) Nếu câu có dạng : there be + danh từ Hoặc : S + have + N


- Th́ bỏ there be
Although there was an accident ,.....
=> Despite / in spite of an accident,......

Công thức này cũng áp dụng cho biến đổi từ BECAUSE -> BECAUSE OF