PDA

View Full Version : vài câu tiêng anh thắc măc....hanh a9
04-02-2010, 02:49 PM
1.what's wrong with you toda? Did you get out of bed on the wrong .....?
a. end b. side c. foot d. edge
2. you have to be rich to send a child to a private school because the fees are...
a. astronomical b. aeronautical c. astrological d. atmosphere
3. Conversations you strike up with traveling acquaintances usually tend to be....
a.imperative b. perserve c.insufficient d. trivial
4. Despite the bad weather, he......get to the airport in timẹ
a. could b. couldn't c. was able to d. almost
5. The asssistant suggested ...the next day when the manager would be there.
a. we are coming back
b. to come back
c. we will come back
d. we came back
6. why don't you both some ......for dinner on Thursday ? Kate and Bill are coming
a. past b. in c. through d. round
7. No one is so .......as the person who has no wish to learn.
a. unwise b. ignorant c. useless d. intelligent
8. Lee is .....at the local Chinese restaurant. Four waiters work there altogther
a. a waiter b. an waiter c. the waiter d. waiter
Mấy câu này ḿnh đă làm và xem đáp án rôi nhưng không hiểu v́ sao đáp án lai như vậy !! Các bạn coi giúp ḿnh nha , mỗi câu khi có đáp án xong nhớ giải thích tại sao chọn như thế nhé!! Cảm ơ nhiều

wellfrog
04-02-2010, 04:12 PM
8. Lee is .....at the local Chinese restaurant. Four waiters work there altogther
a. a waiter b. an waiter c. the waiter d. waiter
V́ có 4 người ở đó nên anh ta là 1 trong số đó, nếu chỉ có ḿnh anh ta làm waiter ở đó th́ mới dùng the, c̣n an sai thấy rỏ rồi, không dùng ǵ cả th́ không được v́ danh từ số ít đếm được không thể đứng 1 ḿnh
Câu 4 là phân biệt giữa could và was able to, bạn VÀO ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showpost.php?p=138380&postcount=19)xem nhéNhưng nếu bạn muốn nói rằng người ta đang t́m cách xoay sở làm một việc ǵ đó trong một hoàn cảnh đặc thù và việc đó có khả năng xảy ra th́ bạn phải sử dụng was / were able to (không phải could)

- The fire spread through the building very quickly everyone was able to escape.
Ngọn lửa lan khắp toà nhà rất nhanh nhưng mọi người đều t́m cách thoát thân được. (không nói “could escape”)

- They didn’t want to come with us at first but in the end we were able to persuade them.
Thoạt đầu họ không muốn đến với chúng tôi nhưng cuối cùng chúng tôi đă t́m cách thuyết phục được họ. ( không dùng “could persuade”).

billtan
04-02-2010, 07:07 PM
1.what's wrong with you toda? Did you get out of bed on the wrong .....?
a. end b. side c. foot gd. ede
câu thành ngữ có nghĩa là cảm thấy khó chịu và tức giân chẳng v́ lí do ǵ
2. you have to be rich to send a child to a private school because the fees are...
a. astronomical b. aeronautical c. astrological d. atmosphere
học phí cao ngất trời
3. Conversations you strike up with traveling acquaintances usually tend to be....
a.imperative b. perserve c.insufficient d. trivial

4. Despite the bad weather, he......get to the airport in timẹ
a. could b. couldn't c. was able to d. almost

5. The asssistant suggested ...the next day when the manager would be there.
a. we are coming back
b. to come back
c. we will come back
d. we came back

6. why don't you both some ......for dinner on Thursday ? Kate and Bill are coming
a. past b. in c. through d. round

Câu này có vấn đề.....xem lại

7. No one is so .......as the person who has no wish to learn.
a. unwise b. ignorant c. useless d. intelligent

8. Lee is .....at the local Chinese restaurant. Four waiters work there altogther
a. a waiter b. an waiter c. the waiter d. waiter

Mấy câu này ḿnh đă làm và xem đáp án rôi nhưng không hiểu v́ sao đáp án lai như vậy !! Các bạn coi giúp ḿnh nha , mỗi câu khi có đáp án xong nhớ giải thích tại sao chọn như thế nhé!! Cảm ơ nhiều


.................................................. .........................................

hanh a9
04-02-2010, 09:05 PM
cảm ơn wellfrog nhưng ḿnh muốn hỏi về câu 2 : tại sao đáp án lại chọn là astronomical( thiên văn học ) câu này ḿnh không hiểu lặm Liệu có thể dịch ra cho ḿnh được không?
Câu 5 : đáp án là . nhưng ḿnh nghĩ là sau suggest th́ có 2 cách dùng là mệnh đề có should và Ving thôi chứ? tại sao lại là mệnh đề quá khứ ở đây !
Câu 1ḿnh không hiểu nghĩa lắm!!! Có thể giải thích mấy cum từ đó được không

wellfrog
04-02-2010, 10:23 PM
cảm ơn wellfrog nhưng ḿnh muốn hỏi về câu 2 : tại sao đáp án lại chọn là astronomical( thiên văn học ) câu này ḿnh không hiểu lặm Liệu có thể dịch ra cho ḿnh được không?
astronomical ngoài nghĩa về thiên văn học nó c̣n có nghĩa là rất lớn khi nói về giá cả, số lượng này kia
Câu 5 : đáp án là . nhưng ḿnh nghĩ là sau suggest th́ có 2 cách dùng là mệnh đề có should và Ving thôi chứ? tại sao lại là mệnh đề quá khứ ở đây !
Suggest nếu mang nghĩa đề nghị th́ có 2 cách dùng như em nói nhưng nó c̣n 1 nghĩa nữa là : đưa ra ư kiến nhận xét , ám chỉ . Khi mang nghĩa này th́ nó như động từ b́nh thường nên dùng quá khứ như bao chữ khác
Câu 1ḿnh không hiểu nghĩa lắm!!! Có thể giải thích mấy cum từ đó được không
- câu 1 thành ngữ như bạn billtan nói ở trên nhé