PDA

View Full Version : Vài câu Toán khógirlxinh
10-06-2006, 03:48 AM
1. How many positive intergers less than 20 are equal to the sum of a positive multiple of 3 and a positive multiple of 4
A. Two
B. Five
C. Seven
D. Ten
E. Nineteen

2. Two tanks, X and Y, are filled to capacity with jet fuel. Tank X holds 600 gallons more than tank Y. If 100 gallons of fuel were to be pumped from each tank, tank X would then contain 3 times as much fuel as tank Y. What is the total number of gallons of fuel in the two full tanks ?
A. 1,400
B. 1,200
C. 1,000
D. 900
E. 800

hoàng trần minh châu
15-06-2006, 01:53 AM
tiếng anh gọi là "con nít toán"

kinhnghiem
16-06-2006, 02:37 PM
tiếng anh gọi là "con nít toán"

Thử giải coi Minh Châu, :D

tluong
22-06-2006, 12:01 AM
Ḿnh mới luyện GRE.Ḿnh luyện theo cuốn Barron's và Princeton Review.Phần Verbal th́ có nhiều tài liệu nhưng phần Math th́ ngoài các tài liệu trên ḿnh không t́m thấy thêm ở đâu để luyện thêm cả.Ngoài ra,nếu ḿnh không thi paper test ở VN (ở VN chỉ có thi paper,2 kỳ là Mar và Oct và chỉ tổ chức ở Hà Nội,minh ở TP HCM?) mà thi computer th́ nên thi ở đâu (TL,Sing...),đăng kư thế nào?,nhờ các bạn chỉ bảo giúp.Theo ḿnh biết th́ thi paper rất cực,thi computer lợi hơn?.Cám ơn rất nhiều.
Bài 1 thật sự ḿnh không hiểu.Bài 2 câu a (1400),giải hệ 2 ptŕnh bậc 1,đơn giản mà.
Mong được chỉ bảo thêm.
Thanks:)

tluong
04-07-2006, 02:17 PM
theo ḿnh hiểu bài 1 th́ giải như sau:

Gọi x là PM (possitive multiple) of 3, x=3;6;9;12;...
Gọi y là PM of 4,y=4;8;12;16;...
Gọi z là tổ hợp tổng các PM của 3 và 4

Yêu cầu bài toán là z=x+y<20

Tổ hợp các PM lại với điều kiện trên ta có Zn=z1+z2+z3+z4=4+3+2+1=10

the anwser is c

tienhm
14-01-2007, 10:02 AM
number 2, the anwser is Ạ
is it true?

double1185
15-01-2007, 10:36 AM
C&#226;u 1: C&#243; bao nhi&#234;u số nguy&#234;n nhỏ hơn 20 = tổng của 1 số chia hết cho 3 v&#224; 1 số chia hết cho 4:
c&#243; c&#225;c số: 7,11,15,19(3+4x),10,14,18(6+4x),13,17(9+4x),16(12+ 4x)
-> c&#243; 10 số đ&#225;p &#225;n d

C&#226;u 2: 2 th&#249;ng dầu chứa đầy dầu, th&#249;ng x chứa nh&#236;u hơn th&#249;ng y 600 barrel, nếu bớt 100 barrel ở mỗi th&#249;ng th&#236; x l&#250;c n&#224;y chứa nhiều gấp 3 lần y?
x-600=y
x-100=3(y-100)
-> x=1000, y =400 -> x+y=1400 , đ&#225;p &#225;n A

magic
26-01-2007, 03:16 PM
bai that hay

Ng0h4jd4ng
29-01-2007, 11:16 AM
C&#243; bạn n&#224;o gi&#250;p t&#244;i t&#236;m tư li&#234;u về GRE v&#224; GMAT hok
nam nay toi thj v&#224;o FPT m&#224; hok bi&#233;t hoc thế n&#224;o
lo wa trời.mong dc sư gi&#250;p dỡ của c&#225;c anh chi em tr&#234;n diễn đ&#224;n
Xjn cảm ơn rất nhjều v&#224; xjn dc hậu tạ

hocthi
16-07-2007, 01:46 PM
theo to bai so mot giai nhu sau: ta can tim so X=3a+4b <20 trong do X,a,b la so tu nhien > 0( quan trọng c&#225;i >0 lắm đ&#243;, nếu ko c&#243; điều kiện n&#224;y th&#236; kết quả sẻ kh&#225;c rất xa đ&#243;. nhu vay c&#225;c bạn chỉ cần vẽ đồ thị của đường thẳng 3a+4b=20 rồi bỏ ph&#226;n tr&#234;n x&#233;t phần dưới. đ&#233;m xem co bao nhi&#234;u diểm nguy&#234;n l&#224; xong th&#244;i( khoảng 30s nếu c&#225;c bạn đ&#227; quen với c&#225;ch giải n&#224;y) ch&#250;c c&#225;c bạn th&#224;nh c&#244;ng.

summerhq2006
23-08-2008, 02:28 PM
Các bạn đang luyện GRE và GMAT làm thử bài đơn giản này nhé!
A worker is paid d dollars an hour for the first 8 hours she works in a day. For every hour after the first 8 hours, she is paid c dollars an hours. If she works 12 hours in one day, what is her average hourly wage for that day?

(A) (2d + c)/3 (B) 8d + 4c
(C) (8d + 12c)/12 (D) (4d + 8c)/12

ha_a4_cva
08-09-2008, 11:18 PM
For first 8 hours, she is paid : 8d dollars
For next 4 hours, she is paid : 4c dollars
Therefore, her average hourly wage for that day is:
( 8d+ 4c)/12 or ( 2d+ c)/3
It means that I chose A

bocon_1001
09-09-2008, 04:44 PM
The answer is A

mimi_hihi
04-05-2009, 12:34 AM
theo to bai so mot giai nhu sau: ta can tim so X=3a+4b <20 trong do X,a,b la so tu nhien > 0( quan trọng cái >0 lắm đó, nếu ko có điều kiện này th́ kết quả sẻ khác rất xa đó. nhu vay các bạn chỉ cần vẽ đồ thị của đường thẳng 3a+4b=20 rồi bỏ phân trên xét phần dưới. đém xem co bao nhiêu diểm nguyên là xong thôi( khoảng 30s nếu các bạn đă quen với cách giải này) chúc các bạn thành công.
Đếm bằng niềm tin! Nói th́ dễ chứ thế thà xét dang c̣n hơn!