PDA

View Full Version : ngữ phápkid_1412_2812
23-09-2009, 08:43 PM
:36_002:ai học jỏi vao trợ giúp nha

wellfrog
24-09-2009, 12:30 AM
PHÂN BIỆT : HIỆN TẠI TIẾP DIỄN - TƯƠNG LAI GẦN - TƯƠNG LAI ĐƠN
Từ trước đến giờ các em thường dùng th́ hiện tại tiếp diễn để chỉ hành động đang xảy ra ở thời điểm hiện tại và được dịch là "đang " nhưng trong bài này cácn em sẽ học thêm một cách sử dụng nữa của nó là : sử dụng ở tương lai. Cùng với th́ tương lai gần và tương lai đơn, th́ hiện tại tiếp diễn sẽ làm phức tạp thêm cách phân biệt giữa chúng, dưới đây là cách phân biệt giửa 3 th́ này:
1) Th́ tương lai đơn:
Chỉ lời hứa, việc không có chuẩn bị trước
ví dụ:
A - My car is broken down !
B - Don't worry ! I will repair it for you.
Giải thích:
V́ B không hề biết trước A có xe hư nên khôgn có chuẩn bị ǵ mà chỉ đột xuất nên ta dùng tương lai đơn.
2) Th́ tương lai gần:
Công thức :
S + is / am / are + going to + động từ nguyên mẫu
Cách dùng:
- Chỉ một hành động đă có ư định làm.
- Chỉ một dự đoán.
ví dụ:
Oh, your language is ready now. What time are you going to leave ? ( hành lư đă sẳn sàng, bạn định mấy giờ khởi hành? )

Look at those dark clouds! ( nh́n mây đen ḱa! )
- Yes, it is going to rain soon ( ừ, trời sắp mưa rồi )
3) Th́ hiện tại tiếp diễn:
Cách dùng :
- Chỉ hành động đă chuẩn bị kế hoạch sẳn, thường có thời gian cụ thể hoặc một kế hoạch lớn, quan trọng đă quyết định làm thường có thời gian xác định
Ví dụ:
We are having a party next sunday. Would you like to come? ( chúng tôi có tổ chức 1 bữa tiệc vào chủ nhật tới, mời bạn đến dự )
Giải thích:
Đă mời người ta th́ chuyện đó phải đă được chuẩn bị hết rồi.
4) So sánh giữa hiện tại tiếp diễn và tương lai gần:
- Hiện tại tiếp diễn chắc hơn, dấu hiệu : có thời gian cụ thể, có lời mời (would you like...), chuyện quan trọng ( đám cưới, xây nhà, mua xe ...)
ví dụ:
I am having my house built next week. ( tuần tới tôi sẽ xây nhà)

englishhaveago
07-12-2010, 02:23 PM
phân BiỆt : HiỆn TẠi TiẾp DiỄn - TƯƠng Lai GẦn - TƯƠng Lai ĐƠn
Từ Trước đến Giờ Các Em Thường Dùng Th́ Hiện Tại Tiếp Diễn để Chỉ Hành động đang Xảy Ra ở Thời điểm Hiện Tại Và được Dịch Là "đang " Nhưng Trong Bài Này Cácn Em Sẽ Học Thêm Một Cách Sử Dụng Nữa Của Nó Là : Sử Dụng ở Tương Lai. Cùng Với Th́ Tương Lai Gần Và Tương Lai đơn, Th́ Hiện Tại Tiếp Diễn Sẽ Làm Phức Tạp Thêm Cách Phân Biệt Giữa Chúng, Dưới đây Là Cách Phân Biệt Giửa 3 Th́ Này:
1) Th́ Tương Lai đơn:
chỉ Lời Hứa, Việc Không Có Chuẩn Bị Trước
Ví Dụ:
A - My Car Is Broken Down !
B - Don't Worry ! I Will Repair It For You.
giải Thích:
V́ B Không Hề Biết Trước A Có Xe Hư Nên Khôgn Có Chuẩn Bị Ǵ Mà Chỉ đột Xuất Nên Ta Dùng Tương Lai đơn.
2) Th́ Tương Lai Gần:
công Thức :
s + Is / Am / Are + Going To + động Từ Nguyên Mẫu
cách Dùng:
- Chỉ Một Hành động đă Có ư định Làm.
- Chỉ Một Dự đoán.
Ví Dụ:
Oh, Your Language Is Ready Now. What Time Are You Going To Leave ? ( Hành Lư đă Sẳn Sàng, Bạn định Mấy Giờ Khởi Hành? )

Look At Those Dark Clouds! ( Nh́n Mây đen Ḱa! )
- Yes, It Is Going To Rain Soon ( ừ, Trời Sắp Mưa Rồi )
3) Th́ Hiện Tại Tiếp Diễn:
cách Dùng :
- Chỉ Hành động đă Chuẩn Bị Kế Hoạch Sẳn, Thường Có Thời Gian Cụ Thể Hoặc Một Kế Hoạch Lớn, Quan Trọng đă Quyết định Làm Thường có Thời Gian Xác định
Ví Dụ:
We Are Having A Party Next Sunday. Would You Like To Come? ( Chúng Tôi Có Tổ Chức 1 Bữa Tiệc Vào Chủ Nhật Tới, Mời Bạn đến Dự )
giải Thích:
Đă Mời Người Ta Th́ Chuyện đó Phải đă được Chuẩn Bị Hết Rồi.
4) So Sánh Giữa Hiện Tại Tiếp Diễn Và Tương Lai Gần:
- Hiện Tại Tiếp Diễn Chắc Hơn, Dấu Hiệu : Có Thời Gian Cụ Thể, Có Lời Mời (would You Like...), Chuyện Quan Trọng ( đám Cưới, Xây Nhà, Mua Xe ...)
Ví Dụ:
I Am Having My House Built Next Week. ( Tuần Tới Tôi Sẽ Xây Nhà)
Cái Này BẠn LẤy Ở Etf PhẢi Ko? Thank Và LẦn Sau NhỚ Ghi Rơ NguỒn Nhé !

Đăng Kư
10-11-2013, 06:50 PM
Sẵn giúp ḿnh bài này với:
Write questions with "to be going to"
Example: A: I'm going to buy a picture.
B: (Where/hang) Where are you going to hang it?
1. A: I'm going to paint my house.
B: (What color/ use)
2. A: I'm going to write a book.
B: (What topic/ write about)
3. A: I'm going to move my house.
B: (When/ move)
4. A: I have borrowed some money from the bank.
B: (What/ do)
5. A: My mother has just bought a TV.
B: (Where/ put)
6. A: My friend has been admitted to a school in America.
B: (When/ go)
7. A: She has just hired a boat.
B: (What / do)
8. A: My grandmother has just got a new TV.
B: (Where/ put the old one)
9. A: Dr is going to America to live.
B: (How/ go)
10. A: The new boy has just broken his father's precious jar.
B: (What/tell)