PDA

View Full Version : thành viên mới tiếng anh lẫn việt



khanhlinh97
27-07-2009, 04:48 PM
:04:heiio!my name is linh. iam grade 7. môn học yêu thick của ḿnh là tiếng anh. nhưng lại học rất stupis. Xin các bạn chỉ giáo thêm:04::04::04::20_003::20_003:

cunbongeadar
02-08-2009, 02:01 PM
:32_002::32_002::32_002: