PDA

View Full Version : liên tù nè moi ng`(danh cho hs lop 6)tien2902
20-06-2009, 08:39 AM
:86:LIÊN TỪ

*Định nghĩa
-Liên từ là từ dùng để nối gjữa các từ, nhóm từ , mệnh dề với nhau.
*Các loại liên từ
And :và( dùng để nối những cụm từ , từ cùng loại )
Bot...and :Cả
Eg: She is both intelligetn and beautiful.
Both I and he are students.
Not only.........but also : ko những mà c̣n
Eg: she is not only a singer but also an actress.
But :nhưng , ko , trừ(dùng để nối các từ , nhóm từ , mệnh đề trái ngược nhau)
Eg : He's slow but he is sure.
Yet : tuy thế , tuy vậy
Eg : He is rich , yet he is still very mian.
How ever : tuy nhiên( thường đứng ở đầu câu và sau nó là dấu phẩy )
Eg: She is very poor. How ever, she is very ginwerom
Or :hay, hoặc
Eg: Is it sunny or rainy?
Either........ or : hoặc.......hoặc
Eg : Either sitdow or stan up
So :chỉ nguyên nhân , kết quả
Eg : I'm very tired so I can't stand up
There fore : v́ rthế
When : khi
Eg : when it's cold , I never go swimming
When ever : bất cứ khi nào
Eg :Please call me when ever you need.
After : sau khi
Before : trươc khi
Because = as : v́, bởi v́

VŨ TUẤN HẢI
20-06-2009, 12:06 PM
Bạn ơi cái này ai xem chả được mà bạn bảo dành cho học sinh lớp 6 nhỉ. Mà ḍng cuối nè:
Because = as = since

tien2902
20-06-2009, 04:28 PM
ukm
thank nha

Ha_anh_1994
19-09-2009, 04:31 PM
Cảm ơn bạn v́ ḷng nhiệt t́nh nhé !

chipvuinhon
20-02-2010, 12:07 PM
pạn up kái j́ hay hơn đi bạn