PDA

View Full Version : CÂU TƯỜNG THUẬTwellfrog
10-09-2007, 11:06 PM
Ḿnh thấy là cấu trúc về câu tường thuật cũng rất hay thường gặp ,mà công thức lại đa dạng .Nên ḿnh đề nghị post tất cả những ǵ liên quan đến nó lên topic này và cả bài tập nữa để cùng trao đổi học tập .
Mà bắt đầu phải là những điều cơ bản nhất để những ai mới học tiếng Anh cũng có thể hiểu được .
Ḿnh xin bắt đầu trước nhé:
Câu tường thuật (c̣n gọi là câu gián tiếp ) là câu tường thuật lại lời nói của người khác .Khi làm câu tường thuật sẽ có những thay đổi chung như sau:
1) Thay đổi về người :
Ngôi thứ nhất th́ đổi thành người nói
(ngôi thứ nhất là các chữ mà khi bạn dịch ra tiếng Việt có chữ "tôi,chúng tôi") ex: my (của tôi) ,us (chúng tôi )....
Ngôi thứ hai đổi thành người nghe
Ngôi thứ hai là các chữ khi dịch ra tiếng Việt có chữ :"bạn,các bạn ":ex:your (của bạn ),you (bạn).....
2) Thay đổi về th́:
Nếu động từ tường thuật ở quá khứ th́ bên trong ngoặc phải giảm th́
Nguyên tắc giảm th́ :
+ Lấy động từ gần chủ từ nhất giảm xuống một cột
ex:
he goes out -> he went out (go giảm xuống cột 2 thành went)
he will go -> he would go ( will đứng gần chủ từ nhất nên chọn nó giảm xuống 1 cột thành would ,không chọn go để giảm v́ nó đứng xa chủ từ hơn will )
+ nếu giảm xong thành cột 3 th́ phải thêm had trước nó :
ex:
he went home -> he had gone (lấy went giảm xuống 1 cột thành gone , là cột 3 nên thêm had trước gone
* Các trường hợp không giảm th́ :
+ nếu hết cột để giảm th́ không giảm nữa

ex:
he would go -> he would go (would không c̣n cột để giảm nên giữ nguyên)
+ một sự thật luôn luôn đúng:
ex:
my teacher said "the Sun rises in the East "
--> my teacher said that the Sun rises in the East (mặt trời mọc hướng đông là một chân lư nên giữ nguyên th́)
+ Câu quá khứ mà có năm xác định
ex:
he said "I was born in 1980"
-> he said he was born in 1980 (giữ nguyên th́)
+ đông từ trong câu là quá khứ giả định ,hoặc câu điều kiện loại 2
ex:
he said " if you were a millionaire,...."
-> he said to me that if I were a millionaire,.....(không giảm th́)
he said "I would rather you went home"
-> he said he would rather I went home (went ở trên là quá khứ giả định nên không giảm th́)
(c̣n tiếp)

wellfrog
17-09-2007, 10:34 PM
3)Thay đổi về thời gian
Nếu động từ từong thuật ở quá khứ thì câu từong thuật phải có sự thay đổi về thời gian ,cụ thể như sau:
Now -> then
Today -> that day
Tomorrow -> the next day /the following day
Yesterday -> the day before/ the previous day
Last night -> the night before
Last + thời gian -> thời gian + before
Ago -> before
4) Những thay đổi về nơi chốn :
This -> that
These -> those
Here -> there

penh0k95
14-04-2009, 10:55 PM
1)_ a/. Direct speech (lời nói trực tiếp)
là lời nói của người nào đc thuật lại đúng nguyên văn và đc đứng giữa hai dấu kép.
b/. Indirect speec(lời nói gián tiếp)
là lời nói của người nào đc thuật lại theo ư của người tường thuật nhưng ư nghĩa của câu hôk thay đổi.
2)_ Động từ tường thuật
a/. say:
thường đc dùng trong lời nói trực tiếp, nếu có tân ngữ đi sau fải thêm giới từ "to"
b/. Tell:
thường đc dùng trong lời nói gián tiếp, nếu có tân ngữ đi sau th́ hôk cần giới từ
3)_Các chuyển đổi từ lời nói trực tiếp sang gián tiếp:Để chuyển đổi th́ chúng ta cần tuân theo 3 quy tắc:
a/. Đổi ngôi:
+ Ngôi thứ nhất => ngôi của chủ ngữ trong mệnh đề tường thuât.
+ Ngôi thứ hai: thông thường => ngôi thứ 3 or theo ngôi of tân ngữ trong mệnh đề tường thuât.
+ Ngôi thứ 3 hôk đổi
b/. Dổi th́:
Đổi theo nguyên tắc lùi về một th́
Một số đt: should, had better, ought to, must th́ hôk đội* Những trường hợp hôk đổi th́:
+ Khi ĐT tường thuật ở th́ HTĐ, TLĐ, HTHT.
+ Khi trong mệnh đề trực tiếp:
diễn tả một chân lư, một sự thực hiển nhiên, một định luật khoa hoc.
+ Nội dung trong mệnh đề trực tiếp diễn tả sự việc vừa mới xảy ra, vừa mới nói
c/. Đổi từ, cụm từ chỉ thời gian:
now --> then
ago--> before
today --> that day
yesterday -->the day before
tomorrow --> the next day
this --> that
these --> those
here --> these
5)_ a/. Lời nói trực tiếp là câu yêu cầu, mệnh lệnh:
--> S+ asked+O + to_V/ not to V

b/. Câu hỏi:
b1/. Câu hỏi yes /no--> S+ aske/ waned to know+O+if/where+S _ V
b2/. Câu hỏi Wh_ : S+ aske/ wanted to know+O +Wh_+S_V
* Nếu dùng với wanted to know th́ thường có thêm cụm từ "or not" (hay hôk)*
BT nàzz:chuyển đổi câu trực tiêp sau thành câu gián tiếp:I said to you: " Do you thanks to me? "

Bạn edit lại bài nhé...nên xuống ḍng và cân nhắc lại màu tiêu đề, màu chữ để bài dễ nh́n hơn nhé :)
Thanks

diem hang
14-04-2009, 11:44 PM
Câu tường thuật (Reported Speech)
a/ Định nghĩa : Câu tường thuật (hay c̣n gọi là câu nói gián tiếp) là cách nói mà ta dùng để tường thuật hay kể lại cho ai đó nghe những ǵ người khác nói hoặc đang nói.
b/ Cách chuyển từ câu nói trực tiếp sang câu tường thuật : Tùy theo 4 dạng câu nói mà người ta có cách chuyển khác nhau.
+ Trường hợp câu nói trực tiếp là câu phát biểu (Statements)
CÁCH CHUYỂN :
_ Lặp lại động từ giới thiệu SAY hoặc chuyển sang TELL, nếu SAY có thể bổ túc từ gián tiếp ( dạng SAY TO + Object )
_ Dùng liên từ THAT thay cho dấu hai chấm (http://vnsharing.net/forum/images/smilies/01.gif (http://vnsharing.net/forum/images/smilies/01.gif) , sau đó bỏ dấu ngoặc kép
_ Chuyển đại từ nhân xưng và tính từ sở hữu , nếu cần thiết tùy theo nghĩa của câu
Ví dụ :
I ---> He/She ; me---> his , her
Nếu động từ giới thiệu tỏn câu nói trực tiếp ở dạng quá khứ th́ khi chuyển sang câu tường thuật , động tù trong câu tường thuật được thay đổi theo quy luật sau :
CÁCH NÓI TRỰC TIẾP
1.Hiện tại đơn (Simple Present)
2.Hiện tại tiếp diễn (Present Continuous)
3.Hiện tại hoàn thành (Present Perfect)
4.Quá khứ đơn ( Simple Past)
5.Quá khứ tiếp diễn (Past Continuous)
6.Tương lai đơn (Simple Future)
7.Tương lai hoàn thành (Future Perfect)
8.Điều kiện ở hiện tại ( Present Conditional)
CÂU TƯỜNG THUẬT
1.Quá khứ đơn (Simple Past)
2.Quá khứ tiếp diễn (Past Continuous)
3.Quá khứ hoàn thành (Past Perfect)
4.Quá khứ hoàn thành (Past Perfect)
5.Quá khứ hoàn thành tiếp diễn ( Past perfect Continuous)
6.Tương lai ở quá khứ ( Future in the past : Would + V)
7. Điều kiện hoàn thành ( Perfect Conditional )
8. Điều kiện hoàn thành ( Perfect Conditional )
Tùy theo số mà chuyển đổi : 1--1 , 2---2 ,......
* Lưu ư : Quá khứ hoàn thành (Past Perfect ) , và điều kiện hoàn thành ( Perfect Conditional) vẫn ko đổi.
_ Chuyển trạng từ chỉ nơi chốn và thời gian theo quy luật


Chú ư : Màu nâu là dùng cho Câu nói trực tiếp màu đỏ là câu tường thuật
This ----> That
These ---- > Those
Now ----> Then
Here ----> There
Today ----> That day
Tomorrow ---> The next day / The following day / The day after
Yesterday ----> The day before / The previous day
Next week , month year ----> The following week / month / Year
Last night / week / month /year -----> The night/week / year before hoặc the previous night/ week / month / year
Tonight ----> that night
Ago ----> earlier / Before ( Ex : 2 days ago ----> 2 days before / earlier )
_ Các động từ của mệnh đề chính trong câu tường thuật là : SAY , TELL , ANNOUNCE , INFORM , DECLARE , ASURE , REMARK , DENY.....
Ex : He said : "I want to go to see An tomorrow"
=> he said that he wanted to go to see An the next day
( Anh ấy nói rằng anh ta muốn đi thăm An ngày hôm sau )
+ Chú ư :
_Sau động từ TELL bao giờ cũng phải có 1 bổ túc từ trực tiếp ( TELL + Object)
Ex : An said to me : " I will buy a car"
=> An told me that he would buy a new car
( An bảo tôi rằng anh ta muốn mua 1 chiếc xe mới )_ Trong câu tường thuật , THAT có thể được bỏ đi
Ex : She said : "I have worked here for one year"
=> She said ( that ) she had worked there for one year
( Cô ấy nói cô ấy đă làm việc ở đó được 1 năm )
Thường th́ dùng THAT sẽ hay hơn
_ Trong câu tường thuật , động từ khiếm khuyết MUST thường đc chuyển thành HAD TO , NEEDN'T chuyển thành DID NOT HAVE TO , nhưng MÚT , SHOULD , SHOULDN'T khi chỉ sự cấm đoán , lời khuên vẫn được giữ nguyên
VD : 1. His father said to him : "You must study harder"
=> Hisfather told him that he had to study harder
( Bố cậu ta bảo rằng cậu ta phải học chăm hơn )
2. Hoa said :"You needn't water the flowers because it rained last night"
=> Hoa said that he didn't have to water the flowers because it had rained the day before
(Hoa nói rằng anh ấy ko cần phải tối hoa v́ đă mưa vào tối hôm trước)
3. The doctor said to Nam : "You should stay in bed"
=> The doctor told Nam that he should stay in bed
( Vị bác sĩ bảo Nam rằng cậu ta nên ở trên giường)
_ Nếu câu nói trực tiếp diễn tả 1 sự thật hiển nhiên th́ khi chuyển sang câu tường thuật động từ vẫn ko đổi .
Ex : The professor said : "The moon revolves around the earth"
=> The professor said that the moon revolves around the earth
( Vị giáo sư nói rằng mặt trăng quay xung quanh trái đất)
_ Nếu động từ giới thiệu trong câu nói trực tiếp ở th́ hiện tại hoặc tương lai ( SAY/WILL SAY , HAVE SAID ...) th́ động từ trong câu tường thuật và các trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn khi được đổi sang vẫn ko đổi
Ex : She says : "The train will leave here in 5 minutes"
=> She says that the train will leave there in 5 minutes
_ Vài cách chuyển đại từ nhân xưng và tính từ sỡ hữu từ câu nói trực tiếp sang câu tường thuật .
CÂU NÓI TRỰC TIẾP
I
We
Me / You
Us
Mine
Ours
My
Our
MyselfCÂU NÓI TƯỜNG THUẬT
He /She
They
Him /Her
Them
His / Hers
Theirs
His / Her
Their
Himself / herself
+ Trường hợp câu nói trực tiếp là câu hỏi (Questions) :
Cách chuyển
_ Đổi động từ giói thiệu SAY thành ASK ( hoặc WONDER , WANT TO KNOW...)sau đó thêm bổ túc từ sau động từ ASK nếu cần thiết ( EX : Ask me , ask Tom...)
_ Bỏ dấu 2 chấm , dấu ngoặc kép và dấu chấm hỏi .
_ Lặp lại từ nghi vấn ( WHO , WHEN WHAT...) của câu nói trực tiếp . Nếu câu nói trực tiếp ko có từ nghi vấn th́ đặt IF hay WHETHER trước chủ ngữ của câu nói được tường thuật lại .
_ Chuyển đại từ nhân xưng và đại từ sỡ hữu cho phù hợp với ư nghĩa của câu , nếu cần thiết.
_ Đặt chủ ngữ trước động từ trong câu phát biểu .
_ Nếu động từ trong câu nói trực tiếp ở dạng quá khứ th́ chuyển th́ của động từ theo quy luật như trường hợp câu phát biểu .
_ Chuyển trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn theo quy luật theo trường hợp câu phát biểu .
Ex :
1. Dung said :"What did you do yesterday ?"
= > Dung asked me what I had done the day before
( Dung hỏi tôi đă làm ǵ vào ngày hôm trước )
2. Dung asked him : "Do you like swimming ?"
= > Dung asked him if he liked swimming .


+ TRƯỜNG HỢP CÂU NÓI TRỰC TIẾP LÀ CÂU CẦU KHIẾN (COMMAND)
*Cách chuyển
_ Đổi động từ giới thiệu sang TELL (hoặc AsK , ODER , BEG...) tùy theo ư nghĩa của câu ..
Sau đó thêm bổ túc từ vào sau TELL (hoặc AsK , ODER , BEG...) .
Ex : Ask him , Order the soldier, tell me .
Bỏ dấu 2 chấm , dấu ngoặc kép , dấu chấm than và từ PLEASE ( nếu có)
_ Nếu câu cầu khiến ở thể khẳng định , ta đổi động từ sang nguyên mẫu có TO theo mẫu :
TELL / ASK / ...+ PRONOUN / NOUN / + TO -INFINITIVE
_ Nếu câu cầu khiến ở thể khẳng định , ta đổi động từ theo mẫu
TELL / ASK / ...+ PRONOUN / NOUN / + NOT +TO -INFINITIVE
_ Đổi đại từ nhân xưng , tính từ sỡ hữu , trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn như các trường hợp trước nếu cần thiết .
* Ghi chú :
+ Pronoun : đại từ
+ Noun : danh từ
+To -infinitive : động từ nguyên mẫu có TO ( Ex : to do , to complain )
Ex :
1/ She said : "Close the door and go away !"
= > She told me to close the door and go away.
( Cô ấy bảo tôi đóng cửa lại và đi chỗ khác)
2/ Nam said to his brother : "Don't turn of the radio"
= > Nam told his brother not to turn of the radio
( Nam bảo em trai cậu ấy đừng tắt radio )
3/ The commandor said to his soldier : "Shoot !"
The commandor ordered his soldier to shoot.
( Người chỉ huy ra lệnh cho lính của ḿnh bắn )

mo_mang_dream
19-04-2009, 08:48 PM
:thumbs-up-nomi: bài của cậu rất hay nhưng tớ đề nghị cậu có thể ra bài tập để người đọc làm luôn cho dễ tiếp thu kiến thức tiện thể cậu ra bài và chỉ ra những trường hợp đặc biệt của dạng câu hay gặp

diem hang
20-04-2009, 10:07 PM
:thumbs-up-nomi: bài của cậu rất hay nhưng tớ đề nghị cậu có thể ra bài tập để người đọc làm luôn cho dễ tiếp thu kiến thức tiện thể cậu ra bài và chỉ ra những trường hợp đặc biệt của dạng câu hay gặp
Mọi người VÀO ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?t=20358) nà nha !

tthbah
15-05-2009, 03:40 PM
cái này hok có bài tập làm thử hẻ nếu có bài tập th́ có thể giúp hiểu thêm đc 1 tí

vitcon_fantasy
18-05-2009, 02:46 PM
:17_002:thanks a lot

tuyetdo10887
30-06-2009, 03:43 PM
you are the best!!^^

stephan_chaw
02-08-2009, 12:30 PM
2) Thay đổi về th́:
Nếu động từ tường thuật ở quá khứ th́ bên trong ngoặc phải giảm th́


Bạn cho ḿnh hỏi thêm, nếu trường hợp động từ tường thuật không ở th́ quá khứ th́ động từ trong ngoặc sẽ thay đổi như thế nào? cám ơn nhiều

wellfrog
02-08-2009, 04:55 PM
Bạn cho ḿnh hỏi thêm, nếu trường hợp động từ tường thuật không ở th́ quá khứ th́ động từ trong ngoặc sẽ thay đổi như thế nào? cám ơn nhiều
Th́ sẽ giữ nguyên th́
ví dụ;
Mary says" I love my mother"
=> Mary says that she loves her mother

tuantuptcnn
04-08-2009, 10:43 AM
Cho bài tập đi bạn ơi.

muatuyettan
17-12-2009, 01:31 PM
mọi người bổ sung thêm gián tiếp của câu điều kiện được không , ḿnh hơi lơ mơ về phần này, t́m trên diễn đàn nhưng chả thấy chỗ nào có cái này cả :smilie_crazy:
giúp với nha!

billtan
17-12-2009, 02:19 PM
Bạn cho ḿnh hỏi thêm, nếu trường hợp động từ tường thuật không ở th́ quá khứ th́ động từ trong ngoặc sẽ thay đổi như thế nào? cám ơn nhiều

Những câu mang nội dung như 1 chân lư, 1 điều hiển nhiên th́ không lùi th́ động từ.
Eg: " The sun rises in the East and sets in the West", said the teacher.

---> The teacher told us that the sun rises in the East and sets in the West
.

*Note: Mặt trời mọc ở đằng đông và lặn ở đằng tây là 1 điều hiển nhiên luôn luôn đúng trong mọi thời gian dù ở quá khứ hay ở hiện tại hoặc tương lai v́ thế chúng ta ko được phép lùi th́ động từ.


Do you understand?

wellfrog
17-12-2009, 04:17 PM
mọi người bổ sung thêm gián tiếp của câu điều kiện được không , ḿnh hơi lơ mơ về phần này, t́m trên diễn đàn nhưng chả thấy chỗ nào có cái này cả :smilie_crazy:
giúp với nha!
Th́ cũng như câu thường thôi, chỉ khác kà loại 2 và 3 th́ không giảm th́

thanhtung_hn4582
20-01-2010, 01:08 AM
_ Nếu động từ giới thiệu trong câu nói trực tiếp ở th́ hiện tại hoặc tương lai ( SAY/WILL SAY , HAVE SAID ...) th́ động từ trong câu tường thuật và các trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn khi được đổi sang vẫn ko đổi
Ex : She says : "The train will leave here in 5 minutes"
=> She says that the train will leave there in 5 minutes
em thấy chỗ này cứ làm sao
here là trạng từ chỉ nơi chốn , nó vẫn được đổi sang here đấy thội

wellfrog
20-01-2010, 08:58 AM
_ Nếu động từ giới thiệu trong câu nói trực tiếp ở th́ hiện tại hoặc tương lai ( SAY/WILL SAY , HAVE SAID ...) th́ động từ trong câu tường thuật và các trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn khi được đổi sang vẫn ko đổi
Ex : She says : "The train will leave here in 5 minutes"
=> She says that the train will leave there in 5 minutes
em thấy chỗ này cứ làm sao
here là trạng từ chỉ nơi chốn , nó vẫn được đổi sang here đấy thội
Chắc là bạn ấy nhầm thôi

nguyễn thúy trang
20-01-2010, 09:04 AM
èo , fần ń em đang cần, các anh các chị cho bài tập để em làm thử nhaz, em cám ơn nh́u

thanhtung_hn4582
20-01-2010, 12:09 PM
Câu tường thuật (Reported Speech)


_ Trong câu tường thuật , động từ khiếm khuyết MUST thường đc chuyển thành HAD TO , NEEDN'T chuyển thành DID NOT HAVE TO , nhưng MÚT , SHOULD , SHOULDN'T khi chỉ sự cấm đoán , lời khuên vẫn được giữ nguyên
VD : 1. His father said to him : "You must study harder"
=> Hisfather told him that he had to study harder
( Bố cậu ta bảo rằng cậu ta phải học chăm hơn )câu của ông bố nói không phải là câu chỉ sự cấm đoán ạ?
có thể cho em thêm 1 vài ví dụ về câu cấm đoán ,lời khuyên được không
đây là kiến thức em thấy lần đầu tiên v́ ở trên lớp các từ khiếm khuyết đều được giữ nguyên

wellfrog
20-01-2010, 12:47 PM
câu của ông bố nói không phải là câu chỉ sự cấm đoán ạ?
có thể cho em thêm 1 vài ví dụ về câu cấm đoán ,lời khuyên được không
đây là kiến thức em thấy lần đầu tiên v́ ở trên lớp các từ khiếm khuyết đều được giữ nguyên
My father said to me" you mustn't go out at night" ( cha tôi nói với tôi: " con không được ra ngoài vào ban đêm" ) => cấm đoán
=> My father told me that I mustn't go out at night

huongcute_queenofvipking
28-01-2010, 10:41 AM
Cảm ơn bạn đă post bài này lên cho mọi ng nhưng ḿnh biết về chúng rồi bạn có bài khác bám sát với ngữ pháp thi trong ĐH ko ban.Năm nay ḿnh thi ĐH rồi mong bạn giúp nhé!:69: ḿnh là Hường

docbee
28-01-2010, 07:46 PM
cam on nhieu

ndkhang24567
18-05-2010, 03:27 PM
than kyou very much

Tiffanny Nguyen
06-07-2010, 07:07 PM
Bác ếch có bài tập hok post len lun đy !!! Chứ mọi ng` đă post lên cấu trúc hít ̣y mà !!!:48_002:

sup3r_m0nk3y
08-07-2010, 10:29 AM
:69:

1.She said:can you speak English ,Minh"
2.thanh said to her teacher:"Will I finish my exercises at home ?'
3 Nien asked Hoa:"Do you have many new friend"
4 my friend said:"Are you going to leave tomor
5 they said to us"must you go now?'
6 i asked Nam"are you free to night?'
7 she said "are you busy now?"

truonglevan_a2
22-09-2010, 07:16 PM
:69:

1.She said:can you speak English ,Minh"
2.thanh said to her teacher:"Will I finish my exercises at home ?'
3 Nien asked Hoa:"Do you have many new friend"
4 my friend said:"Are you going to leave tomor
5 they said to us"must you go now?'
6 i asked Nam"are you free to night?'
7 she said "are you busy now?"
1.She asked Minh if you can speak English
2.thanh asked her teacher if he could finish my exercises at home
3 Nien asked Hoa if you had many new friend
4 my friend asked me if I was going to leave tomor
5 they asked us if we much go then
6 i asked Nam if he freed to night
7 she asked me if i was busy then

conuong2411
04-04-2011, 05:04 PM
các bạn có thể nói thêm về những trường hợp đặc biệt khi đổi sang dạng tường thuật này không !^^
ḿnh luôn bị cô mắng v́ k biết trường hợp đặc biệt của câu này
vậy nên ḿnh cảm ơn trước nhá!
HELP ME!

conuong2411
04-04-2011, 05:16 PM
:69:

1.She said:can you speak English ,Minh"
2.thanh said to her teacher:"Will I finish my exercises at home ?'
3 Nien asked Hoa:"Do you have many new friend"
4 my friend said:"Are you going to leave tomor
5 they said to us"must you go now?'
6 i asked Nam"are you free tonight?'
7 she said "are you busy now?"

1.she asked Minh if Minh could speak English
2.Thanh asked her teacher if she Would finish her exercises at home
3.Nien asked Hoa if she had many new friend
4.my friend asked if I was going to leave tomor
5.they asked us if we had to go then
6.i asked Nam if he was free that night
she asked if I was busy then

quangcvb
07-04-2011, 08:48 PM
thank cac ban nha

nascar2
22-08-2011, 10:36 PM
thanks những thông tin bổ ích của bro

quangcvb
10-10-2011, 09:15 PM
thank ban nha

nobitaken
21-10-2011, 12:57 AM
Thanks nhé !Ḿnh toàn bị vấp ba cái nà.

nobitaken
21-10-2011, 12:58 AM
Thanks nhé! Ḿnh toàn bị sai mấ cai na.

--------------------------------------------------------------------------------------
"Cách thi cao hoc (”http://kinhdoanh.edu.vn/cao-hoc/thac-sy-quan-tri-kinh-doanh-mba/thac-sy-quan-tri-kinh-doanh-mba.html”) tai chinh thuong mai (”http://kinhdoanh.edu.vn/”)
ở truong hoc vien tai chinh (”http://kinhdoanh.edu.vn/”) cực tốt! Bạn có tin không? Hăy t́m hiểu ngay."

minhthai0211
27-10-2011, 02:23 PM
Cái này ḿnh yếu nè, cám ơn đă chia sẽ

huukio
29-10-2011, 03:18 PM
ḿnh muốn học lại từ đầu th́ phải như thế nao?

voongvannga
05-12-2011, 12:53 PM
I like this

chuotconngocnghech
05-02-2012, 07:52 PM
thầy ơi phần này c̣n ǵ mở rộng hơn nữa ko.em đang cần gâp.cảm ơn thầy nh́u

nzhp.29
12-01-2013, 01:42 PM
có bài tập không ~~

nhoxshin_1812
30-05-2013, 03:24 PM
cảm ơn các anh chị!:smilie_goodjob::smilie_goodjob:

trần quyếtaa
10-02-2014, 09:44 PM
mọi người có biết cấu trúc câu bị động không

duongthaihoa
11-02-2014, 07:14 AM
mọi người có biết cấu trúc câu bị động không http://forum.tienganh123.com/threads/11428-cau-truc-cau-chu-dong-va-bi-dong.html :04:

leehi
26-02-2014, 09:38 AM
Phải note lại để học dần dần thôi, cảm ơn bạn nh́u nhé

iloveuiloveu
19-03-2017, 05:06 PM
cho ḿnh hỏi câu này : He said, "I was born in 1990. When was you born?" khi tường thuật lại thế nào ạ,
ḿnh nghĩ vế đầu có thời gian cụ thể trong quá khứ nên sẽ không lùi th́, c̣n vế sau có lùi th́ ko ạ?