PDA

View Full Version : [Tiếng Anh 12 - Unit 14] Phrasal verbpeden
08-04-2009, 10:45 PM
What are phrasal verbs?


1. A phrasal verb is a verb plus a preposition or adverb which creates a meaning different from the original verb.
Example:

I ran into my teacher at the movies last night. run + into = meet
Tối qua tôi gặp giáo viên của tôi tại rạp chiếu bóng
He ran away when he was 15. run + away = leave home
Anh ta rời khỏi nhà/bỏ nhà đi khi anh ta 15t


2. Some phrasal verbs are intransitive. An intransitive verb cannot be followed by an object.
Example:

He suddenly showed up. "show up" cannot take an object
show up = arrive
Đột nhiên anh ta đến3. Some phrasal verbs are transitive. A transitive verb can be followed by an object.
Example:

I made up the story. "story" is the object of "make up"
make up = invent
Tôi sáng tác câu chuyện đó4. Some transitive phrasal verbs are separable. The object is placed between the verb and the preposition.

Example:

I talked my mother into letting me borrow the car.

talk s.o into sth = persuade
Tôi thuyết phục mẹ cho tôi mượn cái xe hơi


She looked the phone number up.
look s.th up = find
Mẹ tôi t́m kiếm/ tra cứu số điện thoại5. Some transitive phrasal verbs are inseparable. The object is placed after the preposition.
Example:

I ran into an old friend yesterday.
run + into = meet
Hôm qua, tôi gặp lại người bạn cũ
They are looking into the problem.
Look into = examine the facts about a problem or situation
Họ đang xem xét/ thẩm tra vấn đề đó6. Some transitive phrasal verbs can take an object in both places.
Example:

I looked the number up in the phone book.
I looked up the number in the phone book.


7. WARNING! Although many phrasal verbs can take an object in both places, you must put the object between the verb and the preposition if the object is a pronoun.
Example:

I looked the number up in the phone book.
I looked up the number in the phone book.
I looked it up in the phone book. correct
I looked up it in the phone book. incorrectTra cứu phrasal verb theo chữ cái đầu tại đây (http://www.englishpage.com/prepositions/verb_preposition.html)

Làm các bài tập về phrasal verb theo từng động từ khác nhau tại đây (http://www.usingenglish.com/glossary/phrasal-verb.html)

Có ǵ ko hiểu hay thắc mắc ǵ post tại thread này luôn nhé !

becon_ak
17-04-2009, 08:29 PM
thank you very much

trieu son tung
27-03-2010, 09:07 PM
toi chua nho het dc nghia cua phrasal verb ba con chi gum coi

nguyenthao156
05-04-2010, 11:03 PM
Cảm ơn bạn nhiù nha !:32_002:

lunarkid102
20-03-2011, 04:45 PM
nói chung là cái phần nàY khó