PDA

View Full Version : Although vs though vs even thoughhoangtuhatde
07-03-2009, 10:11 PM
Although - là từ nối diễn tả ư nhượng bộ

e.g - Although Amit has a car, he doesn't often drive it.

Although có thể đứng đầu câu or giữa câu

e.g - Although the cafe was crowded, we found a table. OR We found a table although the cafe was crowded.

Though - là 1 dạng khác. Nó có nghĩa giống như although.

e.g - Though / Although I liked the sweater, I decided not to buy it.

though có thể đứng cuối câu
e.g - I liked the sweater. I decided not to buy it, though.

Even though - mạnh hơn và có ư nhấn mạnh hơn although.

e.g -

1). Ram looked quite fresh even though he'd been playing cricket.

2). Even though you dislike Sanya, you should try to be nice to her.

Chú ư - Chúng ta có thể dùng "in spite of the fact (that)" tương tự như although.

e.g -

I'm no better although I've taken the pills.

OR

I'm no better in spite of the fact that I've taken pills.


Chú ư -- Đôi khi có 1 số trường hợp hơi khác

Even though -- Khi mệnh đề nhượng bộ là phủ định và mệnh đề chính là khẳng định
eg -- Even though Ram hadn't studied, he passed the exam.
Although -- Khi mệnh đề nhượng bộ là khẳng định và mệnh đề chính là phủ định

eg -- Although Ram had studied very hard, he did not score well.

thang_dl86
10-03-2009, 11:37 AM
ḿnh biết khi clause chứa although hay even though nằm ở sau th́ ko có dấu comma(,) ?????

..::Scorpior::..
10-03-2009, 01:47 PM
e.g - Although Amit has a car, he doesn't often drives it.

sau doesn't là V-inf mà cậu :21_002:

hoangtuhatde
10-03-2009, 04:01 PM
sau doesn't là V-inf mà cậu :21_002:
Ừh nhỉ viết vội quá quên mất ^^!

hoangtuhatde
10-03-2009, 04:03 PM
ḿnh biết khi clause chứa although hay even though nằm ở sau th́ ko có dấu comma(,) ?????
Có hay ko, ko qua trọng đâu bạn, cũng giống như tiếng việt trước "và" th́ ko có dấu phẩy mà có khi vẫn xài đó thôi

..::Scorpior::..
11-03-2009, 09:47 PM
Although/ Even though th́ đứng đầu câu th́ có comma ngăn cách 2 clause.
Cả 3 cái khi đưa vào giữa bỏ thêm comma th́ hết chỗ ( hít hiểu)---> ko có :13_002:

hoangtuhatde
12-03-2009, 08:41 PM
Theo số đông tớ bỏ comma đi vậy!^^!

tocroi
12-03-2009, 11:19 PM
cám ơn về chia sẻ hữu ích nhé

Not like that
04-04-2009, 08:36 PM
although, though và even though đều giống nhau cả thôi mà. Tớ được học như thế

hoangtuhatde
05-04-2009, 11:44 AM
although, though và even though đều giống nhau cả thôi mà. Tớ được học như thế
Trên lớp học mấy ông thầy bà cô biểu thế, sâu ra mới thấy nó khác :86:

capuchin
26-04-2009, 09:43 AM
To Scorpior: "Although Amit has a car, he doesn't often drives it." là 1 câu đúng, ko có vấn đề ǵ cả. Often là trạng từ, có thể đứng liền trướng động từ chính drive và sau trợ động từ doesn't.

To hoangtuhatde:
Though và although dùng trong trường hợp trang trọng hơn. Though có thể được đặt cuối câu.
Eg: I like the shirt. I decide not to buy it, though.

Even though mang sắc thái mạnh hơn, dùng khi muốn nhấn mạnh.