PDA

View Full Version : If, even if, and words relatedserenade
14-11-2006, 09:11 PM
Ḿnh đang học về phần câu điểu kiện, giúp ḿnh cách sử dụng giữa if và even if.
Ḿnh muốn hỏi thêm về nghĩa và cách sử dụng các từ như: providing that, as long as, on condition that, no matter how, however many, wherever khi viết lại câu thay cho if.
Cám ơn các bạn nhiều!

nguyen trung kiel
15-11-2006, 05:17 AM
có ai help em cái khoản "Conditional Sentences" với!em là lính mới àh ..!Thank trước!:D

Alo_Picasso
26-11-2006, 11:30 PM
Nếu ḿnh không nhầm th́ " If và even if " là giống nhau về cách dùng. C̣n nếu là " If even " th́ "If even= I wish "
Providing that : miễn là(= provided that )(+ clause)
Ex :I will agree to go providing that my salary is good.
As long as : miễn là(+ Clause)
Ex : i will tell you this as long as you promise not to tell anyone.
On condition that :Với điều kiện là(+clause)
Ex :I won't tell your parents on condition that you pay me back my book.
No matter how : dù có thế nào(+ adverb)
Ex : No matter how hard i tried , i couldn't open the doọr.
Wherever : Bất cứ nơi nào(+ clause)
Ex : You can sit wherever you want .

Alo_Picasso
27-11-2006, 12:28 AM
có ai help em cái khoản "Conditional Sentences" với!em là lính mới àh ..!Thank trước!:D
Conditional type 0 ( always true):
If S(1) + V ( Present simple) S (2) + V( present simple)

Conditional type 1 ( for future):
If S(1) + V( present simple ) S(2) +will/ shall + V( infinitive)

Conditional type 2( unreal tense):
If S(1) + V(past simple) S(2)+ would/could + V(infinitive)

Conditional type 3 ( for past)
If S(1) had+ V( past participle) S(2)+ would/ could+ have + V( past participle)

Conditional type 4 ( mixture of 2 and 3)
If S (1)+ had+ V(past participle) S(2)+ would/ could + V( infinitive)

Lưu ư : S(1) và S(2) có thể giống nhau

btanhbk
05-12-2006, 01:23 PM
Các bác có cách nào giúp em với, em cứ học trước quên sau!
Nhiều lúc thấy nản quá!

Bác nào chỉ cho em mấy cái kỹ năng nghe! Em nghe quá kém nên lười!

Thank các bác