PDA

View Full Version : May/might, must, mustn't, needn'tpeden
20-01-2009, 01:35 PM
May/ might : có lẽ , có thể

Might là quá khứ của may, trong nhiều từ điển ghi như vậy
Tuy nhiên, theo như SGK 12 cơ bản th́ 2 từ này có thể dùng thay thế cho nhau ở hiện tại đều có ư là có thể, có lẽ

Cần phân biệt may/might và can
can là chỉ khả năng, bạn có thể làm hay ko thể làm, nó có thể xảy ra hay ko thể xảy ra.
may/ might là chỉ khả năng xảy ra

EX : Be careful of that dog. It may /might bite you
Con chó hoàn toàn có khả năng cắn bạn, và có thể nó sẽ cắn !
Be careful of that dog. It can bite you
Câu này chỉ có ư định thông báo cho bạn là con chó có khả năng cắn bạn

Nhiều người quan niệm can, may/might đều có nghĩa có thể và nó chỉ khác nhau ở mức độ khả năng
EX : Be careful of that dog. It may /might bite you
Con chó có thể cắn bạn, có thể có hoặc ko, ko chắc chắn
Be careful of that dog. It can bite you
Con chó chắc chắn sẽ cắn bạn v́ nó can cắn bạn
=> Hướng suy nghĩ như vậy là sai đấy nhé !

Must : phải
khi dùng must tức là bạn buộc phải làm điều ǵ đó, ko làm ko dc

Mustn't : cấm
khi dùng mustn't tức là bạn buộc ko dc làm ǵ đó, như là bị cấm vậy đó

Needn't : ko cần
khi dùng needn't tức là bạn ko cần thiết phải làm ǵ đó, nếu có làm cũng ko sao, chỉ là thừa thải thôi.

Thực hành nào :

Use may/ might, must, mustn't or needn't to fill the spaces in the following sentences.
1/ You.............ring the bell; I have a key.
2/ We..........drive fast; we have plenty of time.
3/ We..........drive fast; there is a speed limit here.
4/ You........ find you have made a mistake.
5/ Accept his offer now. He...............change his mind later.
6/ We.................make any noise or we'll wake the baby up.
7/ You.................do all the exercises. They are very important.
8/ I want this letter typed but you..................do it today. Tomorrow will do.
9/ You..............take anything out of a shop without paying for it.
10/ Ask your bank manager. He........................be able to advise you better than I can.

Kvan_2711
20-01-2009, 04:30 PM
1/ You.....needn't........ring the bell; I have a key.
2/ We.....needn't.....drive fast; we have plenty of time.
3/ We.....mustn't.....drive fast; there is a speed limit here.
4/ You....must.... find you have made a mistake.
5/ Accept his offer now. He........might.......change his mind later.
6/ We..........mustn't.......make any noise or we'll wake the baby up.
7/ You..........must.......do all the exercises. They are very important.
8/ I want this letter typed but you..........needn't........do it today. Tomorrow will do.
9/ You.......may.......take anything out of a shop without paying for it.
10/ Ask your bank manager. He..............may..........be able to advise you better than I can.

flower_lovely_2007
21-01-2009, 05:38 AM
Use may/ might, must, mustn't or needn't to fill the spaces in the following sentences.
1/ You needn't ring the bell; I have a key.
2/ We needn't drive fast; we have plenty of time.
3/ We mustn't drive fast; there is a speed limit here.
4/ You need find you have made a mistake.
5/ Accept his offer now. He may change his mind later.
6/ We mustn't make any noise or we'll wake the baby up.
7/ You must .do all the exercises. They are very important.
8/ I want this letter typed but you needn't do it today. Tomorrow will do.
9/ You mustn't take anything out of a shop without paying for it.
10/ Ask your bank manager. He may be able to advise you better than I can.

chickenhen
28-01-2009, 07:32 PM
Use may/ might, must, mustn't or needn't to fill the spaces in the following sentences.
1/ You.......needn't......ring the bell; I have a key.
2/ We.....needn't.....drive fast; we have plenty of time.
3/ We......mustn't....drive fast; there is a speed limit here.
4/ You....must,.... find you have made a mistake.
5/ Accept his offer now. He........can.......change his mind later.
6/ We.........mustn't........make any noise or we'll wake the baby up.
7/ You.........must........do all the exercises. They are very important.
8/ I want this letter typed but you...needn't .........do it today. Tomorrow will do.
9/ You.......mustn't.......take anything out of a shop without paying for it.
10/ Ask your bank manager. He.............may...........be able to advise you better than I can.

nhócngốc
02-02-2009, 07:40 PM
Use may/ might, must, mustn't or needn't to fill the spaces in the following sentences.
1/ You......needn't.......ring the bell; I have a key.
2/ We.....needn't.....drive fast; we have plenty of time.
3/ We......mustn't....drive fast; there is a speed limit here.
4/ You....must... find you have made a mistake.
5/ Accept his offer now. He.....may........change his mind later.
6/ We........mustn't.........make any noise or we'll wake the baby up.
7/ You........must.........do all the exercises. They are very important.
8/ I want this letter typed but you.........needn't.........do it today. Tomorrow will do.
9/ You.......mustn't.......take anything out of a shop without paying for it.
10/ Ask your bank manager. He............must............be able to advise you better than I can.

Nhân thể, ḿnh xin nói thêm một chút:

Must cũng để chỉ khả năng nhưng ở đây là về một điều chắc chắn (ngược với đó là can't)
Mustn't là cấm ko được làm ǵ, phân biệt với don't have to là không có nghĩa vụ phải làm ǵ đó ...
C̣n may và might th́ cùng chỉ khả năng nhưng may is more common in formal language.
May can be used to express although clauses: She may be the boss, but that is no excuse for shouting like that. (kiểu để nhấn mạnh ấy mà !)
Có một cấu trúc nên biết, đặc biệt khi viết lại câu:
May/Might as well : this describes the only thing left to do, sth which the speaker is not enthusiastic about : Nobody else is going to turn up now for the lesson, so you may as well go home.
C̣n một idiomatic expression with try, using may for present reference, and might for past reference:( đảo ngữ để nhấn mạnh ): Try as I might, I could not pass my driving test .

peden
15-02-2009, 06:47 PM
Use may/ might, must, mustn't or needn't to fill the spaces in the following sentences.
1/ You......needn't.......ring the bell; I have a key.
2/ We.....needn't.....drive fast; we have plenty of time.
3/ We......mustn't....drive fast; there is a speed limit here.
4/ You....must may... find you have made a mistake.
5/ Accept his offer now. He.....may........change his mind later.
6/ We........mustn't.........make any noise or we'll wake the baby up.
7/ You........must.........do all the exercises. They are very important.
8/ I want this letter typed but you.........needn't.........do it today. Tomorrow will do.
9/ You.......mustn't.......take anything out of a shop without paying for it.
10/ Ask your bank manager. He............must may............be able to advise you better than I can.

Nhân thể, ḿnh xin nói thêm một chút:

Must cũng để chỉ khả năng nhưng ở đây là về một điều chắc chắn (ngược với đó là can't)
Mustn't là cấm ko được làm ǵ, phân biệt với don't have to là không có nghĩa vụ phải làm ǵ đó ...
C̣n may và might th́ cùng chỉ khả năng nhưng may is more common in formal language.
May can be used to express although clauses: She may be the boss, but that is no excuse for shouting like that. (kiểu để nhấn mạnh ấy mà !)
Có một cấu trúc nên biết, đặc biệt khi viết lại câu:
May/Might as well : this describes the only thing left to do, sth which the speaker is not enthusiastic about : Nobody else is going to turn up now for the lesson, so you may as well go home.
C̣n một idiomatic expression with try, using may for present reference, and might for past reference:( đảo ngữ để nhấn mạnh ): Try as I might, I could not pass my driving test .
Lâu quá cúng xém quên....:D

PHẠMVĂNQUA
17-08-2009, 12:51 AM
Thật tuyệt cảm ơn tất cả các bạn v́ bài viết!!!!!!
Ḿnh có vài ư kiến:

Xét t́nh huống sau:
You are looking for Bob. Nobody is sure where he is but you get some suggestions.
Bạn đang t́m Bob. Không ai chắc chắn anh ấy đang ở đâu nhưng bạn có vài gợi ư.
You: Where’s Bob?
Bob đang ở đâu?
He maybe in his office. (= Có lẽ anh ấy ở trong văn pḥng của anh ấy)
He might be having lunch. (= Có lẽ anh ấy đang dùng cơm trưa)
Ask Ann. She might know. (= Hỏi Ann. Có lẽ cô ấy có thể biết)

Chúng ta dùng may hay might để nói một điều ǵ đó có khả năng xảy ra. Bạn có thể dùng may hay might đều được, bạn có thể nói:
It may be true. or It might be true. (= perhaps it is true).
Điều đó có thể đúng.
She might know or she may know.
Có thể cô ấy biết.
H́nh thức phủ định là may not hay might not (hay mightn’t).
It might not be true. (perhaps it isn’t true).
Điều đó có thể không đúng.
I’m not sure whether I can lend you any money. I may not have enough. (perhaps I don’t have enough).
Tôi không chắc là có thể cho anh mượn tiền được hay không. Có thể là tôi không có đủ tiền.

Đôi khi could có nghĩa tương tự như may và might:
The phone’s ringing. It could be Tim. (= it may/might be Tim)
Điện thoại reo ḱa. Có thể là Tim gọi đó.
You could have left your bag in the shop. (= you may/might have left it...)
Có lẽ anh đă để quên túi xách ở cửa hàng.
Nhưng ở thể phủ định (negative) couldn’t lại có nghĩa khác với may not và might not:
She was too far away, so she couldn’t have seen you. (it is not possible that she saw you)
Cô ấy đă đi rất xa rồi, v́ vậy cô ấy không thể nh́n thấy anh.
A: I wonder why she didn’t say hello.
Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại không chào tôi.
B: She might not have seen you. (perhaps she didn’t see you; perhaps she did)
Cô ấy có thể đă không nh́n thấy anh. (Có thể cô ấy nh́n thấy và có thể không nh́n thấy anh)

Để nói về quá khứ chúng ta có thể dùng : may have (done) hay might have (done):
A: I wonder why Kay didn’t answer the phone.
Tôi không hiểu tại sao Kay lại không trả lời điện thoại.
B: She may have been asleep. (= perhaps she was asleep)
Có lẽ lúc đó cô ấy đang ngủ.
A: I can’t find my bag anywhere.
Tôi không thể t́m thấy cái túi ở đâu cả.
B: You might have left it in the shop. (= perhaps you left it in the shop)
Có thể bạn đă để quên nó ở cửa hàng rồi.
A: I was surprised that Sarah wasn’t at the meeting.
Tôi ngạc nhiên v́ Sarah đă không dự họp.
B: She might not have known about it. (perhaps she didn’t know)
Cô ấy có thể đă không biết về cuộc họp.
A: I wonder why Colin was in such a bad mood yesterday.
Tôi tự hỏi tại sao hôm qua Colin lại có một tâm trạng buồn như vậy.
B: He may not have been feeling well. (= perhaps he wasn’t feeling well)
Anh ấy có thể đă không được khỏe.

(javascript: leoHighlightsIFrameClose();)

peden
17-08-2009, 11:47 AM
Cảm ơn sự đóng góp của bạn. Tuy nhiên bạn nên lưu ư, khi copy bài từ một nguồn khác vào 4rum bạn phải ghi chú rơ lấy từ nguồn nào, để đảm báo ko vi phạm nội qui !

tonyeutienganh
12-01-2015, 08:08 PM
May/ might : có lẽ , có thể

Might là quá khứ của may, trong nhiều từ điển ghi như vậy
Tuy nhiên, theo như SGK 12 cơ bản th́ 2 từ này có thể dùng thay thế cho nhau ở hiện tại đều có ư là có thể, có lẽ

Cần phân biệt may/might và can
can là chỉ khả năng, bạn có thể làm hay ko thể làm, nó có thể xảy ra hay ko thể xảy ra.
may/ might là chỉ khả năng xảy ra

EX : Be careful of that dog. It may /might bite you
Con chó hoàn toàn có khả năng cắn bạn, và có thể nó sẽ cắn !
Be careful of that dog. It can bite you
Câu này chỉ có ư định thông báo cho bạn là con chó có khả năng cắn bạn

Nhiều người quan niệm can, may/might đều có nghĩa có thể và nó chỉ khác nhau ở mức độ khả năng
EX : Be careful of that dog. It may /might bite you
Con chó có thể cắn bạn, có thể có hoặc ko, ko chắc chắn
Be careful of that dog. It can bite you
Con chó chắc chắn sẽ cắn bạn v́ nó can cắn bạn
=> Hướng suy nghĩ như vậy là sai đấy nhé !

Must : phải
khi dùng must tức là bạn buộc phải làm điều ǵ đó, ko làm ko dc

Mustn't : cấm
khi dùng mustn't tức là bạn buộc ko dc làm ǵ đó, như là bị cấm vậy đó

Needn't : ko cần
khi dùng needn't tức là bạn ko cần thiết phải làm ǵ đó, nếu có làm cũng ko sao, chỉ là thừa thải thôi.

Thực hành nào :

Use may/ might, must, mustn't or needn't to fill the spaces in the following sentences.
1/ You.............ring the bell; I have a key.
2/ We..........drive fast; we have plenty of time.
3/ We..........drive fast; there is a speed limit here.
4/ You........ find you have made a mistake.
5/ Accept his offer now. He...............change his mind later.
6/ We.................make any noise or we'll wake the baby up.
7/ You.................do all the exercises. They are very important.
8/ I want this letter typed but you..................do it today. Tomorrow will do.
9/ You..............take anything out of a shop without paying for it.
10/ Ask your bank manager. He........................be able to advise you better than I can.
Không rơ bạn extract từ đâu: Might là quá khứ của may, trong nhiều từ điển ghi như vậy
Tuy nhiên, theo như SGK 12 cơ bản th́ 2 từ này có thể dùng thay thế cho nhau ở hiện tại đều có ư là có thể, có lẽ

Cần phân biệt may/might và can
can là chỉ khả năng, bạn có thể làm hay ko thể làm, nó có thể xảy ra hay ko thể xảy ra.
may/ might là chỉ khả năng xảy ra

EX : Be careful of that dog. It may /might bite you
Con chó hoàn toàn có khả năng cắn bạn, và có thể nó sẽ cắn !
Be careful of that dog. It can bite you
Câu này chỉ có ư định thông báo cho bạn là con chó có khả năng cắn bạn