PDA

View Full Version : giup minh dich bai nay voi anh emriconh
03-01-2009, 02:29 AM
The factor can provide money either with recourse or without recouse.
Normally, bank's factoring companies provide without recourse' factoring.
This means they buy the customer's invoices at their own risk, taking full responsibility for collecting the debts.
If the debt carries a poor risk the factor(or factoring company of the bank) will provide money on a "with recourse" basis.
That is, if the debtor fails to pay, the bank has right to get its money back from its customer.
It has recourse to the "borrower"
Full factoring is available in four forms.
One of these is when the bank takes over the administration of the sales ledger of the customer.
This includes checking the creditworthiness and credit status of the customers of their customer, sending out invoices, collecting payment and chasing slow payers
Another possibility with full factoring is credit management.The factoring company uses its information about the creditworthiness and credit status of companies which want to buy from its customer . It will buy the invoices sent to those companies which are good risks, on a non recourse basis . Invoices for goods supplied to poor risk customers may be bought on a with recourse basis . Or ,if the risk is bad enough the factor may not want to buy their invoices at all.
the advantage of this to the bank's customer is that it takes away bad debts.
The customer company is paid at a discount for all its invoices as they are raised and runs no risk of not being paid.
At the same time the factor decides which customers can be supplies on credit and which cannot.
A third possibility is when the factor pays the customer, in advance, 80 per cent of the value of the invoice as soon as the invoices is raised . This is equivalent to borrowing from the bank using one's invoices as security and banks will charge 2-4 per cent over their base rate.
Yet another service made available by factoring companies is regulation of cash flow. This is when the bank's factoring company pays the value of the invoice on an agreed date,say 30 days after the issue of the invoice . The advantage of this is that the customer knows in advance when the money is coming in and can use this money to pay wages and salaries or other debts which have to be paid at fixed times

hamhocnhungittien
14-01-2009, 03:01 PM
Factoring hay Forfaiting là Bao Thanh toán c̣n Factor là nhà cung cấp dịch vụ Bao thanh toán đó, thường là Ngân hạng, ḿnh sẽ gọi là Factor luôn cho tiên.
The factor can provide money either with recourse or without recouse.
Factor can thể cấp tín dúng có truy đ̣i hoặc không có truy đ̣i. CHữ resource chứ không phải recouse.
Normally, bank's factoring companies provide without recourse' factoring.
Thông thường, công ty bao thanh toán của ngân hàng cung cấp bao thanh toán không có truy đ̣i
This means they buy the customer's invoices at their own risk, taking full responsibility for collecting the debts.
Điều đó có nghĩa là họ mua những hóa đơn của khách hàng với những rủi ro của khách hàng, chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thu hồi nợ
If the debt carries a poor risk the factor(or factoring company of the bank) will provide money on a "with recourse" basis.
Nếu khoản nợ mang rủi ro lớn th́ factor hay công ty bao thanh toán của ngân hàng sẽ cấp tín dụng dựa trên "có truy đ̣i"
That is, if the debtor fails to pay, the bank has right to get its money back from its customer.
Diều đó nghĩa là nếu con nợ không trả được nợ, ngân hàng có quyền đ̣i lại tiền từ khách hàng của ḿnh
It has recourse to the "borrower"
Nó có quyền truy đ̣i tới người đi vay(khách hàng có nhu cầu bao thanh toán ấy mà)
Hix phải làm việc tiếp oy, để khi nào rảnh dịch tiếp hen, thấy hay th́ thanks cái cho có hứng dịch tiếp

hamhocnhungittien
15-01-2009, 02:01 PM
No body thanks, hix
Full factoring is available in four forms.
Bao thanh toán trọn gói có bốn dạng
One of these is when the bank takes over the administration of the sales ledger of the customer.
Một trong số chúng là ngân hàng sẽ chịu trách nhiệm quản lư sổ cái bán hàng của khách hàng
This includes checking the creditworthiness and credit status of the customers of their customer, sending out invoices, collecting payment and chasing slow payers
Việc này bao gồm kiểm tra mức độ tín nhiệm và t́nh trạng tín dụng của khách hàng của khách hàng, gửi đi những hóa đợn, thu hồi nợ và thúc giục những khách hàng chậm trả tiền
Another possibility with full factoring is credit management.The factoring company uses its information about the creditworthiness and credit status of companies which want to buy from its customer . It will buy the invoices sent to those companies which are good risks, on a non recourse basis
. Invoices for goods supplied to poor risk customers may be bought on a with recourse basis . Or ,if the risk is bad enough the factor may not want to buy their invoices at all.
Một khả năng khác của bao thanh toán trọn gói là quản lư tín dung. công ty bao thanh toán sử dụng của nó về mức độ tín nhiệm và t́nh trạng tín dụng của công ty muốn mua từ khách hàng của nó. Nó sẽ mua hóa đơn được gửi tới những công ty có rủi ro thấp, dựa trên cơ sở không truy đ̣i. Hóa đơn của việc cung cấp hàng hóa của những khách hàng có rủi ro cao cũng có thể được mua với việc có đ̣i. hoặc nếu rủi ro là quá lớn th́ factor có thể không mua hóa đơn của họ
the advantage of this to the bank's customer is that it takes away bad debts.
Thuận lợi của việc này đối với khách hàng của ngân hàng này là nó mang đi những khoản nợ xấu
The customer company is paid at a discount for all its invoices as they are raised and runs no risk of not being paid.
Khách hàng của công ty (Bao thanh toán) được trả một khoản chiết khấu với mỗi hóa đơn họ bán và hoạt động không c̣n rủi ro không được thanh toán.
At the same time the factor decides which customers can be supplies on credit and which cannot.
Cùng lúc đó factor quyết định khách hàng có thể được cấp tín dúng, khách hàng nào không được
A third possibility is when the factor pays the customer, in advance, 80 per cent of the value of the invoice as soon as the invoices is raised . This is equivalent to borrowing from the bank using one's invoices as security and banks will charge 2-4 per cent over their base rate.
Khả năng thứ ba là factor tthanh toán cho khách hàng trước 80% giá trị của hóa đơn ngay khi hóa đơn được phát hành. điều này tương đương với việc vay tiền từ ngân hàng khi họ sử dụng hóa đơn làm vật đảm bảo và ngân hàng sẽ tính phí 2-4% dựa trên lăi suất cơ bản của ngân hàng
Yet another service made available by factoring companies is regulation of cash flow. This is when the bank's factoring company pays the value of the invoice on an agreed date,say 30 days after the issue of the invoice . The advantage of this is that the customer knows in advance when the money is coming in and can use this money to pay wages and salaries or other debts which have to be paid at fixed times
Mặt c̣n lại của dịch vụ này là công ty bao thanh toán sẽ quản lư lưu thông tiền mặt. Điều này có nghĩa là khi công ty bao thanh toán của ngân hàng thanh toán giá trị của hóa đơn vào ngày thỏa thuận, thường là 30 ngày sau khi hóa đơn được phát hành. Điều này tiện lợi ở chỗ giúp khách hàng biết trước số tiền khi nào sẽ đến và có thể sử dụng để trả lương hoặc các khoản nợ phải trả với khoản thời gian là cố định.
Ok xong rồi, ai góp ư ḿnh hen, hay th́ thanks ḿnh phát