PDA

View Full Version : Phân biệt sự khác nhau giữa Anh anh và anh mỹMr.big
29-10-2008, 11:53 AM
Ḿnh đang thăc mắc và muốn phân biệt giưa tiếng anh anh và anh mỹ. Mọi người cùng vô trao đổi lấy kinh nghiệm nhé :85:. Trước tiên đây là một số điểm khác biệt cơ bản do ḿnh search trên net nhưng c̣n thiếu sót nhiều. Pác nào bít post thêm nhé :57:
Những điểm khác biệt nổi tiếng giữa tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ nhưng sự khác biệt đó sẽ không phải là một vấn đề lớn nếu bạn tới Anh làm việc.

Trước hết là một vài điểm khác biệt chính về GRAMMAR - Ngữ pháp - giữa tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ. Sau đây là hai khác biệt chính.

Trước hết là khi người Mỹ dùng từ 'just', 'already' hay 'yet' trong câu, họ thường dùng thì quá khứ đơn giản- the simple past tense, trong khi tại Anh thì chúng tôi thường dùng thì hiện tại hoàn thành - the present perfect.

Vì vậy, một người Mỹ sẽ có thể nói :

"I already had lunch."
"She didn't arrive yet."

Còn một người Anh thì sẽ nói là:

"I've already had lunch." - đó là câu nói ngắn của "I have already had lunch."
Hay...: "She hasn't arrived yet."

Đồng thời tại Anh, chúng tôi thường dùng 'have got' hay 'has got' khi nói về sở hữu, trong khi người Mỹ thì thường hay dùng 'have' hay 'has'.

Vì vậy, ví dụ, tiếng Anh Mỹ, chúng ta có thể nói:
"I have a new car."

Còn trong tiếng Anh Anh thì thường là:
"I've got a new car."

Về nghĩa thì hai câu đều giống nhau, có khác nhau một chút về ngữ pháp thôi.

Đó là hai khác biệt chính cùng một vài khác biệt nhỏ khách nhưng thực sự mà nói thì những khác biệt này hầu như không làm cho người Anh và người Mỹ không hiểu nhau.

Mặt khách thì những khác biệt về mặt VOCABULARY - Từ vựng - giữa tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ lớn hơn về mặt ngữ pháp, nhưng chúng cũng hầu như ít khi gây ra vấn đề nghiêm trọng.

Nhiều từ khác nhau giữa tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ là những từ không trịnh trọng hay là những từ lóng. ...

Chẳng hạn, tôi cho rằng nhiều người Mỹ có thể không quen với một từ lóng của Anh 'naff', có nghĩa là 'un-cool' - tạm dịch không thời thượng - hay 'poor-quality' - chất lượng kém.

Mặt khác, một người Anh có thể bị nhầm lẫn khi nghe câu này:

"The café is kitty-corner to the pharmacy."

Nó có nghĩa là quán cà phê nằm chéo góc bên kia đường với hiệu thuốc vì tiếng Anh Anh không có từ 'kitty-corner'.

Một ví dụ khác là về cách nói giờ...

Nếu muốn nói 2:45 - 2h45 tại Anh, chúng ta có thể nói:
"Quarter to three", hay 3:15 - 3h15 có thể nói "Quarter past three".

Trong khi đó, tại Mỹ, nói giờ như sau:
"Quarter of three" để chỉ 2:45, hay "Quarter after three" để chỉ 3:15.

Đây là một khác biệt nhỏ và nó sẽ không gây hiểu lầm và người ta có thể dễ dàng quen với cách nói khác nhau này.

Cũng có những khác biệt về SPELLING.

Một ví dụ là cách viết động từ 'to practise'- luyện, tập luyện:

Trong tiếng Anh Anh, từ này được viết với chữ 'S', P-R-A-C-T-I-S-E.
Còn trong tiếng Anh Mỹ, nó được viết với chữ 'C', P-R-A-C-T-I-C-E.

Còn nhiều ví dụ khác về cách viết hơi khác nhau, nhưng 99% là người Mỹ và người Anh có thể hiểu nhau. Tại Anh chiếu rất nhiều phim và chương trình truyền hình của Mỹ, và người Anh nghe những bài hát của các ca sĩ Mỹ nữa nên tiếng Anh Mỹ nói chung là khá quen thuộc với người Anh.

Nhưng có lẽ điều này lại không phải như vậy với người Mỹ tới Anh vì tôi cho rằng người Mỹ ít xem phim hay chương trình truyền hình của Anh.

Tôi cũng cần phải nói thêm rằng tiếng Anh ở các địa phương có thể cũng là một điều bạn cần phải nghĩ tới. Không phải tất cả mọi người Anh đều nói giống James Bond.

Có một số ngữ điệu các vùng khác nhau tại Anh mà bạn ít khi nghe thấy trên phim hay truyền hình và có thể là hơi khó thích nghi hơn.

Mr.big
29-10-2008, 12:09 PM
Lời giải thích này đầy đủ hơn :07:
While there are certainly many more varieties of English, American and British English are the two varieties that are taught in most ESL/EFL programs. Generally, it is agreed that no one version is "correct" however, there are certainly preferences in use. The most important rule of thumb is to try to be consistent in your usage. If you decide that you want to use American English spellings then be consistent in your spelling (i.e. The color of the orange is also its flavour – color is American spelling and flavour is British), this is of course not always easy – or possible. The following guide is meant to point out the principal differences between these two varieties of English.
1)Use of the Present Perfect
In British English the present perfect is used to express an action that has occurred in the recent past that has an effect on the present moment. For example:
I've lost my key. Can you help me look for it?
In American English the following is also possible:
I lost my key. Can you help me look for it?
In British English the above would be considered incorrect. However, both forms are generally accepted in standard American English. Other differences involving the use of the present perfect in British English and simple past in American English include already, just and yet.
British English:
I've just had lunch
I've already seen that film
Have you finished your homework yet?

American English:
I just had lunch OR I've just had lunch
I've already seen that film OR I already saw that film.
Have your finished your homework yet? OR Did you finish your homework yet?

2)Possession
There are two forms to express possession in English. Have or Have got
Do you have a car?
Have you got a car?
He hasn't got any friends.
He doesn't have any friends.
She has a beautiful new home.
She's got a beautiful new home.
While both forms are correct (and accepted in both British and American English), have got (have you got, he hasn't got, etc.) is generally the preferred form in British English while most speakers of American English employ the have (do you have, he doesn't have etc.)


3)The Verb Get
The past participle of the verb get is gotten in American English. Example He's gotten much better at playing tennis. British English – He's got much better at playing tennis.
4)Vocabulary

Probably the major differences between British and American English lies in the choice of vocabulary. Some words mean different things in the two varieties for example:
Mean: (American English – angry, bad humored, British English – not generous, tight fisted)
Rubber: (American English – condom, British English – tool used to erase pencil markings)


There are many more examples (too many for me to list here). If there is a difference in usage, your dictionary will note the different meanings in its definition of the term. Many vocabulary items are also used in one form and not in the other. One of the best examples of this is the terminology used for automobiles.
American English – hood British English – bonnet
American English – trunk British English – boot
American English – truck British English – lorry

Once again, your dictionary should list whether the term is used in British English or American English.
For a more complete list of the vocabulary differences between British and American English use this British vs. American English vocabulary tool.

5)Prepositions

There are also a few differences in preposition use including the following:

American English – on the weekend British English – at the weekend
American English – on a team British English – in a team
American English – please write me soon British English – please write to me soon


6)Past Simple/Past Participles

The following verbs have two acceptable forms of the past simple/past participle in both American and British English, however, the irregular form is generally more common in British English (the first form of the two) and the regular form is more common to American English.

Burn Burnt OR burned
Dream dreamt OR dreamed
Lean leant OR leaned
Learn learnt OR learned
Smell smelt OR smelled
Spell spelt OR spelled
Spill spilt OR spilled
Spoil spoilt OR spoiled7)Spelling
Here are some general differences between British and American spellings:
Words ending in –or (American) –our (British) color, colour, humor, humour, flavor, flavour etc.
Words ending in –ize (American) –ise (British) recognize, recognise, patronize, patronise etc.


The best way to make sure that you are being consistent in your spelling is to use the spell check on your word processor (if you are using the computer of course) and choose which variety of English you would like. As you can see, there are really very few differences between standard British English and standard American English. However, the largest difference is probably that of the choice of vocabulary and pronunciation. For further information concerning these areas please refer to the following links below.

sayityourway10
30-10-2008, 11:54 PM
à c̣n center(anh anh) và centre(anh mỹ)

it's me
24-11-2008, 07:31 PM
À c̣n có sự khác biệt giữa từ colour (anh-anh) và color (anh- mĩ) .hay cách đọc city (anh-anh) và city(anh-mĩ đọc như cidy vậy!)

tieuphuthuy
25-11-2008, 07:58 PM
^^có ǵ th́ post tiếp đi bạn, nhưng mà post = tiếng việt đọc cho nhanh nhé :D

icekream
29-11-2008, 04:56 AM
important người Mỹ đọc ko có chữ t(in đậm), có những chữ tương tự như Martin cũng đọc lướt bỏ chữ t luôn
(tạm thời nhớ có nhiu đó hà :) )

Miss Thuy
29-12-2008, 09:50 AM
hay qúa hen

Fusilier De Francais
02-01-2009, 01:49 PM
AmE = American English
BrE = British English.

Chúng khác nhau chủ yếu ở 5 điểm:
1/ Accent : Ngữ Giọng
2/ Phoneme : Ngữ Âm
3/ Intonation : Ngữ chuyển
4/ Frequency : Ngữ rung
5/ Style : Phong cách

Mà cái này có đàm đạo kinh nghiệm th́ cũng hông đc ǵ đâu. Các bạn phải học qua Âm Ngữ Học trước th́ mới hiểu đc.

ngốc quá
04-01-2009, 06:31 PM
AmE = American English
BrE = British English.

Chúng khác nhau chủ yếu ở 5 điểm:
1/ Accent : Ngữ Giọng
2/ Phoneme : Ngữ Âm
Phoneme : Âm vị ???

3/ Intonation : Ngữ chuyển
4/ Frequency : Ngữ rung
5/ Style : Phong cách

Mà cái này có đàm đạo kinh nghiệm th́ cũng hông đc ǵ đâu. Các bạn phải học qua Âm Ngữ Học trước th́ mới hiểu đc.


Chào bạn Fusilier De Francais,

Khi ngốc được học về ngữ âm & âm vị học, chương tŕnh học ở trường cũng chỉ đủ để học sinh đại học như ḿnh học tựa cưỡi ngựa xem hoa mà thôi.

Ngốc đoán Fusilier De Francais chắc hẳn đă nghiên cứu sự khác nhau giữa AmeE & BrE & có sự hiểu biết khá tường tận về vấn đề này. Nếu bạn không phiền, bạn có thể chia sẻ những kiến thức đó được không (trong thead này hoặc 1 thread mới) để các mems muốn t́m hiểu thêm về vấn đề này có cơ hội biết thêm, hiểu thêm ?

Cảm ơn bạn trước !!!
(Chỉ là đề xuất mạo muội & đường đột của ngốc thôi, bạn hoàn toàn có thể từ chối :) )

cunbongeadar
18-06-2009, 04:31 PM
dzậy làm sao để phân biệt đc?