PDA

View Full Version : Tóm tắt ngữ pháp bài 4funnyseason
16-10-2008, 11:16 PM
Ngữ pháp bài 4 theo SGK gồm 3 phần:
1. The + adjective
2. Used to + infinitive
3. Which as a connector
Bây giờ, chúng ta sẽ cùng xem phần thứ nhất trước.
THE + ADJECTIVE
Khi ta dùng the + adj để nói về một nhóm người có cùng chung đặc điểm, tính chất hay một tầng lớp người nói chung.
E.g. the rich (người giàu), the poor (người nghèo),...
USED TO + INF
Để chỉ những việc đă từng làm thường xuyên trong quá khứ, nay không c̣n nữa. (Để chỉ nững việc đă làm thường xuyên trong quá khứ, nay không biết là c̣n hay không, ta dùng th́ "quá khứ đơn")
E.g.: I used to go to school by bike when I was I child.
(Now, I no longer go to school by bike)
WHICH AS CONNECTOR
Which dùng để nối hai câu lại với nhau, và mang nghĩa đại diện cho ư chính của câu trước để làm chủ ngữ cho vế thứ 2.
E.g.: She couldn't come to the party. This was a pity.
--> She couldn't come to the party, which was a pity.
(Which ở đây thay thế cho ư nghĩa "couldn't come to the party)
(Nếu có thắc mắc th́ cứ hỏi, tui sẽ bổ sung)

tôi muốn giỏi tiếng anh
18-10-2008, 12:03 AM
sư phụ có thể chỉ dạy kĩ hơn về cách dùng từ which ko em c̣n mơ hồ wá cô giáo nói mài mà chẳng hỉu có lam đươc bài cũng fảj mở chi chít một mớ lí thuyết:feel_good: giúp em nha em dốt tiếng anh quá---------> sợ tiếng anh luôn

wow_me_and_you_wow
18-10-2008, 08:26 AM
Xin chỉ cho em luon cách dùng which,who,whom em biet công thức nhưng khi áp dụng vào bài tập th́ làmko được. Sẵn tiện chỉ em dùng that luon.Thanks you very much

wow_me_and_you_wow
18-10-2008, 08:32 AM
which được dùng như cách ở trên c̣n có cách 2 là trong mệnh đề quan hệ ko xác định(non-defining relative clause) which ko những đề cập đến danh từ mà c̣n có thể thay thế toàn bộ mệnh đề đừng trước.
Ex:het got married again a year later,which surprised everybody.
Which cách 2 này được dùng trong phần reading unit 4 đó các bạn xem thử đi

ronnie_titi_88
19-10-2008, 11:03 AM
Ai có bài tạp nèo về fần này th́ post lên cho pà con Practice zới., chứ nói ko ko vậy có nh́u người chưa hỉu đâu^^

autumn93
01-11-2008, 10:04 PM
Xin chỉ cho em một số bài tập để áp dụng vào , nói vậy vẫn chưa hiểu thấu đáo lặm

wellfrog
01-11-2008, 10:56 PM
Xin chỉ cho em luon cách dùng which,who,whom em biet công thức nhưng khi áp dụng vào bài tập th́ làmko được. Sẵn tiện chỉ em dùng that luon.Thanks you very much
Sao không VÀO ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?t=10751) mà xem, bài tập cũng có đầy đủ

huongle_83
11-11-2008, 12:44 PM
1.To smell a rat = feel sth wrong = cảm thấy bất ổn……When I saw the front door opened,I smelt a rat.
2.To get in someone’shair = bother somebody = làm phiền ai……….The children get in your hair when they make too much noise.
3.To pull someone’sleg = fool sb = lừa ai………You are pulling my leg,I don’t believe you.
4.To play it by ear = decide what to do later…rồi tính sau..When we go there,we’ll play it by ear.
5.To stick out one’s neck = take a risk = chịu nguy hiểm..I don’t want to stick out my neck for them because they are not my friends.
6. To get off someone’s back = stop bothering sb = tránh làm phiền ai….Get off my back ; don’t tell me to go out again; I have to work.
7.To sell someone down the river = betray sb = phản bội………His girlfriend sold him down the river and took the money with her.
8. TO spill the beans = reveal a secret = tiết lộ bí mật……Remember that you have promised not to spill the beans.
9.TO shoot the breeze= chat = tán gẫu…If you come to me tonight,we can listen to music and shoot the breeze.
10. TO bend over backwards = try very hard = cố gắng rất nhiều…..Everybody bent over backwards to help him because he was new.
11.TO go fly a kite = Go away = đi chỗ khác chơi …….Don’t disturb me anymore,go fly a kite ans give me alone.
12. TO kick the bucket = Die = Chết…..The old man took the secret with him when he kicked the bucket.
13. TO spread oneself too thin = Be involved in too many activities = Liên hệ nhiều thứ…How can you work at two jobs and go to school at the same time; you’re spreading yourself too thin.
14.Duck soup = Too easy = Quá dễ……This homework is duck soup to me.
15. TO hang on = Persevere = Bền chí…..Although they almost lost their store, they hung on until things got better.

Nguyễn Gia Hiếu
16-12-2008, 07:43 PM
Sao ko thêm 1 số bt vào hả sư phụ? Học fải đôi với hành chứ !

trankhanh46
13-09-2010, 10:26 PM
thank b nhieu nha

duclanh
11-10-2011, 12:00 PM
Chào các bạn!
Ai có bai tập của bài 4 tiếng anh lớp 10 khôn? cho minh xin với. Thanks

pekzuzu
17-10-2011, 08:43 AM
help me giup em cach dung khi nao dung use,
used to va be used to voi kho wa

pekzuzu
19-10-2011, 07:51 PM
help help help meeeeeeeeeeeeee giup em cach dung that di khi nao thi dung that dj kho wa ak kai nay em nham miet ak thay co oi giup em em can gap giup em voi