PDA

View Full Version : Cac Ban Chi Cho Minhbui quang minh
16-09-2008, 09:03 PM
Cac Ban Co The Chi Giup Minh Cau Tao Cua Thi Qua Khu Duoc Khong? Cam On Truoc

hippoha
17-09-2008, 06:11 AM
Bạn muốn hỏi về các cấu trúc của past tense đúng ko?
1. Hiện tại đơn: simple past
Đối với động từ TOBE
S+were/was+......
were: You, we, they
was: I, she, he, it
Ex: He was absent from class yesterday.
Đối với ordinary verb:
S+ V_ed/ V(2)
V-ed: động từ thêm đuổi ed như: missed, happened
V(2): động từ cột 2 trong bảng động từ bất quy tắc, cái này bạn phải học thuộc như: buy-> bought, take-> took
Ex: I visited my grandfather lastweek
Nếu là phủ định và nghi vấn bạn dùng trợ động từ DID
Ex: I did not go to school yesterday
Did yoy go to Italy?
2.Qúa khứ tiếp diễn: past continuous
S+ was/ were+ V_ing
Ex: He was watching TV at 8 o'clock yesterday.
3. Quá khứ hoàn thành: past perfect
S+ had+ P.P
Ex: We had lived in Hue before 1975.
4. Qúa khứ hoàn thành tiếp diễn: past perfect continuous
S+ had+ been+ V-ing
Ex: I had beed living in London for 10 years when I came.

Bạn ko nói th́ nào cụ thể nên ḿnh nói hơi nh́u