PDA

View Full Version : NgỮ Phápwellfrog
07-08-2008, 04:33 PM
WISH

Trong bài này chúng ta sẽ học về cách sử dụng động từ WISH với nghĩa là : ước, mong ước.
Công thức như sau:
Mệnh đề đi sau wish phải giảm th́
Nguyên tắc giảm th́ là chỉ việc lấy động từ gần chủ từ nhất lui về 1 cột (nếu là bất qui tắc) và thêm ed nếu là động từ b́nh thường.Nhưng nhớ là đối với to be th́ dùng were cho tất cả các ngôi dù số ít hay số nhiều.
He is...=> he were
Nói lư thuyết th́ mơ hồ nhưng trong thực tế các bạn chỉ cần nắm vững 2 kỹ năng làm bài ứng với 2 dạng đề thường cho của WISH
Dạng 1:
Chia động từ trong mệnh đề đi sau wish:
Dạng này có 2 h́nh thức là : chia động từ trong ngoặc hoặc trắc nghiệm. Tuy vậy cách thức làm vẫn giống nhau.
Cách làm như sau:
Giảm th́
Tức là tưởng tượng khi chưa có wish th́ ta chia động từ trong câu đó như thế nào, rồi chỉ việc giảm th́ xuống là xong.
Ví dụ:
I wish I (can) go out.
B́nh thường là dùng can, giảm xuống 1 cột thành could
=> I wish I could go out.
Dạng 2:
Viết lại câu dùng wish:
Dạng này tùy theo mức khó dễ được chia làm 3 cấp độ
Cấp độ 1:
Đây là loại dễ nhất, khi làm chỉ việc viết ngược lại câu đề và giảm th́ là xong
Ví dụ:
I don’t have a dog. ( tôi không có 1 con chó )
I wish…..
Ước ngược lại:
I wish I had a dog.(tôi ước ǵ tôi có 1 con chó )
I can’t swim.(tôi không biết bơi)
I wish…..
Viết ngược lại :
I wish I could swim. (tôi ước ǵ tôi biết bơi)
Cấp độ 2:
Cấp đô này khó hơn và thường bao gồm mệnh đề.
Cách làm:
Chọn 1 mệnh đề chủ yếu làm giống như trên cấp độ 1 c̣n mệnh đề c̣n lại biến thành to inf.
Ví dụ:
I can’t have my bike repaired because I don’t have enough money. ( tôi không thể sửa xe v́ không đủ tiền)
I wish…..
I wish I had enough money to have my bike repaired. ( tôi ước có đủ tiền để sửa xe)
Cấp độ 3:
Đây là cấp độ khó nhất đ̣i hỏi phải hiểu nguyên lư sâu xa của cấu trúc này :
- Chỉ sự mong muốn của người nói, bạn cứ đọc lên và thấy người nói muốn ǵ (hoặc không muốn ǵ ) th́ ta chọn chính động từ thể hiện ư muốn đó làm động từ chính :
Ví dụ:
It is nice to get good marks ( nó th́ tuyệt khi được điểm cao ) vậy là ta thấy người nói muốn có điểm cao (get.....) nên ta chọn động từ này làm động từ chính, c̣n các yếu tố khác bỏ hết.
-> I wish I got good marks
It is boring to sit here (ngồi đây chán quá) -> người nói không muốn ngồi đây (sit)
-> I wish I didn't sit here (tôi không muốn ngồi đây)

-Đối với câu mệnh lệnh th́ bạn phải dùng chủ từ "you"
Ví dụ:
go out! (đi ra !) -> tôi muốn bạn đi ra
-> I wish you went out
I like to pass the exam ( tôi muốn thi đậu)
Câu này nếu bạn nào máy móc theo kiểu cấp độ 1 th́ sẽ sai ngay
I wish I didn’t pass the exam (sai) v́ ước muốn của ngưoi đó là thi đậu chứ đâu phải thi rớt !
=> I wish I passed the exam (đúng)
.
Xem xong VÀO ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=175085#post175085)làm bài tập nhé

Nhox Sữa Chua =)
11-07-2010, 04:35 AM
NGỮ PHÁP
I. The past simple tense (th́ quá khứ đơn)

1. Cách dùng:
+ Diễn tả một hành động, sự việc đă xảy ra và kết thúc tại một thời điểm xác định trong quá khứ.
E.g. My parents went to Ho Chi Minh city last night
The boys came to see me yesterday
+ Diễn tả hành động, sự việc xảy ra suốt một khoảng thời gian trong quá khứ bây giờ chấm dứt.
E.g. He served in the Army from 1978 to 1988.
Her father worked in a factory for 10 years.
+ Diễn tả hành động có tính thói quen trong quá khứ, bây giờ không c̣n nữa.
E.g. When I was young, I went to the cinema every week
Each week we trekked to the big house.
+ Diễn tả một loạt các hành động nối tiếp nhau trong quá khứ
E.g. He walked into the room and turned on the light.
I got up, switched off the radio and sat down again.

2. Dấu hiệu nhận biết th́ quá khứ đơn (các trạng từ chỉ thời gian đi liền với th́)
- yesterday, yesterday morning/ afternoon/ evening
- last night/ week/ month/ year
- last + thứ trong tuần: Monday, Tuesday ... ; last Monday ....
- last + mùa trong năm: summer, fall ... ; last summer ...
- in + năm đă qua: 1988, 2008 .....; in 2008 ...
- khoảng thời gian + ago (a week ago, two days ago ...)
- the other day (ngày nọ)

3. Phân loại:
Th́ quá khứ đơn được chia làm ba thể:

a) Affirmative form (Thể khẳng định)
* Đối với động từ To be:


S + WERE/ WAS ...

- Nếu chủ ngữ là: I/ he/ she/ it và danh từ số ít: was
- Nếu chủ ngữ là: we/ they/ you và danh từ số nhiều: were
E.g. I was at home last night.
My parents were at school yesterday.
* Đối với những động từ thường có quy tắc, thường thêm ed
E.g. clean → cleaned
- Nếu động từ tận cùng là e, ta chỉ thêm d mà thôi.
E.g. live → lived
- Nều động từ tận cùng là một phụ âm + y, đổi y thành i + ed
E.g. study → studied
- Nếu động từ có một âm tiết mà tận cùng là một nguyên âm + phụ âm (ngoại trừ phụ âm w, y) ta gấp đôi phụ âm rồi thêm ed
E.g. stop → stopped
* Đối với những động từ bất quy tắc: học thuộc ḷng theo bảng động từ bất quy tắc và sử dụng đúng h́nh thức quá khứ của nó ở cột hai.
E.g. My father bought a new car yesterday.

b) Negative form (Thể phủ định)
* Đối với động từ To be


S + WERE/ WAS + NOT ...

E.g. She was not at home yesterday.
* Đối với tất cả động từ thường và động từ bất quy tắc, ta dùng:


S + DID NOT + V(inf) ...

E.g. I did not see her in school yesterday afternoon.

c) Interrogative form (Thể nghi vấn)
* Đối với động từ To be:


WAS/ WERE + S ....?

E.g. Were you at club last night?
- Với câu hỏi có từ để hỏi: Where, When, Why, ....


WHERE/ WHEN/ WHY + WAS/ WERE + S ....?

E.g. When were you there?
* Đối với động từ thường:


DID + S + V(infinitive)....?

E.g. Did you go to the cinema last night?
- Với câu hỏi có từ để hỏi:


WHEN/ WHERE/ WHY + DID + S + V(inf) ...?

E.g. Where did you go last night?

**Cách phát âm đuôi ed
- Những động từ có quy tắc tận cùng là âm /t/ và /d/, khi thêm đuôi ed ta đọc là /id/


need /ni:d/ => needed /ni:did/

- Những động từ có quy tắc tận cùng là âm /k/, /p/, /f/, /s/, ch, sh khi thêm đuôi ed, ta đọc là /t/
- Những động từ có quy tắc kết thúc là những âm c̣n lại, khi thêm đuôi ed, ta đọc là /d/


played /plei/=> played /pleid/


II. The simple past tense in wish - clause (Th́ quá khứ đơn trong mệnh đề Wish)
(câu mong ước); được dùng khi người nói mong ước điều trái ngược với thực tế

1. Mong ước ở hiện tại (mong thay đổi việc ǵ ở hiện tại):


S(1) + WISH/ WISHES + S(2) + V (past simple) ....

Chú ư: Động từ tobe chỉ dùng dạng ‘were'
E.g. I don't have enough time to finish my exam.
=> I wish I had enough time to finish my exam.

2. Mong ước trong tương lai (mong điều ǵ sẽ xảy ra hoặc muốn ai đó làm việc ǵ trong tương lai):


S(1) + WISH/ WISHES + S(2) + WOULD/ COULD + V ....

E.g. She will not tell me.
=> I wish she would tell me.

3 . Mong ước trong quá khứ (thể hiện sự hối tiếc điều ǵ đă xảy ra trong quá khứ):


S(1) + WISH/ WISHES + S(2) + HAD + P2 ...

E.g. I wish I hadn't eaten so much ice cream. (= but I ate so much ice cream)I.If only: giá mà,ước ǵ.
Dùng để tả các t́nh huống như hy vọng,ước ao,hối tiếc về việc ǵ đó...tuỳ theo th́ mà dùng với nó.
Cần nhớ: Mệnh đề if only có thể đặt một ḿnh hoặc có thể đặt thêm các mệnh đề khác theo sau tuỳ ư của câu.
a)If only + will: Dùng ở th́ hiện tại để diễn tả niềm hy vọng.
If only + S + simple present (mệnh đề if only đứng một ḿnh)
Ví dụ:
If only he passes B level of English.
(Giá mà cậu ta đậu tŕnh độ B tiếng Anh)
If only + S + present tense, S + will + V
Ví dụ:
If only he passes B level of English, his parents will open a big party.
(Giá mà cậu ta đậu được tŕnh độ B tiếng Anh th́ cha mẹ cậu ta sẽ mở tiệc lớn.
If only + S + will + V, S + will + V.
Ví dụ:
If only he will pass B level of English,his parents will open a big party.
(Giá mà cậu ta sẽ đậu được tŕnh độ B tiếng Anh th́ cha mẹ cậu ta sẽ mở tiệc lớn)--->Chỉ sự hy vọng

b)If only + simple past or past perfect.: để diễn tả một niềm ước ao hối tiếc việc ǵ,mà việc đó đă xảy ra trong quá khứ rồi.
If only + S + simple past tense.
hoặc
If only + S + past perfect tense.
VD:
If only he didn't drink too much wine.
If only he hadn't said: "liar".


III. Used to + inf

1. Ư nghĩa:
Nói về thói quen và t́nh trạng trong quá khứ bây giờ đă chấm dứt
Ex:
- I used to go to school on time, but now I am always late


2. Các trường hợp ko dùng “Used to”
Ko dùng để nói đến việc xảy trong quá khứ có thời điểm xác định, hoặc kéo dài trong bao lâu, hoặc xảy ra bao nhiêu lần
.
Ex:
* I worked very hard last month. I used to work very hard last month
* I lived in Da Nang for 13 years. I used to live in Da Nang for 13 years
* I went to Illinois 3 times last summer. I used to go to Illinois 3 times last summer

3. Vị trí trong câu quyết định trạng thái ư nghĩa:
* Thân mật: She always used to make a mess in her room.
* Trang trọng: He used always to be my boss.


“Used to + Inf” hoàn toàn khác nghĩa với “To be Used to + Ving”
TO BE USED TO + Ving: quen thuộc, thành thạo, có nhiều kinh nghiệm, kô c̣n xa lạ với ...
Ex: I am used to living by myself now, but it was hard at first.
= It took me a while before I was completely used to living by myself.


- Get/Become/Grow có thể đứng trước USED TO + Ving thay cho To BE: nghĩa hoàn toàn giống nhau:
Ex: She will soon get used to driving.
Little by little, the daughter in law became used to her new family.
- Trường hợp đặc biệt: USED được dùng như 1 tính từ để bổ sung nghĩa cho trạng từ QUITE/VERY:
Ex: My father is quite used to his Camry.


Dễ nhớ:
+ Thấy Ving sau use(d) => hiện tại, nghĩa là kinh nghiệm, quen thuộc => "to be/get/become/grow" chia ở hiện tại
+ Thấy Infi trước Use(d) => quá khứ, thói quen bây giờ kô c̣n nữa => kô có To Be, chỉ có động từ Use chia ở quá khứ là "Used"