PDA

View Full Version : Đáp Án Bài tập nâng cao Unit 6+7Nguyet Minh
15-03-2008, 02:15 PM
THREAD BÀI TẬP NÂNG CAO TIẾNG ANH KHỐI 7 .

Từ nay trở đi , thread này sẽ là nơi post và làm BT nâng cao tiếng anh khối 7. Để biết lư do , các bạn xem tại mục Thông báo (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?t=11285) nhé.
Chú ư : Không spam ở đây , thanks
Thân
Nguyệt Minh

Nguyet Minh
15-03-2008, 03:43 PM
BÀI TẬP NÂNG CAO UNIT 6+7

I/ Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để điền vô chỗ trống.
1.My sister is a stamp ____________ (COLLECT)
2.More and more young people want a university ____________ (EDUCATE)
3.We are rehearsing a play for the school anniversary____________ (CEREBLATE)
4.The most popular____________ at recess is talking.(ACT)
5.When I go to the library, I sit and read about____________things.(WONDER)


II/ Dịch ra tiếng Anh :

Trong Ngày lễ các bà mẹ , những người con trai và con gái tới thăm mẹ của họ và mang theo những món quà. Nếu họ không thể tới thăm được th́ họ thường gửi quà cho mẹ. Ngày lễ các bà mẹ đă trở thành ngày nghỉ ngơi cho những người mẹ trong mỗi gia đ́nh. Bởi vậy, những cô con gái th́ nấu cơm và dọn bàn cho các bữa ăn , c̣n những người con trai th́ giúp việc dọn dẹp nhà cửa , rửa bát đĩa. Ở Mỹ và Canada , Ngày lễ các bà mẹ là Chủ Nhật thứ 2 trong tháng 5. Nhưng ở Việt Nam , ngày lễ này không phổ biến lắm.

III/ DÙng từ gợi ư để hoàn thành các câu.
1.Father/ mechanic / and/ work / factory
2.He / work / five days / week .
3.He/ usually / work / morning / so / he / free/ afternoon
4.In/ free time / father / often / go / play / badminton
5.Mother / teacher / and / teach Math / school / near house
6.So / she / have / lot time / take care / us
7.Brother / 17 / and he / gread 11
8.He / love / collect stamps / and have / hundred / stamps / his collection

hang_strawberry
16-03-2008, 08:55 PM
I/ Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để điền vô chỗ trống.
1.My sister is a stamp collecter (COLLECT)
2.More and more young people want a university education (EDUCATE)
3.We are rehearsing a play for the school anniversary cereblation (CEREBLATE)
4.The most popular activity at recess is talking.(ACT)
5.When I go to the library, I sit and read about wonderful things.(WONDER)


II/ Dịch ra tiếng Anh :

Trong Ngày lễ các bà mẹ , những người con trai và con gái tới thăm mẹ của họ và mang theo những món quà. Nếu họ không thể tới thăm được th́ họ thường gửi quà cho mẹ. Ngày lễ các bà mẹ đă trở thành ngày nghỉ ngơi cho những người mẹ trong mỗi gia đ́nh. Bởi vậy, những cô con gái th́ nấu cơm và dọn bàn cho các bữa ăn , c̣n những người con trai th́ giúp việc dọn dẹp nhà cửa , rửa bát đĩa. Ở Mỹ và Canada , Ngày lễ các bà mẹ là Chủ Nhật thứ 2 trong tháng 5. Nhưng ở Việt Nam , ngày lễ này không phổ biến lắm.

In Mother’s Day, sons and daughters visit their mother and bring gifts. If they can visit, they usually give gifts for mother. Mother’s Day became the rest day for mother in family. So, daughters cook a meal and set the table for meal, and sons move house, wash dishes. In USA and Canada, Mother’s Day is the second Sunday in May. But in Vietnam, it’s not very popular.
III/ DÙng từ gợi ư để hoàn thành các câu.
1.Father/ mechanic / and/ work / factory
2.He / work / five days / week .
3.He/ usually / work / morning / so / he / free/ afternoon
4.In/ free time / father / often / go / play / badminton
5.Mother / teacher / and / teach Math / school / near house
6.So / she / have / lot time / take care / us
7.Brother / 17 / and he / gread 11
8.He / love / collect stamps / and have / hundred / stamps / his collection

1.Father is a mechanic and works at factory
2.He works five days a week
3.He usually works in the morning so he frees in the afternoon
4.In his free time, father often go to play badminton
5.Mother is a teacher and she teaches Math at school near house
6.So she has a lot of time to take care us
7.Brother is 17 years old and he is in gread 11
8.He loves collecting stamps and has over hundred stamps in his collection

nhOx195
17-03-2008, 07:54 PM
I/ Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để điền vô chỗ trống:
1.collecter
2.education
3.cereblation
4.activity
5.wonderful
II/ Dịch ra tiếng Anh :
In Mother’s Day, sons and daughters visit their mother and bring gifts. If they can visit, they usually give gifts for mother. Mother’s Day became the rest day for mother in family. So, daughters cook and set the table for meal, and sons clear house, wash dishes. In USA and Canada, Mother’s Day is the second Sunday in May. But in Vietnam, it’s not very popular.
III/ DÙng từ gợi ư để hoàn thành các câu.
1.My father is a mechanic and words at factory
2.He works five days a week
3. He usually works in the morning so he frees in the afternoon
4.In his free time,my
father often goes to play badminton
5.My
mother is a teacher and she teaches Math at school near house
6.So she has a lot of time to take care us
7.Mybrother is 17 years old and he is in gread 11
8.He loves collecting stamps and has over hundred stamps in his collection

Seto_Akari
20-03-2008, 08:28 PM
BÀI TẬP NÂNG CAO UNIT 6+7

I/ Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để điền vô chỗ trống.
1.My sister is a stamp collecter
2.More and more young people want a university education
3.We are rehearsing a play for the school anniversary celebration
4.The most popular activity at recess is talking.
5.When I go to the library, I sit and read about wonderful things.


II/ Dịch ra tiếng Anh :

Trong Ngày lễ các bà mẹ , những người con trai và con gái tới thăm mẹ của họ và mang theo những món quà. Nếu họ không thể tới thăm được th́ họ thường gửi quà cho mẹ. Ngày lễ các bà mẹ đă trở thành ngày nghỉ ngơi cho những người mẹ trong mỗi gia đ́nh. Bởi vậy, những cô con gái th́ nấu cơm và dọn bàn cho các bữa ăn , c̣n những người con trai th́ giúp việc dọn dẹp nhà cửa , rửa bát đĩa. Ở Mỹ và Canada , Ngày lễ các bà mẹ là Chủ Nhật thứ 2 trong tháng 5. Nhưng ở Việt Nam , ngày lễ này không phổ biến lắm.
--->In the mother day,the sons and daughters visit their mother and bring gifts along.If they can't visit,they usually send gift to their mother.The mother day has become the relaxed day for the mother in each family.So,the daughters cook meal and clean the table after meals,the sons help with cleaning the house,wash dishes.In the USA and Canada,the mother day is the second sunday in may.However,in Vietnam,this festival isn't very popular.
III/ DÙng từ gợi ư để hoàn thành các câu.
1.Father/ mechanic / and/ work / factory
--->My father is a mechanic and works in a factory
2.He / work / five days / week .
--->He works five days a week
3.He/ usually / work / morning / so / he / free/ afternoon
--->He usually works in the morning so he is free in the afternoon.
4.In/ free time / father / often / go / play / badminton
In free time,my father often goes to play badminton
5.Mother / teacher / and / teach Math / school / near house
--->My mother is a teacher and she teaches math in a school near house
6.So / she / have / lot time / take care / us
So she has a lot time to takes care of us
7.Brother / 17 / and he / grade 11
--->My brother is 17 years old and he is in grade 11
8.He / love / collect stamps / and have / hundred / stamps / his collection
--->He love collecting stamps and has hundred stamps in his collection

conan96
20-03-2008, 08:47 PM
I/ Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để điền vô chỗ trống.
1.My sister is a stamp _collection___________ (COLLECT)
2.More and more young people want a university _education__________ (EDUCATE)
3.We are rehearsing a play for the school anniversary__celebration__________ (CEREBLATE)
4.The most popular__activity__________ at recess is talking.(ACT)
5.When I go to the library, I sit and read about__wonderful__________things.(WONDER)


II/ Dịch ra tiếng Anh :

Trong Ngày lễ các bà mẹ , những người con trai và con gái tới thăm mẹ của họ và mang theo những món quà. Nếu họ không thể tới thăm được th́ họ thường gửi quà cho mẹ. Ngày lễ các bà mẹ đă trở thành ngày nghỉ ngơi cho những người mẹ trong mỗi gia đ́nh. Bởi vậy, những cô con gái th́ nấu cơm và dọn bàn cho các bữa ăn , c̣n những người con trai th́ giúp việc dọn dẹp nhà cửa , rửa bát đĩa. Ở Mỹ và Canada , Ngày lễ các bà mẹ là Chủ Nhật thứ 2 trong tháng 5. Nhưng ở Việt Nam , ngày lễ này không phổ biến lắm.
In mother's dạy, the boys and girls visit our mother and bring some gifts. If they can't visit , they usually send gifts to our mother.Mother's day became the rest day for monthers in every family. So, the daughters cook and set the table for meal, the sons help clean houses , wash dishes. In America and Canada, Mother's day is Sunday monay of the may . But in Viet Nam , this day isn't popular
III/ DÙng từ gợi ư để hoàn thành các câu.
1.Father/ mechanic / and/ work / factory => my Father is mechanic and works in a factory
2.He / work / five days / week .=>he works five days a week
3.He/ usually / work / morning / so / he / free/ afternoon =>he usually works in the morning ,so he is free in the afternoon
4.In/ free time / father / often / go / play / badminton =>in the free time ,my father often goes and plays badminton
5.Mother / teacher / and / teach Math / school / near house => my mother is a teacher and teaches math at school near house
6.So / she / have / lot time / take care / us => so , she has lot time to take care of us
7.Brother / 17 / and he / gread 11 => my brother is 17 and he is in grade 11
8.He / love / collect stamps / and have / hundred / stamps / his collection =>he loves collecting stamps and has one hundred stams in his collecting

finished^_^(very happy_)

super_bongbong
20-03-2008, 09:36 PM
BÀI TẬP NÂNG CAO UNIT 6+7

I/ Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để điền vô chỗ trống.
1.My sister is a stamp collection (COLLECT)
2.More and more young people want a university education (EDUCATE)
3.We are rehearsing a play for the school anniversary cereblated (CEREBLATE)
4.The most popular action at recess is talking.(ACT)
5.When I go to the library, I sit and read about wonderful things.(WONDER)


II/ Dịch ra tiếng Anh :

Trong Ngày lễ các bà mẹ , những người con trai và con gái tới thăm mẹ của họ và mang theo những món quà. Nếu họ không thể tới thăm được th́ họ thường gửi quà cho mẹ. Ngày lễ các bà mẹ đă trở thành ngày nghỉ ngơi cho những người mẹ trong mỗi gia đ́nh. Bởi vậy, những cô con gái th́ nấu cơm và dọn bàn cho các bữa ăn , c̣n những người con trai th́ giúp việc dọn dẹp nhà cửa , rửa bát đĩa. Ở Mỹ và Canada , Ngày lễ các bà mẹ là Chủ Nhật thứ 2 trong tháng 5. Nhưng ở Việt Nam , ngày lễ này không phổ biến lắm.
In mother's day, the sons and daughters will visit thier mother and bring some presents. If they can't visit, they usually send presentsto their mother. The mother's day became the public holiday for any mother in everyfamily. So, the daughters cook and set the table for meals, sons help with housework and wash dishes. In the USA and Canada, Mother's day is Sunday and Monday in May. But in Viet Nam, this holiday is no popular .

III/ DÙng từ gợi ư để hoàn thành các câu.
1.Father/ mechanic / and/ work / factory => My father is a mechanic and work at a factory
2.He / work / five days / week .=> He works five days a week.
3.He/ usually / work / morning / so / he / free/ afternoon=> He usually works in the morning so he is free in the afternoon
4.In/ free time / father / often / go / play / badminton => In his free time, my father often goes and plays badminton
5.Mother / teacher / and / teach Math / school / near house => My mother is a teacher and teaches Math at the school near my house
6.So / she / have / lot time / take care / us => So she has a lot of time to take care of us
7.Brother / 17 / and he / gread 11 => My brother is 17 and he is in gread 11
8.He / love / collect stamps / and have / hundred / stamps / his collection=> He loves collecting stamps and has one hundred stamps in his collection
Phù mệt xong ̣y .
thân,
bong bóng

Nguyen An Phong
20-03-2008, 09:45 PM
I/ Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để điền vô chỗ trống.
1.My sister is a stamp collecter
2.More and more young people want a university education
3.We are rehearsing a play for the school anniversary cereblation
4.The most popular activity at recess is talking.(ACT)
5.When I go to the library, I sit and read about wonderful things


II/ Dịch ra tiếng Anh :

Trong Ngày lễ các bà mẹ , những người con trai và con gái tới thăm mẹ của họ và mang theo những món quà. Nếu họ không thể tới thăm được th́ họ thường gửi quà cho mẹ. Ngày lễ các bà mẹ đă trở thành ngày nghỉ ngơi cho những người mẹ trong mỗi gia đ́nh. Bởi vậy, những cô con gái th́ nấu cơm và dọn bàn cho các bữa ăn , c̣n những người con trai th́ giúp việc dọn dẹp nhà cửa , rửa bát đĩa. Ở Mỹ và Canada , Ngày lễ các bà mẹ là Chủ Nhật thứ 2 trong tháng 5. Nhưng ở Việt Nam , ngày lễ này không phổ biến lắm.

In Mother’s Day, sons and daughters visit their mother and bring gifts. If they can visit, they usually give gifts for mother. Mother’s Day became the rest day for mother in family. So, daughters cook a meal and set the table for meal, and sons move house, wash dishes. In USA and Canada, Mother’s Day is the second Sunday in May. But in Vietnam, it’s not very popular.
III/ DÙng từ gợi ư để hoàn thành các câu.
1.Father/ mechanic / and/ work / factory
2.He / work / five days / week .
3.He/ usually / work / morning / so / he / free/ afternoon
4.In/ free time / father / often / go / play / badminton
5.Mother / teacher / and / teach Math / school / near house
6.So / she / have / lot time / take care / us
7.Brother / 17 / and he / gread 11
8.He / love / collect stamps / and have / hundred / stamps / his collection

1.Father is a mechanic and works at factory
2.He works five days a week
3.He usually works in the morning so he frees in the afternoon
4.In his free time, father often go to play badminton
5.Mother is a teacher and she teaches Math at school near house
6.So she has a lot of time to take care us
7.Brother is 17 years old and he is in gread 11
8.He loves collecting stamps and has over hundred stamps in his collection


chat luong chac Ko on. Ai "tu bi" xem ho cai.:boxing::boxing:

dinh95
22-03-2008, 03:01 PM
BÀI TẬP NÂNG CAO UNIT 6+7

I/ Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để điền vô chỗ trống.
1.My sister is a stamp __colection__ (COLLECT)
2.More and more young people want a university __education___ (EDUCATE)
3.We are rehearsing a play for the school anniversary__celebration__ (CEREBLATE)
4.The most popular__activity__ at recess is talking.(ACT)
5.When I go to the library, I sit and read about _wonderful_ things.(WONDER)


II/ Dịch ra tiếng Anh :

Trong Ngày lễ các bà mẹ , những người con trai và con gái tới thăm mẹ của họ và mang theo những món quà. Nếu họ không thể tới thăm được th́ họ thường gửi quà cho mẹ. Ngày lễ các bà mẹ đă trở thành ngày nghỉ ngơi cho những người mẹ trong mỗi gia đ́nh. Bởi vậy, những cô con gái th́ nấu cơm và dọn bàn cho các bữa ăn , c̣n những người con trai th́ giúp việc dọn dẹp nhà cửa , rửa bát đĩa. Ở Mỹ và Canada , Ngày lễ các bà mẹ là Chủ Nhật thứ 2 trong tháng 5. Nhưng ở Việt Nam , ngày lễ này không phổ biến lắm.


=>On Mother’s Day, sons and daughts go to visit their mother and take gifts.If they can't go to visit their mother, then they often send gifts for their mother.Mother’s Day has been a relax day for mothers in every familỵ So, the daughts are cook and set the table, the sons are help cleas the house., dish washes. In USA and Canada, Mother’s Day is the second Sunday on May.But in VietNam, this holiday is unpopula.
III/ DÙng từ gợi ư để hoàn thành các câu.
1.Father/ mechanic / and/ work / factory => My father is a mechanic and he work on a factorỵ
2.He / work / five days / week . => He work five days every week.
3.He/ usually / work / morning / so / he / free/ afternoon=> He usualy works in the morning so he ís free in the afternoon.
4.In/ free time / father / often / go / play / badminton => In his free time, my father often goes to play badminton.
5.Mother / teacher / and / teach Math / school / near house => My mother is a teacher and she teach Math at school
6.So / she / have / lot time / take care / us => So she has a lot time for take care of us near house
7.Brother / 17 / and he / gread 11 => My brother is 17 years old and he is in gread 11
8.He / love / collect stamps / and have / hundred / stamps / his collection =>He loves collecting stamps and has one hundred stamps in his collection

Nguyet Minh
31-03-2008, 07:11 PM
ĐỀ BÀI


BÀI TẬP NÂNG CAO UNIT 6+7

I/ Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để điền vô chỗ trống.
1.My sister is a stamp ____________ (COLLECT)
2.More and more young people want a university ____________ (EDUCATE)
3.We are rehearsing a play for the school anniversary____________ (CEREBLATE)
4.The most popular____________ at recess is talking.(ACT)
5.When I go to the library, I sit and read about____________things.(WONDER)


II/ Dịch ra tiếng Anh :

Trong Ngày lễ các bà mẹ , những người con trai và con gái tới thăm mẹ của họ và mang theo những món quà. Nếu họ không thể tới thăm được th́ họ thường gửi quà cho mẹ. Ngày lễ các bà mẹ đă trở thành ngày nghỉ ngơi cho những người mẹ trong mỗi gia đ́nh. Bởi vậy, những cô con gái th́ nấu cơm và dọn bàn cho các bữa ăn , c̣n những người con trai th́ giúp việc dọn dẹp nhà cửa , rửa bát đĩa. Ở Mỹ và Canada , Ngày lễ các bà mẹ là Chủ Nhật thứ 2 trong tháng 5. Nhưng ở Việt Nam , ngày lễ này không phổ biến lắm.

III/ DÙng từ gợi ư để hoàn thành các câu.
1.Father/ mechanic / and/ work / factory
2.He / work / five days / week .
3.He/ usually / work / morning / so / he / free/ afternoon
4.In/ free time / father / often / go / play / badminton
5.Mother / teacher / and / teach Math / school / near house
6.So / she / have / lot time / take care / us
7.Brother / 17 / and he / gread 11
8.He / love / collect stamps / and have / hundred / stamps / his collection
BÀI TẬP NÂNG CAO UNIT 6+7

I/ Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để điền vô chỗ trống.
1.My sister is a stamp _______collector_____
2.More and more young people want a university ______education______
3.We are rehearsing a play for the school anniversary______celebration______
4.The most popular_____activity_______ at recess is talking.
5.When I go to the library, I sit and read about______wonderful______things.


II/ Dịch ra tiếng Anh :

In the Mother’s day , sons and daughters visit their mother and bring gifts . If they can not visit , they often ( hoặc usually) send gifts to their mother . Mother’s day became the rest day for the mother in everyfamily / in each family. So , the daughter cook meals and make ready/ set the table for meals , and the sons help to clean the house , wash dishes . In USA and Canada , Mother’s Day if the second Sunday in May. But in Vietnam , this day isn’t very popular.

III/ DÙng từ gợi ư để hoàn thành các câu.
1.Father is a mechanic and he works in a factory.
2.He works five days a week .
3.He usually works in the morning so he is free in the afternoon.
4.In his free time , my father often goes to play badminton .
5.Mother is teacher and she teaches Math at a school near my/our house .
6.So she has a lot time to take care us .
7.Brother is 17 and he is in gread 11 .
8.He loves collecting stamps and has hundreds/one hundred of stamps in his collection.