PDA

View Full Version : CÙNG HỌC DỊCH QUA TRUYỆN NGẮN: CHÀNG HIỆP SĨ phần IIIwellfrog
12-03-2008, 01:11 PM
Trước khi tiếp tục phần III chúng ta cùng xem lại phần I và phần II nhé

THE YOUNG KNIGHT

PHẦN I :

The story is about a young man,a knight ,in fact, who had to find the answer to a question.
This was at the time of King Arthur .All the knights had to obey very strict laws,but this young knight had broken one of these laws.
When King Arthur heard what the knight had done he said that he would have to die.That was the law of the land .However ,the Queen and her ladies liked the young knight very much and wanted to save him .So they went to the King and said :"He's not really a bad man.He knows he's done a terrible thing and he will never do it again."
King Arthur was a kind- hearted old fellow and he said that they could do what they wanted with the young man."But," he added,"he has to pay for breaking the law."
The Queen thought for a little while then she said to the young knight :"If you can tell me the answer to this question ,your life will be saved .My question is : what does a woman want most of all? I will give you a year and a day to find the answer to this question.But if you can't find it ,you will have to die,I'm afraid."Bài dịch đề nghị :

Câu chuyện kể về một chàng trai trẻ, chính xác là một chàng hiệp sĩ người phải đi t́m câu trả lời cho một câu hỏi.
Đó là vào thời Vua Arthur. Các hiệp sĩ phải tuân theo những luật lệ hết sức nghiêm khắc của nhà vua, nhưng chàng hiệp sĩ trẻ đó đă không tuân theo một trong những luật lệ này.
Khi Vua Arthur nghe được tin chàng hiệp sĩ trẻ đă dám làm điều đó, ngài phán rằng chàng trai trẻ sẽ phải chết. Đó là luật lệ của vương quốc. Tuy nhiên, Hoàng Hậu và các t́ nữ của bà rất thích chàng hiệp sĩ và họ muốn giúp chàng thoát khỏi tội chết. Họ kéo đến chỗ nhà vua và tâu rằng “ Muôn tâu bệ hạ, chàng ta không hẳn là một người xấu. Chàng đă biết rằng đă phạm phải tội tày đ́nh và sẽ không phạm phải điều đó một lần nữa”
Arthur là một vị vua già nhân hậu, ông ta nói rằng họ có thể làm những ǵ họ muốn với chàng trai trẻ đó, “Nhưng” ông cũng nói thêm “Anh ta phải trả giá cho việc phạm luật đó”. Hoàng hậu nghỉ ngợi trong chốc lát sau đó nói với chàng hiệp sĩ trẻ rằng “Nếu như ngươi trả lời được câu hỏi của ta đưa ra, th́ ngươi sẽ thoát tội chết. Câu hỏi của ta là "điều mà một người phụ nữ mong muốn nhất là ǵ?". Ta sẽ hạn cho ngươi một năm lẽ một ngày để t́m ra câu trả lời. Nhưng nếu như ngươi không t́m ra câu trả lời th́ ta e rằng ngươi sẽ phải chết!”


PHẦN II :

The knight was very pleased and thanked the Queen.But as he was riding away and thinking about the question he became sad ." That's a very difficult question ," he thought to himself." How can I find the answer,I wonder?
He asked a lot of people and got a lot of different answers from them .One man said that a woman likes beautiful things most of all,jewels and money.But a woman disagreed : "A woman wants to be happy most of all.That's what she wants ." And another woman said that they wanted fine clothes .
He asked some children and a little girl said that her mother was happiest when she was cooking good food for the family.And a little boy said "My mother likes to have a new baby in the family."But some others thought that their mother was happiest when their father came home at night.
A lot of answers were good ,but none of them seemed to be right .There was no answer that everybody agreed was right.
In this way a year passed. The knight had to go back to the Queen with the answer to her question . He was very worried because he did not know what to say ." I have tried very hard ,but what can I say to her ?Will I have to die?"

BÀI DỊCH ĐỀ NGHỊ :

Chàng hiệp sĩ rất lấy làm hài ḷng và cảm ơn Nữ hoàng. Nhưng khi chàng đang rong ruổi trên lưng ngựa và ngẫm nghĩ về câu hỏi chàng bổng trở nên buồn bă . “ Thật là một câu hỏi khó” Chàng tự nhủ “ Làm thế nào ta có thể t́m được câu trả lời đây ”.
Chàng đi hỏi rất nhiều người và nhận được nhiều câu trả lời khác nhau. Một người đàn ông nói rằng phụ nữ thích nhất là những món đẹp, đồ trang sức và tiền bạc. Nhưng một người phụ nữ đă không đồng ư với ư kiến đó: “ Phụ nữ muốn được hạnh phúc nhất. Đó mới là thứ họ cần”. Một người phụ nữ khác đă nói rằng họ muốn có những bộ quần áo đẹp.
Chàng hiệp sĩ hỏi một vài đứa trẻ và một bé gái nói rằng mẹ nó hạnh phúc nhất khi bà nấu thức ăn ngon cho gia đ́nh. Một bé trai lại nói “ Mẹ cháu muốn có thêm một em bé nữa trong gia đ́nh.” Nhưng những đứa khác lại nghĩ rằng mẹ của chúng hạnh phúc nhất khi cha chúng trở về nhà vào buổi tối”.
Rất nhiều câu trả lời hay, nhưng không câu nào trong số đó có vẻ đúng. không có câu trả lời nào mà mọi ngừoi đồng ư xem ra là đúng cả.
Cứ như vậy, một năm trôi qua, chàng hiệp sĩ phải trở về để trả lời câu hỏi của hoàng hậu. Chàng rất lo lắng bởi v́ chàng không biết sẽ nói ǵ “ Ta đă rất cô gắng, nhưng biết nói ǵ với bà ấy đây? Liệu ta sẽ phải chết chăng?”

Mọi sự thảo luận các bạn VÀO ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?t=12382) nhé !

wellfrog
12-03-2008, 01:16 PM
THE YOUNG KNIGHT
PHẦN III

Mời các bạn cùng dịch phần III nhé !

Just then he came to a large wood .Twenty-four beautiful ladies were dancing there on the green grass."I can ask these ladies," the young knight said to himself."There's just enough time left." So he walked towards them...But where were they?! They had all gone suddenly. He couldn’t see them anywhere. Only one very old and ugly woman sat there now.When he came nearer, she stood up and went to him."Sir knight," She said," are you looking for something ? Tell me what it is and perhaps I can help you.Old people are wise, you know; we know many things."
"You may be just the person who can help me.You see, I'll be killed if I can't find the answer to this question. “What does a woman want most at all ? If you can tell me, I will pay you well"
" You must do the first thing which I ask you. If you promise I will tell you the right answer."
"I promise the first thing you ask me to do," Said the knight
" Then your life is safe," the old woman said ."No one, not even the Queen,will say that your answer isn't the true one."
So she whispered the answer into his ear.
Then they went together to meet the Queen and all the Lords and Ladies
Many people heard that the young knight was coming .Everyone went to tell everyone else and they all came to the meeting place.The Queen was there ready to hear his answer. A lot of people were afraid for the young knight ."Now he'll have to die," they said."the question was very hard. He probably hasn't found the right answer."
Then they all became quiet.They heard the Queen say:"Now can you tell us, Sir Knight,what a woman wants most of all?"

Thời hạn dịch đến hết ngày 15/03/08

nhoc_kute
12-03-2008, 02:17 PM
THE YOUNG NIGHT
PHẦN III

Mời các bạn cùng dịch phần III nhé !

Just then he came to a large wood .Twenty-four beautiful ladies were dancing there on the green grass."I can ask these ladies," the young knight said to himself."There's just enough time left." So he walked towards them...But where were they?! They had all gone suddenly. He couldn’t see them anywhere. Only one very old and ugly woman sat there now.When he came nearer, she stood up and went to him."Sir knight," She said," are you looking for something ? Tell me what it is and perhaps I can help you.Old people are wise, you know; we know many things."

Ngay sau đó, chàng đến 1 rừng cây gỗ rộng. Có hai mươi bốn quư cô xinh đẹp đang nhảy trên đồng cỏ xanh. "Ta có thể hỏi các quư cô này " Chàng hiệp sĩ trẻ tự nói với chính ḿnh. "Ta c̣n đủ thời gian để quay về". V́ thế, chàng đi bộ về phía họ... Nhưng họ đâu rồi ? Tất cả họ đă biến mất một cách đột ngột. Chàng không nh́n thấy họ đâu nữa cả. Chỉ c̣n duy nhất một người đàn bà già và xấu ở đây. Khi chàng đến gần hơn , bà ta đứng lên và tiến lại phía chàng. "Thưa ngài hiệp sĩ " , bà ta nói " Có phải ngài đang t́m thứ ǵ không ? Hăy kể cho tôi và biết đâu tôi có thể giúp chàng. Những người già thường biết nhiều điều(Gừng càng già càng cay !) , ngài biết đấy , chúng ta biết rất nhiều thứ"

"You maybe just the person who can help me.You see, I'll be killed if I can't find the answer to this question. “What does a woman want most at all ? If you can tell me, I will pay you well"
" You must do the first thing which I ask you. If you promise I will tell you the right answer."
"I promise the first thing you ask me to do," Said the knight
" Then your life is safe," the old woman said ."No one, not even the Queen,will say that your answer isn't the true one."

"Bà có thể là người giúp được cháu. Bà thấy đấy , cháu sẽ bị giết nếu không t́m ra câu trả lời. "Phụ nữ thik ǵ nhất?" Nếu bà có thể cho cháu biết, cháu sẽ hậu tạ bà tử tế.
"Ngài phải làm điều đầu tiên tôi yêu cấu. Nếu ngài hứa , tôi sẽ cho ngài câu trả lời đúng"
"Cháu hứa sẽ làm như lời bà bảo " , chàng hiệp sĩ nói
"Sau đó, cuộ sống của ngài sẽ an toàn " , bà ta tiếp. "không một ai, kể cả Ḥang hậu , sẽ nói rằng câu trả lời của ngài là sai "

So she whispered the answer into his ear.
Then they went together to meet the Queen and all the Lords and Ladies
Many people heard that the young knight was coming .Everyone went to tell everyone else and they all came to the meeting place.The Queen was there ready to hear his answer. A lot of people were afraid for the young knight ."Now he'll have to die," they said."the question was very hard. He probably hasn't found the right answer."
Then they all became quiet.They heard the Queen say:"Now can you tell us, Sir Knight,what a woman wants most of all?"

Rồi bà ta th́ thầm câu trả lời vào tai chàng.
Sau đó họ cùng nhau đến gặp HH cúng tất cả các tướng công và quư bà.
Nhiều người nghe rằng chàng hiệp sĩ đă trở về. Mọi người đi nói với những người khác và tất cả họ đến chỗ hẹn gặp. HH sẵn sàng nghe câu trả lời. Rất nhiều người lo lắng cho chàng. "Hắn có thể sẽ chết ngay lúc này, họ nói "Câu hỏi quá khó. Hắn có thể không t́m được câu trả lời đúng "
Tất cả trở nên im lặng. Hoh đang lắng nghe HH nói "Bây giờ ngươi hăy nói cho chúng ta , hỡi chàng hiệp sĩ , 1 người phụ nữ thik ǵ nhất ?"

Thời hạn dịch đến hết ngày 15/03/08


Hồi hộp quá, không biết sẽ ra sao nhỉ ?

P/S : mở hàng cái, hi vọng bài này sẽ an tọa ngay#3, không có kết kục bi thương như lần trước nữa ^___^


Wellfrog:
Bài dịch của bạn đă được góp ư TẠI ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=128948#post128948)


.

kevintran
12-03-2008, 08:48 PM
Just then he came to a large wood .Twenty-four beautiful ladies were dancing there on the green grass."I can ask these ladies," the young knight said to himself."There's just enough time left." So he walked towards them...But where were they?! They had all gone suddenly. He couldn’t see them anywhere. Only one very old and ugly woman sat there now.When he came nearer, she stood up and went to him."Sir knight," She said," are you looking for something ? Tell me what it is and perhaps I can help you.Old people are wise, you know; we know many things."
"You maybe just the person who can help me.You see, I'll be killed if I can't find the answer to this question. “What does a woman want most at all ? If you can tell me, I will pay you well"
" You must do the first thing which I ask you. If you promise I will tell you the right answer."
"I promise the first thing you ask me to do," Said the knight
" Then your life is safe," the old woman said ."No one, not even the Queen,will say that your answer isn't the true one."
So she whispered the answer into his ear.
Then they went together to meet the Queen and all the Lords and Ladies
Many people heard that the young knight was coming .Everyone went to tell everyone else and they all came to the meeting place.The Queen was there ready to hear his answer. A lot of people were afraid for the young knight ."Now he'll have to die," they said."the question was very hard. He probably hasn't found the right answer."
Then they all became quiet.They heard the Queen say:"Now can you tell us, Sir Knight,what a woman wants most of all?"

Chính lúc đó chàng hiệp sĩ đă đi đến một rừng cây lớn. 24 cô gái đẹp đang nhảy múa ở đó trên đám cỏ xanh. "Ḿnh có thể hỏi những cô gái ấy,"chàng hiệp sĩ đă nói với bản thân. Có đủ thời gian c̣n lại." Như vậy chàng hiệp sĩ đă đi bộ về phía họ....nhưng họ đă đi đậu?! Bất th́nh ĺnh toàn bộ họ đă biến mất.Chàng hiệp sĩ không thể thấy họ ở đâu hết.Bây giờ duy nhất chỉ có một người đàn bà xấu xí và già ngồi ở đó.Khi chàng hiệp sĩ đi đến gần hơn,bà ta đúng dậy và đi đến chỗ anh ta"Chú hiệp sĩ,"người đàn bà nói"Anh đang t́m một cài ǵ đó àh?Nói với tôi nó là cài ǵ có lẽ tôi có thể giúp chú. Người già là có nhiều kinh nghiệm,chú biết chứ; chúng tôi biết rất nhiều điều."Có lẽ chỉ có bà mới có thể giúp tôi. Bà hiểu chứ,tôi sẽ bị giết nếu tôi không thể t́m ra câu trả lời cho câu hỏi này."Người phụ nữ muốn cái ǵ nhất?Nếu bà có thể nói cho tôi biết,tôi sẽ đền ơn cho bà thật tốt"Chú phải làm điều thứ nhất tôi hỏi,nếu chú hứa tôi sẽ nói cho chú biết câu trả lời đúng.Tôi hứa tôi sẽ làm điều thứ nhất bà hỏi,"chàng hiệp sĩ nói.Lúc đó mạng sống của chú sẽ được giữ,"Không ,ngay cả Hoàng Hậu,sẽ không nói câu trả lời của chú là không đúng.Và thế bà ta đă th́ thầm vào tai của chàng hiệp sĩ.Lúc đó họ cùng nhau đến gặp Hoàng Hậu và toàn bộ bà quan và tỳ nữ.Nhiều người đă nghe chàng hiệp sĩ trẻ đó đă đến.Mọi người đă chay đi nói với mọi người khác.Và toàn bộ họ đă đến nơi họp mặt. Hoàng Hậu đă ở đó sẵn sàng nghe câu trả lời của chàng hiệp sĩ.Nhiều người e sợ cho chàng hiệp sĩ trẻ,"anh ta sẽ phải chết,"họ nói,"câu hỏi thật sự khó.Anh ta có thể không có câu trả lời đúng."Lúc đó toàn bộ họ chở nên im lặng.Họ nghe Hoàng Hậu nói."Bây giờ anh có thể nói cho chúng tôi không ngài hiệp sĩ.Người phụ nữ want cái ǵ nhất?:smilie_goodjob:


Wellfrog:
Bài dịch của bạn đă được góp ư TẠI ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=128948#post128948)


.

Mr ZigZag
12-03-2008, 08:52 PM
Just then he came to a large wood .Twenty-four beautiful ladies were dancing there on the green grass."I can ask these ladies," the young knight said to himself."There's just enough time left." So he walked towards them...But where were they?! They had all gone suddenly. He couldn’t see them anywhere. Only one very old and ugly woman sat there now.When he came nearer, she stood up and went to him."Sir knight," She said," are you looking for something ? Tell me what it is and perhaps I can help you.Old people are wise, you know; we know many things."
"You maybe just the person who can help me.You see, I'll be killed if I can't find the answer to this question. “What does a woman want most at all ? If you can tell me, I will pay you well"
" You must do the first thing which I ask you. If you promise I will tell you the right answer."
"I promise the first thing you ask me to do," Said the knight
" Then your life is safe," the old woman said ."No one, not even the Queen,will say that your answer isn't the true one."
So she whispered the answer into his ear.
Then they went together to meet the Queen and all the Lords and Ladies
Many people heard that the young knight was coming .Everyone went to tell everyone else and they all came to the meeting place.The Queen was there ready to hear his answer. A lot of people were afraid for the young knight ."Now he'll have to die," they said."the question was very hard. He probably hasn't found the right answer."
Then they all became quiet.They heard the Queen say:"Now can you tell us, Sir Knight,what a woman wants most of all?"

Chỉ ngay sau đó, chàng đă đến 1 khu rừng xanh rộng lớn. 24 quư bà đang khiêu vũ trên rừng cỏ xanh tươi, Ta có thể hỏi quư bà về điều đó." Chàng hiệp sĩ tự nhủ." Chỉ có đủ thời gian để rời nơi này." V́ thế, chàng đă đi về phía họ.... Nhưng ở nơi đâu mà họ đă đến đây?? Bất th́nh ĺnh, Họ đă biến mất. Chàng ko thể thấy họ được ở mọi nơi rồi. Giờ đây, chỉ c̣n 1 bà cụ rất già và xấu xí đang ở nơi đây. Khi chàng đến gần hơn, bà ta liền đứng dậy và đi về phía chàng." Thưa ngài hiệp sĩ". Bà ta nói," Ngài có phải đang t́m vài thứ ǵ ko nhỉ". Hăy kể điều đó cho tôi và có thể tôi sẽ giúp được ngài. 1 người già th́ rất khôn khoan, ngài biết đều đó mà, chúng ta biết nhiều điều mà (kỳ qúa nhỉ^^)."
" Bà có thể chỉ ra những người mà bà có thể giúp ta." Bà thấy đó, Ta sẽ bị giết nếu như ta ko thể t́m ra câu trả lời này." 1 người phụ nữa mong muốn điều ǵ nhất hả bà?". Nếu bà biết th́ có thể kể ta nghe nhé. Ta sẽ đền ơn bà lại bằng điều gí đó thật đáng quư.
"Ngài phải làm điều đầu tiên cho bà mà bà này hỏi ngài. Nếu như ngày ko hứa được th́ Bà này sẽ kể Ngài nghe đáp án đúng".
"Ta hứa, ta sẽ làm theo điều thứ nhất mà bà muốn ta phải làm " Chàng hiệp sĩ nói như thế.
" Cuộc sống ngài th́ thật an toàn," Bà lăo nói ." Ko một ai, ngay cả Hoàng hậu, sẽ nói câu trả lời của ngài là 1 điều sai cả."
V́ thề bà đă trả lời câu hỏi đó với tiếng th́ thầm gợi ư để đến tai của chàng .Sau đó, họ đă cùng nhau đi gặp Hoàng hậu và cả vua và những quư bà.Nhiều người nghe tin chàng hiệp sĩ đang đến đây. Mọi người đến kể cho mọi ngừơi nghe... và tất cả họ đă cùng đến gặp tại nơi đây. Hoàng hậu đă sẵn sàng để nghe câu trả lời từ chàng. Nhiều người đă hoảng sợ từ chàng hiệp sĩ trẻ này. "Bây giờ, Ngươi sẽ phải chết," Ho nói" câu hỏi từ hoàng hậu rất gay go và đầy éo le." Có thể chàng sẽ ko thể t́m ra câu trả lời đúng." Sau đó, tất cả họ trở nên im lặng. Họ nghe Hoàng hậu nói." Bây giờ, bạn có thể kể cho chúng tôi, ngài hiệp sĩ, Điều ǵ mà phụ nữ muốn nhất ???


P/S: Hiệp sĩ khi đối thoại ko biết xưng ǵ cho hay nhỉ^^, nếu xưng cháu th́ ko đúng phong cách của 1 chàng hiệp sĩ dũng càm mà nếu kêu bằng ta th́ thấy sao sao ó, như múôn ra lệnh thế..:D

Thân
Minh Phương


Wellfrog:
Bài dịch của bạn đă được góp ư TẠI ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=128948#post128948)


.

simlatdflash
12-03-2008, 10:59 PM
Đây là bài dịch cua ḿnh:

Ngay sau đó chàng đi đến một khu rừng lớn. Trên thảm cỏ xanh có 24 tiểu thư xinh đẹp đang nhảy múa ở đó. “Ta có thể hỏi các vị tiểu thư này” chàng hiệp sĩ trẻ thầm nói. “vẫn c̣n có đủ thời gian”. Nghĩ thế chàng tiến về phía họ…..Nhưng bơng nhiên họ biến mất đi tất cả. Chàng không thể thấy họ ở đâu cả. Giờ chỉ c̣n lại một người đàn bà già xấu xí ngồi đó. Khi chàng tiến lại gần, bà ta đứng dậy và đi về phía chàng. “Thưa hiệp sĩ” bà ta nói “ có phải ngài đang t́m thứ ǵ đó không Hăy nói cho già nghe đó là ǵ và già có thể giúp đỡ ngài. Người già rất sáng suốt, ngài biết đấy; chúng tôi hiểu biết nhiều thứ.”
“có thể chỉ có bà là người có thể giúp ta. Bà biết đấy,ta sẽ bị xử tử nếu ta không thể t́m ra lời giải đáp cho câu đố này “ điều ǵ mà một người phụ nữ mong muốn nhất? Nếu bà có thể nói cho ta biết,ta sẽ thưởng bà hậu hĩnh”
“Ngài phải thực hiện điều đầu tiên mà ta yêu cầu. Nếu ngài hứa ta sẽ nói cho ngài biết lời giải đáp đúng.’
“Ta hứa sẽ thực hiện điều đầu tiên mà bà yêu cầu”, chàng hiệp sĩ đáp.
“Sau đó cuộc sống của ngài sẽ an toàn” bà già nói. “Không ai, ngay cả hoàng hậu , sẽ bảo rằng lời giải đáp của ngài không phải là một lời giải đáp đúng cả”. Thế rồi bà ấy nói thầm lời giải đáp vào tai chàng hiệp sĩ.
Sau đó họ cùng nhau đi đến gặp nữ hoàng, các vị quan thần và t́ nữ. Nhiều người nghe rằng chàng hiệp sĩ đă đến. Mọi người kháo với nhau và cùng kéo đến nơi tụ hợp . Hoàng hậu đă ở đó và sẵn sàng nghe câu trả lời của chàng hiệp sĩ. Một số người lo sợ thay cho chàng hiệp sĩ. ‘Bây giờ anh ta sẽ chết”, họ nói. “Câu đố thật là khó. Anh ta chắc là đă không t́m ra câu trả lời đúng.”
Sau đó tất cả họ trở nên im ắng.Họ nghe Hoàng hậu nói :” Bây giờ chàng có thể nói cho mọi người biết , thưa chàng hiệp sĩ, điều mà một người phụ nữ mong muốn nhất là ǵ?”


Wellfrog:
Bài dịch của bạn đă được góp ư TẠI ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=128948#post128948)


.

minhphan1994
13-03-2008, 08:39 AM
THE YOUNG NIGHT
PHẦN III

Just then he came to a large wood .Twenty-four beautiful ladies were dancing there on the green grass."I can ask these ladies," the young knight said to himself."There's just enough time left." So he walked towards them...But where were they?! They had all gone suddenly. He couldn’t see them anywhere. Only one very old and ugly woman sat there now.When he came nearer, she stood up and went to him."Sir knight," She said," are you looking for something ? Tell me what it is and perhaps I can help you.Old people are wise, you know; we know many things."
"You maybe just the person who can help me.You see, I'll be killed if I can't find the answer to this question. “What does a woman want most at all ? If you can tell me, I will pay you well"
" You must do the first thing which I ask you. If you promise I will tell you the right answer."
"I promise the first thing you ask me to do," Said the knight
" Then your life is safe," the old woman said ."No one, not even the Queen,will say that your answer isn't the true one."
So she whispered the answer into his ear.
Then they went together to meet the Queen and all the Lords and Ladies
Many people heard that the young knight was coming .Everyone went to tell everyone else and they all came to the meeting place.The Queen was there ready to hear his answer. A lot of people were afraid for the young knight ."Now he'll have to die," they said."the question was very hard. He probably hasn't found the right answer."
Then they all became quiet.They heard the Queen say:"Now can you tell us, Sir Knight,what a woman wants most of all?"


Ḿnh xin tŕnh bày bài dịch của ḿnh sau đây:
Chỉ sau khi đó anh ta đi đến một gốc cây to. Hai mươi bốn người phụ nữ xinh đẹp đang nhảy múa ở đó trên băi cỏ xanh."Tôi có thể hỏi những người phụ nữ này,"anh chàng kỵ sĩ tự hỏi."Vẫn c̣n đủ thời gian c̣n lai."Như vậy anh ấy tiến đến họ...Nhưng họ đâu rồi?!Họ đă biến mất bất th́nh ĺnh.Anh chàng kỵ sĩ không thấy họ đâu hết.Chỉ có một bà già và xấu xí ngồi ở đó.Khi anh đến gần,bà ta đứng dậy và đi tới chỗ anh."Anh kỵ sĩ,"bà ta nói"Có phải anh đang t́m kiếm cái ǵ phải không?Nói cho tôi biết cái ǵ có lẽ tôi có thể giúp anh.Người già rất thông minh,anh biết không;chúng tôi biết mọi thứ."
"Bà có thể là người có thể giúp tôi.Bà thấy đấy,tôi có thể bị giết nếu tôi không thể kiếm ra câu trả lời cho câu hỏi này."Người phụ nữ muốn ǵ nhất?nếu bà có thể trả lời,tôi sẽ trả bà giá cao"
"Anh phải làm điều này trước đă như tôi đang đ̣i hỏi anh.Nếu anh hứa tôi sẽ cho anh câu trả lời đúng"
"Tôi hứa điều thứ nhất bà hỏi tôi làm,"anh kỵ sĩ nói
"Như vậy mạng anh an toàn,"bà cụ nói. "Không có ai, tính luôn cả hoàng hậu, sẽ nói câu trả lời của anh không đúng".
Rồi bà ta nói khẽ vô tai anh.
Kế đến họ đi đến gặp hoàng hậu và tất cả các bá quan văn vơ và phụ nữ
Nhiều người nghe rằng anh kỵ sĩ trẻ đang đến.Mọi người đi nói với người khác rằng phải tới buổi họp.Hoàng hậu đă chuẩn bị để nghe câu trả lời của anh.Nhiều người sợ hăi không biết chuyện ǵ sẽ sảy ra cho anh kỵ sĩ trẻ."Bây giờ anh ấy sẽ bị chết"họ nói"Câu hỏi rất là khó.Anh ta chắc chắn chưa kiếm ra câu trả lời."
Rồi mọi người trở nên yên lặng.Họ nghe hoàng hậu nói rằng"Bây giờ anh có thể nói cho chúng tôi biết,anh kỵ sĩ,thứ ǵ mà phụ nữ muốn nhất?


Wellfrog:
Bài dịch của bạn đă được góp ư TẠI ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=128948#post128948)


.

cukhoaitron
13-03-2008, 09:32 AM
Ngay sau đó chàng hiệp sĩ đến một cánh rừng rộng lớn. Hai mươi tư cô gái đang nhảy múa trên thảm cỏ xanh. ”Liệu ta có thể hỏi những quư cô này chăng?” Chàng tự hỏi. “ Vẫn c̣n đủ thời giờ”. V́ vậy chàng tiến về phía họ… Nhưng họ đâu rồi?! Họ th́nh ĺnh biến mất. Chàng không thể nh́n thấy bất ḱ một cô gái nào. Lúc này chỉ có một phụ nữ rất già và xấu xí ngồi đó. Khi chàng tiến lại gần hơn, bà đứng dậy và đến bên chàng. “Chào hiệp sĩ”, bà nói,” anh đang t́m kiếm cái ǵ phải không? Hấy nói cho ta và biết đâu ta có thể giúp được anh. Những người già rất thông thái; chúng tôi biết rất nhiều thứ”.
“ Bà có lẽ là người duy nhất có thể giúp cháu. Bà biết biết đây, cháu sẽ bị giết nếu cháu không t́m ra câu trả lời cho câu hỏi này. “Người phụ nữ mong muốn điều ǵ nhất? Nếu bà có thể giúp cháu, cháu sẽ trả ơn bà”
“Anh phải thực hiện điều đầu tiên mà ta đề nghị anh. Nếu anh giữ lời hứa, ta sẽ nói cho anh câu trả lời đúng”
“Cháu hứa cháu sẽ làm điều đầu tiên mà bà yêu cầu”, chàng hiệp sĩ nói
“Sau đó cuộc sống của cháu sẽ an toàn”, người phụ nữ già nói. “Không ai, thậm chí cả hoàng hậu, sẽ nói rằng câu trả lời của cháu không đúng”.
V́ vậy bà th́ thầm câu trả lời vào tai chàng hiệp sĩ.
Rồi họ cùng nhau đi gặp hoàng hậu và tất cả các chúa tể và quư bà. Rất nhiều người đă nghe tin chàng trai trẻ đang quay trở về. Người này nói với người kia và tất cả bọn họ cùng kéo nhau tới nơi tụ họp. Hoàng hậu đă ngồi đó sẵn sàng nghe câu trả lời của chàng. Rất nhiều người lo sợ cho chàng hiệp sĩ trẻ. “Ngay bây giờ anh ta sẽ chết”, họ nói. “ Câu trả lời rất khó. Anh ta không thể t́m ra câu trả lời đúng”.
Mọi người trở nên yên lặng. Họ nghe nữ hoàng nói “ Chàng hiệp sĩ trẻ, bây giờ anh có thể nói cho chúng ta, người phụ nữ mong muốn điều ǵ nhất?”


Wellfrog:
Bài dịch của bạn đă được góp ư TẠI ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=128948#post128948)


.

mtvn
13-03-2008, 09:47 AM
THE YOUNG NIGHT
PHẦN III
Just then he came to a large wood .Twenty-four beautiful ladies were dancing there on the green grass."I can ask these ladies," the young knight said to himself."There's just enough time left." So he walked towards them...But where were they?! They had all gone suddenly. He couldn’t see them anywhere. Only one very old and ugly woman sat there now.When he came nearer, she stood up and went to him."Sir knight," She said," are you looking for something ? Tell me what it is and perhaps I can help you.Old people are wise, you know; we know many things."
Ngay khi chàng đến 1 khu rừng rộng lớn( jút mà có then vào nhầm có ư ǵ??). Ở đó có 24 t́ nữ đang khiêu vũ trên băi cơ xanh. Chàng tự nhủ " ta có thể hỏi những tỳ nữ này ". " vẫn c̣n kịp thời gian cho phép". chính v́ vậy chàng đi về phía trước họ....nhung họ đâu rồi ? bất th́nh ĺnh tất cả họ đếu đă đi mất . Chàng kô nh́n thấy dc họ bất kỳ nơi nào nữa. Chỉ duy nhất c̣n lại 1 người đàn bà trông có vẻ già cả và xấu xí ngồi ở đó. Kh́ chàng đến gấn , bà đứng dậy và đi đến chổ chàng. bà nói "ngài hiệp sĩ , phải chăng cháu đang t́m thứ ǵ chăng" Hăy nói cho ta biết nó là ǵ và có lẽ ta có thể giúp dc cháu. Cháu biết đó, những người già như ta đây là những người từng trải , chúng tôi biết nhiều điều lắm "

"You maybe just the person who can help me.You see, I'll be killed if I can't find the answer to this question. “What does a woman want most at all ? If you can tell me, I will pay you well"
Có thể chỉ ḿnh bà là người có thể giúp dc cháu. Bà biết đó, cháu sẻ chết nếu cháu kô t́m ra câu trả lời cho câu hỏi này, một người phụ nữ thích nhất điều ǵ trong tất cả mọi thứ. Nếu bà có thể nói cho cháu biết , cháu sẽ hậu tạ bà rất nhiều

" You must do the first thing which I ask you. If you promise I will tell you the right answer."
"I promise the first thing you ask me to do," Said the knight
" Then your life is safe," the old woman said ."No one, not even the Queen,will say that your answer isn't the true one."So she whispered the answer into his ear.
Cháu fải làm theo điều trước tiên mà ta yêu cầu. Nếu cháu hứa, ta sẽ cho cháu biết câu trả lời đúng ".
Chàng hiệp sĩ nói , cháu hứa việc đầu tiên sẽ làm theo yêu cầu của bà"
bà cụ nói "ngay khi sự sống của cháu dc an toàn "(câu này của bà cụ nói à?, tự nhiên nói câu này thấy thừa??):wacko:. "kô ai , ngay cả hoàng hậu sẻ cho rằng câu trả lời là điều kô đúng . Chính v́ thế bà ta đă nghe đồn câu trả lời từ tai cháu "(kô hiểu chỗ này :smilie_crazy:)

Then they went together to meet the Queen and all the Lords and Ladies
Many people heard that the young knight was coming .Everyone went to tell everyone else and they all came to the meeting place.The Queen was there ready to hear his answer. A lot of people were afraid for the young knight ."Now he'll have to die," they said."the question was very hard. He probably hasn't found the right answer."
Ngay sau đó, họ cùng nhau đến gặp hoàng hậu và tất cả các quần thần và các tỳ nữ. Nhiều người nghe tin chàng hiệp sĩ đang đến . mọi người đi thông báo với những người khác và tất cả họ đến chỗ họp mặt(nếu dịch cung điện th́ tấhy quá xa ). Hoàng hậu ở đó sẳn sàng nghe câu trả lời của chàng hiệp sĩ. Nhiều người lo sợ cho chàng hiệp sĩ. Họ nói "bây giờ, chàng sẻ fải chết " " câu hỏi đó quá khó. anh ta hầu như kô t́m dc câu trả lời "

Then they all became quiet.They heard the Queen say:"Now can you tell us, Sir Knight,what a woman wants most of all?"
ngay sau đó , tất cả họ đầu im lặng. họ nghe hoàng hậu nói " ngài hiệp sĩ , bây giờ hăy nói cho chúng tôi biết phụ nự thích nhất điếu ǵ hơn hết "

Thời hạn dịch đến hết ngày 15/03/08
that story is very helpful for man :smilie_goodjob:


Wellfrog:
Bài dịch của bạn đă được góp ư TẠI ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=128948#post128948)


.

thanh193
13-03-2008, 09:49 AM
Just then he came to a large wood .Twenty-four beautiful ladies were dancing there on the green grass."I can ask these ladies," the young knight said to himself."There's just enough time left." So he walked towards them...But where were they?! They had all gone suddenly. He couldn’t see them anywhere. Only one very old and ugly woman sat there now.When he came nearer, she stood up and went to him."Sir knight," She said," are you looking for something ? Tell me what it is and perhaps I can help you.Old people are wise, you know; we know many things."

Sau đó chàng đi tới một khu rừng lớn. Có hai mươi tư tiểu thư xinh đẹp đang nhảy múa trên thảm cỏ xanh ở đó. “Ta có thể hỏi những tiểu thư này”, chàng hiệp sĩ trẻ tự nhủ. “Vẫn c̣n đủ thời gian để quay về”. Và chàng tiến về phía họ…Nhưng họ đâu cả rồi?! Tất cả đều biến mất đột ngột. Chàng không c̣n thấy họ ở đâu cả. Chỉ c̣n lại một mụ già xấu xí ngồi đó. Khi chàng tới gần hơn, mụ đứng dậy và đi về phía chàng. “Ngài hiệp sĩ”, mụ già nói, "ngài đang t́m kiếm điều ǵ đó phải không? Hăy nói với ta xem có chuyện ǵ, có lẽ ta có thể giúp được ngài. Người già th́ thông thái, ngài biết đấy, chúng ta biết rất nhiều điều".

"You maybe just the person who can help me.You see, I'll be killed if I can't find the answer to this question. “What does a woman want most at all ? If you can tell me, I will pay you well"
" You must do the first thing which I ask you. If you promise I will tell you the right answer."
"I promise the first thing you ask me to do," Said the knight
" Then your life is safe," the old woman said ."No one, not even the Queen,will say that your answer isn't the true one."
So she whispered the answer into his ear.

“Bà có thể chính là người giúp được ta. Bà biết không, ta sẽ bị giết nếu không thể t́m ra câu trả lời cho câu hỏi: “Phụ nữ muốn điều ǵ nhất? Nếu bà có thể nói câu trả lời cho ta, ta sẽ trả công hậu hĩnh”.
“Ngài phải làm điều đầu tiên mà ta yêu cầu. Nếu ngài hứa với ta việc đó, ta sẽ nói cho ngài câu trả lời chính xác”.
“Ta hứa với bà” Chàng hiệp sĩ nói.
“Bây giờ th́ sinh mạng của ngài đă an toàn”. Mụ già nói “Không ai, kể cả Hoàng hậu dàm nói rằng câu trả lời của ngài không phải là câu trả lời đúng”.
Thế là mụ th́ thầm câu trả lời vào tai chàng.

Then they went together to meet the Queen and all the Lords and Ladies
Many people heard that the young knight was coming .Everyone went to tell everyone else and they all came to the meeting place.The Queen was there ready to hear his answer. A lot of people were afraid for the young knight ."Now he'll have to die," they said."the question was very hard. He probably hasn't found the right answer."
Then they all became quiet.They heard the Queen say:"Now can you tell us, Sir Knight,what a woman wants most of all?"

Sau đó họ cùng đi gặp Hoàng hậu và đám cận thần. Rất nhiều người nghe thấy chàng hiệp sĩ trẻ đang tới. Người nọ chạy đi nói với người kia và tất cả đều tới chỗ gặp mặt. Hoàng hậu đă ở đó để sẵn sàng nghe câu trả lời. Rất nhiều người lo ngại cho chàng hiệp sĩ trẻ ”Giờ th́ anh ta sẽ phải chết”, họ nói. “Câu hỏi quá khó. Anh ta có thể sẽ chẳng thể nào t́m được câu trả lời đúng”.
Rồi tất cả trở nên im lặng. Họ nghe thấy Hoàng hậu nói: “Giờ ngươi có thể nói với chúng ta, ngài hiệp sĩ, phụ nữ muốn điều ǵ hơn tất thảy?”.

Trời ơi! Đúng đến đoạn hồi hộp th́ đứt cái phưt....:boxing::Devil:


Wellfrog:
Bài dịch của bạn đă được góp ư TẠI ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=128948#post128948)


.

dtn0hut
13-03-2008, 10:46 AM
Chàng đến một khu rừng rộng lớn. Ở đó có 24 quư bà đang khiêu vũ trên thảm cỏ xanh. Chàng hiệp sỹ trẻ nói với bản thân:“Ḿnh có thể hỏi những quư bà này”, “thời gian không c̣n nhiều nữa”. Chàng tiến về phía họ…nhưng họ đâu rồi?! Tất cả đă biến mất. Chàng không thấy họ đâu nữa. Chỉ c̣n lại một bà già xấu xí ngồi đó. Khi chàng đến gần hơn, người đàn bà đó đứng dậy và đi về phía chàng. “Hiệp sỹ”, bà ta nói, “đang t́m thứ ǵ đó à? Hăy nói cho ta, biết đâu ta có thể giúp ǵ được.Anh biết đấy, người già th́ hiểu biết; chúng tôi biết vài điều”.
“Bà có thể là người giúp được tôi. Bà biết không, tôi sẽ phải chết nếu không trả lời được câu hỏi “Phụ nữ muốn ǵ nhất. Nếu bà có thể trả lời, tôi sẽ trả xứng đáng.”
“Anh phải làm điều tôi yêu cầu. Nếu anh hứa, tôi sẽ nói cho anh câu trả lời”
“Tôi hứa tôi sẽ thực hiện điều bà nói.” Hiệp sỹ trả lời.
“Và anh sẽ được b́nh an”, người đàn bà nói, “tất cả mọi người, thậm chí cả Hoàng Hậu sẽ chấp nhận câu trả lời này”.
Rồi bà ta th́ thầm câu trả lời cho Hiệp sỹ.
Sao đó họ cùng nhau đến gặp Hoàng hậu, tất cả quư tộc và quư bà.
Một vài người nghe thấy rằng hiệp sỹ đang đến. Mọi người nói với nhau và cùng đến chỗ gặp mặt. Hoàng hậu đă ở đó để nghe câu trả lời. Nhiều người lo sợ cho chàng Hiệp sỹ. Họ nói “Anh ta sẽ phải chết, câu hỏi rất khó. Chắc chắn anh ta không trả lời đúng.”
Tất cả mọi người im lặng. Hoàng hậu nói :“Bây giờ Hiệp sỹ có thể nói cho mọi người biết phụ nữ muốn ǵ nhất?”


//Ḿnh đă biết đoạn kết của truyện này rụi Khá hay đậy


Wellfrog:
Bài dịch của bạn đă được góp ư TẠI ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=128948#post128948)


.

Pikachu81
13-03-2008, 11:05 AM
Đây là lần thứ 2 ḿnh gửi bài, lần đầu th́ gửi vào luc đă hết hạn, hic. Sửa bài giúp ḿnh với nhé. Cảm ơn nhiều.


Sau đó chàng hiệp sỹ đi đến một khu rừng gỗ rộng lớn. 24 người phụ nữ xinh đẹp đang nhảy múa ở đó trên băi cỏ xanh. "Ta có thể hỏi những người này" Chàng hiệp sỹ trẻ tự nói với ḿnh. "C̣n vừa đủ một ít thời gian nữa". Đoạn chàng bước về phía ho... Nhưng họ ở đâu. Tất cả bọn họ đều đột ngột biến mất. Chàng không thể nh́n thấy họ ở bất cứ đâu. Bây giờ chỉ c̣n duy nhất một người phụ nữ rất già và xấu đứng đó. Khi chàng tiến lại gần hơn, bà đứng lên và đi về phía chàng. "Chàng hiệp sỹ" bà ta nói "chàng đang t́m kiếm điều ǵ đó? Hăy nói cho ta đó là ǵ vậy và có lẽ ta có thể giúp chàng. Những người già rất thông thái, chàng biết đấy, chúng ta biết rất nhiều thứ. "
" Bà có lẽ là người có thể giúp ta" bà thấy đấy, ta sẽ bị giết nếu ta không t́m ra câu trả lời cho câu hỏi này "Phụ nữ muốn ǵ nhất? Nếu bà có thể trả lời cho ta, ta sẽ trả bà thật hậu hĩnh. "
"Chàng sẽ phải làm điều đầu tiên ta yêu cầu chàng. Nếu chàng hứa với ta, ta sẽ nói cho chàng biết câu trả lời đúng."
"Ta hứa điều đầu tiên bà yêu cầu ta thực hiện " Chàng hiệp sỹ nói
"Sau đó cuộc sống của chàng sẽ được bảo toàn", bà ta nói "Không một ai, kể cả Hoàng hậu, sẽ nói rằng câu trả lời của chàng là không đúng"
Rồi bà nói thầm câu trả lời vào tai chàng hiệp sỹ.
Sau đó họ cùng đến gặp Hoàng hậu, các cận thần và phu nhân. Rất nhiều người nghe đồn là chàng hiệp sỹ đang đến. Tất cả bọn họ lại nói với những người khác rồi cùng nhau kéo đến địa điểm gặp mặt. Hoàng hậu đă ngồi đó sẵn sàng nghe câu trả lời của chàng. Rất nhiều người lo sợ cho chàng "Bây giờ chàng sẽ phải chết" họ nói "Câu hỏi quả là rất khó. Chàng có lẽ vẫn chưa t́m ra câu trả lời đúng"
Rồi tất cả bọn họ trở nên im lăng. Họ nghe Hoàng hậu nói " Bây giờ ngươi có thể nói cho chúng ta biết, chàng hiệp sỹ , phụ nữ muốn điều ǵ nhất".


Wellfrog:
Bài dịch của bạn đă được góp ư TẠI ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=129007#post129007)


.

thao_nguyen_xanh
13-03-2008, 12:09 PM
Ngay sau đó chàng hiệp sĩ đi đến 1khu rừng lớn. Có 24 cô gái xinh đẹp đang nhảy múa trên thảm cỏ xanh, chàng hiệp sĩ trẻ tuổi tự nói với chính ḿnh " Ta có thể hỏi những cô gái này ? " Vừa c̣n đủ thời gian ". Chàng tiến về phía họ ...nhưng họ đâu rồi ? Họ đă đột ngột đi đâu , chàng ko thể t́m ra họ. Chỉ c̣n có 1 ng phụ nữ rất già và xấu xí đang ngồi ở đó. Sau đó chàng tiến gần hơn, ng phụ nữ đứng dậy và đi đến chỗ chàng : " Thưa hiệp sĩ " , bà ta nói " Có phải chàng đang t́m kiếm điều ǵ ?Hăy nói đó là ǵ và có lẽ tôi sẽ giúp đc chàng. Ng già th́ có kinh nghiệm , chàng biết đó, chúng tôi biết nhiều điều ".
" Bà có lẽ là ng có thể giúp tôi. Bà biết, tôi sẽ bị giết nếu tôi ko t́m ra đc câu trả lời cho câu hỏi " Cái ǵ ng phụ nữ muốn có đc nhất? Nếu bà có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ đáp đền xứng đáng "
" Chàng phải làm điều này trc, điều ta yêu cầu chàng. Nếu chàng hứa ta sẽ nói cho chàng câu trả lời "
"Tôi hứa làm điều đầu tiên bà yêu cầu tôi làm " , chàng hiệp sĩ nói.
"Sau đó mạng sống của chàng sẽ đc cứu" , Ng phụ nữ già nói " Ko ai,kể cả Nữ hoàng sẽ nói rằng câu trả lời của chàng ko đúng "
Bà ta nói th́ thầm câu trả lời vào tai chàng hiệp sĩ.
Sau đó họ cùng nhau đến gặp nữ hoàng và tất cả quư tộc và phu nhân. Nhiều ng nghe chàng hiệp sĩ trẻ đang đến . Họ nói với nhau và tất cả đi đến nơi gặp mặt. Nữ hoàng đang ở đó và sẵn sàng để nghe câu trả lời. Rất nhiều ng đang lo ngại cho chàng hiệp sĩ trẻ. " Bây giờ anh phải chết " , họ nói , " Câu hỏi này rất khó. Anh ta hầu như chắc chắn ko t́m đc câu trả lời đúng "
Sau đó tất cả họ trở nên im lặng. Họ nghe Nữ hoàng nói : " Bây giờ có thể nói cho chúng tôi nghe,chàng hiệp sĩ, Cái ǵ phụ nữ muốn có đc nhất "


Wellfrog:
Bài dịch của bạn đă được góp ư TẠI ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=129007#post129007)


.

pinkgirl183
13-03-2008, 12:12 PM
Just then he came to a large wood .Twenty-four beautiful ladies were dancing there on the green grass."I can ask these ladies," the young knight said to himself."There's just enough time left." So he walked towards them...But where were they?! They had all gone suddenly. He couldn’t see them anywhere. Only one very old and ugly woman sat there now.When he came nearer, she stood up and went to him."Sir knight," She said," are you looking for something ? Tell me what it is and perhaps I can help you.Old people are wise, you know; we know many things."
"You maybe just the person who can help me.You see, I'll be killed if I can't find the answer to this question. “What does a woman want most at all ? If you can tell me, I will pay you well"
" You must do the first thing which I ask you. If you promise I will tell you the right answer."
"I promise the first thing you ask me to do," Said the knight
" Then your life is safe," the old woman said ."No one, not even the Queen,will say that your answer isn't the true one."
So she whispered the answer into his ear.
Then they went together to meet the Queen and all the Lords and Ladies
Many people heard that the young knight was coming .Everyone went to tell everyone else and they all came to the meeting place.The Queen was there ready to hear his answer. A lot of people were afraid for the young knight ."Now he'll have to die," they said."the question was very hard. He probably hasn't found the right answer."
Then they all became quiet.They heard the Queen say:"Now can you tell us, Sir Knight,what a woman wants most of all?"

bài dịch của em nè :dancing-banana:
Ngay sau đó, chàng đă đến một khu rừng xanh rộng lớn. Có 24 quư bà đang khiêu vũ trên thảm cỏ xanh. "Ḿnh có thể hỏi các quư bà về điều đó." -Chàng hiệp sĩ tự nhủ.- "ḿnh vẫn c̣n đủ thời gian để rời nơi này mà". V́ thế, chàng đă đi về phía họ.... Nhưng ...họ đâu rồi ? Bất th́nh ĺnh, họ đă biến mất. Chàng chẳng thấy họ ở đâu, chỉ c̣n 1 bà cụ rất già và xấu xí đang ngồi ở đó. Khi chàng đến gần hơn, bà ta liền đứng dậy và đi về phía chàng ta. "chàng trai yêu quí" (nói thế này hay hơn nhiều)-Bà ta nói- "h́nh như cậu đang t́m ǵ đó. Hăy nói điều đó cho tôi và có thể tôi sẽ giúp được cậu. Cậu biết đấy những người già như chúng tôi thường biết rất nhiều điều"
"Có lẽ bà là người có thể giúp cháu. Bà biết ko, cháu sẽ bị giết nếu như cháu ko t́m ra câu trả lời của câu hỏi này: "1 người phụ nữ mong muốn điều ǵ nhất?" Nếu bà có thể nói cho cháu biết, cháu sẽ đền ơn bà."
"Được rồi, nếu cậu hứa cậu sẽ làm điều đầu tiên mà tôi yêu cầu th́ tôi sẽ nói cho cậu bíêt câu trả lời đúng". (bà già khôn thiệt:smilie_yuck:)
Chàng hiệp sĩ trả lời: "Vâng, cháu hứa, cháu sẽ làm theo điều đầu tiên mà bà muốn". (ngốc wá,lỡ bả yêu cầu thứ "trên trời dưới đất" th́ làm sao mà làm:wallbash:)
"Cuộc sống của cậu đc an toàn"- Bà lăo nói- "Ko một ai, ngay cả Hoàng hậu, sẽ nói câu trả lời của cậu là ko đúng!"- Bà ta th́ thầm bên tai chàng.
Sau đó, họ cùng nhau đi gặp Hoàng hậu,nhà vua và các quư bà. Nhiều người nghe tin chàng hiệp sĩ đang đến. Mọi người kể cho nhau nghe và tất cả họ cùng đến nơi gặp mặt. Hoàng hậu đă sẵn sàng để nghe câu trả lời của chàng. Nhiều người lo sợ cho chàng hiệp sĩ trẻ tuổi này. "Lúc này,cậu ấy có thể phải chết"- Họ nói "câu hỏi của hoàng hậu thật khó. chắc cậu ấy sẽ ko thể t́m ra câu trả lời đúng." Sau đó, tất cả họ đều im lặng.(th́nh thịch...th́nh thịch...) Họ nghe Hoàng hậu nói."Bây giờ, cậu có thể nói cho chúng tôi, chàng hiệp sĩ yêu wí, Điều ǵ mà phụ nữ muốn nhất ???

ui ui, pink "ghét" bà già này lắm nghen:wallbash:, đă giúp người ta th́ giúp đi, c̣n ra điều kiện :smilie_yuck:


Wellfrog:
Bài dịch của bạn đă được góp ư TẠI ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=129007#post129007)


.

saoxanh00
13-03-2008, 02:04 PM
Bác ếch ơi đâu rồi ra coi ḿnh nộp bài nè. Suốt ngày ngồi đáy giếng chơi miết thôi.

Just then he came to a large wood .Twenty-four beautiful ladies were dancing there on the green grass."I can ask these ladies," the young knight said to himself."There's just enough time left." So he walked towards them...But where were they?! They had all gone suddenly. He couldn’t see them anywhere. Only one very old and ugly woman sat there now.When he came nearer, she stood up and went to him."Sir knight," She said," are you looking for something ? Tell me what it is and perhaps I can help you.Old people are wise, you know; we know many things."

Khi chàng băng qua một khu rừng lớn, chàng thấy có 24 cô nàng xinh đẹp đang nhảy múa trên thảm cỏ xanh mượt. “ Có lẽ ta nên hỏi các nàng này”, chàng hiệp sĩ nghĩ . “ Ta vẫn c̣n thời gian mà”. Chàng quyết định tiến về phía họ.. nhưng bỗng dững chàng không thấy họ đâu cả, tất cả đều đột ngột biến mất. Chàng không thể họ ở bất cứ đau, chỉ có một người đàn bà đă già và xấu xí đang ngồi ở đó. Khi chàng tiến lại gần hơn, bà ta bật dậy và tiến về phía chàng hiệp sĩ. “ Bà ta cất tiếng “ Xin chào ngài hiệp sĩ, có phải ngài đang t́m kiếm cái ǵ đó phải không? Hăy nói cho tôi, biết đâu tôi có thể giúp được ngài chăng. Ngài biết đó, những người lớn tuổi thường rất lịch duyệt và họ cũng biết được nhiều thứ lắm đấy”

"You maybe just the person who can help me.You see, I'll be killed if I can't find the answer to this question. “What does a woman want most at all ? If you can tell me, I will pay you well"
" You must do the first thing which I ask you. If you promise I will tell you the right answer."
"I promise the first thing you ask me to do," Said the knight
" Then your life is safe," the old woman said ."No one, not even the Queen,will say that your answer isn't the true one."
So she whispered the answer into his ear.

“ Có lẽ bà giúp tôi được trong chuyện này. Bà biết không, tôi phải chịu án tử h́nh nếu như tôi không thể t́m được câu trả lời cho câu hỏi “ Người phụ nữ muốn nhất là ǵ?”. Nếu bà có thể giúp được tôi, tôi sẽ rất biết ơn và hậu tạ cho bà”
“ Ngài phải làm điều đầu tiên mà tôi yêu cầu đă. Nếu ngài hứa, tôi sẽ giúp ngài có được câu trả lời thỏa đáng”
Chàng hiệp sĩ đáp lại rằng “ Được rồi, tôi hứa tôi sẽ làm như bà bảo”
“ Vậy là mạng của ngài đă được giữ rồi đó”, lăo bà đó nói, “Không ai, kể cả Hoàng Hậu nói câu trả lời đó là không đúng được”.
Sau đó bà lăo nói th́ thầm điều ǵ đó vào tai chàng hiệp sĩ.

Then they went together to meet the Queen and all the Lords and Ladies
Many people heard that the young knight was coming .Everyone went to tell everyone else and they all came to the meeting place.The Queen was there ready to hear his answer. A lot of people were afraid for the young knight ."Now he'll have to die," they said."the question was very hard. He probably hasn't found the right answer."
Then they all became quiet.They heard the Queen say:"Now can you tell us, Sir Knight,what a woman wants most of all?"

Sau đó họ cùng nhau đi đến diện kiến Hoàng Hậu và tất cả các công hầu quận tước. Nhiều người đă biết được tin chàng hiệp sĩ đă trở về. Mọi người truyền tai nhau và tất cả họ đều kéo đến cung điện. Hoàng Hậu đă sẵn để nghe câu trả lời. Vài người đă rất lo cho tính mạng của chàng hiệp sĩ,” Có lẽ chàng hiệp sĩ sẽ chết”, họ nói, “Câu hỏi đó quả thật là quá khó. Có lẽ chàng ta không t́m được câu trả lời đâu”.
Sau đó tất cả đều im lặng. Họ lắng nghe Hoàng Hậu nói, “Nào bây giờ th́ ngươi hăy nói cho chúng ta biết, hỡi chàng hiệp sĩ, điều mà người phụ nữ muốn nhất là ǵ nào.”
Wellfrog:
Bài dịch của bạn đă được góp ư TẠI ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=129007#post129007)


.

bachbong195
13-03-2008, 06:16 PM
THE YOUNG NIGHT
PHẦN III

Mời các bạn cùng dịch phần III nhé !

Just then he came to a large wood .Twenty-four beautiful ladies were dancing there on the green grass."I can ask these ladies," the young knight said to himself."There's just enough time left." So he walked towards them...But where were they?! They had all gone suddenly. He couldn’t see them anywhere. Only one very old and ugly woman sat there now.When he came nearer, she stood up and went to him."Sir knight," She said," are you looking for something ? Tell me what it is and perhaps I can help you.Old people are wise, you know; we know many things."
"You maybe just the person who can help me.You see, I'll be killed if I can't find the answer to this question. “What does a woman want most at all ? If you can tell me, I will pay you well"
" You must do the first thing which I ask you. If you promise I will tell you the right answer."
"I promise the first thing you ask me to do," Said the knight
" Then your life is safe," the old woman said ."No one, not even the Queen,will say that your answer isn't the true one."
So she whispered the answer into his ear.
Then they went together to meet the Queen and all the Lords and Ladies
Many people heard that the young knight was coming .Everyone went to tell everyone else and they all came to the meeting place.The Queen was there ready to hear his answer. A lot of people were afraid for the young knight ."Now he'll have to die," they said."the question was very hard. He probably hasn't found the right answer."
Then they all became quiet.They heard the Queen say:"Now can you tell us, Sir Knight,what a woman wants most of all?"

Thời hạn dịch đến hết ngày 15/03/08

ngay sau đó, chàng đă tới một khu rừng lớn. Ở đó có hai mươi bốn người con gái tuyệt đẹp đang nhảy múa trên thảm cỏ xanh. Chàng tự nhủ: "ḿnh có thể hỏi họ. Vẫn c̣n đủ thời gian". Nghĩ vậy, chàng bước về phía họ. Nhưng...họ đâu mất rồi? Tất cả đều đột nhiên biến mất. Chàng không thể nh́n thấy họ ở đâu. Chỉ c̣n một người đàn bà rất già và xấu xí ngồi đó. Khi chàng đến gần, bà ta đứng dậy và đi về phía chàng. Bà ta nói "Ngài hiệp sĩ, ngài đang t́m kiếm thứ ǵ vậy? Ngài hăy nói đi, biết đâu tôi có thể giúp được ngài. Ngài biết đấy, người già thường sáng suốt và hiểu biết nhiều."
Có thể bà chính là người có thể giúp được tôi. Bà biết không, tôi sẽ bị giết nếu không t́m được câu trả lời cho câu hỏi này: " Mong ước lớn nhất của một người phụ nữ là ǵ?" Nếu bà có thể nói cho tôi, tôi sẽ hậu tạ.
"Nếu ngài hứa với tôi rằng ngài sẽ thực hiện điều đầu tiên tôi yêu cầu, tôi sẽ cho ngài biết câu trả lời đúng "
Chàng hiệp sĩ nói " Tôi xin hứa sẽ thực hiện điều đầu tiên mà bà yêu cầu tôi làm."
Bà ta nói " thế th́ mạng sống của ngài sẽ được đảm bảo. Không ai, kể cả hoàng hậu, có thể nói rằng câu trả lời của ngài là không đúng.
Rồi bà ta ghé tai chàng nói thầm câu trả lời.
Sau đó họ cùng đến gặp hoàng hậu và các vương hầu quận chúa. Nhiều người nghe được chàng hiệp sĩ đang đến cung. Người nọ rỉ tai người kia và tất cả cùng kéo đến cung điện. Hoàng hậu đă sẵn sàng nghe câu trả lời của chàng. Nhiều người rất lo cho chàng hiệp sĩ. Họ nói " Bây giờ chàng ta sẽ phải chết. Câu hỏi quá hóc búa. Có lẽ chàng ta ko t́m thấy câu trả lời rồi. " Thế rồi tất cả đều yên lặng để nghe hoàng hậu nói : " Nào, chàng hiệp sĩ , bây giờ hăy cho tất cả chúng ta biết, người phụ nữ mong muốn điều ǵ nhất? "
Hic sửa giùm tớ nha. Thank kiu nhiuWellfrog:
Bài dịch của bạn đă được góp ư TẠI ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=129007#post129007)


.

nguyenmoon
13-03-2008, 07:17 PM
Just then he came to a large wood .Twenty-four beautiful ladies were dancing there on the green grass."I can ask these ladies," the young knight said to himself."There's just enough time left." So he walked towards them...But where were they?! They had all gone suddenly. He couldn’t see them anywhere. Only one very old and ugly woman sat there now.When he came nearer, she stood up and went to him."Sir knight," She said," are you looking for something ? Tell me what it is and perhaps I can help you.Old people are wise, you know; we know many things."
"You maybe just the person who can help me.You see, I'll be killed if I can't find the answer to this question. “What does a woman want most at all ? If you can tell me, I will pay you well"
" You must do the first thing which I ask you. If you promise I will tell you the right answer."
"I promise the first thing you ask me to do," Said the knight
" Then your life is safe," the old woman said ."No one, not even the Queen,will say that your answer isn't the true one."
So she whispered the answer into his ear.
Then they went together to meet the Queen and all the Lords and Ladies
Many people heard that the young knight was coming .Everyone went to tell everyone else and they all came to the meeting place.The Queen was there ready to hear his answer. A lot of people were afraid for the young knight ."Now he'll have to die," they said."the question was very hard. He probably hasn't found the right answer."
Then they all became quiet.They heard the Queen say:"Now can you tell us, Sir Knight,what a woman wants most of all?


Ngay lúc ấy chàng đi qua một khu rừng lớn. Có 24 cô gái xinh đẹp đang hay múa trên thảm cỏ xanh."Ḿnh có thể hỏi những cô gái này,
chàng hiệp sĩ tự nhủ, " vẫn c̣n đủ thời gian mà". Nghĩ vậy, chàng bèn bước tới trước mặt họ. Nhưng ... họ đâu mất rồi? Các cô gái đột nhiên biến mất. Chàng không thể thấy họ ở đâu nữa. Lúc này chỉ c̣n lại một bà lăo già nua xấu xí ngồi đó. Khi chàng tới gần hơn, bà lăo bèn đứng dậy và bước tới. " Chàng hiệp sĩ", bà cất giọng, " phải chăng cậu đang t́m kiếm điều ǵ? Nói cho lăo nghe xem đó là ǵ và biết đâu đấy, lăo lại có thể giúp được cậu. Người già thường đều uyên bác mà, cậu biết đấy, chúng ta biết nhiều thứ lắm."
" Vâng, có thể cụ sẽ giúp được ta đấy. Cụ biết không, ta sẽ bị giết nếu không t́m ra câu trả lời cho câu hỏi: Điều người phụ nữ mong muốn nhất là ǵ? Nếu cụ có thể nói cho ta biết, ta sẽ đền đáp cụ thật xứng đáng".
" Vậy cậu phải làm điều đầu tiên mà ta yêu cầu. Nếu cậu hứa, ta sẽ cho cậu biết câu trả lời thực sự"
" Được, ta hứa sẽ làm điều đầu tiên mà cụ yêu cầu" Chàng hiệp sĩ nói.
" Vậy th́ xem như mạng sống của cậu đă được đảm bảo" bà lăo nói, " sẽ không một ai, kể cả Nữ Hoàng, có thể nói rằng câu trả lời của cậu là sai" Và rồi bà lăo ghé miệng nói thầm vào tai chàng điều ǵ đó.
Sau đó, họ cùng nhau đi về cung để diện kiến Nữ Hoàng và các vị vương hầu, quận chúa. Dân chúng nghe tin chàng hiệp sĩ trở về. Họ bảo nhau và cùng kéo đến xem. Nữ Hoàng đă ở đó và đang sẵn sàng để nghe câu trả lời của chàng. Nhiều người tỏ ra lo ngại cho hiệp sĩ. " Bây giờ th́ anh ta phải chết thôi" Họ nói, "Câu hỏi hóc búa thế kia mà, anh ta hẳn là đă không thể t́m được câu trả lời".
Sau cùng, tất cả đều im lặng. Họ nghe thấy Nữ Hoàng ra lệnh: " Nào, bây giờ ngươi có thể nói cho chúng ta biết không, hiệp sĩ, rằng cái ǵ là thứ mà người phụ nữ mong muốn nhất ?"Wellfrog:
Bài dịch của bạn đă được góp ư TẠI ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=129007#post129007)


.

khanhchv
14-03-2008, 01:07 AM
Anh Wellfrog sửa giúp em nhé
Vừa lúc sau đó anh chàng đến khu rừng lớn.24 quư bà xinh đẹp đang nhảy trên thảm cỏ ở đó.Chàng kị sĩ trẻ tự hỏi bản thân"ta có thể hỏi các quư bà ở đây"."Chỉ đủ thời gian c̣n lại".v́ thế anh đi về phía họ.Nhưng họ đâu mất rồi.Bất th́nh ĺnh họ đă biến mất.Anh chàng không thể thấy họ đâu cả.Chỉ có người đàn bà già và xấu xí ngồi đó.Khi anh chàng đến rất gần,bà ta đứng dậy,đi tới chỗ chàng."Thưa ngài kị sỹ" Bà ta nói "Ngài đang t́m ǵ vậy".Nói với tôi nó là ǵ,có lẽ tôi có thể t́m giúp ngài.Người già có nhiều kinh nghiệm.Bạn biết "Chúng ta có một số thứ"."Bà có lẽ chính là người có thể giúp ta.Bà biết không"Ta sẽ bị giết nếu không t́m ra câu trả lời cho câu hỏi"Người phụ nữ cần ǵ nhất". Nếu bà có thể bảo ta,ta sẽ thưởng rất hậu".Ngài phải làm 1 việc trong khi tôi hỏi ngài. Nếu ngài hứa tôi sẽ nói câu trả lời đúng. "Ta hứa sẽ làm việc bà bảo ta " Chàng trai đáp.Bà già lại nói "Sau đó cuộc đời cuả ngài được an toàn"."không một ai, kể cả hoàng hậu sẽ khôngtin câu trả lời là đúng"v́ thế Bà ta th́ thầm vào tai chàng kị sỹ. Sau đó họ cùng nhau trở về gặp Hoàng hậu và cả vua cùng các quư bà.Một số người nghe tin chàng kị sỹ đang trở về.Mọi người bảo nhau và đến buổi chầu đó.Hoàng hậu đă ở đó và sẵn sàng nghe câu trả lời của anh chàng.Một số người lo sợ cho chàng kị sỹ trẻ."Bây giờ anh ta phải chết".Họ nói "Câu hỏi quá khó,anh ta chắc chắn không t́m ra câu trả lời đúng". Sau đó tất cả im lặng. họ nghe Hoàng hậu nói" bây giờ ngươi có thể cho ta biết,hiệp sỹ "Người đàn bà muốn ǵ nhất?"[/Wellfrog:
Bài dịch của bạn đă được góp ư TẠI ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=129007#post129007)


.

tuankhiyeuem
14-03-2008, 09:51 AM
THE YOUNG NIGHT
PHẦN III

Just then he came to a large wood .Twenty-four beautiful ladies were dancing there on the green grass."I can ask these ladies," the young knight said to himself."There's just enough time left." So he walked towards them...But where were they?! They had all gone suddenly. He couldn’t see them anywhere. Only one very old and ugly woman sat there now.When he came nearer, she stood up and went to him."Sir knight," She said," are you looking for something ? Tell me what it is and perhaps I can help you.Old people are wise, you know; we know many things."
"You maybe just the person who can help me.You see, I'll be killed if I can't find the answer to this question. “What does a woman want most at all ? If you can tell me, I will pay you well"
" You must do the first thing which I ask you. If you promise I will tell you the right answer."
"I promise the first thing you ask me to do," Said the knight
" Then your life is safe," the old woman said ."No one, not even the Queen,will say that your answer isn't the true one."
So she whispered the answer into his ear.
Then they went together to meet the Queen and all the Lords and Ladies
Many people heard that the young knight was coming .Everyone went to tell everyone else and they all came to the meeting place.The Queen was there ready to hear his answer. A lot of people were afraid for the young knight ."Now he'll have to die," they said."the question was very hard. He probably hasn't found the right answer."
Then they all became quiet.They heard the Queen say:"Now can you tell us, Sir Knight,what a woman wants most of all?"

[
Sửa giúp em với!

Sau đó Chàng Hiệp Sĩ đă đến một rừng rậm.Có 24 thiếu nữ đang nhảy múa trên thảm cỏ xanh.Chàng Hiệp sĩ tự nhủ,"Hay là ta hỏi mấy thiếu nữ này xem sao?""Ḿnh c̣n thời gian ít quá!.Và sau đó anh ấy đi lại gân.Nhưng họ đâu mất rôi?Họ đột nhiên biến mất .Anh ấy không thể t́m thấy họ ở đâu hết.Chỉ c̣n 1 người phụ nữ già và xấu ngồi ở đó.Anh ta bước lại gần hơn .Bà ta đứng lên và đi lại chàng.Bà ta nói:"Hiệp sĩ ,nhà ngươi đang t́m ǵ à?Nói cho ta chuyện ǵ đi,lỡ ta giúp được nhà ngươi th́ sao?Ngươi biết không?Người lớn tuổi rất từng trải và họ có thể biết đựoc nhiều thứ đó."
"Có lẽ Bà là người duy nhất có thể giúp ta.Bà biêt không,ta sẽ bị giết nếu ta không tim được câu trả lời cho câu hỏi này.Người phụ nữ muốn ǵ nhất?Nếu Bà có thể trả lời,tôi sẽ trả công cho bà thật cao.
"Ngươi phải làm điều đầu tiên ta nhờ ngươi.Nếu nhà ngươi hứa với ta,ta sẽ cho ngươi câu trả lời đúng.
"Ta hứa,nhưng điều đầu tiên Bà nhờ ta là ǵ?Chàng Hiệp sĩ nói.
"Và sau đó anh sẽ được an toàn",người phụ nữ già nói."không ai,ngay cả Hoàng Hậu cũng không,sẽ điều nói rằng câu trả lời của ngươi th́ không đúng với họ."
Sau đó Bà ta th́ thầm câu trả lời vào tai Chàng Hiệp sĩ.
Và họ đă đi cùng nhau đến gặp Hoàng Hậu,Vua và các Công Chúa.
Rất nhiều người nghe chàng hiệp sỹ đang đến.Họ truyền tai nhau và tất cả điều cùng đến nơi gặp gỡ của Chàng Hiệp Sĩ.Hoàng Hậu đă rất sẵn sàng để nghe câu trả lời.Rất nhiều người lo cho Chàng Hiệp sĩ," Anh ta chết chắc",họ nói."Câu hỏi khó quá,anh ta có thể đă không t́m ra câu trả lời đúng."
Và tất cả điều im lặng.Họ nghe Hoàng Hậu nói:"Bây giờ ngươi có thể nói với chúng ta,Hiệp sĩ,người phụ nữ muốn ǵ nhất?

Sao đến đoạn hồi hộp thế?


Wellfrog:
Bài dịch của bạn đă được góp ư TẠI ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=129007#post129007)


.

e_learning
14-03-2008, 10:44 PM
This is my traslation. Pls correct it for me. Thanks a lot.

Just then he came to a large wood .Twenty-four beautiful ladies were dancing there on the green grass."I can ask these ladies," the young knight said to himself."There's just enough time left." So he walked towards them...But where were they?! They had all gone suddenly. He couldn’t see them anywhere. Only one very old and ugly woman sat there now.When he came nearer, she stood up and went to him."Sir knight," She said," are you looking for something ? Tell me what it is and perhaps I can help you.Old people are wise, you know; we know many things."
Sau đó chàng đi đến một khu rừng rộng. Chàng nh́n thấy 24 cô gái trẻ đẹp đang nhảy múa trên thảm cỏ xanh. “ Ta có thể hỏi những cô gái này,” chàng nói một ḿnh. “ Chỉ c̣n đủ thời gian”. Thế là chàng tiến về phía các cô gái. Nhưng họ đâu cả rồi?! Các cô gái bất ngờ biến mất. Chàng không thấy họ đâu nữa cả. Chỉ có một mụ già xấu xí đang ngồi đó. Khi chàng tiến lại gần, mụ ta đứng lên và đi về phía chàng. “ Thưa chàng hiệp sĩ”, bà ta nói “chàng đang t́m cái ǵ đấy? Hăy nói cho ta biết đó là cái ǵ và có lẽ ta có thể giúp chàng . Những người già th́ đều khôn ngoan, chàng biết đấy, chúng ta biết rất nhiều thứ.”
"You maybe just the person who can help me.You see, I'll be killed if I can't find the answer to this question. “What does a woman want most at all ? If you can tell me, I will pay you well"
" You must do the first thing which I ask you. If you promise I will tell you the right answer."
"I promise the first thing you ask me to do," Said the knight
" Then your life is safe," the old woman said ."No one, not even the Queen,will say that your answer isn't the true one."
Có lẽ chỉ có bà là giúp được ta. Bà biết đấy, ta sẽ chết nếu ta không thể t́m ra câu trả lời cho câu hỏi này:”người phụ nữ mong muốn nhất điều ǵ?” Nếu bà có thể nói cho ta biết, ta sẽ hậu tạ”
Chàng phải làm điều đầu tiên mà ta yêu cầu. Nếu chàng hứa ta sẽ nói với chàng câu trả lời đúng.”
“Ta hứa sẽ làm điều đầu tiên bà yêu cầu ta”, chàng hiệp sĩ nói.
Khi mạng sống của chàng đă an toàn, mụ già nói”không ai cả thậm chí là Hoàng hậu, sẽ nói rằng câu trả lời của chàng không phải là một câu trả lời đúng.
So she whispered the answer into his ear.
Thê rồi bà ta nói thầm câu trả lời vào tai chàng.Then they went together to meet the Queen and all the Lords and Ladies
Many people heard that the young knight was coming .Everyone went to tell everyone else and they all came to the meeting place.
Rồi họ cùng đi đến gặp hoàng hậu và tất cả các chúa đất và quận chúa. Rất nhiều biết tin là chàng hiệp sĩ trẻ đang đến. Người này nói với người khác nữa và tất cả họ đi đều cung điện.
The Queen was there ready to hear his answer. A lot of people were afraid for the young knight ."Now he'll have to die," they said."the question was very hard. He probably hasn't found the right answer."
Hoàng hậu đă ở đó và sẵn sàng để nghe câu trả lời của chàgn hiệp sĩ. Rất nhiều người lo sợ thay cho chàng. “Giờ chàng sẽ phải chết”, họ nói . “Câu hỏi rất khó. Có lẽ là chàng không thể t́m được đúng câu trả lời.”Then they all became quiet.They heard the Queen say:"Now can you tell us, Sir Knight,what a woman wants most of all?"

Rồi tất cả trở nên yên lặng. Họ nghe thấy Hoàng hậu nói:” Nào nhà ngươi có thể nói cho chúng ta biết, người phụ nữ mong muốn nhất điều ǵ? hỡi chàng hiệp sĩ.\

Wellfrog:
Bài dịch của bạn đă được góp ư TẠI ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=129007#post129007)


.

MChuc
15-03-2008, 12:23 AM
Lúc đó chàng đi đến một khu rừng rộng lớn. Trên thảm cỏ xanh có đến 24 cô gái xinh đẹp đang nhảy múa."có lẽ ta nên hỏi những cô gái này" chàng tự nhủ."Thời gian c̣n lại chắc cũng đủ". Thế là chàng tiến về phía họ...Nhưng họ đâu cả rồi? họ biến mất một cách đột ngột. Chàng không c̣n nh́n thấy họ đâu nữa. Mà ngồi đó là một mụ già xấu xí. Khi chàng đến gần, mụ ta đứng dậy và đi tới bên chàng "Này, chàng hiệp sĩ" mụ ta nói "Ngươi đang t́m điều ǵ chăng?" Hăy nói cho ta biết ta có thể sẽ giúp ngươi được ǵ chăng? Ngươi biết đó người già thường có kinh nghiệm. Họ biết rất nhiều thứ.
Có lẽ bà là người giúp được ta. Bà biết không, ta sẽ bị giết nếu như không t́m được câu trả lời cho một câu hỏi. "Điều mà một người phụ nữ mong muốn nhất là ǵ?" Nếu bà nói cho ta biết, ta sẽ trả ơn bà xứng đáng. Ngươi chỉ cần làm cho ta một việc . Nếu ngươi hứa ta sẽ cho ngươi biết câu trả lời.
Chàng nói rằng : Ta hứa sẽ làm điều mà bà muốn.
Ngươi sẽ được an toàn, mụ nói, không ai, kể cả hoàng hậu có thể nói câu trả lời của người là sai cả.
Thế là mụ nói thật khẽ câu trả lời vào tai chàng.
Sau đó họ cùng nhau đến gặp hoàng hậu, vua và tất cả các t́ nữ.
Nhiều người hay tin chàng hiệp sĩ trở về. họ truyền tai nhau và cùng nhau đến xem. Hoàng hậu đă ở đó sẵn sàng nghe câu trả lời của chàng. Nhiều người lo sợ cho chàng hiệp sĩ. "Chắc chàng phải chịu chết thôi" họ nói " Câu hỏi quả là khó. Chàng không thể nào t́m được câu trả lời đâu".
Tất cả họ bỗng trở nên yên lặng. Họ nghe thấy tiếng hoàng hậu cất lên: "Nói cho chúng ta nghe, chàng hiệp sĩ, "Điều mà một người phụ nữ mong muốn nhất là ǵ?"Wellfrog:
Bài dịch của bạn đă được góp ư TẠI ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=129007#post129007)


.

hienhoa107
15-03-2008, 08:02 AM
This is my translation
Rồi chàng đi đến một khu rừng lớn. Ở đó có hai mươi tư mỹ nữ đang nhảy múa trên thảm cỏ xanh. “ Ḿnh có thể hỏi những những cô nương này” Chàng tự nhủ “ không c̣n nhiều thời gian nữa”. Rồi chàng tiến đến chỗ họ. Nhưng họ đâu cả rồi. Họ đă đột ngột biến mất. Chàng không thấy họ đâu cả. Chỉ c̣n một bà lăo xấu xí ngồi ở đó. Khi chàng tiến lại gần, bà lăo đứng dậy và đi lại phía chàng.” Thưa hiệp sĩ” Bà nói “ Phải chăng ngài đang t́m kiếm điều ǵ? Hăy nói cho tôi biết, biết đâu tôi có thể giúp được ngài. Gừng càng già càng cay, ngài biết đấy.
“ Có thể bà là người duy nhất có thể giúp được cháu” Bà biết đấy, cháu sẽ phải chết nếu cháu không t́m ra câu trả lời cho câu đố “ Đâu là thứ mà một người phụ nữ mong muốn nhất” Nếu bà có thể giúp cháu, cháu sẽ trả công bà xứng đáng”
“Ngài phải làm việc đầu tiên mà tôi bảo. Nếu ngài hứa, tôi sẽ nói cho ngài biết câu trả lời chính xác.”
“ Cháu hứa sẽ làm việc đầu tiên bà bảo” chàng hiệp sĩ nói.” Rồi ngài sẽ được b́nh an” Bà lăo nói “ Không một ai, kể cả hoàng hậu sẽ nói đó không phải là câu trả lời đúng”
Rồi bà th́ thầm vào tai chàng hiệp sĩ câu trả lời.
Sau đó họ cùng nhau đến gặp hoàng hậu và các vị vương, chúa. Nhiều người hay tin về sự trở về của chàng hiệp sĩ. Họ chạy đi nói cho nhau nghe và tất cả cùng kéo đến điểm gặp mặt. Hoàng hậu sẵn sang đón nghe câu trả lời. Rất nhiều người lo lắng cho chàng trai trẻ. “ Giờ chàng sẽ phải chịu chết thôi” Họ nói “ Câu đố đó rất khó, có thể chàng vẫn chưa t́m ra câu trả lời đúng”. Rồi tất cả yên lặng. Họ nghe thấy hoàng hậu phán rằng” Hiệp sĩ, giờ chàng hăy cho chúng ta biết một người phụ nữ mong muốn điều ǵ nhất. "Wellfrog:
Bài dịch của bạn đă được góp ư TẠI ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=129468#post129468)


.

kakaruchi
15-03-2008, 09:45 AM
Ngay sau đó chàng đến một khu rừng lớn.Hai mươi bốn phụ nữ xinh đẹp đang nhảy múa trên băi cỏ xanh."Ta có thể hỏi những người phụ này"-Chàng hiệp sĩ trẻ tự hỏi."vẫn c̣n đủ thời gian".V́ vậy chàng tiến về phía họ....nhưng họ đâu hết rồi?!Tất cả bỗng nhiên biến mất.Chàng nh́n khắp nơi nhưng không thấy.Bây giờ,chỉ c̣n một người phụ nữ rất lớn tuổi và xấu xí ngồi đó.Khi chàng đến gần hơn,bà ấy đứng dậy và lại gần chàng."Thưa hiệp sĩ".Bà nói,"Có phải hiệp sĩ đang t́m kiếm thứ ǵ đó?Hăy nói cho ta đó là ǵ hi vọng ta có thể giúp hiệp sĩ.Hiệp sĩ biết là một người lớn tuổi hiểu biết nhiều,chúng tôi biết nhiều thứ."

"Có lẽ bà là người có thể giúp ta.Bà biết không,Ta sẽ bị giết chết nếu không t́m ra câu trả lời cho câu hỏi:"Một người phụ nữ cần cái ǵ nhất trong tất cả?Nếu bà có thể nói cho ta biết ta sẽ hậu tạ hậu hĩnh."
"Người phải làm điều đầu tiên mà ta hỏi người,Nếu người hứa ta sẽ nói cho hiệp sĩ câu trả lời đúng."
"Ta hứa điều đầu tiên bà nói ta sẽ làm"-Chàng hiệp sĩ nói.
Người phụ nữ già nói:"Sau đó tính mạng ngươi được an toàn"."Không người nào,không có việc nữ hoàng sẽ nói câu trả lời của hiệp sĩ là không đúng."
Rồi người phụ nữ đó th́ thầm vào tai hiệp sĩ câu trả lời.
Sau đó họ cùng nhau đến gặp nữ hoàng và cả nhà Vua,những người phụ nữ.Nhiều người biết chàng hiệp sĩ đang đến.Mọi người đến nói với mọi người khác và tất cả có mặt tập trung tại một địa điểm.Ở đó,nữ hoàng đă sẵn sàng lắng nghe câu trả lời của chàng hiệp sĩ.Nhiều người lo lắng cho chàng hiệp sĩ trẻ.Họ nói:" Bây giờ,cậu ấy sẽ chết.""Câu hỏi rất khó.Chàng có thể sẽ không t́m ra câu trả lời đúng"
Sau đó,mọi người trở nên im lặng.Họ lắng nghe nữ hoàng"Nào,ngươi có thể nói cho ta biết,chàng hiệp sĩ,người phụ nữ muốn cái ǵ nhất trong tất cả?"


--->ghét đọc truyện lém nhưng mà hồi hộp rùi nè.Nhanh nhanh up cho tui đọc với.huhu

Wellfrog:
Bài dịch của bạn đă được góp ư TẠI ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=129468#post129468)


.

jane1911
15-03-2008, 11:18 AM
:zorro:Ngay sau đó,chàng ta đă đến một khu rừng lớn.Có hai mươi bốn cô thiếu nữ đang nhảy múa trên băi cỏ xanh."Ta có thể hỏi những cô gái này",chàng hiệp sĩ tự nhủ."Vẫn c̣n đủ thời gian để quay về mà".V́ thế chàng đă tiến về phía họ....Nhưng họ đâu cả rồi??Tất cả đều đi mất đột ngột.Chàng ta không thể t́m thấy những cô gái đó ở đâu nữa.Chỉ có 1 bà già vô cùng xấu xí đang ngồi ở đó.Khi chàng đến gần hơn th́ bà ấy đứng dậy và tiến đến chàng ta."Thưa ngài hiệp sĩ ",bà ấy lên tiếng ,"có phải ngài đang t́m kiếm một điều ǵ đó?Hăy nói với tôi điều đó là ǵ và có thể tôi sẽ giúp được ngài.Người già th́ rất khôn ngoan,ngài đă biết đó.Chúng tôi biết rất nhiều điều"."Có lẽ bà chính là người có thể giúp được ta.Bà thấy đó,ta sẽ bị giết nếu như không t́m được câu trả lời cho câu hỏi này"Điều mà một người phụ nữ mong muốn nhất là gỉ".Nếu bà có thể nói với ta,nhất định ta sẽ trả công thật hậu hĩnh.
"Ngài phải thực hiện điều đầu tiên mà ta yêu cầu.Nếu như ngài hứa th́ tôi sẽ nói cho ngài câu trả lời đúng."
"Ta hứa sẽ làm điều đầu tiên mà bà yêu cầu"chàng nói.
"Bây giờ th́ sự sống của ngài đă an toàn",bà già nói,"Không ai,thậm chí cả Hoàng hậu sẽ nói rằng câu trả lời của ngài là sai".
Thế là bà ấy th́ thầm câu trả lời vào tai của chàng.
Sau đó bọn họ cùng nhau đén gặp Hoàng hậu và tất cả các chúa tể,quư bà.
Rất nhiều người đă nghe rằng chàng hiệp sĩ đă trở về.Mỗi người đều đến để bảo với những người c̣n lại và tất cả đều đến chỗ gặp mặt.Hoàng hậu đă sẵn sàng để nghe câu trả lời.Nhiều người đă sợ hăi thay cho chàng hiệp sĩ trẻ."Bây giờ chàng ta có thể sẽ phải chết",họ nói"Câu hỏi quá khó.chàng ta có thể không t́m ra được câu trả lời đúng".Sau đó tất cả bọn họ đều trở nên im lặng.Họ nghe Hoàng hậu nói"Bây giờ chàng có thể nói với chúng tôi,thưa ngài hiệp sĩ,điều ǵ mà một người phụ nữ mong muốn nhất????------>TRùi ui!!Hồi hộp thiệt à nghen!!^^:dancing-banana::dancing-banana::smilie_bounce::thumbs-up-nomi:

Wellfrog:
Bài dịch của bạn đă được góp ư TẠI ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=129468#post129468)


.

chickenhen
15-03-2008, 11:39 AM
Just then he came to a large wood .Twenty-four beautiful ladies were dancing there on the green grass."I can ask these ladies," the young knight said to himself."There's just enough time left." So he walked towards them...But where were they?! They had all gone suddenly. He couldn’t see them anywhere. Only one very old and ugly woman sat there now.When he came nearer, she stood up and went to him."Sir knight," She said," are you looking for something ? Tell me what it is and perhaps I can help you.Old people are wise, you know; we know many things."
"You maybe just the person who can help me.You see, I'll be killed if I can't find the answer to this question. “What does a woman want most at all ? If you can tell me, I will pay you well"
" You must do the first thing which I ask you. If you promise I will tell you the right answer."
"I promise the first thing you ask me to do," Said the knight
" Then your life is safe," the old woman said ."No one, not even the Queen,will say that your answer isn't the true one."
So she whispered the answer into his ear.
Then they went together to meet the Queen and all the Lords and Ladies
Many people heard that the young knight was coming .Everyone went to tell everyone else and they all came to the meeting place.The Queen was there ready to hear his answer. A lot of people were afraid for the young knight ."Now he'll have to die," they said."the question was very hard. He probably hasn't found the right answer."
Then they all became quiet.They heard the Queen say:"Now can you tell us, Sir Knight,what a woman wants most of all?"
Ngay khi đó, chàng trai đến một khu rừng rộng lớn. Hai mươi quư bà xinh đẹp đang nhảy múa trên băi cỏ xanh ở đó. "Ḿnh có thể hỏi những quư bà này."Chàng trai trẻ tự nói với ḿnh. "Vẫn c̣n đủ thời gian để quay về." V́ vậy, anh ta tiến về phía họ...Nhưng họ đâu mất rồi. Tất cả bọn họ đă biến mất ngay lập tức. Chàng không thể nh́n thấy họ ở bất cứ đâu.Chỉ có một người đàn bà rất già xấu xí đang ngồi đó.Khi chàng đến gần hơn, bà ta đứng dậy và đi về phía chàng trai."Này, chàng hiệp sĩ,"Bà ta nói,"h́nh như chàng đang t́m kiếm cái ǵ đó? Nói với ta và có lẽ ta có thể giúp được chàng. Người già rất sáng suốt, chàng biết đấy;chúng tôi biết rất nhiều thứ.
"Bà có lẽ là người duy nhất có thể giúp tôi. Bà biết đấy, tôi sẽ bị giết chết nếu tôi không t́m ra câu trả lời cho câu hỏi: Người phụ nữ thích ǵ nhất? Nếu bà có thể nói với tôi, tôi sẽ trả cho bà hậu hĩnh"
" Chàng phải làm việc đầu tiên mà ta yêu cầu chàng. Nếu chàng hứa ta sẽ nói cho chàng biết câu trả lời đúng"
"Tôi hứa sẽ làm việc đầu tiên mà bà yêu cầu," Chàng hiệp sĩ nói
" Rồi, chàng đă an toàn,"người phụ nữ già nói."Không một ai, kể cả Nữ hoàng,nói rằng câu trả lời của chàng không phải là câu trả lời chính xác."
Bà th́ thầm câu trả lời vào tai chnàg trai.
Rồi họ cùng nhau đến gặp Nữ hoàng và tất cả các quan thần và phu nhân.
Nhiều người nghe tiếng chân của chàng hiệp sĩ đến. Mỗi người đến nói với người khác và tất cả họ đến địa điểm họp mặt. Nữ hoàng đă có mặt và sẵn sàng nghe câu trả lời của chàng trai.Rất nhiều người lo lắng cho chàng hiệp sĩ trẻ. "Chàng sẽchết", họ nói, "câu hỏi rất hóc búa.Có khả năng chàng sẽ không t́m ra câu trả lời chính xác."
Rồi họ trở nên im lặng. Họ nghe Nữ hoàng nói:"Bây giờ chàng có thể nói với chúng ta không, ngài hiệp sĩ, người phụ nữ muốn ǵ nhất?"

Wellfrog:
Bài dịch của bạn đă được góp ư TẠI ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=129468#post129468)


.

cu_tè
15-03-2008, 12:11 PM
THE YOUNG NIGHT
PHẦN III

Mời các bạn cùng dịch phần III nhé !

Just then he came to a large wood .Twenty-four beautiful ladies were dancing there on the green grass."I can ask these ladies," the young knight said to himself."There's just enough time left." So he walked towards them...But where were they?! They had all gone suddenly. He couldn’t see them anywhere. Only one very old and ugly woman sat there now.When he came nearer, she stood up and went to him."Sir knight," She said," are you looking for something ? Tell me what it is and perhaps I can help you.Old people are wise, you know; we know many things."
"You maybe just the person who can help me.You see, I'll be killed if I can't find the answer to this question. “What does a woman want most at all ? If you can tell me, I will pay you well"
" You must do the first thing which I ask you. If you promise I will tell you the right answer."
"I promise the first thing you ask me to do," Said the knight
" Then your life is safe," the old woman said ."No one, not even the Queen,will say that your answer isn't the true one."
So she whispered the answer into his ear.
Then they went together to meet the Queen and all the Lords and Ladies
Many people heard that the young knight was coming .Everyone went to tell everyone else and they all came to the meeting place.The Queen was there ready to hear his answer. A lot of people were afraid for the young knight ."Now he'll have to die," they said."the question was very hard. He probably hasn't found the right answer."
Then they all became quiet.They heard the Queen say:"Now can you tell us, Sir Knight,what a woman wants most of all?"

Thời hạn dịch đến hết ngày 15/03/08


Sau đó,chàng hiệp sĩ đi đến một khu rừng rộng lớn.Bỗng chàng thấy có hai tư cô gái xinh đẹp đang nhảy múa trên thảm cỏ xanh.Chàng nghĩ :"Ta có thể hỏi họ được chăng? Thời gian vẫn đủ cho ta quay về" V́ thế chàng trai tiến đến gần chỗ các cô gái....Nhưng họ bống biến mất.Họ đâu rồi.?! Chàng trai không t́m được họ ở bất cứ nơi đâu.Chỉ thấy ở đó là một bà lăo già nua và xấu xí.Khi thấy chàng đến gần, bà lăo đứng dậy và hỏi : " Này, chàng hiệp sĩ , cậu đang t́m ǵ ở đây vậy? Hăy nói thử cho già nghe,biết đâu ta giúp được cậu cũng nên.Cậu biết đấy,người già từng trải và biết được nhiều điều."
" Vâng, thưa bà.Biết đâu bà có thể giúp cháu.Bà biết không, cháu sẽ bị hành h́nh nếu không t́m được câu trả lời cho câu hỏi "Người phụ nữ muốn điều ǵ nhất?".Nếu bà giúp cháu, cháu sẽ đền ơn bà thật hậu."
" Được, nhưng trước tiên cậu phải hứa với làm theo yêu cầu của già.Già sẽ cho cậu biết đáp án chính xác."
" Vâng, cháu xin hứa sẽ làm theo lời bà"
" Cậu sẽ an toàn sau đó" Bà lăo nói." Không ai,thậm chí cả hoàng hậu phủ nhận được câu trả lời của cậu."
Sau đó, bà lăo nói thầm câu trả lời vào tai chàng trai.
Hai người cùng đến yết kiến vua, hoàng hậu và các công chúa.Dân chúng cũng biết tin chàng hiệp sĩ trở về. Họ loan báo cho nhau và tất cả đều kéo tới cung điện.
Nữ hoàng đă sẵn sàng nghe câu trả lời của chàng trai.Mọi người đều lo sợ cho chàng hiệp sĩ trẻ." Cậu ta sẽ chết mất.Câu hỏi này quá hóc búa.Chắc ǵ cậu ấy đă t́m được câu trả lời thích đáng"

Mọi người trở nên im lặng sau đó. Họ nghe hoàng hậu phán : " Bây giờ,chàng hiệp sĩ, ngươi có thể nói cho ta biết phụ nữ muốn điều ǵ nhât "

Wellfrog:
Bài dịch của bạn đă được góp ư TẠI ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=129468#post129468)


.

Huynh Bao Bich Lien
15-03-2008, 02:01 PM
Just then he came to a large wood .Twenty-four beautiful ladies were dancing there on the green grass."I can ask these ladies," the young knight said to himself."There's just enough time left." So he walked towards them...But where were they?! They had all gone suddenly. He couldn’t see them anywhere. Only one very old and ugly woman sat there now.When he came nearer, she stood up and went to him."Sir knight," She said," are you looking for something ? Tell me what it is and perhaps I can help you.Old people are wise, you know; we know many things."
"You maybe just the person who can help me.You see, I'll be killed if I can't find the answer to this question. “What does a woman want most at all ? If you can tell me, I will pay you well"
" You must do the first thing which I ask you. If you promise I will tell you the right answer."
"I promise the first thing you ask me to do," Said the knight
" Then your life is safe," the old woman said ."No one, not even the Queen,will say that your answer isn't the true one."
So she whispered the answer into his ear.
Then they went together to meet the Queen and all the Lords and Ladies
Many people heard that the young knight was coming .Everyone went to tell everyone else and they all came to the meeting place.The Queen was there ready to hear his answer. A lot of people were afraid for the young knight ."Now he'll have to die," they said."the question was very hard. He probably hasn't found the right answer."
Then they all became quiet.They heard the Queen say:"Now can you tell us, Sir Knight,what a woman wants most of all?"

Rồi chàng hiệp sĩ vào một khu rừng lớn. 24 nàng cung nữ xinh đẹp đang nhảy múa trên thảm cỏ xanh ŕ. " Ta không thể hỏi những người cung nữ này " chàng tự nhủ. " Không có đủ thời gian để rời khỏi đây" V́ thế chàng tiến thẳng về phía họ. Nhưng họ đâu rồi? Tất cả đột nhiên biến mất. Chàng không thấy bóng dáng một ai cả. Chỉ có một bà già xấu xí hiện đang ngồi đó. Khi chàng tiến gần hơn , bà lăo đứng dậy và đi về phía chàng. " Hiệp sĩ " bà hỏi " ngươi đang t́m ǵ à? Hày nói cho ta biết điều đó có thể ta giúp được ngươi chăng . Người già thường sáng suốt , ngươi biết đấy ; chúng ta biết rất nhiếu thứ.
"Có lẽ bà là người có thể giúp được ta. Bà thấy đấy ta sẽ bị giết nếu không t́m được câu trả lới cho câu hỏi này " người phụ nữ muốn cái ǵ nhất? nếu bà bảo ta biết ta sẽ trả công hậu hĩnh.
" Ngươi phải làm điều thứ nhất mà ta yêu cầu. Nếu ngươi hứa ta sẽ nói câu trả lới đúng.
" Ta hứa sẽ làm điều đầu tiên mà bà yêu cầu " Chàng trả lời
" Tính mạng ngươi sẽ được bảo toàn " bà già nói " Không một ai kể cả Hoàng Hậu bảo rằng câu trả lời của ngươi là không đúng sự thật "
Rồi bà thầm th́ vào tai hiệp sĩ.
Sau đó họ cùng nhau đi gặp Hoàng Hậu , Vua và tất cả công chúa. Nhiều người đă nghe tin chàng hiệp sĩ trẻ đang đến. Người này truyền tai người kia và tất cả kéo đến nơi gặp gỡ. Hoàng Hậu đă sẵn sàng để nghe câu trả lời.Nhiều người lo sợ cho chàng hiệp sĩ trẻ tuổi. "Hắn ta sẽ phải chết thôi" Họ x́ xầm. " Câu hỏi quá khó , hắn ta chắc không t́m được câu trả lời đúng đâu "
Tất cả họ đồng loạt yên lặng. Họ nghe Hoàng Hậu dơng dạc " Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết , hỡi hiệp sĩ , tất cả phụ nữ muốn cái ǵ nhất? "

hồi hộp ghê:smilie_w00t:

Wellfrog:
Bài dịch của bạn đă được góp ư TẠI ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=129468#post129468)


.

minine
15-03-2008, 03:28 PM
THE YOUNG NIGHT
PHẦN III

Mời các bạn cùng dịch phần III nhé !


Just then he came to a large wood .Twenty-four beautiful ladies were dancing there on the green grass."I can ask these ladies," the young knight said to himself."There's just enough time left." So he walked towards them...But where were they?! They had all gone suddenly. He couldn’t see them anywhere. Only one very old and ugly woman sat there now.When he came nearer, she stood up and went to him."Sir knight," She said," are you looking for something ? Tell me what it is and perhaps I can help you.Old people are wise, you know; we know many things."
"You maybe just the person who can help me.You see, I'll be killed if I can't find the answer to this question. “What does a woman want most at all ? If you can tell me, I will pay you well"
" You must do the first thing which I ask you. If you promise I will tell you the right answer."
"I promise the first thing you ask me to do," Said the knight
" Then your life is safe," the old woman said ."No one, not even the Queen,will say that your answer isn't the true one."
So she whispered the answer into his ear.

Then they went together to meet the Queen and all the Lords and Ladies
Many people heard that the young knight was coming .Everyone went to tell everyone else and they all came to the meeting place.The Queen was there ready to hear his answer. A lot of people were afraid for the young knight ."Now he'll have to die," they said."the question was very hard. He probably hasn't found the right answer."
Then they all became quiet.They heard the Queen say:"Now can you tell us, Sir Knight,what a woman wants most of all?"


Cuối cùng chàng hiệp sĩ đă đến một khu rừng rộng lợn. Chàng hiệp sĩ kịp thấy hai mươi bốn cô gái xinh đẹp đang nhảy múa trên băi cỏ xanh tươi. Và chàng đă tự nói với bản thân ḿnh vẫn c̣n đủ thời gian có thể hỏi những cô gái xinh đẹp này. Chàng hiệp sĩ tiến lại gần những cô gái. Thấy người lạ th́nh ĺnh tất cả bỏ chạy. Và chàng không thấy bất kỳ cô gái nào ở lại. Chỉ c̣n bây giờ ngồi trước mặt chàng là một người đàn bà già xấu xí. Người đàn bà đứng dậy khi chàng hiệp sĩ tiến lại gần
"Chào Ngài hiệp sĩ" người đàn bà cất tiến
"Ngài đang t́m kiếm thứ ǵ sao? Hăy nói cho tôi thứ đó là ǵ có lẽ tôi có thể giúp được Ngài. Ngài biết những người già điều khôn ngoan và chúng tối biết nhiều điều"


"Có lẽ bà có thể là người giúp được tôi. Tôi sẽ chết nếu tôi không thể t́m ra đáp án của câu hỏi "Một người phụ nữ mong muốn điều ǵ nhất?" Nếu bà có thể nói cho tôi biết tôi sẽ đa tạ cho bà hậu hĩnh"
"Nếu ngài hứa làm điều đầu tiên mà ta yêu cầu ngài làm th́ ta sẽ nói cho biết đáp an đúng"
"Tôi hứa sẽ làm theo yêu cầu của bà" Chàng hiệp sĩ trả lời
"Vậy cuộc sống của Ngày sẽ được an toàn" Người đàn bà già cất tiến "Không một ai, ngay cả Nữ Hoàng nói đáp án của Ngài là không đúng"
Người đàn bà th́ thầm đáp án cho chàng hiệp sĩ


Cuối cùng cả hai cùng nhau đến gặp Nữ Hoàng, Nhà Vua và những tỳ nữ. Nhiều người nghe chàng hiệp sĩ đă trở về. Nên tất cả mọi người cùng nhau đến cung điện. Nữ Hoàng đă sẵn sàng nghe đáp án của chàng. Nhiều người lo sợ cho chàng hiệp sĩ trẻ tuổi. Họ bàn tán " Bây giờ anh ta phải chết thôi , câu hỏi quá khó. Và anh ta không thể t́m ra đáp án đúng"
Tất cả trở nên im lặng khi họ nghe Nữ Hoàng cất tiếng " Nào chàng hiệp sĩ ,bây giờ chàng có thể nói cho mọi người biết " Một người phụ nữ mong muốn điều ǵ nhất"Thời hạn dịch đến hết ngày 15/03/08

:whistling1: chờ kết quả câu chuyện quá hayWellfrog:
Bài dịch của bạn đă được góp ư TẠI ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=129468#post129468)


.

sauhoang
15-03-2008, 04:43 PM
Vừa sau đó, chàng gặp một rừng cây lớn và hai mươi bốn thiếu nữ xinh đẹp đang nhảy múa trên một bãi cỏ xanh. Chàng nghĩ chàng có thể đến hỏi họ, vì thời gian vẫn còn kịp để trở về. Nghĩ vậy, chàng tiến về phía họ, nhưng họ không còn đó nưa. Tất cả họ bỗng chốc đã biến đâu mất. Chàng nhìn quanh chẳng thấy họ đâu, chỉ duy nhất một lão bà xấu xí ngồi ở đó. Khi chàng đến gần hơn thì lão đứng dậy và tiến về phía chàng. Lão nói: "này hiệp sĩ, có phải hiệp sĩ đang tìm kiếm điều gì? Có điều gì hiệp sĩ cứ nói, biết đâu lão có thể giúp được. Người già thì biết nhiều hiểu rộng. Chúng tôi biết nhiều điều lắm chàng hiệp sĩ ạ"
"Có lẽ lão đúng là người có thể giúp được cho hậu bối đây. Lão biết không, hậu bối đang đi tìm câu trả lời cho câu hỏi 'phụ nữ thích gì nhất'. Nếu hậu bối không tìm được câu trả lời, hậu bối sẽ bị giết. Lão giúp hậu bối có được câu trả lời, hậu bối sẽ đáp tạ hậu hĩ"
"Nếu hiệp sĩ hứa với lão là phải thực thi điều đầu tiên mà lão yêu cầu thì lão sẽ cho hiệp sĩ biết câu trả lời đúng"
"Hậu bối hứa sẽ làm theo yêu cầu của lão", hiệp sĩ nói.
Rồi tính mạng của hiệp sĩ an toàn thôi, không ai, kể cả hoàng hậu, sẽ cho rằng câu trả lời của hiệp sĩ là sai đâu"
Thế rồi lão ghé vào tai hiệp sĩ nói thầm câu trả lời.
Sau đó lão cùng chàng hiệp sĩ đến gặp hoàng hậu và tất cả các quan lại và cung nữ.
Nhiều người biết tin chàng hiệp sĩ đang trở về. Mọi người truyền tai nhau rồi tất cả cùng đến chỗ gặp gỡ giữa hoàng hậu và chàng hiệp sĩ. Hoàng hậu ở đó và sẵn sàng nghe câu trả lời của chàng. Nhiều người lo sợ cho tính mạng của chàng. Họ nói: "giờ thì chàng phải chết rồi, câu hỏi khó như vậy rất có thể trong thời hạn một năm lẽ một ngày chàng không tìm ra câu trả lời được đâu"
Rồi họ im lặng và lắng nghe hoàng hậu nói: "này chàng hiệp sĩ, bây giờ ngươi phải trả lời cho chúng ta, 'điều mà một phụ nữ thích nhất là gì'?"

Wellfrog:
Bài dịch của bạn đă được góp ư TẠI ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=129468#post129468)


.

Trần Thủy
15-03-2008, 08:45 PM
Ngay sau đó,chàng hiệp sĩ đi đến 1 khu rừng rộng.Ở đó,trên đồng cỏ xanh có 24 cô gái xinh đẹp đang nhảy múa."Ta có thể hỏi các cô gái kia"."Ta vẫn c̣n đủ thời gian để rời khỏi đây",Chàng hiệp sĩ tự nhủ với ḷng minh.V́ thế,chàng đă đi về phía họ....nhưng họ đâu rổi?Thật lạ ,tất cả đă biến mất ngay lúc đó. Chàng không thấy họ ở đâu cả.Ngoài một bà cụ già với khuôn mặt xấu xí ngồi ở đó từ lúc nào. Khi chàng tiến lại gần hơn,bà lăo đứng dậy và đi về phía chàng.Bà nói "Chào hiệp sĩ con đang kiếm thứ ǵ sao hăy kể cho ta về nó và có lẽ ta có thể giúp con.Con biết đấy,những người già bao giờ cũng khôn ngoan hơn mà ,chúng ta biết rất nhiều thứ"
"có lẽ bà giúp dược cháu.Bà thấy đấy cháu sẽ bị giết nếu không tim thấy câu trả lời cho câu hỏi "Phụ nữ thích nhất điều gỉ?.Nếu bà có thể nói cho cháu biết cháu sẽ trả công cho bà."
"Điều đầu tiên con phải thực hiện cái mà ta yêu cầu.Nếu con hứa ta sẽ nói cho con câu trả lời chính xác"
"chảu hứa sẽ thực hiện yêu cầu của bà"
"Sau đó cuộc sống của con sẽ an toàn" bà lăo nói :"Không 1 ai kể cả HH sẽ nói câu trả lời của con là sai "
V́ thế bà lăo th́ thầm vào tai chàng.
Sau đó , họ cùng nhau đến gặp HH và tất cả các tướng công ,quư bà.
Nhiều người nghe rằng chàn hiệp sĩ trẻ đang đến.Họ lan truyền cho nhau và đến nơi hẹn gặp.HH đă sẵn sàng để nghe câu trả lời của chàng.Mọi người lo lăng cho chàng hs trẻ.Họ nói "bây giờ anh ta sẽ bị chết "câu hỏi quá khó.có lẽ anh ta khôg t́m dược câu trả lời đúng.Rồi họ im lặng và lắng nghe hoàng hậu nói: "này chàng hiệp sĩ, bây giờ ngươi phải trả lời cho chúng ta, 'điều mà một phụ nữ thích nhất là gì'?"


Wellfrog:
Bài dịch của bạn đă được góp ư TẠI ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=129468#post129468)


.

huong_toi_mat_troi
15-03-2008, 09:49 PM
Tớ là thành viên mới nè. tớ tham gia dịch thử cùng mọi ng nha. Mong mọi người góp ư nhiều:)
Ngay sau đó chàng đến một khu rừng lớn. Có 24 cô gái xinh đẹp đang nhảy múa trên băi cỏ. Chàng hiệp sĩ tự nói với ḿnh” ta có thể hỏi những người cô gái này, có thể sẽ vừa đủ thời gian”. V́ vậy chàng đi về phía họ.. Nhưng họ đâu? Tất cả đều biến mất ngay tức th́. Chàng không thể nh́n thấy họ ở chỗ nào. Chỉ có duy nhất một bà cụ vừa già vừa xấu ngồi đó. Khi chàng tiến đến gần hơn, bà cụ liền đứng dậy và đi về phía chàng. Bà nói” chàng hiệp sĩ, cậu đang t́m ǵ phải không? Hăy nói cho ta và ta có thể giúp cho cậu. Những người già đều rất thông minh, cậu biết không, chúng ta biết rất nhiều thứ”.
“ bà có thể là người giúp được ta. Bà biết không, ta sẽ bị giết nếu không t́m ra câu trả lời cho câu hỏi này:” người phụ nữ thích ǵ nhất?”.Nếu bà có thể nói cho ta biết, ta sẽ trả cho bà thật hậu hĩnh”.
“ cậu phải thực hiện điều đầu tiên ta yêu cầu anh. Nếu cậu hứa, ta sẽ nói cho cậu biết câu trả lời đúng”.
Chàng hiệp sĩ nói” ta hứa sẽ thực hiện điều đầu tiên bà yêu cầu”
bà cụ nói “ vậy là cậu đă được cứu sống. Không ai, kể cả hoàng hậu, sẽ nói rằng câu trả lời này là không đúng.”
Rồi và cụ th́ thầm vào tai chàng hiệp sĩ.
Sau đó họ cùng nhau đi gặp hoàng hậu và tất cả các quư ông, quư bà. Nhiều người báo rằng chàng hiệp sĩ đă đến. Mọi người bảo nhau và tất cả cùng tới cuộc họp. Hoàng hậu đă sẵn sàng nghe câu trả lời của chàng. Rất nhiều người lo cho chàng hiệp sĩ.Họ nói” bây giờ anh ấy sẽ phải chết”, “ câu hỏi quá khó, anh ấy có thể không t́m ra câu trả lời đúng” . Rồi tất cả họ im lặng. Họ nghe hoàng hậu nói rằng: chàng hiệp sĩ,bây giờ hăy cho chúng ta biết người phụ nữ muốn ǵ nhất?”[/COLOR]


Wellfrog:
Bài dịch của bạn đă được góp ư TẠI ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=129468#post129468)


.

nknhung
15-03-2008, 11:16 PM
Ngay khi đó anh ta đi đến một khu rừng lợn 24 quư bà xinh đẹp đang khiêu vũ trên thảm cỏ xanh. Chàng hiệp sĩ tự nhủ :''ḿnh có thể hỏi những quư bà ầy. Hẵng vẫn c̣n đủ thời gian '' V́ thế anh ta đi đến chỗ ho.......nhưng họ ở đâu? tất cả họ vừa mới rời khỏi đó. Chàng không thể t́m thấy họ ở bất cứ aau.Chỉ có một người phụ nữ già nua xấu xí đang ngồi ở đó. Khi anh ta đến gần,, bà ấy đứng dậy và tiến về phía anh ta. Thưa chàng hiệp sĩ, bà ấy nói" có phải chàng đang kiếm t́m một cái ǵ đó không? hăy nói cho tôi biết vf có lẽ tôi sẽ giúp được cậu. Anh biết đấy nhũng người già lúc nào cũng khôn ngoan cả, chúng tôi biết nhiều thứ"
"bà dương như có thể là người giúp được tôi. Bà biết đấy tôi sẽ bị giết nếu tôi không t́m ra câu trả lời cho cau hỏi người phụ nữ monh muốn điều ǵ nhất .Nếu bà có thể cho tui biết th́ tôi sẽ trả công cho bà "
"nh phải làm điều đầu tiên tôi yêu cầu. Nếu anh hứa tôi sẽ cho anh biết câu trả lời chính xác"
"tôi xin hứa chắc điều đó." Chàng hiệp sĩ trả lời
KHi đó tính mạng của cậu sẽ được an toàn " người phụ nữ nói" không ai kể cả nữ hoàng có thể nói rằng câu trả lời của câu không đúng" Sau đó bà ta th́ thầm câu trả lời vào tai chàng hiệp sị
Thế là họ cùng nhau đi đến gặp nữ hoàng và cả những bá tước và phu nhân quư tôc.
Nhiều người biết chàng hiệp sĩ đang đến.Ngừoi này ối cho người kia và tất cả họ đều đến nơi tiếp kiến nữ hoàng.Nữ hoang đă sẵn sàng nghe câu trả lời của chàng. Nhiều người lo sợ cho chàng hiệp sĩ:"bây giờ anh ta sẽ phải chết. cau hỏi quá khó . ANh ta có thể không t́m ra câu trả lời đúng"
Rồi tất cả họ im lăng. Mọi người nghe thấy người nữ hoàng nói:"bây giờ anh có thể cho ta biết điều mf người phụ nữ mong muốn nhất là ǵ được không chàng hiệp sĩ ?"


Wellfrog:
Bài dịch của bạn đă được góp ư TẠI ĐÂY ("http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=130535#post130535)


.

wellfrog
16-03-2008, 12:36 AM
Thông cảm nhé ! hết thời gian rồi !! khóa nhé !..........................
Các bạn xem phần IV TẠI ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?t=12730&page=3) nhé

bipbiphn
09-12-2009, 11:01 AM
thế đoạn kết thế nào, tớ đọc đang hào hứng :(

wellfrog
09-12-2009, 01:11 PM
thế đoạn kết thế nào, tớ đọc đang hào hứng :(
Phần IV TẠI ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?t=12730&page=3)
Phần V TẠI ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showpost.php?p=137762&postcount=15)
Muốn xem toàn bộ th́ VÀO ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?t=13895) nhé