PDA

View Full Version : Cùng HỌc DỊch Qua TruyỆn NgẮnwellfrog
05-03-2008, 01:00 PM
Học dịch qua tiểu thuyết tuy rất hay nhưng đ̣i hỏi ngừoi học phải có một tŕnh độ khá cao, do đó một số bạn không thể theo kịp.Nay ḿnh mở thêm mục này với hy vọng các bạn sẽ nâng cao được tŕnh độ qua các truyện ngắn dễ hiểu ( nhưng không kém phần thú vị đâu !)

Mở đầu mời các bạn cùng dịch mẫu tryện ngắn nói về một chàng hiệp sĩ phải đi t́m câu trả lời cho một câu hỏi để cứu lấy mạng sống của ḿnh. Câu hỏi đó là câu hỏi ǵ mà khó thế ? và cuối cùng chàng ta có t́m ra được hay không ? mời các bạn cùng bắt đầu.

PHẦN I

The story is about a young man,a knight ,in fact, who had to find the answer to a question.
This was at the time of King Arthur .All the knights had to obey very strict laws,but this young knight had broken one of these laws.
When King Arthur heard what the knight had done he said that he would have to die.That was the law of the land .However ,the Queen and her ladies liked the young knight very much and wanted to save him .So they went to the King and said :"He's not really a bad man.He knows he's done a terrible thing and he will never do it again."
King Arthur was a kind- hearted old fellow and he said that they could do what they wanted with the young man."But," he added,"he has to pay for breaking the law."
The Queen thought for a little while then she said to the young knight :"If you can tell me the answer to this question ,your life will be saved .My question is : what does a woman want most of all? I will give you a year and a day to find the answer to this question.But if you can't find it ,you will have to die,I'm afraid."

saoxanh00
05-03-2008, 02:55 PM
Ḿnh mới tham gia nên chưa có kinh nghiêm. Mong các bạn giúp đỡ hen!!! Đây là bài dịch của ḿnh nè:

Câu chuyện kể về một chàng trai trẻ, chính xác là một chàng kỵ sĩ đang đi t́m câu trả lời cho một câu hỏi.
Đó là vào thời Vua Arthur. Các kỵ sĩ đều rất tuân theo luật lệ của nhà vua, nhưng chàng kỵ sỹ trẻ đó đă không tuân theo một trong những luật lện đó.
Khi Vua Arthur nghe được tin chàng kỵ sĩ trẻ đă dám làm điều đó, ông đă ra lệnh sử tội chết với chàng kỵ sĩ. Đó là luật của vương quốc. Tuy nhiên, Hoàng Hậu và các cô công chúa rất thích chàng kỵ sĩ này và họ muốn giúp anh ta thoát khỏi tội chết. Họ kéo đến chỗ nhà vua và tâu rằng “ Bẩm đức vua, anh ta không phải là một người xấu. Anh ta đă biết rằng đă phạm phải tội tày đ́nh và anh ấy sẽ không phạm phải điều đó một lần nữa”
Với tấm ḷng nhân từ của ḿnh, Vua Arthur nói rằng họ có thể làm những ǵ họ muốn với chàng trai trẻ đó, “Nhưng” ông cũng nói thêm “Anh ta phải trả giá cho việc phạm luật đó”. Hoàng hậu nghỉ ngợi trong chốc lát sau đó quay lại nói với chàng kỵ sĩ trẻ rằng “Nếu như ngươi trả lời được câu hỏi của ta đưa ra, mạng của ngươi sẽ được giữ. Ta muốn hỏi ngươi là Người phụ nữ muốn ǵ nhất?. Ta sẽ cho ngươi một năm và một ngày để t́m ra câu trả lời. Nhưng ta cũng nói trước rằng, nếu như ngươi không t́m ra câu trả lời th́ ngươi phải chịu chết!”

thanh193
05-03-2008, 04:49 PM
Bạn dịch hay quá, nhưng đoạn cuối h́nh như có hơi thăng hóa tí:love:
"...But if you can't find it ,you will have to die,I'm afraid."
Nhưng nếu như không thể t́m ra câu trả lời, th́ ta e rằng ngươi sẽ phải chết.
Truyện có vẻ hay đấy bác Ếch ạ . Em ṭ ṃ quá :smilie_clap:

MChuc
06-03-2008, 01:16 AM
Truyện kể về một chàng trai trẻ tuổi, nói đúng hơn là một chàng hiệp sĩ, chàng buộc phải t́m ra lời giải cho một câu hỏi khó. Truyện xảy ra vào thời của Vua Arthur. Tất cả các hiệp sĩ phải tuyệt đối phục tùng các luật lệ, nhưng chàng hiệp sĩ trẻ tuổi này đă vi phạm một trong các luật lệ đó.
Khi chuyện đến tai Vua Arthur, ngài phán rằng chàng sẽ phải chết v́ đây là luật của vương quốc. Tuy nhiên hoàng hậu và các công chúa rất có cảm t́nh với chàng và họ thật sự muốn chàng được sống. Họ đến tâu cùng vua Arthur rằng: “Thưa bệ hạ, anh ta thật sự không phải là người xấu. Anh ta đă nhận ra việc làm tồi tệ của ḿnh và thiếp chắc rằng anh ta sẽ không bao giờ dám tái phạm”.
Arthur vốn là một vị vua nhân hậu, ông phán rằng họ cứ làm điều họ muốn, nhưng, ông nói thêm, anh ta phải trả giá cho việc phạm luật của ḿnh. Sau một thoáng suy nghĩ, hoàng hậu nói với chàng hiệp sĩ trẻ “Nếu ngươi trả lời được câu hỏi của ta, ngươi sẽ được tha tội chết”. Câu hỏi như sau: “Phụ nữ thật sự muốn ǵ?” Thời hạn để ngươi đưa ra lời giải đáp là 1 năm lẻ một ngày. Ta không thể đảm bảo mạng sống cho ngươi nếu ngươi không thể t́m ra lời giải đó.

mabu_com
06-03-2008, 01:56 AM
Chuyện kể về một chàng trai trẻ tuổi, một chàng hiệp sĩ. Chàng phải t́m ra lời giải cho một câu hỏi khó.

Đó là vào thời của Vua Arthur. Tất cả các hiệp sĩ phải tuyệt đối phục tùng các luật lệ nghiêm khắc, ấy thế mà chàng hiệp sĩ trẻ tuổi này đă vi phạm một trong các điều luật đó.

Chuyện đến tai Vua Arthur. Ngài phán rằng chàng sẽ phải chết theo luật của vương quốc. Tuy nhiên hoàng hậu và các công chúa rất có cảm t́nh với chàng và họ thật sự muốn chàng được sống. Họ đến tâu cùng vua Arthur rằng: “Thưa bệ hạ, chàng ta thật sự không phải là người xấu. Chàng ta đă biết tội của ḿnh rồi, và chắc rằng sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa đâu, phải không chàng hiệp sỹ đẹp trai?”.

Arthur vốn là một vị vua nhân hậu. Ngài phán rằng hăy cứ làm điều họ muốn, nhưng cũng nói thêm rằng dù sao th́ anh ta phải trả giá cho việc phạm luật của ḿnh. Sau một thoáng suy nghĩ, hoàng hậu nói với chàng hiệp sĩ trẻ “Ngươi sẽ được tha tội chết, nếu trả lời được câu hỏi của ta”. Câu hỏi như sau: “Phụ nữ thật sự cần ǵ nhất?” Một năm lẻ một ngày ngươi phải đưa ra đáp án, kẻo ta e không thể đảm bảo mạng sống cho ngươi được đâu.

Sửa bài của bạn đôi chút, hi vọng không làm phật ư?

mtvn
06-03-2008, 09:44 AM
Học dịch qua tiểu thuyết tuy rất hay nhưng đ̣i hỏi ngừoi học phải có một tŕnh độ khá cao, do đó một số bạn không thể theo kịp.Nay ḿnh mở thêm mục này với hy vọng các bạn sẽ nâng cao được tŕnh độ qua các truyện ngắn dễ hiểu ( nhưng không kém phần thú vị đâu !)

Mở đầu mời các bạn cùng dịch mẫu tryện ngắn nói về một chàng hiệp sĩ phải đi t́m câu trả lời cho một câu hỏi để cứu lấy mạng sống của ḿnh. Câu hỏi đó là câu hỏi ǵ mà khó thế ? và cuối cùng chàng ta có t́m ra được hay không ? mời các bạn cùng bắt đầu.

ĐOẠN I

The story is about a young man,a knight ,in fact, who had to find the answer to a question.
Đây là câu chuyện kể về 1 chàng trai trẻ, đó là 1 chàng hệip sĩ fải t́m câu trả lời cho 1 câu hỏi (in fact là ư ǵ vậy??)


This was at the time of King Arthur .All the knights had to obey very strict laws,but this young knight had broken one of these laws.
Đây là thời của vua Arthur. Tất cả các hiệp sỉ fải tuân theo các luật rất nghiệm ngặc ( had to ch́ là ư cần thiết , must th́ mới thấy dc ư bắt buộc chứ???) , nhưng chàng hiệp sĩ này đă phá vỡ một trong các luật này

When King Arthur heard what the knight had done he said that he would have to die.That was the law of the land .However ,the Queen and her ladies liked the young knight very much and wanted to save him .So they went to the King and said :"He's not really a bad man.He knows he's done a terrible thing and he will never do it again."
Khi vua Arthur nghe tin chàng hiệp sĩ đă làm điều đó, ông ta nói "anh ta sẽ fải chết". Đó là luật của nước nhà. Tuy nhiên, nữ hoàng và các người hầu rất thích chàng hiệp sĩ trẻ tuổi này và muốn cứu anh ta. Chính v́ vậy họ đến gặp nhà vua và nói :" anh ta kô hẳn là 1 ngưới xấu. Anh ta biết ḿnh đă làm một điều tệ hại và anh ta sẽ kô bao giờ tái phạm nữa "

King Arthur was a kind- hearted old fellow and he said that they could do what they wanted with the young man."But," he added,"he has to pay for breaking the law."
Vua Arthur là một người ǵa có trái tim tốt bụng và ông nói "họ có thể làm điều mà họ muốn cho chàng trai trẻ này" . Nhưng ông ta nói thêm " anh ta fải trả giá cho việc đă phá vỡ luật này "( sao là has to fải must th́ mới thấy dc uy quyền của vua chứ??)

The Queen thought for a little while then she said to the young knight :"If you can tell me the answer to this question ,your life will be saved .My question is : what does a woman want most of all? I will give you a year and a day to find the answer to this question.But if you can't find it ,you will have to die,I'm afraid."
Nữ hoàng nghĩ trong giây lát, ngay sau đó bà ta nói với chàng hiệp sĩ trẻ này:"nếu anh có thể t́m ra câu trả lời cho câu hỏi cuả tôi, sự sống cùa anh sẽ dc cứu ". Câu hỏi của tôi là " 1 người phụ nữ thích điếu ǵ nhất (most là dc rồi sau có all??) Tôi sẻ cho anh 1 năm và 1 ngày để t́m câu trả lời cho câu hỏi này. Nhưng nếu anh kô t́m dc câu trả lời , anh sẻ fải chết , Tôi e là thế "

wellfrog
06-03-2008, 09:54 AM
Ḿnh mới tham gia nên chưa có kinh nghiêm. Mong các bạn giúp đỡ hen!!! Đây là bài dịch của ḿnh nè:

Câu chuyện kể về một chàng trai trẻ, chính xác là một chàng kỵ sĩ đang đi t́m câu trả lời cho một câu hỏi.
Đó là vào thời Vua Arthur. Các kỵ sĩ đều rất tuân theo luật lệ của nhà vua, nhưng chàng kỵ sỹ trẻ đó đă không tuân theo một trong những luật lện đó.
Khi Vua Arthur nghe được tin chàng kỵ sĩ trẻ đă dám làm điều đó, ông đă ra lệnh sử tội chết với chàng kỵ sĩ. Đó là luật của vương quốc. Tuy nhiên, Hoàng Hậu và các cô công chúa ( người hầu ,tỳ nữ ) rất thích chàng kỵ sĩ này và họ muốn giúp anh ta thoát khỏi tội chết. Họ kéo đến chỗ nhà vua và tâu rằng “ Bẩm đức vua, anh ta không phải là một người xấu. Anh ta đă biết rằng đă phạm phải tội tày đ́nh và anh ấy sẽ không phạm phải điều đó một lần nữa”
Với tấm ḷng nhân từ của ḿnh, Vua Arthur nói rằng họ có thể làm những ǵ họ muốn với chàng trai trẻ đó, “Nhưng” ông cũng nói thêm “Anh ta phải trả giá cho việc phạm luật đó”. Hoàng hậu nghỉ ngợi trong chốc lát sau đó quay lại nói với chàng kỵ sĩ trẻ rằng “Nếu như ngươi trả lời được câu hỏi của ta đưa ra, mạng của ngươi sẽ được giữ. Ta muốn hỏi ngươi là Người phụ nữ muốn ǵ nhất?. Ta sẽ cho ngươi một năm và một ngày để t́m ra câu trả lời. Nhưng ta cũng nói trước rằng, nếu như ngươi không t́m ra câu trả lời th́ ngươi phải chịu chết!”
Mới học dịch mà đă dịch như thế là quá hay rồi, bài dịch rất lưu loát và đủ nội dung tuy c̣n vài chổ cần chỉnh lại :
Các chữ đỏ ,nên xem lại
Các chữ xanh : có sáng tạo
:thumbs-up-nomi: tiếp tục phát huy nhé

wellfrog
06-03-2008, 09:56 AM
Bạn dịch hay quá, nhưng đoạn cuối h́nh như có hơi thăng hóa tí:love:
"...But if you can't find it ,you will have to die,I'm afraid."
Nhưng nếu như không thể t́m ra câu trả lời, th́ ta e rằng ngươi sẽ phải chết.
Truyện có vẻ hay đấy bác Ếch ạ . Em ṭ ṃ quá :smilie_clap:

Góp ư rất hay ! mời bạn tiếp tục dịch và có thể dự đóan xem câu trả lời đó là ǵ ?

wellfrog
06-03-2008, 10:02 AM
Truyện kể về một chàng trai trẻ tuổi, nói đúng hơn là một chàng hiệp sĩ, chàng buộc phải t́m ra lời giải cho một câu hỏi khó. Truyện xảy ra vào thời của Vua Arthur. Tất cả các hiệp sĩ phải tuyệt đối phục tùng các luật lệ, nhưng chàng hiệp sĩ trẻ tuổi này đă vi phạm một trong các luật lệ đó.
Khi chuyện đến tai Vua Arthur, ngài phán rằng chàng sẽ phải chết v́ đây là luật của vương quốc. Tuy nhiên hoàng hậu và các công chúa ( người hầu ,tỳ nữ )rất có cảm t́nh với chàng và họ thật sự muốn chàng được sống. Họ đến tâu cùng vua Arthur rằng: “Thưa bệ hạ, anh ta thật sự không phải là người xấu. Anh ta đă nhận ra việc làm tồi tệ của ḿnh và thiếp chắc rằng anh ta sẽ không bao giờ dám tái phạm”.
Arthur vốn là một vị vua nhân hậu, ông phán rằng họ cứ làm điều họ muốn, nhưng, ông nói thêm, anh ta phải trả giá cho việc phạm luật của ḿnh. Sau một thoáng suy nghĩ, hoàng hậu nói với chàng hiệp sĩ trẻ “Nếu ngươi trả lời được câu hỏi của ta, ngươi sẽ được tha tội chết”. Câu hỏi như sau: “Phụ nữ thật sự muốn ǵ?” Thời hạn để ngươi đưa ra lời giải đáp là 1 năm lẻ một ngày. Ta không thể đảm bảo mạng sống cho ngươi nếu ngươi không thể t́m ra lời giải đó.

Thật không ngờ ! h́nh như bạn có khiếu về dịch loại truyện này th́ phải !:thumbs-up-nomi:
Những chữ xanh là rất hay
chữ đỏ nên xem lại nhé

wellfrog
06-03-2008, 10:11 AM
Chuyện kể về một chàng trai trẻ tuổi, một chàng hiệp sĩ. Chàng phải t́m ra lời giải cho một câu hỏi khó.

Đó là vào thời của Vua Arthur. Tất cả các hiệp sĩ phải tuyệt đối phục tùng các luật lệ nghiêm khắc, ấy thế mà chàng hiệp sĩ trẻ tuổi này đă vi phạm một trong các điều luật đó.

Chuyện đến tai Vua Arthur. Ngài phán rằng chàng sẽ phải chết theo luật của vương quốc. Tuy nhiên hoàng hậu và các công chúa rất có cảm t́nh với chàng và họ thật sự muốn chàng được sống. Họ đến tâu cùng vua Arthur rằng: “Thưa bệ hạ, chàng ta thật sự không phải là người xấu. Chàng ta đă biết tội của ḿnh rồi, và chắc rằng sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa đâu, phải không chàng hiệp sỹ đẹp trai?”.( chà ! phăng cái này hơi quá đó nha :ibf_confused:)

Arthur vốn là một vị vua nhân hậu. Ngài phán rằng hăy cứ làm điều họ muốn, nhưng cũng nói thêm rằng dù sao th́ anh ta phải trả giá cho việc phạm luật của ḿnh. Sau một thoáng suy nghĩ, hoàng hậu nói với chàng hiệp sĩ trẻ “Ngươi sẽ được tha tội chết, nếu trả lời được câu hỏi của ta”. Câu hỏi như sau: “Phụ nữ thật sự cần ǵ nhất?” Một năm lẻ một ngày ngươi phải đưa ra đáp án, ( nghe giống học thi bây giờ quá vậy ? ) kẻo ta e không thể đảm bảo mạng sống cho ngươi được đâu.Sửa bài của bạn đôi chút, hi vọng không làm phật ư?

Chà ,bị chém tưng bừng mà c̣n rảnh rang ,xem ra chưa mất tí công lực nào nhỉ ?

vũ thị thùy chi
06-03-2008, 10:23 AM
Đây là câu chuyện về một người đàn ông trẻ, thực tế là một hiệp sĩ , người phải đi t́m cầu trả lời cho một câu hỏi. Đó là vào thời gian king Arthur.Mọi hiệp sĩ phải tuân theo những luật lệ vô cùng nghiêm khắc, nhưng một hiệp sĩ trẻ đă phạm một trong các luật đó.
Khi vua Arthur được nghe về những ǵ mà hiệp sĩ đó đă làm, nhà vua đănói rằng hiệp sĩ đó muốn được chết. Đó là luật về đất đai. Tuy nhiên, Hoàng hậu và các qúy bà thích chàng hiệp sĩ trẻ và muốn được cứu chàng hiệp sỹ. V́ vậy họ đến nói với nhà vùa rằng : Chànghiệp sĩ thực sự không phải là một chàng trai xấu. Anh ta biết anh ta đă làm một việc tồi tệ và anh ta sẽ không bao giờ tái phạm nữa “.
Nhà vua Arthur một người có trái tim nhân hậu, nhà vui nói rằng họ có thể làm ǵ họ muốn với chàng trai trẻ đó.” Nhưng” nhà vui nói them “ anh ta phải trả giá cho việc phạm luật”
Nữ hoàng nghĩ một lát rồi người nói với chàng hiệp sỹ trẻ : “ Nếu ngươi có thể trả lời câu hỏi này, ngươi sẽ được cứu. câu hỏi của ta là : Cái mà phụ nữa cần nhất là ǵ? Ta sẽ cho ngươi một năm và 1 ngày để t́m câu trả lời cho câu hỏi đó. Nhưng nếu người không có câu trả lời, ta e rằng ngươi sẽ phải chết.

wellfrog
06-03-2008, 10:43 AM
Học dịch qua tiểu thuyết tuy rất hay nhưng đ̣i hỏi ngừoi học phải có một tŕnh độ khá cao, do đó một số bạn không thể theo kịp.Nay ḿnh mở thêm mục này với hy vọng các bạn sẽ nâng cao được tŕnh độ qua các truyện ngắn dễ hiểu ( nhưng không kém phần thú vị đâu !)

Mở đầu mời các bạn cùng dịch mẫu tryện ngắn nói về một chàng hiệp sĩ phải đi t́m câu trả lời cho một câu hỏi để cứu lấy mạng sống của ḿnh. Câu hỏi đó là câu hỏi ǵ mà khó thế ? và cuối cùng chàng ta có t́m ra được hay không ? mời các bạn cùng bắt đầu.

ĐOẠN I

The story is about a young man,a knight ,in fact, who had to find the answer to a question.
Đây là câu chuyện kể về 1 chàng trai trẻ, đó là 1 chàng hệip sĩ fải t́m câu trả lời cho 1 câu hỏi (in fact là ư ǵ vậy??)


This was at the time of King Arthur .All the knights had to obey very strict laws,but this young knight had broken one of these laws.
Đây là thời của vua Arthur. Tất cả các hiệp sỉ fải tuân theo các luật lệ rất nghiệm ngặc t( had to ch́ là ư cần thiết , must th́ mới thấy dc ư bắt buộc chứ???) , nhưng chàng hiệp sĩ này đă phá vỡ một trong các luật này

When King Arthur heard what the knight had done he said that he would have to die.That was the law of the land .However ,the Queen and her ladies liked the young knight very much and wanted to save him .So they went to the King and said :"He's not really a bad man.He knows he's done a terrible thing and he will never do it again."
Khi vua Arthur nghe tin chàng hiệp sĩ đă làm điều đó, ông ta nói "anh ta sẽ fải chết". Đó là luật của nước nhà ( nứoc nhà dùng thời đó không hợp -> vương quốc ). Tuy nhiên, nữ hoàng và các người hầu rất thích chàng hiệp sĩ trẻ tuổi này và muốn cứu anh ta. Chính v́ vậy họ đến gặp nhà vua và nói :" anh ta kô hẳn là 1 ngưới xấu. Anh ta biết ḿnh đă làm một điều tệ hại và anh ta sẽ kô bao giờ tái phạm nữa "

King Arthur was a kind- hearted old fellow and he said that they could do what they wanted with the young man."But," he added,"he has to pay for breaking the law."
Vua Arthur là một người ǵa có trái tim tốt bụng ( kind- hearted là tính từ kép ,không có nghĩa là "tim" ǵ trong đây cả !:smilie_yuck: ,dịch là tốt bụng ,nhân từ ,nhân hậu .. ) và ông nói "họ có thể làm điều mà họ muốn cho chàng trai trẻ này" (không có ngoặc kép nữa ) . Nhưng ông ta nói thêm " anh ta fải trả giá cho việc đă phá vỡ luật này "( sao là has to fải must th́ mới thấy dc uy quyền của vua chứ??)

The Queen thought for a little while then she said to the young knight :"If you can tell me the answer to this question ,your life will be saved .My question is : what does a woman want most of all? I will give you a year and a day to find the answer to this question.But if you can't find it ,you will have to die,I'm afraid."
Nữ hoàng ( chừng nào không có vua mới gọi là nữ hoàng ,c̣n có vua th́ gọi là hoàng hậu nhé ! )nghĩ trong giây lát, ngay sau đó bà ta nói với chàng hiệp sĩ trẻ này:"nếu anh có thể t́m ra câu trả lời cho câu hỏi cuả tôi, sự sống cùa anh sẽ dc cứu ( kêu ai bằng anh quen rồi hay sao ? hoàng hậu mà kêu người dưới quyền bằng anh và xưng tôi ? :smilie_yuck: -> ngươi <-> ta )". Câu hỏi của tôi là " 1 người phụ nữ thích điếu ǵ nhất (most là dc rồi sau có all??) Tôi sẻ cho anh 1 năm và 1 ngày để t́m câu trả lời cho câu hỏi này. Nhưng nếu anh kô t́m dc câu trả lời , anh sẻ fải chết , Tôi e là thế "Must đúng là dùng ư bắt buộc , nhưng có lẽ ở đây không muốn nhấn mạnh đến điều này v́ nhà vua rất nhân từ chỉ nói đến sự cần thiết theo luật lệ mà thôi.
In fact : thực ra ,chính xác là

Most of all : ư nhấn mạnh trên hết mọi thứ -> điều mà nột người phụ nữ mong muốn trên hết tất cả mọi thừ là ǵ ?

nhoc_kute
06-03-2008, 11:10 AM
ĐOẠN I

The story is about a young man,a knight ,in fact, who had to find the answer to a question .

This was at the time of King Arthur .All the knights had to obey very strict laws,but this young knight had broken one of these laws.
When King Arthur heard what the knight had done he said that he would have to die.That was the law of the land .However ,the Queen and her ladies liked the young knight very much and wanted to save him .So they went to the King and said :"He's not really a bad man.He knows he's done a terrible thing and he will never do it again."
King Arthur was a kind- hearted old fellow and he said that they could do what they wanted with the young man."But," he added,"he has to pay for breaking the law."
The Queen thought for a little while then she said to the young knight :"If you can tell me the answer to this question ,your life will be saved .My question is : what does a woman want most of all? I will give you a year and a day to find the answer to this question.But if you can't find it ,you will have to die,I'm afraid."

Truyện kể về 1 người đàn ông trẻ, 1 hiệp sĩ, thực ra là người t́m đáp án cho 1 câu hỏi .
Đây là thời vua Anthur. Tất cả các hiệp sĩ đều phải tuân lệnh vua răm rắp, nhưng có 1 người hiệp sic đă phá vỡ quy luật đó .
Khi vua Arthur nghe nói có hiệp sĩ hok nghe lời ḿnh, ngài sẽ giết kẻ đó . ĐÓ là luật lệ trên mảnh đất này . Tuy nhiên, Hoàng hậu và công chúa nhỏ rất thik vị hiệp sĩ này và muốn cứu chàng. V́ thế, họ đến gặp vua và bảo : "Hắn ta chưa hẳn là một người tồi tệ . Hắn đă biết ḿnh vừa gây ra 1 điều khủng khiếp và sẽ không bao giờ lặp lại điều đó nữa đâu "
Vua Arthur là một lăo già tốt bụng và ông nói họ có thể làm những ǵ học muốn dói với người đàn ông đó . "nhưng" , ông thêm vào " Hắn sẽ phải trả giá cho việc phá vỡ luật lệ .
Hoàng hậu suy nghĩ một lúc trước khi nói với chàng hiệp sĩ trẻ : "Nếu ngươi trả lời dược câu hỏi của ta , cuộc sống của ngươi có thể cứu văn được . Câu hỏi của ta là : người phụ nữ thik ǵ nhất trong tất cả ? Ta cho ngươi 1 năm và 1 ngày để t́m ra câu trả lời, nếu không, ngươi sẽ phải chét . Ta chắc chắn điều đó "

saoxanh00
06-03-2008, 11:24 AM
Chủ pḥng ơi cho hỏi là thời gian bao lâu là đăng đoạn cần dịch lên vây. Tại v́ ḿnh muốn biết thời gian chính xác để tiện sắp xếp thời gian đó mà

atiso14
06-03-2008, 11:27 AM
Chuyện kể về 1 chàng hiệp sngưzgười mà đang phải đi t́m câu trả lời cho 1 câu hỏi.
Đó là vào thời trị v́ của vua Arthur .Tất cả các hiệp sĩ đều phải tuân theo những luật lệ hà khắc.Nhưng chàng hiệp sĩ trẻ này đă vi phạm 1 trong các luật lệ đó.
Khi vua Arthur biết được tin về việc chàng trai trẻ đă làm ,ngài phán rằng chàng trai sẽ phải chết,v́ đây là vùng đất của những luật lệ.Nhưng nữ hoàng và các công nương rất yêu quư chàng trai.V́ vậy họ đến gặp đức vua và xin rằng:" Anh ta thực sự k phải là 1 người xấu,anh ta biết ḿnh đă làm 1 điều tồi tệ và anh ta sẽ k bao giờ tái phạm nữa".
Vua Arthur là người có trái tim nhân hậu và nhà vua đă hạ lệnh cho các quư bà rằng họ có thể làm những ǵ họ muốn với chàng trai kia nhưng anh ta phải chịu phạt cho việc phạm luật đó.
Nữ hoàng ngẫm nghĩ 1 lúc rồi bà nói với chàng hiệp sĩ trẻ rằng :" nếu ngươi có thể nói cho ta đáp án của câu hỏi này th́ mạng sống của ngươi sẽ được bảo toàn.Câu hỏi của ta là " người phụ nữ mong muốn cái ǵ nhất?" ta sẽ cho ngươi 1 năm và 1 ngày để đi t́m câu trả lời.Nhưng nếu ngươi k t́m ra được ta sợ rằng ngươi sẽ phải chết.

saoxanh00
06-03-2008, 11:29 AM
À đúng rồi chủ pḥng ơi sẵn tiện lập một topic là dich từ việt sang anh lun đi. Bắt đầu từ những bài đơn giản thộ. Tại học anh văn phải từ đơn giản mà. Nếu có th́ nhắn tin cho ḿnh biết nha. Thanks nhiều!!

wellfrog
06-03-2008, 12:31 PM
Đây là câu chuyện về một người đàn ông trẻ( dùng chàng trai trẻ mời đúng văn phong thời đó ), thực tế ( dùng vầy nghe rất sượng câu văn ) là một hiệp sĩ , người phải đi t́m cầu trả lời cho một câu hỏi. Đó là vào thời gian king ( thời ,triều đại vua ) Arthur.Mọi hiệp sĩ phải tuân theo những luật lệ vô cùng nghiêm khắc, nhưng một hiệp sĩ trẻ đă phạm một trong các luật đó.
Khi vua Arthur được nghe về những ǵ mà hiệp sĩ đó đă làm, nhà vua đănói rằng hiệp sĩ đó muốn được chết( trời ! có ai muốn được chết bao giờ ? -> phải chết ). Đó là luật về đất đai.( luật của vương quốc ,land ở đây là vương quốc ,xứ sở đó bạn ) Tuy nhiên, Hoàng hậu và các qúy bà thích chàng hiệp sĩ trẻ và muốn được cứu chàng hiệp sỹ. V́ vậy họ đến nói( dùng tâu cho nó hợp ) với nhà vùa rằng : Chànghiệp sĩ thực sự không phải là một chàng trai xấu. Anh ta biết anh ta đă làm một việc tồi tệ và anh ta sẽ không bao giờ tái phạm nữa “.
Nhà vua Arthur một người có trái tim nhân hậu, nhà vui nói rằng họ có thể làm ǵ họ muốn với chàng trai trẻ đó.” Nhưng” nhà vui nói them “ anh ta phải trả giá cho việc phạm luật”
Nữ hoàng nghĩ một lát rồi người nói với chàng hiệp sỹ trẻ : “ Nếu ngươi có thể trả lời câu hỏi này, ngươi sẽ được cứu. câu hỏi của ta là : Cái điều mà phụ nữa cần nhất là ǵ? Ta sẽ cho ngươi một năm và 1 ngày để t́m câu trả lời cho câu hỏi đó. Nhưng nếu người không có câu trả lời, ta e rằng ngươi sẽ phải chết.

Điều cần nhớ muốn có một bài dịch hay là bạn phải ḥa nhập vào vai tṛ của một ngừoi sống trong thời đại đó

wellfrog
06-03-2008, 12:39 PM
Truyện kể về 1 người đàn ông trẻ, 1 hiệp sĩ, thực ra là người t́m đáp án cho 1 câu hỏi ( in fact bổ nghĩa cho a knight chứ không phải cho who đâu em nhé ) .
Đây là thời vua Anthur. Tất cả các hiệp sĩ đều phải tuân lệnh vua răm rắp( có sáng tạo ), nhưng có 1 người ( chàng hiệp sĩ đă được giới thiệu rồi nên em dùng như vậy không được -> chàng hiệp sĩ này )hiệp sic đă phá vỡ quy luật đó .
Khi vua Arthur nghe nói có hiệp sĩ hok nghe lời ḿnh( sao giống cha mẹ dạy con quá vậy trời ! ), ngài sẽ giết kẻ đó . ĐÓ là luật lệ trên mảnh đất này . Tuy nhiên, Hoàng hậu và công chúa nhỏ( xem các bài trên) rất thik vị hiệp sĩ này và muốn cứu chàng. V́ thế, họ đến gặp vua và bảo : "Hắn ta chưa hẳn là một người tồi tệ . Hắn đă biết ḿnh vừa gây ra 1 điều khủng khiếp và sẽ không bao giờ lặp lại điều đó nữa đâu "( nói với vua như thế sao được ? )
Vua Arthur là một lăo già ( không ổn -> Arthur là một vị vua già tốt bụng )tốt bụng và ông nói họ có thể làm những ǵ học muốn dói với người đàn ông đó . "nhưng" , ông thêm vào " Hắn sẽ phải trả giá cho việc phá vỡ luật lệ .
Hoàng hậu suy nghĩ một lúc trước khi nói với chàng hiệp sĩ trẻ : "Nếu ngươi trả lời dược câu hỏi của ta , cuộc sống của ngươi có thể cứu văn được (hay ). Câu hỏi của ta là : người phụ nữ thik ǵ nhất trong tất cả ? Ta cho ngươi 1 năm và 1 ngày để t́m ra câu trả lời, nếu không, ngươi sẽ phải chét . Ta chắc chắn điều đó "

Phải chịu khó đóng vai làm ngừoi lớn ! :smilie_crazy:

wellfrog
06-03-2008, 12:51 PM
Chủ pḥng ơi cho hỏi là thời gian bao lâu là đăng đoạn cần dịch lên vây. Tại v́ ḿnh muốn biết thời gian chính xác để tiện sắp xếp thời gian đó mà

Hhaha ! nay được lên chức "chủ pḥng" rồi :thumbs-up-nomi:
không có hạn định chính xác ,cứ thấy hết người làm là tổng kết ,khoảng 2,3 ngày ǵ đó .
Dịch V-A hả ? uhm để ngâm kíu thêm ,mà nhất định là có ,mà kêu đă rồi không tham gia là "có chuyện" đấy !

Chuyện kể về 1 chàng hiệp sngưzgười mà đang phải đi t́m câu trả lời cho 1 câu hỏi.
Đó là vào thời trị v́ ( có sáng tạo ,hay ! ) của vua Arthur .Tất cả các hiệp sĩ đều phải tuân theo những luật lệ hà khắc.( hà khắc là độc ác ,cực khổ -> sai ,ư bài nói là tuân một cách nghiêm ngặt ấy ) Nhưng chàng hiệp sĩ trẻ này đă vi phạm 1 trong các luật lệ đó.
Khi vua Arthur biết được tin về việc chàng trai trẻ đă làm ,ngài phán rằng chàng trai sẽ phải chết,v́ đây là vùng đất của những luật lệ( ngược rồi ! -> luật của vương quốc ) .Nhưng nữ hoàng và các công nương rất yêu quư chàng trai.V́ vậy họ đến gặp đức vua và xin rằng:" Anh ta thực sự k phải là 1 người xấu,anh ta biết ḿnh đă làm 1 điều tồi tệ và anh ta sẽ k bao giờ tái phạm nữa".
Vua Arthur là người có trái tim nhân hậu và nhà vua đă hạ lệnh cho các quư bà rằng họ có thể làm những ǵ họ muốn với chàng trai kia nhưng anh ta phải chịu phạt cho việc phạm luật đó.
Nữ hoàng ngẫm nghĩ 1 lúc rồi bà nói với chàng hiệp sĩ trẻ rằng :" nếu ngươi có thể nói cho ta đáp án ( lại bệnh nghề nghiệp của các "thí sinh" rồi ! -> câu trả lời )của câu hỏi này th́ mạng sống của ngươi sẽ được bảo toàn.Câu hỏi của ta là " người phụ nữ mong muốn cái ǵ nhất?" ta sẽ cho ngươi 1 năm và 1 ngày để đi t́m câu trả lời.Nhưng nếu ngươi k t́m ra được ta sợ rằng ngươi sẽ phải chết.

traduongbl
06-03-2008, 01:39 PM
Câu chuyện về một thanh niên trẻ tuổi, một hiệp sĩ, người mà đă t́m ra đáp án của một câu hỏi.
Câu chuyện xảy ra vào thời kỳ vua Arthur. Ở thời kỳ này, tất cả các hiệp sĩ đều phải tuân thủ một cách nghiêm khắc các luật lệ. Nhưng, đă có một chàng hiệp sĩ trẻ đă chống đối lại một trong các luật lệ đó.
Khi nhà vua Arthur biết được những ǵ mà chàng hiệp sĩ đă làm th́ hạ lệnh rằng chàng hiệp sĩ kia sẽ phải chết. V́ đó là luật lệ của đất nước này. Tuy nhiên, Hoàng hậu và các tỳ nữ của bà th́ lại rất thích chàng hiệp sĩ trẻ này nên không muốn chàng chết. Do đó, họ đă t́m gặp nhà vua và khẩn cầu: “Đó thật sự không phải là một hiệp sĩ không tốt. Chàng hiệp sĩ này vẫn biết rằng anh ta đă làm một điều tồi tệ và sẽ không c̣n lặp lại điều đó nữa”.
Nhà vua Arthur đă rộng lượng tha thứ và nói rằng: các ngươi muốn làm ǵ với chàng trai này th́ tuỳ thích. Và ông ta không quên nhắc rằng chàng trai trẻ phải trả giá về việc chống lại luật lệ của ḿnh.
Qua một thời gian không lâu để suy nghĩ, Hoàng hậu đă lệnh cho người hiệp sĩ trẻ: “Nếu ngươi có thể nói cho ta biết câu trả lời của câu hỏi này, mạng sống của người sẽ được giữ lại. Câu hỏi của ta là: người phụ nữ muốn làm ǵ nhất trong suốt cuộc đời của họ? Ta cho ngươi 1 năm và thêm 1 ngày để t́m ra đáp án cho câu hỏi này. Và nếu ngươi không thể trả lời được, ta e rằng ngươi sẽ phải chết”.

Huynh Bao Bich Lien
06-03-2008, 02:09 PM
ĐOẠN I

The story is about a young man,a knight ,in fact, who had to find the answer to a question.
This was at the time of King Arthur .All the knights had to obey very strict laws,but this young knight had broken one of these laws.
When King Arthur heard what the knight had done he said that he would have to die.That was the law of the land .However ,the Queen and her ladies liked the young knight very much and wanted to save him .So they went to the King and said :"He's not really a bad man.He knows he's done a terrible thing and he will never do it again."
King Arthur was a kind- hearted old fellow and he said that they could do what they wanted with the young man."But," he added,"he has to pay for breaking the law."
The Queen thought for a little while then she said to the young knight :"If you can tell me the answer to this question ,your life will be saved .My question is : what does a woman want most of all? I will give you a year and a day to find the answer to this question.But if you can't find it ,you will have to die,I'm afraid."

Câu chuyện về một chàng trai trẻ , một hiệp sĩ, thật ra, đó là người phải t́m câu trà ḷi cho một câu hỏi
Vào thời của vua Arthur, tất cả hiệp sĩ phải tuân theo luật lệ rầt nghiem ngặt,nhưng chàng trai trẻ đă phá vỡ một trong những luật đó
Khi vua Arthur nghe được chuyện đó ngài phán rằng hắn ta sẽ phải chết. Đó là luật lệ ở đất nước.Tuy nhiên Hoàng Hậu và các công chúa rất thích gă trai trẻ và muốn cứu hắn v́ vậy họ đi t́m vua và nói"Hắn ta thật sự không xấu. Hắn biết đă làm một việc tồi tệ và hắn sẽ không bao giờ lặp lại"
Vua Arthur nhân hậu ngài noi họ có thẻ làm bất cứ ǵ với gă "nhưng" ngài thêm"hắn ta sẽ phải trả giá cho việc phạm luật "
Hoàng Hậu nghĩ một lát rồi nói với gă hiệp sĩ"Nếu ngươi có thể nói cho ta biết câu trả lời của câu hỏi này ngươi sẽ thoát chết. Câu hỏi là :một người phụ nữ muốn ǵ nhất?Ta sẽ cho ngươi thời hạn một năm một ngày để t́m câu trả lời nhưng nếu không t́m ra ta e rằng ngươi phải chết."

sauhoang
06-03-2008, 03:54 PM
Truyện kể về một chàng hiệp sĩ trẻ đi tìm câu trả lời cho một câu hỏi.
Vào thời vua Arthur trị vì, mọi hiệp sĩ phải tuân theo những luật lệ rất nghiêm ngặt, song chàng hiệp sĩ trẻ đã phạm phải một trong những luật lệ đó.
Đức vua biết được và ngài phán rằng chàng hiệp sĩ trẻ sẽ phải chết, vì chàng đã phạm vào tội chết, đó là luật của vương quốc. Song vì hoàng hậu và các công nương rất mến chàng nên muốn cứu chàng khỏi tội chết. Vì vậy, họ đồng lòng đi đến đức vua và tâu rằng: "chàng hiệp sĩ đó thật sự là một người tốt. Chàng đã ý thức được việc làm sai trái của mình và đã hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa".
Đức vua là người rất nhân từ, ngài cho họ toàn quyền xử lý vụ việc với chàng hiệp sĩ trẻ, song đức vua nói thêm rằng: "cậu ấy phải trả giá cho việc làm sai trái đó"
Sau một thoáng suy nghĩ, hoàng hậu nói với chàng hiệp sĩ trẻ: "nếu ngươi trả lời được câu hỏi của ta thì ngươi thoát khỏi tội chết". Câu hỏi của ta là: "điều người phụ nữ muốn nhất là gì?". Ta hạn cho ngươi trong vòng một năm, thêm một ngày để ngươi tìm câu trả lời. Nhưng nếu ngươi không tìm được câu trả lời thì ta e không còn cách nào để cứu ngươi đâu"

wellfrog
06-03-2008, 04:37 PM
Câu chuyện về một thanh niên trẻ tuổi( ngữ cảnh là chuyện thời c̣n vua chúa nên từ này không thích hợp -> chàng trai trẻ ) , một hiệp sĩ, người mà đă t́m ra đáp án của một câu hỏi.
Câu chuyện xảy ra vào thời kỳ vua Arthur. Ở thời kỳ này, tất cả các hiệp sĩ đều phải tuân thủ một cách nghiêm khắc các luật lệ. Nhưng, đă có một chàng hiệp sĩ trẻ đă chống đối lại ( không phải chống đối mà là phá vở luật / phạm luật nhé ) một trong các luật lệ đó.
Khi nhà vua Arthur biết được những ǵ mà chàng hiệp sĩ đă làm th́ hạ lệnh rằng chàng hiệp sĩ kia sẽ phải chết. V́ đó là luật lệ của đất nước này. Tuy nhiên, Hoàng hậu và các tỳ nữ của bà th́ lại rất thích chàng hiệp sĩ trẻ này nên không muốn chàng chết. Do đó, họ đă t́m gặp nhà vua và khẩn cầu: “Đó thật sự không phải là một hiệp sĩ không tốt. Chàng hiệp sĩ này vẫn biết rằng anh ta đă làm một điều tồi tệ và sẽ không c̣n lặp lại điều đó nữa”.
Nhà vua Arthur đă rộng lượng tha thứ ( h́h́ phăng hơi bị nhiều nha ) và nói rằng: các ngươi muốn làm ǵ với chàng trai này th́ tuỳ thích. Và ông ta không quên nhắc rằng chàng trai trẻ phải trả giá về việc chống lại luật lệ của ḿnh.
Qua một thời gian không lâu để suy nghĩ, Hoàng hậu đă lệnh cho người hiệp sĩ trẻ: “Nếu ngươi có thể nói cho ta biết câu trả lời của câu hỏi này, mạng sống của người sẽ được giữ lại. Câu hỏi của ta là: người phụ nữ muốn làm ǵ ( muốn điều ǵ chứ không phải muốn làm ǵ nhé ) nhất trong suốt cuộc đời (sai ư rồi )của họ? Ta cho ngươi 1 năm và thêm 1 ngày để t́m ra đáp án cho câu hỏi này. Và nếu ngươi không thể trả lời được, ta e rằng ngươi sẽ phải chết”.
Nhiều chổ có ư hay ,đôi khi lại "phăng" hơi quá ! vài chổ hiểu sai ư .

wellfrog
06-03-2008, 04:41 PM
ĐOẠN I

The story is about a young man,a knight ,in fact, who had to find the answer to a question.
This was at the time of King Arthur .All the knights had to obey very strict laws,but this young knight had broken one of these laws.
When King Arthur heard what the knight had done he said that he would have to die.That was the law of the land .However ,the Queen and her ladies liked the young knight very much and wanted to save him .So they went to the King and said :"He's not really a bad man.He knows he's done a terrible thing and he will never do it again."
King Arthur was a kind- hearted old fellow and he said that they could do what they wanted with the young man."But," he added,"he has to pay for breaking the law."
The Queen thought for a little while then she said to the young knight :"If you can tell me the answer to this question ,your life will be saved .My question is : what does a woman want most of all? I will give you a year and a day to find the answer to this question.But if you can't find it ,you will have to die,I'm afraid."

Câu chuyện về một chàng trai trẻ , một hiệp sĩ, thật ra, ( từ này bổ nghĩa cho chàng hiệp sĩ chứ không phải bổ nghĩa cho ngừoi mà nhé ) đó là người phải t́m câu trà ḷi cho một câu hỏi
Vào thời của vua Arthur, tất cả hiệp sĩ phải tuân theo luật lệ rầt nghiem ngặt,nhưng chàng trai trẻ đă phá vỡ một trong những luật đó
Khi vua Arthur nghe được chuyện đó ngài phán rằng hắn ta sẽ phải chết. Đó là luật lệ ở đất nước.Tuy nhiên Hoàng Hậu và các công chúa rất thích gă trai trẻ và muốn cứu hắn v́ vậy họ đi t́m vua và nói"Hắn ta thật sự không xấu. Hắn biết đă làm một việc tồi tệ và hắn sẽ không bao giờ lặp lại"
Vua Arthur nhân hậu ngài noi họ có thẻ làm bất cứ ǵ với gă "nhưng" ngài thêm"hắn ta sẽ phải trả giá cho việc phạm luật "
Hoàng Hậu nghĩ một lát rồi nói với gă hiệp sĩ"Nếu ngươi có thể nói cho ta biết câu trả lời của câu hỏi này ngươi sẽ thoát chết. Câu hỏi là :một người phụ nữ muốn ǵ nhất?Ta sẽ cho ngươi thời hạn một năm một ngày để t́m câu trả lời nhưng nếu không t́m ra ta e rằng ngươi phải chết."

Cơ bản dịch được các ư chính của bài ,tuy câu văn chưa nhuần nhuyển lắm

wellfrog
06-03-2008, 04:45 PM
Truyện kể về một chàng hiệp sĩ trẻ đi tìm câu trả lời cho một câu hỏi.
Vào thời vua Arthur trị vì(hay ! ) , mọi hiệp sĩ phải tuân theo những luật lệ rất nghiêm ngặt, song chàng hiệp sĩ trẻ đã phạm phải một trong những luật lệ đó.
Đức vua biết được và ngài phán rằng chàng hiệp sĩ trẻ sẽ phải chết, vì chàng đã phạm vào tội chết, đó là luật của vương quốc. Song vì hoàng hậu và các công nương ( sáng taọ hay ! )rất mến chàng nên muốn cứu chàng khỏi tội chết. Vì vậy, họ đồng lòng đi đến đức vua và tâu rằng: "chàng hiệp sĩ đó thật sự là một người tốt. Chàng đã ý thức được việc làm sai trái của mình và đã hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa".
Đức vua là người rất nhân từ, ngài cho họ toàn quyền xử lý vụ việc với chàng hiệp sĩ trẻ, song đức vua nói thêm rằng: "cậu ấy phải trả giá cho việc làm sai trái đó"
Sau một thoáng suy nghĩ, hoàng hậu nói với chàng hiệp sĩ trẻ: "nếu ngươi trả lời được câu hỏi của ta thì ngươi thoát khỏi tội chết". Câu hỏi của ta là: "điều người phụ nữ muốn nhất là gì?". Ta hạn cho ngươi trong vòng một năm, thêm một ngày để ngươi tìm câu trả lời. Nhưng nếu ngươi không tìm được câu trả lời thì ta e không còn cách nào để cứu ngươi đâu"

màu xanh : sáng tạo hay
đỏ : xem xét lại

nhoc_kute
06-03-2008, 05:23 PM
Vua Arthur là "vị vua già tốt bụng" mà ra lêngh chém ai không nghe lời àh? --> lăo già tốt bụng nghe có lư hơn

ngoc oanh
06-03-2008, 08:55 PM
Học dịch qua tiểu thuyết tuy rất hay nhưng đ̣i hỏi ngừoi học phải có một tŕnh độ khá cao, do đó một số bạn không thể theo kịp.Nay ḿnh mở thêm mục này với hy vọng các bạn sẽ nâng cao được tŕnh độ qua các truyện ngắn dễ hiểu ( nhưng không kém phần thú vị đâu !)

Mở đầu mời các bạn cùng dịch mẫu tryện ngắn nói về một chàng hiệp sĩ phải đi t́m câu trả lời cho một câu hỏi để cứu lấy mạng sống của ḿnh. Câu hỏi đó là câu hỏi ǵ mà khó thế ? và cuối cùng chàng ta có t́m ra được hay không ? mời các bạn cùng bắt đầu.

ĐOẠN I

The story is about a young man,a knight ,in fact, who had to find the answer to a question.
This was at the time of King Arthur .All the knights had to obey very strict laws,but this young knight had broken one of these laws.
When King Arthur heard what the knight had done he said that he would have to die.That was the law of the land .However ,the Queen and her ladies liked the young knight very much and wanted to save him .So they went to the King and said :"He's not really a bad man.He knows he's done a terrible thing and he will never do it again."
King Arthur was a kind- hearted old fellow and he said that they could do what they wanted with the young man."But," he added,"he has to pay for breaking the law."
The Queen thought for a little while then she said to the young knight :"If you can tell me the answer to this question ,your life will be saved .My question is : what does a woman want most of all? I will give you a year and a day to find the answer to this question.But if you can't find it ,you will have to die,I'm afraid."

Đây là một câu chuyện kể về chàng hiệp sĩ trẻ, thực sự chàng là người phải đi t́m lời giải đáp cho một câu hỏi.
Câu chuyện này xảy ra vào thời của vua Arthur. Vào thời kỳ này, các hiệp sĩ phải tuân theo những quy định hết sức hà khắc nhưng thật sự không may chàng hiệp sĩ đă vi phạm một trong số các quy định đó.
Khi vụ việc này đến tai của vua Arthur, Đức vua tuyên bố là chàng trai này phải chết, luật của vương quốc này là vậy. Nhưng v́ Hoàng hậu và các công chúa rất yêu quư chàng hiệp sĩ và muốn cứu tính mạng của chàng nên họ đă đến cầu xin Đức vua: "Thật sự chàng không phải là người xấu, chàng biết ḿnh đă phạm một sai lầm khủng khiếp nên chàng sẽ không để việc này xảy ra lần nữa. Vua Arthur là một vị vua có trái tim nhân hậu, ngài nói họ có thể kêu chàng hiệp sĩ làm bất cứ điều ǵ nhưng ngài cũng không quên thêm vào "Nhưng chàng ta phải trả giá cho việc vi phạm của ḿnh".
Sau khi suy nghĩ một lát, Hoàng hậu nói với chàng hiệp sĩ " Nếu ngươi có thể trả lời câu hỏi của ta, ngươi sẽ được tha mạng. Câu hỏi của ta là:' Điều mà người phụ nữ muốn nhất là cái ǵ?' Ta cho ngươi thời gian một năm và một ngày để t́m ra câu giải đáp cho câu hỏi của ta, nhưng nếu ngươi không trả lời được, ta e rằng ngươi sẽ phải chết'

wellfrog
06-03-2008, 09:51 PM
Vua Arthur là "vị vua già tốt bụng" mà ra lêngh chém ai không nghe lời àh? --> lăo già tốt bụng nghe có lư hơn

Không phải tự ngài ra lệnh mà là luật lệ qui định như thế chứ ! vua mà sao gọi bằng lăo ?

Đây là một câu chuyện kể về chàng hiệp sĩ trẻ, thực sự chàng là người phải đi t́m lời giải đáp cho một câu hỏi.
Câu chuyện này xảy ra vào thời của vua Arthur. Vào thời kỳ này, các hiệp sĩ phải tuân theo những quy định hết sức hà khắc nhưng thật sự không may ( không có trong bản gốc à nha ! )chàng hiệp sĩ đă vi phạm một trong số các quy định đó.
Khi vụ việc này đến tai của vua Arthur, Đức vua tuyên bố là chàng trai này phải chết, luật của vương quốc này là vậy. Nhưng v́ Hoàng hậu và các công chúa( ngừoi hầu ,t́ nữ ,công nương ) rất yêu quư chàng hiệp sĩ và muốn cứu tính mạng của chàng nên họ đă đến cầu xin Đức vua: "Thật sự chàng không phải là người xấu, chàng biết ḿnh đă phạm một sai lầm khủng khiếp nên chàng sẽ không để việc này xảy ra lần nữa. Vua Arthur là một vị vua có trái tim nhân hậu, ngài nói họ có thể kêu chàng hiệp sĩ làm bất cứ điều ǵ ( làm ǵ với chàng ) nhưng ngài cũng không quên thêm vào "Nhưng chàng ta phải trả giá cho việc vi phạm của ḿnh".
Sau khi suy nghĩ một lát, Hoàng hậu nói với chàng hiệp sĩ " Nếu ngươi có thể trả lời câu hỏi của ta, ngươi sẽ được tha mạng. Câu hỏi của ta là:' Điều mà người phụ nữ muốn nhất là cái ǵ?' Ta cho ngươi thời gian một năm và một ngày để t́m ra câu giải đáp cho câu hỏi của ta, nhưng nếu ngươi không trả lời được, ta e rằng ngươi sẽ phải chết'
Cơ bản bài dịch khá hay ,c̣n vài chổ chưa đúng nội dung

Catling
06-03-2008, 10:53 PM
chưa dịch bao giờ nhưng thấy hay quá nên bon chen vào tập tọe dịch, mong mọi ng` giúp đỡ :D


Câu chuyện kể 1 sự thật về chàng hiệp sĩ trẻ có nhiệm vụ phải đi t́m lời giải đáp cho một câu hỏi.
Lúc đó là vào thời vua Arthur. Tất cả các hiệp sĩ phải tuân theo 1 luật lệ vô cùng hà khắc nhưng chàng hiệp sĩ này đă phá vỡ 1 trong những luật lệ đó.
Khi vua Arthur nghe thấy điều đó ,ông đă ra lệnh chàng hiệp sĩ kia sẽ phải chết . Đó là luật của vùng ,tuy nhiên Hoàng hậu và con gái bà đều rất thích chàng hiệp sĩ trẻ kia nên đă ra tay bảo vệ chàng. Họ đă nói với nhà vua rằng” Cháng hiệp sĩ đó không phải là người nguy hiểm đâu . Anh ta biết rơ điều ḿnh đang làm là 1 điều tồi tệ và sẽ ko bao giờ tái phạm nữa ” .
Vua Arthur là 1 vị vua già có trái tim nhân hậu nên ông đă nói với hoàng hậu và công chúa rằng họ có thể làm bất cứ điều ǵ họ muốn với chàng hiệp sĩ trẻ kia . “Thế nhưng” – ngài nói thêm ,” anh ta phải trả giá cho hành động dám phá vỡ phép tắc này” . Hoàng hậu suy nghĩ 1 hồi rồi nói với chàng hiệp sĩ rằng “ Nếu ngươi có thể trả lời được câu hỏi của ta th́ ngươi sẽ thoát tội chết , đó là :Điều mà 1 người phụ nữ muốn nhất là ǵ? Ta sẽ cho ngươi thời hạn là 1 năm và 1 ngày để t́m ra câu trả lời cho câu hỏi này . Nhưng ta e là nếu ngươi ko thể t́m ra câu trả lời th́ ngươi sẽ phải chết dưới chân ta “

wellfrog
06-03-2008, 11:42 PM
chưa dịch bao giờ nhưng thấy hay quá nên bon chen vào tập tọe dịch, mong mọi ng` giúp đỡ :D[/I]


Câu chuyện kể 1 sự thật ( bạn hiểu sai chổ in fact rồi nhé ) về chàng hiệp sĩ trẻ có nhiệm vụ phải đi t́m lời giải đáp cho một câu hỏi.
Lúc đó là vào thời vua Arthur. Tất cả các hiệp sĩ phải tuân theo 1 luật lệ vô cùng hà khắc nhưng chàng hiệp sĩ này đă phá vỡ 1 trong những luật lệ đó.
Khi vua Arthur nghe thấy điều đó ,ông đă ra lệnh chàng hiệp sĩ kia sẽ phải chết . Đó là luật của vùng ( vương quốc ,đất nước ) ,tuy nhiên Hoàng hậu và con gái bà ( lady đâu có nghỉa nào là con gái của hoàng hậu ? -> công nương ,t́ nữ ) đều rất thích chàng hiệp sĩ trẻ kia nên đă ra tay bảo vệ chàng. Họ đă nói với nhà vua rằng” Cháng hiệp sĩ đó không phải là người nguy hiểm ( ngừoi xấu )đâu . Anh ta biết rơ điều ḿnh đang làm là 1 điều tồi tệ và sẽ ko bao giờ tái phạm nữa ” .
Vua Arthur là 1 vị vua già có trái tim nhân hậu nên ông đă nói với hoàng hậu và công chúa rằng họ có thể làm bất cứ điều ǵ họ muốn với chàng hiệp sĩ trẻ kia . “Thế nhưng” – ngài nói thêm ,” anh ta phải trả giá cho hành động dám phá vỡ phép tắc này”( có sáng tạo ư hay ) . Hoàng hậu suy nghĩ 1 hồi rồi nói với chàng hiệp sĩ rằng “ Nếu ngươi có thể trả lời được câu hỏi của ta th́ ngươi sẽ thoát tội chết , đó là :Điều mà 1 người phụ nữ muốn nhất là ǵ? Ta sẽ cho ngươi thời hạn là 1 năm và 1 ngày để t́m ra câu trả lời cho câu hỏi này . Nhưng ta e là nếu ngươi ko thể t́m ra câu trả lời th́ ngươi sẽ phải chết dưới chân ta “
[/COLOR][/B]
Bài dịch khá ,tuy nhiên c̣n vài chổ c̣n hiểu sai ư - mới tập dịch mà được như vậy là giỏi rồi !

BoanhNguyen
07-03-2008, 07:01 AM
The story is about a young man,a knight ,in fact, who had to find the answer to a question...

Truyện kể về một chàng trai trẻ vốn là một kỵ sĩ đang đi t́m lời đáp cho một câu đố.
Vào thời ngự trị của Hoàng đế Arthur, tất cả kỵ sĩ th́ phải nhất nhất tuân theo luật pháp, nhưng chàng trai đó lại vi phạm vào. Khi Đức Vua Arthur hay tin về hành động của chàng trai, ngài phán cho anh ta tội chết. Đó là luật của vương quốc. Tuy nhiên,Hoàng Hậu và những cô Công Chúa lại cảm mến chàng trai sâu sắc và muốn cứu sống chàng. V́ thế, họ bèn t́m đến Đức Vua và tâu rằng: "Chàng ta thật sự không phải kẻ xấu đâu. Chàng đă biết tội ḿnh nghiêm trọng như thế nào và sẽ chẳng bao giờ tái phạm nữa."
Đức Vua Arthur vốn là một người có tấm ḷng nhân hậu và Ngài đă cho phép họ tùy ư xử lư chàng trai trẻ. "Nhưng", ông nói thêm, "hắn phải trả giá v́ đă vi phạm luật pháp"
Hoàng Hậu lặng nghĩ một chút bèn nói với chàng kỵ sĩ trẻ rằng: "Nếu cậu có thể trả lời ta câu đố này, cậu sẽ được sống". Câu đố rằng: cái ǵ mà một người phụ nữ mong muốn hết thảy? Ta sẽ cho cậu một năm lẻ một ngày đă t́m ra lời đáp. Nhưng, nếu không giải được, ta e cậu sẽ phải chịu án tử này"

zebra
07-03-2008, 09:09 AM
Đây là bài dịch của "tṛ":
Chuyện kể về một hiệp sĩ trẻ, người phải t́m câu trả lời cho một câu hỏi.

Vào thời vua Author, tất cả các hiệp sĩ đều phải tuân theo những luật lệ hà khắc, nhưng chàng hiệp sĩ trẻ đă vi phạm một trong các điều luật ấy. Chuyện đến tai nhà vua Author, ông phán rằng anh ta phải chết, đó là quốc pháp. Tuy nhiên hoàng hậu và t́ nữ của bà rất ngưỡng mộ chàng kĩ sĩ trẻ và muốn cứu chàng .Họ xin yết kiến nhà vua và tâu rằng:" Muôn tâu bệ hạ, ANh ta không phải là người xấu Anh ta đă biết tội của ḿnh và sẽ không bao giờ tái phạm nữa, xin bệ hạ lượng thú".
Vua Author là người cha nhân hậu, ông nói rằng hoàng hậu có thể tự định đoạt số phận của chàng trai trẻ. "Nhưng" ông nói thêm " Anh ta vẫn phải trả giá cho việc làm phạm pháp".
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, bà nói với chàng kị sĩ trẻ:" Nếu nhà ngươi có thể trả lời câu hỏi của ta, ta se tha chết cho ngươi. Câu hỏi cua ta là: Các quư bà muốn điều ǵ nhất Ta sẽ cho ngươi thời gian một năm và một ngày để suy nghĩ, nếu không t́m được câu trả lời th́ ta e rằng nhà ngươi sẽ phải chết".

mtvn
07-03-2008, 09:33 AM
không có hạn định chính xác ,cứ thấy hết người làm là tổng kết ,khoảng 2,3 ngày ǵ đó .
Dịch V-A hả ? uhm để ngâm kíu thêm ,mà nhất định là có ,mà kêu đă rồi không tham gia là "có chuyện" đấy !

Pót đoạn kế lên đi. Chờ lâu quá
Dịch Việt Anh hả , ủng hộ luôn !

kevintran
07-03-2008, 10:02 AM
Câu truyện nói về một chàng trai trẻ,chính xác là một trà hiệp sĩ.Chàng hiệp sĩ phải đi t́m câu trả lời cho một câu hỏi.Đây là thời của vua Arthur.Toàn bộ những hiệp sĩ phải phục tùng theo những luật lệ đó,nhưng người hiệp sĩ trẻ này đă phạm vào một trong những luật đó.Khi nhà vua Arthur nghe được những ǵ chàng hiệp sĩ đă làm nhà vua đă phán là chàng hiệp sĩ phải chết.Đó đă là luật từ xưa đến nay. Mặc dù thế nhưng hoàng hậu và những công chúa rất mến chàng hiệp sĩ này và có ư muốn giữ lại tính mạng cho chàng hiệp sĩ. Và như vậy họ đă chạy đến với vua Arthur mà bẫm.Anh ta ko thật sự là một chàng trai xấu.Anh ta đă biết điều của anh ta đă làm là sai và anh ta sẽ chẵng bao giờ phạm lỗi này nữa.Vua Arthur vốn là một ông vua có tấm ḷng nhân hậu và chàng hiệp sĩ trẻ đă nói có thể làm những ǵ họ muốn với anh ta.Nhưng anh ta cũng nói thêm rằng,anh ta phải trả giá cho sư ko phục tùng của anh ta.Hoàng hậu sau một chốc nghĩ ngợi và đă nói với chàng hiệp sĩ trẻ nếu anh có thể trả lời câu hỏi này, mạng sống của sẽ được giữ lại.Câu hỏi của tôi là Người phụ nữ cần cái ǵ trên hết tất cả, tôi sẽ cho anh một năm và 1 ngày để t́m ra câu trả lời.Nhưng nếu ko t́m ra tôi e rằng anh ko thể giữ mạng sống của ḿnh lâu hơn nưa.

có mấy cái tự chế mong mọi người ko chê mà sửa giúp ḿnh thank:D

nhoc_kute
07-03-2008, 11:00 AM
Không phải tự ngài ra lệnh mà là luật lệ qui định như thế chứ ! vua mà sao gọi bằng lăo ?


Luật lệ th́ vua ban chứ ai ban nữa --> vua xấu bụng

thuyphuong291
07-03-2008, 11:46 AM
Câu chuyện về một chàng trai trẻ, một hiệp sĩ, thực tế là người phải t́m ra câu trả lời cho một câu hoi.
Đó là dưới thời vua Arthur, tất cả các hiệp sĩ phải tuân theo những luật lệ hết sức nghiêm ngăt. Nhưng chàng hiệp sĩ trẻ này đă không tuân theo một trong những luật lệ đo.
Khi điều chàng hiệp sĩ đă làm đến tai vua Arthur, nhà vua đă tuyên bố rằng chàng sẽ phải chêt. Đó là luật của vùng nay. Tuy nhiên nữ hoàng và con gái bà lại rất thích chàng trai trẻ này và muốn bảo vệ chang. Bởi thế họ đă đến gặp nhà vua và thỉnh cầu: " chàng trai đó không phải là người đàn ông tôi. Cậu ta biết việc cậu ấy làm là một việc khó có thể chấp nhận và cậu ta sẽ không bao giờ lặp lại việc đó lần nưa".
Vua Arthur là một người nhân hậu và người nói rằng họ có thể làm điều họ muốn với chàng trai tre. "Nhưng" nhà vua nói thêm " anh ta phải trả giá cho việc phá vỡ luật lệ"
Nữ hoàng suy nghĩ một lát, sau đó bà nói với chàng hiệp sĩ trẻ:" nếu ngươi có thể trả lời ta câu hỏi này, mạng sống của ngươi sẽ được đảm bao. Câu hỏi của ta là: Một người phụ nữ muốn nhất điều ǵ hơn tất cả? Ta sẽ cho ngươi 1 năm và 1 ngày để t́m ra câu trả lơi. Nhưng nếu ngươi không t́m ra được câu trả lời, ngươi sẽ phải chết, ta e rằng như vây."

tranhoaiviet
08-03-2008, 02:51 AM
The story is about a young man,a knight ,in fact, who had to find the answer to a question.
This was at the time of King Arthur .All the knights had to obey very strict laws,but this young knight had broken one of these laws.
When King Arthur heard what the knight had done he said that he would have to die.That was the law of the land .However ,the Queen and her ladies liked the young knight very much and wanted to save him .So they went to the King and said :"He's not really a bad man.He knows he's done a terrible thing and he will never do it again."
King Arthur was a kind- hearted old fellow and he said that they could do what they wanted with the young man."But," he added,"he has to pay for breaking the law."
The Queen thought for a little while then she said to the young knight :"If you can tell me the answer to this question ,your life will be saved .My question is : what does a woman want most of all? I will give you a year and a day to find the answer to this question.But if you can't find it ,you will have to die,I'm afraid."[/QUOTE]

Tiểu đệ cũng mạo muội phát biểu vài lời. Tiểu đệ dịch theo cảm tính nên sẽ có nhiều sai sót mong các sư huynh, sư tỉ chỉ bảo thêm.
Câu chuyện về 1 chàng trai trẻ, 1 hiệp sĩ, là người đi t́m câu trả lời cho 1 câu hỏi. Vào thời vua Arthur, tất cả hiệp sĩ phải tuân theo những luật lệ nghiêm nghiêm khắc nhưng chàng hiệp sĩ đă phạm 1 trong những điều đó. Chuyện ko may đến tai nhà vua, ông cho rằng chàng phải chết v́ đây là luật lệ của vương quốc. Tuy nhiên hoàng hậu và các tiểu thư ko muốn v́ họ rất mến chàng. Họ bèn đến gặp nhà vua và nói rằng: Anh ta ko phải người xấu v́ anh ta biết ḿnh đă làm những việc kinh khủng và anh ta hứa ko bao giờ tái phạm nữa. Vua Arthur là 1 vị vua già nhân từ, ông nói hoàng hậu có thể làm bất cứ điều ǵ bà thích với chàng trai trẻ. "Nhưng anh ta phải trả giá cho những việc ḿnh làm", nhà vua ko quên nói. Hoàng hậu suy nghĩ trong giây lát trước khi hỏi hiệp sĩ trẻ: Ngươi có thể giữ đc mạng sống nếu trả lời đc câu hỏi của ta: người phụ nữ muốn điều ǵ nhất? Ta cho thời hạn là 1 năm 1 ngày nếu ko trả lời đc, ta e rằng ngươi khó thoát khỏi tội chết.

wellfrog
08-03-2008, 11:09 AM
Tổng kết Phần I


The story is about a young man,a knight ,in fact, who had to find the answer to a question.
This was at the time of King Arthur .All the knights had to obey very strict laws,but this young knight had broken one of these laws.
When King Arthur heard what the knight had done he said that he would have to die.That was the law of the land .However ,the Queen and her ladies liked the young knight very much and wanted to save him .So they went to the King and said :"He's not really a bad man.He knows he's done a terrible thing and he will never do it again."
King Arthur was a kind- hearted old fellow and he said that they could do what they wanted with the young man."But," he added,"he has to pay for breaking the law."
The Queen thought for a little while then she said to the young knight :"If you can tell me the answer to this question ,your life will be saved .My question is : what does a woman want most of all? I will give you a year and a day to find the answer to this question.But if you can't find it ,you will have to die,I'm afraid."


Sau khi tham khảo các bài dịch ḿnh tạm đưa ra bài dịch đề nghị như sau:Câu chuyện kể về một chàng trai trẻ, chính xác là một chàng hiệp sĩ người phải đi t́m câu trả lời cho một câu hỏi.
Đó là vào thời Vua Arthur. Các hiệp sĩ phải tuân theo những luật lệ hết sức nghiêm khắc của nhà vua, nhưng chàng hiệp sĩ trẻ đó đă không tuân theo một trong những luật lệ này.
Khi Vua Arthur nghe được tin chàng hiệp sĩ trẻ đă dám làm điều đó, ngài phán rằng chàng trai trẻ sẽ phải chết. Đó là luật lệ của vương quốc. Tuy nhiên, Hoàng Hậu và các t́ nữ của bà rất thích chàng hiệp sĩ và họ muốn giúp chàng thoát khỏi tội chết. Họ kéo đến chỗ nhà vua và tâu rằng “ Muôn tâu bệ hạ, chàng ta không hẳn là một người xấu. Chàng đă biết rằng đă phạm phải tội tày đ́nh và sẽ không phạm phải điều đó một lần nữa”
Arthur là một vị vua già nhân hậu, ông ta nói rằng họ có thể làm những ǵ họ muốn với chàng trai trẻ đó, “Nhưng” ông cũng nói thêm “Anh ta phải trả giá cho việc phạm luật đó”. Hoàng hậu nghỉ ngợi trong chốc lát sau đó nói với chàng hiệp sĩ trẻ rằng “Nếu như ngươi trả lời được câu hỏi của ta đưa ra, th́ ngươi sẽ thoát tội chết. Câu hỏi của ta là "điều mà một người phụ nữ mong muốn nhất là ǵ?". Ta sẽ hạn cho ngươi một năm lẽ một ngày để t́m ra câu trả lời. Nhưng nếu như ngươi không t́m ra câu trả lời th́ ta e rằng ngươi sẽ phải chết!”

wellfrog
08-03-2008, 12:12 PM
Thời gian dịch phần I đă hết, mời các bạn tiếp tục dịch phần II của truyện ngắn THE KNIGHT TẠI ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?t=12312).

vũ thị thùy chi
10-03-2008, 03:01 PM
Điều cần nhớ muốn có một bài dịch hay là bạn phải ḥa nhập vào vai tṛ của một ngừoi sống trong thời đại đó

thanks bạn đă sửa cho ḿnh, sẽ cố gắng ở lần dịch sau :love:

DBSK no1
13-06-2010, 07:21 PM
Bản dịch
Câu chuyện kể về một chang trai trẻ, một chàng hiệp sĩ, trên thực tế, anh ta là người phải t́m câu trả lời cho một câu hỏi.
Đây là thời gian của vua Arthur. Mọi hiệp sĩ đều phải tuân thủ chính xác mọi luật lệ, nhưng vị hiệp sĩ trẻ này đă phá hỏng một trong những luật lệ.
Khi vua Arthur nghe câu chuyện về những ǵ chàng hiệp sĩ đă làm ông nói rằng cậu ta phải chết. Rằng đó là luật lệ của ḥn đảo. Dù sao đi chăng nữa, hoàng hậu và nhừng người của bà quư chàng hiệp sĩ rất nhiều và muốn anh ta được an toàn. V́ vậy họ đi gặp nhà vua và noi rằng :”Anh ta không hẳn là một người xấu. Anh ta biết là ḿnh đă làm ra một việc tồi tệ và sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.”
Vua Arthur đă thân thiện và nói rằng mọi người có thể làm những ǵ mà ḿnh muốn với anh chàng trẻ. Nhưng anh ư đă nói rằng anh ư phải trả giá với những tội lỗi của ḿnh.
Hoàng hậu nghĩ rằng đó chỉ là suy nghĩ trong giây lát rồi sau đó bà nói ới chàng hiệp sĩ trẻ : ‘ Nếu anh có thể nói cho tôi câu trả lời cho câu hỏi này, mạng sống của anh sẽ được giữ an toàn. Câu hỏi của tôi là : Người phụ nữ thích thứ ǵ nhất? Tôi sẽ cho anh môt năm và một ngày để anh t́m câu trả lời cho câu hỏi đó. Nhưng nếu anh không thể t́m được câu trả lời, tôi sợ rằng anh sẽ phải chết.

wellfrog
13-06-2010, 08:13 PM
Bản dịch
Câu chuyện kể về một chang trai trẻ, một chàng hiệp sĩ, trên thực tế, anh ta là người phải t́m câu trả lời cho một câu hỏi.
Đây là thời gian của vua Arthur. Mọi hiệp sĩ đều phải tuân thủ chính xác mọi luật lệ, nhưng vị hiệp sĩ trẻ này đă phá hỏng một trong những luật lệ.
Khi vua Arthur nghe câu chuyện về những ǵ chàng hiệp sĩ đă làm ông nói rằng cậu ta phải chết. Rằng đó là luật lệ của ḥn đảo. Dù sao đi chăng nữa, hoàng hậu và nhừng người của bà quư chàng hiệp sĩ rất nhiều và muốn anh ta được an toàn. V́ vậy họ đi gặp nhà vua và noi rằng :”Anh ta không hẳn là một người xấu. Anh ta biết là ḿnh đă làm ra một việc tồi tệ và sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.”
Vua Arthur đă thân thiện và nói rằng mọi người có thể làm những ǵ mà ḿnh muốn với anh chàng trẻ. Nhưng anh ư đă nói rằng anh ư phải trả giá với những tội lỗi của ḿnh.
Hoàng hậu nghĩ rằng đó chỉ là suy nghĩ trong giây lát rồi sau đó bà nói ới chàng hiệp sĩ trẻ : ‘ Nếu anh có thể nói cho tôi câu trả lời cho câu hỏi này, mạng sống của anh sẽ được giữ an toàn. Câu hỏi của tôi là : Người phụ nữ thích thứ ǵ nhất? Tôi sẽ cho anh môt năm và một ngày để anh t́m câu trả lời cho câu hỏi đó. Nhưng nếu anh không thể t́m được câu trả lời, tôi sợ rằng anh sẽ phải chết.
Chào bạn ! tham gia hơi muonj nhưng cũng hoan nghênh tinh thần :D:D

123pro
14-06-2010, 12:16 AM
có tiếp đoạn mới chưa well.. để mọi người c̣n thảo luận

wellfrog
14-06-2010, 12:31 AM
có tiếp đoạn mới chưa well.. để mọi người c̣n thảo luận
Có lâu rồi bạn ơi, TẠI ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?t=16932) nè

nguyenlinhtrang
10-11-2010, 01:57 PM
em xin duoc dich nhe:
Truyen ke ve mot chang hiep si tre tuoi ,nguoi phai di tim cau tra loi cho mot cau hoi.
Do la thoi dai cua vua arthur.cac hiep si luc bay gio deu phai tuan theo lenh nha vua,nhung chang hiep si tre tuoi la nguoi da pha vo mot trong so cac luat le do.Khi vua authur nghe duoc tin do ,ong ta da noi rang chang trai tre do se phai chet.Do la luat bat thanh van.Tuy nhien nu hoang va con gai rat thich chang hiep si,nen ho muon bao ve chang.Ho da den cho nha vua va noiu rang:Anh ta khong phai ke xau ,anh ta da biet minh lam dieu toi te va se khong bao gia lam lai dieu do mot lan nua.Vua authur long da sat da,noi voi ho rang ong se tha chet cho chang trai voi dieu kien anh ta phai tra gia vi pha vo luat le.Hoang hau nghi ngoi mot luc va noi voi chang trai tre:Neu anh tra loi duoc cau hoi nay,anh se song,cau hoi cua ta la:Nguoi phu nu thich nhat dieu gi .Ta se cho nguoi mot nam va mot ngay de tra loi cau hoi,neu nguoi khong tim duoc cau tra loi ,nguoi se chet.