PDA

View Full Version : dethihuyhoangpro
24-11-2007, 01:07 PM
ti vừa đi thi về
c 1 cu trong bi viết cu theo từ gợi m ti nghĩ mi ko ra
: He/ be then/62 years old
nguyn văn đấy đừng ai thắc mắc bảo đề cho sai nh
thanks trước

wellfrog
24-11-2007, 01:35 PM
ti vừa đi thi về
c 1 cu trong bi viết cu theo từ gợi m ti nghĩ mi ko ra
: He/ be then/62 years old
nguyn văn đấy đừng ai thắc mắc bảo đề cho sai nh
thanks trước
Chữ then trong cu c thể l qu khứ cũng c thể l tương lai .Nếu cc cu bi tập c lin quan với nhau th bạn xem cc cu tr6en ở th tương lai hay qu khứ m chọn cho ph hợp .Cn khng c lin quan nhau th hy dng qu khứ cho chắc :
cch 1: qu khứ
He was then 62 years old ( lc đ ng ta đ 62 t )
cch 2 : tương lai
He will be then 62 years old ( lc đ ng ta sẽ được 62 t )

h văn ho
26-11-2007, 11:10 AM
Hào rất cảm ơn diễn đàn, Hào rất vui khi được là thành viên của diễn đàn, đúng như ở tin nhắn diễn đàn đã gửi cho Hào là kiến thức tiếng anh của Hào rất kém, vì thề Hào ko biết làm cách nào để học tiếng anh trên mạng một cách hiệu quả được, Hào rất mong diễn đàn giúp đỡ và cho Hào biết thông tin học có hiệu quả nhẹ
thanks

do minh ngoc
29-02-2008, 04:53 PM
I.put on the word whose underlined part in pronounced differently from the others
1. a.head b.feather c.reading d.leather
2. a.fork b.work c.pork d.cork
3. a.down b.bowl c. brown d.cow
4. a.call b.salt c.hall d.natural
5. a.chair b.ache c.teacher d.cheap
II.1. don' speak until you ....... (speak) to
2. I hope that I .........(find) him .......(be) going on
3. only yesterday did I realise what ......(be) going on
4. It's probable that we......(be) a little late
5. It's no use ........(ask) her . She doesn't know any thing
III chua loi
1. beside Anna , three couples are invited
2. I plan to move as soon as I will find another apartment
3. I'm sorry , that's all what I have
4. They drank the whole time
5. we wouldn't rather play football
IV 1. Prime/Minister/travelled/australia

Alo_Picasso
08-03-2008, 06:47 PM
I.put on the word whose underlined part in pronounced differently from the others
1. a.head b.feather c.reading d.leather
2. a.fork b.work c.pork d.cork
3. a.down b.bowl c. brown d.cow
4. a.call b.salt c.hall d.natural
5. a.chair b.ache c.teacher d.cheap


II.1. don' speak until you are spoken....... (speak) to
2. I hope that I .will find........(find) him to be.......(be) going on
3. only yesterday did I realise what .was.....(be) going on
4. It's probable that we...will be...(be) a little late
5. It's no use ...asking.....(ask) her . She doesn't know any thing.

III/ Errors correction

1. besides Anna , three couples are invited.
2. I plan to move as soon as I will(bỏ) find another apartmẹnt
3. I'm sorry , that's all what I had.
4. They were drinking the whole time .

5. we wouldn't rather play football .......................

wellfrog
09-03-2008, 05:20 PM
3. I'm sorry , that's all what I have

chỉ dng một trong 2 chữ ny :all hoặc what


5. we wouldn't rather play football .....................
-> . we would rather not play football
Would rather khng được thm not vo would như khi would đi một mnh