PDA

View Full Version : Bi Tập Ứng Dụng : Đại Từ Quan Hệ : Who Which ,whom ....Trang : [1] 2

wellfrog
20-12-2007, 09:52 AM
Dùng đại từ quan hệ who ,which ,whom ,that ,whose ,when ,where ...... để nối các câu sau:

1. This is the book .I like it very much .
2.The dog is running over there .The dog is mine .
3.This is the man .His son is my friend.
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
8.Do you know the woman .Her name is White
9.The house is mine .Its doors are yellow .
10.The girl is You. I like her.

Hãy VÀO ĐÂY (http://diendan.dethi.com/showthread.php?t=10751)xem công thức trước khi làm bài !!!

giay_bay_dam
20-12-2007, 10:54 AM
Dng đại từ quan hệ who ,which ,whom ,that ,whose ,when ,where ...... để nối cc cu sau:
1. This is the book .I like it very much .
2.The dog is running over there .The dog is mine .
3.This is the man .His son is my friend.
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
8.Do you know the woman .Her name is White
9.The house is mine .Its doors are yellow .
10.The girl is You. I like her.

Nho thay xem bai tra loi giup em, chi ra cho sai va giai cho em nua nha. Em bo hoc lau rui, kien thuc ngu phap theo thoi gian bay di du lich gan het rui. Co ke hoach di hoc lai, vi vay em dang hi huc hoc lai tu dau (hic hic nhuc dau va dau mat qua).

1. This is the book .I like it very much .
This is the book which I like very mụch
2.The dog is running over there .The dog is mine .
The dog which is mine, running over there.
3.This is the man .His son is my friend.
This is the man whose son is my friend.
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
This is the house which my mother bought 2 years ago.
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
Do you know the city where is 2 km from here.
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
That is the house where I have live for 2 years.
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
The room which I painted yesterday, looks beaustiful
8.Do you know the woman .Her name is White
Do you know the woman whose name is White.
9.The house is mine .Its doors are yellow .
The house whose doors are yellow, is mine .
10.The girl is You. I like her.
The girl is you whom I like.

yencuong1981
20-12-2007, 01:12 PM
1. This is the book I like very much .
2. The dog which is mine is running over there.
3. This is the man whose son is my friend.
4. This is the house, which my mother bought 2 years ago.
5. Do you know city which is 2 km from here.
6. That is the house in which I have lived for 2 years.
7. The room which I painted yesterday looks beautiful.
8. Do you know the woman whom name is White.
9. The house of which doors are yellow is mine.
10. The girl I like is You.

mtvn
20-12-2007, 04:44 PM
1. This is the book .I like it very much .
This is the book (which) I like very much .
đy l quyển sch m ti thch rất nhiều

2.The dog is running over there .The dog is mine .
The dog which is running over there is mine .
con ch m đang chạy ở đằng kia th l cuả ti

3.This is the man .His son is my friend.
This is the man (whose) son is my friend.(thường thấy trường hợp ny k bỏ dc nhưng well chưa loại trừ n :wacko: )
đy l người đn ng m con trai cuả ng ta l bạn cuả ti

4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
This is the house (which) my mother bought 2 years ago.
đy l ngi nh m mẹ ti mua cch đy 2 năm

5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
Do you know the city which is 2 km from here .
bạn c biết thnh phố m n cch xa nơi ny 2km

6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
That is the house (whch) I have lived in for 2 years .
đy l ngi nh m ti sống trong đ dc 2 năm

7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
The room (which) I painted yesterday looks beautiful
căn phng m ti sơn vp hm qua trng rất đẹp

8.Do you know the woman .Her name is White
Do you know the woman (whose) name is White(chưa loại trừ)
bạn c biết người phụ nữ m tncuả c ta l White

9.The house is mine .Its doors are yellow .
The house (whose) doors are yellow is mine (thường whe k bỏ , fải kơ??)
căn nh m cưả cuả n mu vng l nh cuả ti

10.The girl is You. I like her.
The girl (whom)I like is you
c gi m ti thch l bạn

Misus
20-12-2007, 04:51 PM
1. This is the book which i like very much .
2.The dog ,which is running over there, is mine .
3.This is the man whose son is my friend.
4.This is the house which my mother bought 2 years ago.
5.Do you know the city where is 2 km from here ?
6. That is the house where i have lived for 2 years .
7.The room, which i painted yesterday,looks beautiful
8.Do you know the woman whose name is White?
9.The house whose doors are yellow is mine
10.The girl whom i like is You

khanhpg
21-12-2007, 01:40 PM
1. This is the book .I like it very much .
1. This is the book which i like very much.
2.The dog is running over there .The dog is mine .
The dog is running over there that is mine.
3.This is the man .His son is my friend.
This is the man whom have son is my friend
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
This is the house which is bought by my mother 2 years ago.
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
Do you know the city which is 2 km from here.
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
That is the house which i have lived for 2 years.
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
The room looks beautiful which i painted yesterday.
8.Do you know the woman .Her name is White
Do you know the woman who is White
9.The house is mine .Its doors are yellow .
The house is mine which
10.The girl is You. I like her.

wellfrog
21-12-2007, 02:32 PM
KEY đây :1. This is the book .I like it very much .

This is the book which /that/ ( )I like very mụch

2.The dog is running over there .The dog is mine .

The dog which/that is running over there is mine.

3.This is the man .His son is my friend.

This is the man whose son is my friend.

4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.

This is the house which /that / ( ) my mother bought 2 years ago.

5.Do you know the city ? It is 2 km from here .

Do you know the city which / that is 2 km from here.

6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .

That is the house where I have live for 2 years.

That is the house which/ that /( ) I have live in for 2 years.

Nếu dùng which /that thì phía sau vẫn còn giới từ in

That is the house in which I have live for 2 years.

Giới từ có thể đem theo whom /which


7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.

The room which/that / ( ) I painted yesterday looks beaustiful

8.Do you know the woman .Her name is White

Do you know the woman whose name is White.

9.The house is mine .Its doors are yellow .

The house whose doors are yellow is mine .

The house the doors of which are yellow is mine .

Khi sở hửu vật thì ta có thể dùng of which ,nhưng phải để danh từ phía trước và có the

10.The girl is You. I like her.

The girl whom/that / ( ) I like is you .


Lưu ý :
Bài tập này mình cho thuộc loại dễ ,chưa áp dụng dấu phẩy ( bạn giay bai dam lưu ý nhé )
- Sorry mtvn ,quên nói với bạn là : WHOSE không được bỏ


Mọi thắc mắc hãy VÀO ĐÂY (http://diendan.dethi.com/showthread.php?t=10752)post bài nhé

wellfrog
21-12-2007, 03:40 PM
Hy điền vo chổ trống với cc đại từ quan hệ WHO ,WHICH...( điền tất cả cc kh năng )v dụ :
0.The book ________ You gave me yesterday is interresting .
-> The book which /that/( ) You gave me yesterday is interresting .
( ) : l k hiệu c thể bỏ đi khgn cần ghi ra .
1.The man _______I love is nice .
2.The book ________you buy is nice.
3.The book _________ was bought by you yesterday is nice .
4.Do you see the man __________ is sitting over there ?
5.Have you ever seen a dog _________ has 5 legs .
6.The reason _______ he didn't come is unknown .
7.The chair ________ you are sitting is nice .
8.The bed ___________ I usually sleep on is nice .
9.The dog _________legs are long is nice .
10.The trees the leaves ________turn yellow are nice.
11.My sister,_________ lives in HN, is nice.
12.The river in __________I swim is wide .
13.The man _________wife works here is nice.
14.The radio to _________ I am listen is cheap.
15.Autumn is the time ______ leaves fall.
16.Sunday is the day on ________ I do not go to school .

mtvn
21-12-2007, 05:18 PM
1.The man whom/that/( )_______I love is nice .
2.The book which/that/( ) ________you buy is nice.
3.The book which/that/( )_________ was bought by you yesterday is nice .
4.Do you see the man who/that__________ is sitting over there ?
5.Have you ever seen a dog whch/that/( )_________ has 5 legs .
6.The reason why ____he didn't come is unknown .(hnh như why cũng k dc bỏ)
7.The chair whch/that/( )________ you are sitting is nice .
8.The bed whch/that/( )___________ I usually sleep on is nice .
9.The dog whose_________legs are long is nice .
10.The trees whose _____the leaves ________turn yellow are nice.
11.My sister, who_________ lives in HN, is nice.
12.The river in which__________I swim is wide .
13.The man whose_________wife works here is nice.
14.The radio to which _________ I am listen is cheap.
15.Autumn is the time whn/that/( )______ leaves fall.
16.Sunday is the day on which________ I do not go to school .

yencuong1981
21-12-2007, 06:48 PM
1.The man __who/that/( )_____I love is nice .
2.The book ___which/that/( )_____you buy is nice.
3.The book ___which/that______ was bought by you yesterday is nice .
4.Do you see the man ___who_______ is sitting over there ?
5.Have you ever seen a dog ___which/that______ has 5 legs .
6.The reason __why/that_____ he didn't come is unknown .
7.The chair ___where/that_____ you are sitting is nice .
8.The bed __where/that_________ I usually sleep on is nice .
9.The dog __whose_______legs are long is nice .
10.The trees the leaves ___( )____turn yellow are nice.
11.My sister,___who______ lives in HN, is nice.
12.The river in ____which______I swim is wide .
13.The man __whose_______wife works here is nice.
14.The radio to __which_______ I am listen is cheap.
15.Autumn is the time ___when/that___ leaves fall.
16.Sunday is the day on ___which_____ I do not go to school . 

ylang
21-12-2007, 09:36 PM
1.who/that -2.which/that -3which/that -4.who/that -5.who/that
6.why/that -7.which/that/where you are sitting on is nice -8.which/that
9.whose -10.whose -11.who(ko c dấu "," đu )/that -12.which
13.whose
14.which
15.when/that
16.which

wellfrog
23-12-2007, 09:26 PM
Đáp án đây:

1.The man __whom/that/( )_____I love is nice .
2.The book ___which/that/( )_____you buy is nice.
3.The book ___which/that______ was bought by you yesterday is nice .
4.Do you see the man ___who/that_______ is sitting over there ?
5.Have you ever seen a dog ___which/that______ has 5 legs .
6.The reason __why/that_____ he didn't come is unknown .
7.The chair ___where/that ( )_____ you are sitting is nice .
8.The bed __which /that ( )_________ I usually sleep on is nice .
He he ,câu này nhiều ngừoi làm :where/that đây ! hãy nhìn phái sau nhé : sau chữ sleep còn giới từ on mà :smilie_crazy:
9.The dog __whose_______legs are long is nice .
10.The trees the leaves of which turn yellow are nice.
Thấy 2 danh từ đi liền nhau ( The trees the leaves )là biết of which
11.My sister,___who______ lives in HN, is nice.
12.The river in ____which______I swim is wide .
13.The man __whose_______wife works here is nice.
14.The radio to __which_______ I am listen is cheap.
15.Autumn is the time ___when/that ( )___ leaves fall.
16.Sunday is the day on ___which_____ I do not go to school . 

wellfrog
24-12-2007, 01:12 PM
BI TẬP NỮA N ( cng ngy cng kh ) :smilie_crazy:

ĐIỀN CC ĐẠI TỪ QUAN NHỆ WHO WHICH... VO CHỔ TRỐNG V THM DẤU PHẨY VO TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP CẦN THIẾT . (dng tất cả cc kh năng who ,that ( ) ...c thể )

0.Mary________lives near my house is in grade 6.
-> Mary, who lives near my house , is in grade 6.

1.The book__________ I need can't be found in the library.
2.Here is the beach _________ is the safest for swimmers.
3.Do you know the girl ________ name is NTT.
4.Tom_________I have known for years is one of my closest friends.
5.I found a cat _______leg was broken.
6.Don't sit on the chair the leg _______ is broken.
7.The child smiled at the woman ________he didn't know.
8.That woman ________house is not far is a doctor.
9.This tree the branch_______are dry should be cut down.
10.The bank __________branch is in HCMcity is a big one.

http://off1.imgcup.com/images/allc/holidayMerryXmas_megaE/merryChristmas226.gif
CHC GING SINH VUI VẼ

peden
24-12-2007, 11:36 PM
ĐIỀN CÁC ĐẠI TỪ QUAN NHỆ WHO WHICH... VÀO CHỔ TRỐNG VÀ THÊM DẤU PHẨY VÀO TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP CẦN THIẾT . (dùng tất cả các khã năng who ,that ( ) ...có thể )

0.Mary________lives near my house is in grade 6.
-> Mary, who lives near my house , is in grade 6.

1.The book_____that, which() _____ I need can't be found in the library.
2.Here is the beach _____where____ is the safest for swimmers.
3.Do you know the girl ____whose____ name is NTT.
yes ,I do. :dancing-banana:
4.Tom___,who______I have known for years, is one of my closest friends.
5.I found a cat ___of which,whose____leg was broken.
6.Don't sit on the chair ____of which,whose___ the leg is broken.
(câu này hok biết làm sao -->sửa đề lun)
7.The child smiled at the woman ____who____he didn't know.
8.That woman ____,whose____house is not far, is a doctor.
9.This tree ,of which, whose the branch are dry, should be cut down
(khoảng trống trước chữ branch chứ ) thầy thông cảm cho e sửa đề chứ để vầy hok bít làm
10.The bank _____ ,of which, whose_____branch is in HCMcity, is a big one.

trên lớp cô giáo dạy là văn phạm ngày nay cho phép dùng whose cho vật nữa ,ko bít trong này thầy wf có cho phép ko?
wellfrog : VÀO ĐÂY (http://diendan.dethi.com/showthread.php?p=105794#post105794)xem thêm nhé


http://i10.tinypic.com/48xeozk.jpg


merry X-mas

yencuong1981
25-12-2007, 08:42 AM
Đy l bi lm của mnh! :love:
1.The book_which__that__(_)____ I need can't be found in the library.
2.Here is the beach __which___that____ is the safest for swimmers.
3.Do you know the girl ___whose_____ name is NTT.
4.Tom,___who______I have known for years, is one of my closest friends.
5.I found a cat __whose_____leg was broken.
6.Don't sit on the chair the leg ___of which___ is broken.
7.The child smiled at the woman ___who_that____he didn't know.
8.That woman, ___whose_____house is not far, is a doctor.
9.This tree the branch___of which____are dry should be cut down.
10.The bank, __whose________branch is in HCMcity, is a big one.

Ba L
25-12-2007, 09:12 AM
ĐIỀN CC ĐẠI TỪ QUAN NHỆ WHO WHICH... VO CHỔ TRỐNG V THM DẤU PHẨY VO TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP CẦN THIẾT . (dng tất cả cc kh năng who ,that ( ) ...c thể )

0.Mary________lives near my house is in grade 6.
-> Mary, who lives near my house , is in grade 6.
:smilie_goodjob: Bi của mnh đy, mnh sẽ cố gắng gh thăm diendan.dethi.com v viết bi nhiều hơn.Thanks for your reminding!

1.The book_which/that()_________ I need can't be found in the library.
2.Here is the beach ____which/that_____ is the safest for swimmers.
3.Do you know the girl _____whose___ name is NTT.
4.Tom, __whom/that_______I have known for years, is one of my closest friends.
5.I found a cat ___whose/that____leg was broken.
6.Don't sit on the chair the leg which/that______ is broken.
7.The child smiled at the woman _who/that______he didn't know.
8.That woman, __whose______house, is not far is a doctor.
9.This tree the branch,of which/whose_______are dry should be cut down.
10.The bank __whose________branch is in HCMcity is a big one.
:dancing-banana:

linh2207
25-12-2007, 02:24 PM
0.The book ________ You gave me yesterday is interresting .
-> The book which /that/( ) You gave me yesterday is interresting .
( ) : l k hiệu c thể bỏ đi khgn cần ghi ra .

1.The man _______I love is nice .
who/that/()
2.The book ________you buy is nice.
which/that/()
3.The book _________ was bought by you yesterday is nice .
which
4.Do you see the man __________ is sitting over there ?
who
5.Have you ever seen a dog _________ has 5 legs .
which
6.The reason _______ he didn't come is unknown .
why
7.The chair ________ you are sitting is nice .
which/that/()
8.The bed ___________ I usually sleep on is nice .
which/that/ ()
9.The dog _________legs are long is nice .
which
10.The trees the leaves ________turn yellow are nice.
of which
11.My sister,_________ lives in HN, is nice.
that
12.The river in __________I swim is wide .
which
13.The man _________wife works here is nice.
whose
14.The radio to _________ I am listen is cheap.
which
15.Autumn is the time ______ leaves fall.
which/ that
16.Sunday is the day on ________ I do not go to school .
which

lannhungv9
25-12-2007, 02:56 PM
Dùng đại từ quan hệ who ,which ,whom ,that ,whose ,when ,where ...... để nối các câu sau:

1. This is the book .I like it very much .
This is the book that/which I like very mụch
2.The dog is running over there .The dog is mine .
The dog that is running over there, is mine
3.This is the man .His son is my friend.
This is the man whose son is my friend.
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
This is the house that/which My mother bought 2 years ago.
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
Do you know the city where is 2km from here.
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
That is the house where I have lived in this house for 2 years
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
The room which I painted looks beautiful
8.Do you know the woman .Her name is White
Do you know the woman whose name is White
9.The house is mine .Its doors are yellow .
The house which of doors are yellow, is mine
10.The girl is You. I like her.
The girl is you whom I like

Le Phuong Nga
26-12-2007, 03:31 PM
[QUOTE=wellfrog;104642]Dng đại từ quan hệ who ,which ,whom ,that ,whose ,when ,where ...... để nối cc cu sau:

1. This is the book .I like it very much .
This is the book which I like very much
2.The dog is running over there .The dog is mine .
The dog that is running overthere is mine
3.This is the man .His son is my friend.
This is the man who is my friend
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
This is the house which my mother bought 2 years ago
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
Do you know the city where is 2km from here
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
That is the house where I have lived for 2 years
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
The room which I painted it yesterday looks beautiful
8.Do you know the woman .Her name is White
Do you know the woman whose name is White
9.The house is mine .Its doors are yellow .
The house which of doors are yellow is mine
10.The girl is You. I like her.
The girl whom I like is you

linh2207
26-12-2007, 03:59 PM
1.The book__________ I need can't be found in the library.
-> The book_(which/ that/()_ I need can't be found in the library
2.Here is the beach _________ is the safest for swimmers.
-> Here is the beach _where_ is the safest for swimmers.
3.Do you know the girl ________ name is NTT.
-> Do you know the girl _whose_ name is NTT.
4.Tom_______I have known for years is one of my closest friends.
-> Tom___whom/that/()__I have known for years is one of my closest friends
5.I found a cat _______leg was broken.
-> I found a cat __whose__leg was broken
6.Don't sit on the chair the leg _______ is broken.
-> Don't sit on the chair the leg __which_ is broken
7.The child smiled at the woman ________he didn't know.
-> The child smiled at the woman _whom/that/()_he didn't know
8.That woman ________house is not far is a doctor.
-> That woman __whose__house is not far is a doctor
9.This tree the branch_______are dry should be cut down.
-> This tree the branch_which_are dry should be cut down
10.The bank __________branch is in HCMcity is a big one.
-> The bank __whose__branch is in HCMcity is a big one.

wellfrog
26-12-2007, 11:31 PM
ĐÁP ÁN ĐÂY :


ĐIỀN CÁC ĐẠI TỪ QUAN NHỆ WHO WHICH... VÀO CHỔ TRỐNG VÀ THÊM DẤU PHẨY VÀO TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP CẦN THIẾT . (dùng tất cả các khã năng who ,that ( ) ...có thể )

0.Mary________lives near my house is in grade 6.
-> Mary, who lives near my house , is in grade 6.

1.The book_____which ,that ( )_____ I need can't be found in the library.
2.Here is the beach ____which ,that_____ is the safest for swimmers.
3.Do you know the girl ____whose____ name is NTT.
4.Tom___,whom______I have known for years, is one of my closest friends.
5.I found a cat ___whose____leg was broken.
6.Don't sit on the chair the leg ___of which____ is broken.
7.The child smiled at the woman ___whom ,that ( )_____he didn't know.
8.That woman ___,whose_____house is not far , is a doctor.
9.This tree , the branch___of which____are dry , should be cut down.
10.The bank ___whose_______branch is in HCMcity is a big one.

feetgirl
27-12-2007, 09:38 AM
--------------------------------------------------------------------------------

1.The man whom/that/( )_______I love is nice .
2.The book which/that/( ) ________you buy is nice.
3.The book which/that/( )_________ was bought by you yesterday is nice .
4.Do you see the man who/that__________ is sitting over there ?
5.Have you ever seen a dog whch/that/( )_________ has 5 legs .
6.The reason why /of which____he didn't come is unknown .(hnh như why cũng k dc bỏ)
7.The chair whch/that/( )________ you are sitting is nice .
8.The bed whch/that/( )___________ I usually sleep on is nice .
9.The dog whose_________legs are long is nice .
10.The trees whose _____the leaves ________turn yellow are nice.
11.My sister, who_________ lives in HN, is nice.
12.The river in which__________I swim is wide .
13.The man whose_________wife works here is nice.
14.The radio to which _________ I am listen is cheap.
15.Autumn is the time whn/that/leaves fall.
16.Sunday is the day on which________ I do not go to school .

ngymaitươisng
27-12-2007, 05:18 PM
Ni thật th em chẳng biết g về tiếng anh cả, học trước qun sau chẳng nhớ g cả, từ mới cấu trc coi như l học tuần ny l tuần sau qun hết sạch ,em cũng cố gắng lắm nhưng m cũng b tay, chẳng biết lm sao nữa.

shayaka
02-01-2008, 09:16 AM
10) the trees,the leaves of which turn yellow, are nice:smilie_goodjob:

mnh sửa như vạy khng bt c đng k? cc bạn gp nh

wellfrog
02-01-2008, 02:14 PM
10) the trees,the leaves of which turn yellow, are nice:smilie_goodjob:

mnh sửa như vạy khng bt c đng k? cc bạn gp nh

cu ny c đp n rồi đ bạn .Bạn sửa sai chổ dấu phẩy .cu ny khng dng dấu phẩy

wellfrog
03-01-2008, 08:28 AM
BÀI TẬP 4

Nối các câu sau dùng đại từ quan hệ WHO ,WHICH ....,chú ý dùng dấu phẩy khi cần ( dùng tất cả khã năng có thể )
ví dụ :
This is the house .I live in it .
This is the house which/that ( ) I live in .
This is the house in which I live .
This is the house where I live .

VÀO ĐÂY (http://diendan.dethi.com/showthread.php?t=10751) xem lại lý thyết nếu bạn chưa nắm vững công thức

1. That mountain is difficult to climb .It has many dangerous slopes.
2.Dumas is a very famous novelist .He wrote " the three Musketeers"
3.That man seems very lonely .His wife and children are away.
4.William invaded England in 1066. He was Duke of Normady.
5.This spring has been very hot .That is unusual in this country.
6.The Smiths were given rooms in the hotel. Their house had been destroyed in the explosion.
7.The people were very nice .We visited them yesterday.
8.This is Mrs.Jones .Her son won the championship last year.
9.July is the month .The weather is usually the hottest then.
10.This a story of a group of boys .Their plane crashed on a uninhabited island .
11.Jim admired Madona .This surprised me.
12.He never admits his mistakes. This is extremely annoying.
13.That is the drawer .I kept my school things there.
14.The city has 16 schools .Two of them are junior colleges
15.I tried on six pairs of shoes .I like none of them.

THời hạn nộp bài đến 22giờ ngày 6/1/08
nhanh lên nhanh lên !

zinny01
03-01-2008, 10:50 AM
1. That mountain is difficult to climb .I has many dangerous slopes.
--> that mountain which, that I has many dangerous slopes is difficult to climb
2.Dumas is very famous novelist .He wrote " the three Musketeers"
--> Dumas who, that wrote " the three Musketeers" is very famous novelist
3.That man seems very lonely .His wife and children are away.
--> that man whose wife and children are away seems very lonely
4.William invaded England in 1066. He was Duke of Normady.
--> William who was Duke of Normady invaded England in 1066
5.This spring has been very hot .That is unusual in this country.
--> This spring has been very hot, which is unusual in this country
6.The Smiths were given rooms in the hotel. Their house had been destroyed in the explosion.
--> The Smiths whose house had been destroyed in the explosion were given rooms in the hotel.
7.The people were very nice .We visited them yesterday.
-->The people whom, that we visited yesterday were very nice
8.This is Mrs.Jones .Her son won the championship last year.
--> This is Mrs.Jones whose son won the championship last year
9.July is the month .The weather is usually the hottest then.
--> July is the month which,that the weather is usually the hottest then
10.This a story of a group of boys .Their plane crashed on a uninhabited island .
--> this is a story of a group of boys whose plane crashed on a uninhabited island
11.Jim admired Madona .This surprised me.
--> Jim admired Madona, which surprised me
12.He never admits his mistakes. This is extremely annoying.
--> He never admits his mistakes, which is extremely annoying.
13.That is the drawer .I kept my school things there.
--> That is the drawer which, that I kept my school things
14.The city has 16 schools .Two of them are junior colleges
--> The city which two of school are junior colleges has 16 schools
15.I tried on six pairs of shoes .I like none of them.
--> I tried on six pairs of shoes of which I like none

mtvn
03-01-2008, 02:04 PM
N?i các câu sau dùng d?i t? quan h? WHO ,WHICH ....,chú ý dùng d?u ph?y khi c?n ( dùng t?t c? khã nang có th? )
ví d? :
This is the house .I live in it .
This is the house which/that ( ) I live in .
This is the house in which I live .
This is the house where I live .

VÀO ÐÂY (http://diendan.dethi.com/showthread.php?t=10751) xem l?i lý thy?t n?u b?n chua n?m v?ng công th?c

1. That mountain is difficult to climb .I has many dangerous slopes.
That mountain which/ that/( ) I has many dangerous slopesis difficult to climb

2.Dumas is very famous novelist .He wrote " the three Musketeers"
2.Dumas, who is very famous novelist , wrote " the three Musketeers"

3.That man seems very lonely .His wife and children are away.
3.That man whose wife and children are away seems very lonely .

4.William invaded England in 1066. He was Duke of Normady.
4.William , who was Duke of Normady ,invaded England in 1066.

5.This spring has been very hot .That is unusual in this country
5.This spring,which is unusual in this country, has been very hot

6.The Smiths were given rooms in the hotel. Their house had been destroyed in the explosion.
6.The Smiths, whose house had been destroyed in the explosion,were given rooms in the hotel.

7.The people were very nice .We visited them yesterday.
7.The people whóm/ that/( ) we visited yesterday were very nice .

8.This is Mrs.Jones .Her son won the championship last year.
8.This is Mrs.Jones,whose son won the championship last year.

9.July is the month .The weather is usually the hottest then.
9.July is the month why/that/ ( ) the weather is usually the hottest then.

10.This a story of a group of boys .Their plane crashed on a uninhabited island .
10.This a story of a group of boys whose plane crashed on a uninhabited island .

11.Jim admired Madona .This surprised me.
11.Jim admired Madona ,why surprised me.

12.He never admits his mistakes. This is extremely annoying.
12.He never admits his mistakes, why is extremely annoying.

13.That is the drawer .I kept my school things there.
=> kô có di?u gì quan h? nhau h?t. drawer: ngu?i v?

14.The city has 16 schools .Two of them are junior colleges
14.The city has 16 schools whose two are junior colleges

15.I tried on six pairs of shoes .I like none of them.
15.I tried on six pairs of shoes which/ That/( ) I like none of

TH?i h?n n?p bài d?n 22gi? ngày 6/1/08
nhanh lên nhanh lên !

Misus
03-01-2008, 11:53 PM
1. That mountain , which has many dangerous slopes is difficult to climb
2.Dumas , who wrote "the three Musketeers ,is a very famous novelist
3.That man whose wife and children are away seems very lonely
4.William , who was Duke of Normandy, invaded England in 1066.
5.This spring has been very hot , which is unusual in this country.
6.The Smiths whose house had been destroyed in the explosion, were given rooms in the hotẹl.
7.The people whom were very nice .We visited them yesterday.
8.This is Mrs.Jones ,whose son won the championship last year.
9.July is the month whose the weather is usually the hottest then.
10.This a story of a group of boys whose plane crashed on a uninhabited island .
11.Jim admired Madona , which surprised me.
12.He never admits his mistakes, which is extremely annoying.
13.That is the drawer where i kept my school things
14.The city has 16 schools two of which are junior colleges
15.I tried on six pairs of shoes, none of which I like
Nộp bài, hihi ^_^

yencuong1981
06-01-2008, 05:11 PM
1. That mountain, which has many dangerous slopes, is difficult to climb.
2. Dumas, who wrote " the three Musketeers", is a very famous novelist.
3. That man, whose wife and children are away, seems very lonely.
4. William, who was Duke of Normady, invaded England in 1066.
5. This spring, which is unusual in this country, has been very hot.
6. The Smith, whose house had been destroyed in the explosion, were given rooms in the hotel.
7. The people whom/that/( ) we visited yesterday were very nice.
8. This is Mrs Jones whose son won the last championship last year.
9. July is the monththe weather of which is usuallu the hottest then.
10. This is a story a group of boys whose plane crashed on a uninhabited island.
11. Jim admired Madona which/that supprised me.
12. He never admits his mistakes which/that is extemly annoying.
13. That is the drawer which/that I kept my school things there.
That is the drawer where I kept my school things.
14. The city has 16 schools, two of which are junior colleges.
15. I try on six pairs of shoes, none of which I like.

Catling
07-01-2008, 11:00 PM
BI TẬP 4

Nối cc cu sau dng đại từ quan hệ WHO ,WHICH ....,ch dng dấu phẩy khi cần ( dng tất cả kh năng c thể )1. That mountain is difficult to climb .It has many dangerous slopes.
That mountain, which has many dangerous slopes ,is difficult to climb.

2.Dumas is a very famous novelist .He wrote " the three Musketeers"
Dumas, who wrote " the three Musketeers" , is a very famous novelist

3.That man seems very lonely .His wife and children are away.
That man seems very lonely whose wife and children are away

4.William invaded England in 1066. He was Duke of Normandy.
William,who invaded England in 1066, was Duke of Normandy.

5.This spring has been very hot .That is unusual in this country.
This spring ,which has been very hot , is unusual in this country.

6.The Smiths were given rooms in the hotel. Their house had been destroyed in the explosion.
The Smiths were given rooms in the hotel whose house had been destroyed in the explosion

7.The people were very nice .We visited them yesterday.
The people whom/that/() we visited them yesterday, were very nice.

8.This is Mrs.Jones .Her son won the championship last year.
This is Mrs.Jones whose son won the championship last year.

9.July is the month .The weather is usually the hottest then.
July is the month which is usually the hottest then.

10.This a story of a group of boys .Their plane crashed on a uninhabited island .
This is a story of a group of boys whose plane crashed on a uninhabited island .

11.Jim admired Madona .This surprised me.
Jim admired Madona which/that surprised me.

12.He never admits his mistakes. This is extremely annoying.
He never admits his mistakes which/that is extremely annoying

13.That is the drawer .I kept my school things there.
That is the drawer which/that I kept my school things there

14.The city has 16 schools .Two of them are junior colleges
The city has 16 schools whose two are junior colleges
The city has 16 schools the two of which are junior colleges

15.I tried on six pairs of shoes .I like none of them.
I like none of six pairs of shoes which I tried on

bi ny ech gi bẫy nhiều như gai` bom :) thảo no cũng dẫm nhầm mấy "quả" :)
cu 10 cấu trc lạ nhỉ ? l This is a story.... đng ko ?

wellfrog
07-01-2008, 11:44 PM
ĐP N bi tập 4Nối cc cu sau dng đại từ quan hệ WHO ,WHICH ....,ch dng dấu phẩy khi cần ( dng tất cả kh năng c thể )
v dụ :
This is the house .I live in it .
This is the house which/that ( ) I live in .
This is the house in which I live .
This is the house where I live .

VO ĐY (http://diendan.dethi.com/showthread.php?t=10751) xem lại l thyết nếu bạn chưa nắm vững cng thức

1. That mountain is difficult to climb .It has many dangerous slopes.
->. That mountain, which has many dangerous slopes, is difficult to climb.


2.Dumas is a very famous novelist .He wrote " the three Musketeers"
->. Dumas, who wrote " the three Musketeers", is a very famous novelist.
-> .Dumas is a very famous novelist who/that wrote " the three Musketeers"

3.That man seems very lonely .His wife and children are away.
->. That man, whose wife and children are away, seems very lonely.

4.William invaded England in 1066. He was Duke of Normady.
William, who was Duke of Normady, invaded England in 1066.


5.This spring has been very hot .That is unusual in this country.
-> This spring has been very hot ,which is unusual in this country.
( giống cu 11 )

6.The Smiths were given rooms in the hotel. Their house had been destroyed in the explosion.
-> The Smith, whose house had been destroyed in the explosion, were given rooms in the hotel.

7.The people were very nice .We visited them yesterday.
-> The people whom/that/( ) we visited yesterday were very nice.

8.This is Mrs.Jones .Her son won the championship last year.
-> This is Mrs Jones ,whose son won the last championship last year.


9.July is the month .The weather is usually the hottest then.
-> July is the month when the weather is usually the hottest .

10.This a story of a group of boys .Their plane crashed on a uninhabited island .
-> This is a story a group of boys whose plane crashed on a uninhabited island.

11.Jim admired Madona .This surprised me.
-> Jim admired Madona ,which surprised me.
Cu ny which thế cho cả cu trước ,dịch l :Jim ngưỡng mộ Madona ,điều ny lm ti ngạc nhin


12.He never admits his mistakes. This is extremely annoying.
-> He never admits his mistakes ,which is extemly annoying.
Tương tự cu trn

13.That is the drawer .I kept my school things there.
-> That is the drawer where I kept my school things .

14.The city has 16 schools .Two of them are junior colleges
-> The city has 16 schools two of which are junior colleges.

15.I tried on six pairs of shoes .I like none of them.
-> I try on six pairs of shoes none of which I like.

mtvn
08-01-2008, 09:05 PM
9.July is the month .The weather is usually the hottest then.
-> July is the month when the weather is usually the hottest .
Cu ny that cũng dc vậy???

11.Jim admired Madona .This
surprised me.
-> Jim admired Madona ,which surprised me.
Why th c sao ??

12.He never admits his mistakes. This is extremely annoying.
-> He never admits his mistakes ,which is extemly annoying.
Tương tự cu trn
Why cũng dc n ??? dịch nghĩa

13.That is the drawer .I kept my school things there.
-> That is the drawer where I kept my school things
dịch nghĩa dm h ???

14.The city has 16 schools .Two of them are junior colleges
-> The city has 16 schools two of which are junior colleges
14.The city has 16 schools whose two are junior colleges
đp n mnh k đng sao ???

15.I tried on six pairs of shoes .I like none of them.
-> I try on six pairs of shoes none of which I like.
15.I tried on six pairs of shoes which/ That/( ) I like none of
đp n ny th sao ??/

:not-worthy: :not-worthy: :not-worthy:

boy_style
08-01-2008, 10:25 PM
1.which
2.which
3.who
4.whose
5.where
6.where
7.where
8.who
9.where
10.who

wellfrog
08-01-2008, 11:09 PM
9.July is the month .The weather is usually the hottest then.
-> July is the month when the weather is usually the hottest .
Cu ny that cũng dc vậy???

11.Jim admired Madona .This
surprised me.
-> Jim admired Madona ,which surprised me.
Why th c sao ??

12.He never admits his mistakes. This is extremely annoying.
-> He never admits his mistakes ,which is extemly annoying.
Tương tự cu trn
Why cũng dc n ??? dịch nghĩa

13.That is the drawer .I kept my school things there.
-> That is the drawer where I kept my school things
dịch nghĩa dm h ???

14.The city has 16 schools .Two of them are junior colleges
-> The city has 16 schools two of which are junior colleges
14.The city has 16 schools whose two are junior colleges
đp n mnh k đng sao ???

15.I tried on six pairs of shoes .I like none of them.
-> I try on six pairs of shoes none of which I like.
15.I tried on six pairs of shoes which/ That/( ) I like none of
đp n ny th sao ??/

:

9.July is the month .The weather is usually the hottest then.
-> July is the month when the weather is usually the hottest .
Cu ny that cũng dc vậy???
That cũng được ,nhưng t dng
11.Jim admired Madona .This
surprised me.
-> Jim admired Madona ,which surprised me.
Why th c sao ??

Th sai chứ sao ,đy l cng thức bắt buộc dng which ,v this l ni "việc đ " = cả cu trước n .Chức năng thay thế cho cả cu như vậy chỉ c mỗi mnh WHICH l được sử dụng
12.He never admits his mistakes. This is extremely annoying.
-> He never admits his mistakes ,which is extemly annoying.
Tương tự cu trn
Why cũng dc n ??? dịch nghĩa
Anh ta khng bao giờ th nhận sai lầm của mnh ,việc đ rất bực bội
13.That is the drawer .I kept my school things there.
-> That is the drawer where I kept my school things
dịch nghĩa dm h ???
Đ l ci ngăn ko m ti cất đ dng học tập

14.The city has 16 schools .Two of them are junior colleges
-> The city has 16 schools two of which are junior colleges
14.The city has 16 schools whose two are junior colleges
đp n mnh k đng sao ???

15.I tried on six pairs of shoes .I like none of them.
-> I try on six pairs of shoes none of which I like.
15.I tried on six pairs of shoes which/ That/( ) I like none of
đp n ny th sao ??/Hai cu ny thuộc dạng : số lượng + OF đứng trứoc N ,nn phải đem ra theo whom ,which ,khng được dng WHOSE ,THAT g cả

l thy linh
28-01-2008, 07:45 PM
Dng đại từ quan hệ who ,which ,whom ,that ,whose ,when ,where ...... để nối cc cu sau:

1. This is the book .I like it very much .
2.The dog is running over there .The dog is mine .
3.This is the man .His son is my friend.
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
8.Do you know the woman .Her name is White
9.The house is mine .Its doors are yellow .
10.The girl is You. I like her.

Hy VO ĐY (http://diendan.dethi.com/showthread.php?t=10751)xem cng thức trước khi lm bi !!!

1. This is the book I like very much.
2. The dog which is running over there is mine.
3. This is the man whose son is my friend.
4. This is the house my mother bought 2 years ago.
5. Do you know the city where is 2 km from here?
6. That is the house I have lived in for 2 years.
7. The room which I painted yesterday looks beautiful.
8. Do you know the woman whose name is White?
9. The house of which doors are yellow is mine.
10. The girl I like is you
ma mới xin đc chỉ gio!

wellfrog
28-01-2008, 09:17 PM
1. This is the book I like very much.
2. The dog which is running over there is mine.
3. This is the man whose son is my friend.
4. This is the house my mother bought 2 years ago.
5. Do you know the city where is 2 km from here? sai
5. Do you know the city which is 2 km from here?
where khng thể lm chủ từ được
6. That is the house I have lived in for 2 years.
7. The room which I painted yesterday looks beautiful.
8. Do you know the woman whose name is White?
9. The house of which doors are yellow is mine.sai
9. The house the doors of which are yellow is mine
dng whose phải đem theo danh từ

10. The girl I like is you
ma mới xin đc chỉ gio!
ch đọc kỹ cng thức bạn nh

theblack
15-02-2008, 05:45 PM
1.this is the book i like very much
2.the dog which is mine is running over there
3.this is the man whose son is my friend
4.this is the house which my mother bought 2 years ago
5.do you know the city which is 2 from here
6.that is the house in which i have lived for 2 years
7.the room i painted yesterday look beautiful
8.do you know the woman whose name is white
9.the house whose doors are yellow is mine
10.the girl whom i like is yọu

ngo kim trinh
15-02-2008, 08:06 PM
Hy điền vo chổ trống với cc đại từ quan hệ WHO ,WHICH...( điền tất cả cc kh năng )v dụ :
0.The book ________ You gave me yesterday is interresting .
-> The book which /that/( ) You gave me yesterday is interresting .
( ) : l k hiệu c thể bỏ đi khgn cần ghi ra .
1.The man _who/that/whom______I love is nice .
2.The book _which/that_______you buy is nice.
3.The book _which/that________ was bought by you yesterday is nice .
4.Do you see the man who/whom/that__________ is sitting over there ?
5.Have you ever seen a dog _that/which________ has 5 legs .
6.The reason why_______ he didn't come is unknown .
7.The chair that/which________ you are sitting is nice .
8.The bed _that/which__________ I usually sleep on is nice .
9.The dog which_________legs are long is nice .
10.The trees the leaves _which/that_______turn yellow are nice.
11.My sister,_who________ lives in HN, is nice.
12.The river in _which/that_________I swim is wide .
13.The man __who/that_______wife works here is nice.
14.The radio to __which/that_______ I am listen is cheap.
15.Autumn is the time _when_____ leaves fall.
16.Sunday is the day on _when_______ I do not go to school .

:wacko::wacko::wacko::smilie_w00t::smilie_w00t:

wellfrog
16-02-2008, 12:13 AM
:1.The man _who/that/whom______I love is nice .
2.The book _which/that_______you buy is nice.
3.The book _which/that________ was bought by you yesterday is nice .
4.Do you see the man who/whom/that__________ is sitting over there ?
5.Have you ever seen a dog _that/which________ has 5 legs .
6.The reason why_______ he didn't come is unknown .
7.The chair that/which________ you are sitting is nice .
8.The bed _that/which__________ I usually sleep on is nice .
9.The dog which_________legs are long is nice .
10.The trees the leaves _which/that_______turn yellow are nice.
11.My sister,_who________ lives in HN, is nice.
12.The river in _which/that_________I swim is wide .
13.The man __who/that_______wife works here is nice.
14.The radio to __which/that_______ I am listen is cheap.
15.Autumn is the time _when_____ leaves fall.
16.Sunday is the day on _when_______ I do not go to school .

Bi của bạn cn sai nhiều lỗi cơ bản ( khng biết cnh dng whose,who whom ),lại khng p dụng một hnh thức bỏ ( ) no cả ,hy vo phần l thuyết xem lại nh

giahuy92
01-03-2008, 08:09 PM
[QUOTE=wellfrog;104642]Dng đại từ quan hệ who ,which ,whom ,that ,whose ,when ,where ...... để nối cc cu sau:

1. This is the book which I like very much .
2.The dog which is mine is running over there
3.This is the man whose son is my friend.
4.This is the house which my mother bought 2 years ago.
5.Do you know the city which is 2 km from here ?
6. That is the house in which I have lived for 2 years .
7.The room which I painted yesterday looks beautiful.
8.Do you know the woman whose name is White
9.The house whose doors are yellow is mine .
10.The girl whom I like is You.

mnh lm tha ny c đng khng thế mnh mới học nn thng cảm c sai thi xin nhắc nhở chứ đừng c chửi mnh dốt nha:wizard:;);)

wellfrog
01-03-2008, 11:50 PM
[QUOTE=wellfrog;104642]Dng đại từ quan hệ who ,which ,whom ,that ,whose ,when ,where ...... để nối cc cu sau:

1. This is the book which I like very much .
2.The dog which is mine is running over there
.The dog which running over there is mine is
như vầy hợp về nghĩa hơn,d cu của bạn khng sai về ngữ php
3.This is the man whose son is my friend.
4.This is the house which my mother bought 2 years ago.
5.Do you know the city which is 2 km from here ?
6. That is the house in which I have lived for 2 years .
7.The room which I painted yesterday looks beautiful.
8.Do you know the woman whose name is White
9.The house whose doors are yellow is mine .
10.The girl whom I like is You.

mnh lm tha ny c đng khng thế mnh mới học nn thng cảm c sai thi xin nhắc nhở chứ đừng c chửi mnh dốt nha:wizard:;);)

Mới học m lm thế ny l tốt rồi,chửi thế no được ?:smilie_clap:

Lin cin
04-03-2008, 09:52 AM
1.This is the book.I like it very mụch
-This is the book i like very much
2.The dog is running over there.The dog is mine
-The dog which is running over there is mine
3.This is the man.His son is my friend
-This is the man whose son is my friend
4.This is the house.My mother bought it 2 years ago
-This is the house my mother bought 2 years ago
5.Do you know the city?It is 2 km from here
-Do you know the city which is 2 km from here
6.That is the house.I have lived in this house for 2 years
-That is the house when t have lived for 2 years
7.The room looks beautiful.I painted it yesterday
-The room that i painted yesterday looks beautiful
8.Do you know the woman.Her name is White
-Do you know the woman whose name is White
9.The house is mine.Its door are yellow
-The house whose door are yellow is mine
10.The girl is you.Ilike her
-The girl who i like is you

Lin cin
04-03-2008, 09:58 AM
cm ơn wellfrog rất nhiu.ti da bị hổng kiến thức tiếng anh từ rất lu.nhưng ti ko bt nn học lại ở đu v việc tm trung tm đạo tạo lại từ đầu cho những người ở tuổi ti thật l kho.cảm ơn wellfrog người bạn của mọi người

wellfrog
04-03-2008, 10:10 AM
1.This is the book.I like it very mụch
-This is the book i like very much
2.The dog is running over there.The dog is mine
-The dog which is running over there is mine
3.This is the man.His son is my friend
-This is the man whose son is my friend
4.This is the house.My mother bought it 2 years ago
-This is the house my mother bought 2 years ago
5.Do you know the city?It is 2 km from here
-Do you know the city which is 2 km from here
6.That is the house.I have lived in this house for 2 years
-That is the house when where t have lived for 2 years
nơi chốn sao dng when ?
7.The room looks beautiful.I painted it yesterday
-The room that i painted yesterday looks beautiful
8.Do you know the woman.Her name is White
-Do you know the woman whose name is White
9.The house is mine.Its door are yellow
-The house whose door are yellow is mine
10.The girl is you.Ilike her
-The girl whom i like is you
ở "tuổi bạn" m lm như thế cũng giỏi rồi ,hy vọng bạn sẽ cng welfrog rong ruổi cng chinh phục kho tng kiến thức Anh ngữ qua cc bi tập khc !

fanft_91
05-03-2008, 07:20 PM
Đy l bi lm của em..
1.The man whom/that/()_______I love is nice .
2.The book which/that/()________you buy is nice.
3.The book which/that _________ was bought by you yesterday is nice .
4.Do you see the man who/that__________ is sitting over there ?
5.Have you ever seen a dog which/that_________ has 5 legs .
6.The reason _why/that______ he didn't come is unknown .
7.The chair which/that________ you are sitting is nice .
8.The bed _which/that__________ I usually sleep on is nice .
9.The dog __whose/of which_______legs are long is nice .
10.The trees the leaves _of which/whose_______turn yellow are nice.
11.My sister,__who_______ lives in HN, is nice.
12.The river in ____which______I swim is wide .
13.The man __whose_______wife works here is nice.
14.The radio to __which_______ I am listen is cheap.
15.Autumn is the time _when/that_____ leaves fall.
16.Sunday is the day on ___when_____ I do not go to school

InTheEnd
05-03-2008, 07:30 PM
1. This is the book .I like it very much .
this is the book which/that i like very much
2.The dog is running over there .The dog is mine .
the dog whose dog is mine is running over there
3.This is the man .His son is my friend.
this is the man whose son is my friend
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
this is the house which/that my mother bought 2 years ago
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .

6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
that is the house in which i have lived for 2 years
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
the room which/that i painted yesterday looks beautiful
8.Do you know the woman .Her name is White
do you know the woman whose name is white?
9.The house is mine .Its doors are yellow .
the house whose doors are yellow is mine
10.The girl is You. I like her.
the girl who/whom/that i like is you

wellfrog
05-03-2008, 09:38 PM
Đy l bi lm của em..
1.The man whom/that/()_______I love is nice .
2.The book which/that/()________you buy is nice.
3.The book which/that _________ was bought by you yesterday is nice .
4.Do you see the man who/that__________ is sitting over there ?
5.Have you ever seen a dog which/that_________ has 5 legs .
6.The reason _why/that______ he didn't come is unknown .
7.The chair which/that__where______ you are sitting is nice .
8.The bed _which/that___()_______ I usually sleep on is nice .
9.The dog __whose/of which_______legs are long is nice .
10.The trees the leaves _of which/whose_______turn yellow are nice.
11.My sister,__who_______ lives in HN, is nice.
12.The river in ____which______I swim is wide .
13.The man __whose_______wife works here is nice.
14.The radio to __which_______ I am listen is cheap.
15.Autumn is the time _when/that_____ leaves fall.
16.Sunday is the day on ___when__which___ I do not go to school

.................................................. .......

wellfrog
05-03-2008, 09:41 PM
1. This is the book .I like it very much .
this is the book which/that () i like very much
2.The dog is running over there .The dog is mine .
the dog whose dog is mine which /that is running over there is mine
3.This is the man .His son is my friend.
this is the man whose son is my friend
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
this is the house which/that () my mother bought 2 years ago
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
Do you know the city which is 2 km from here ?.

6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
that is the house in which i have lived for 2 years
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
the room which/that () i painted yesterday looks beautiful
8.Do you know the woman .Her name is White
do you know the woman whose name is white?
9.The house is mine .Its doors are yellow .
the house whose doors are yellow is mine
10.The girl is You. I like her.
the girl who/whom/that i like is you
.................................................. .................

nhocKenvin
09-03-2008, 01:24 PM
1. This is the book whic I like very much .
2.The dog is running over there which is mine .
3.This is the man whose son is my friend.
4.This is the house which My mother bought 2 years ago.
5.Do you know the city which is 2 km from here ?.
6. That is the house in which I have lived for 2 years .
7.The room looks beautiful which I painted yesterday.
8.Do you know the woman whose name is White
9.The house is mine of which doors are yellow .
10.The girl is You whom I like
mới học ci dạng ny sai th anh chị sửa gip nh

khanhtien
09-03-2008, 03:07 PM
Ai c thể cho em biết : Khi no th dng "of which" cn khi no th dng "whose"?

wellfrog
09-03-2008, 04:46 PM
1. This is the book whic I like very much .
2.The dog is running over there which is mine .
The dog which is running over there is mine
3.This is the man whose son is my friend.
4.This is the house which My mother bought 2 years ago.
5.Do you know the city which is 2 km from here ?.
6. That is the house in which I have lived for 2 years .
7.The room looks beautiful which I painted yesterday.
8.Do you know the woman whose name is White
9.The house is mine of which doors are yellow .
The house whose doors are yellow is mine
hoặc :The house the doors of which are yellow is mine
10.The girl is You whom I like
The girl whom I like is You
mới học ci dạng ny sai th anh chị sửa gip nh
Bạn phải ch l cc chữ who ,which ..v.v phải đặt ngay sau danh từ m n thay thế

wellfrog
09-03-2008, 04:49 PM
Ai c thể cho em biết : Khi no th dng "of which" cn khi no th dng "whose"?
of which chỉ dng cho vật ,cn whose vừ c thể dng cho vật vừa c thể dng cho người .
Về cng thức th whose đặt trước danh từ cn of which đặt sau danh từ
The house whose doors are blue is mine.
hoặc :

The house the doors of which are blue is mine.

bibo991
16-03-2008, 09:51 PM
Dng đại từ quan hệ who ,which ,whom ,that ,whose ,when ,where ...... để nối cc cu sau:

1. This is the book which like it very much .
2.The dog which is mine is running over there .
3.This is the man who son is my friend.
4.This is the house which 2 years ago My mother bought.
5.Do you know the city where is 2 km from here .
6. That is the house which for 2 years I have lived in this .
7.The room looks beautiful which yesterday I painted.
8.Do you know the woman who name is White
9.The house is mine which doors are yellow .
10.The girl whois You I like.

Hy VO ĐY (http://diendan.dethi.com/showthread.php?t=10751)xem cng thức trước khi lm bi !!!

hok biết c đng hok nưa. Mong thầy chỉ cho

flower_lovely_2007
17-03-2008, 02:48 PM
1. This is the book .I like it very much .
This is the book which/that/() I like very much
2.The dog is running over there .The dog is mine .
The dog which/ that is mine is running over there.
3.This is the man .His son is my friend.
This is the man whose son is my friend.
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
This is the house which/ that/() my mother bought 2 years ago.
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
Do you know the city which/ that is 2 km from here.
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
That is the house which/ that I have lived in for 2 years.
That is the house in which I have lived for 2 years.
That is the house where I have lived for 2 years.
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
The room which/ that/() I painted yesterday looks beautiful.
8.Do you know the woman .Her name is White.
Do you know the woman whose name is White.
9.The house is mine .Its doors are yellow .
The house whose doors / the doors of which are yellow is mine.
10.The girl is You. I like her.
The girl who/ that/() i like is You.

Mr ZigZag
17-03-2008, 08:33 PM
13.The man __whose_______wife works here is nice.

Ci ny sao em ko hiểu anh, Sao ko dng Who hay l whom nhỉ v l man m ,

Ci phần ny, em m tịt lun.......:mad:

wellfrog
17-03-2008, 10:19 PM
Trch:
Nguyn văn bởi wellfrog Xem bi viết
13.The man __whose_______wife works here is nice.
Ci ny sao em ko hiểu anh, Sao ko dng Who hay l whom nhỉ v l man m ,

Ci phần ny, em m tịt lun..

Bởi g whose l của ngừoi đn ng ,chứ khng phải chnh người đ.
The man who works there is my father = người đn ng lm việc .....
The man whose wife works there is my father= ngưi đn ng m vợ của ng ta lm việc....

tvcuong_89
20-03-2008, 10:08 AM
1. This is the book .I like it very much .[COLOR="Blue"][I][I]
This is the book which i like it very much.
2.The dog is running over there .The dog is mine .
The dog which is running over there is minẹ
3.This is the man .His son is my friend.
This is the man whose son is my friend.
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
This is the house which my mother bought 2 years ago.
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
Do you know the city which is 2 km from here.
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
That is the house which i have lived in for 2 years.
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
The room which i painted yesterday looks beautiful.
8.Do you know the woman .Her name is White
Do you know the woman whose name is Whitẹ
9.The house is mine .Its doors are yellow .
The house whose doors are yellow is minẹ
10.The girl is You. I like her.
The girl who I like is You

wellfrog
20-03-2008, 10:45 AM
1. This is the book .I like it very much .
This is the book which i like it very much.
khi dng who, which...th phải bỏ chữ đồng nghĩa pha sau
2.The dog is running over there .The dog is mine .
The dog which is running over there is minẹ
3.This is the man .His son is my friend.
This is the man whose son is my friend.
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
This is the house which my mother bought 2 years ago.
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
Do you know the city which is 2 km from here.
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
That is the house which i have lived in for 2 years.
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
The room which i painted yesterday looks beautiful.
8.Do you know the woman .Her name is White
Do you know the woman whose name is Whitẹ
9.The house is mine .Its doors are yellow .
The house whose doors are yellow is minẹ
10.The girl is You. I like her.
The girl who I like is You

Cu 6 c thể dng where :
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
That is the house where i have lived in for 2 years.

Misus
21-03-2008, 03:33 PM
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
That is the house which i have lived in for 2 years
sao mnh ko lm l :
that is the house in which i have lived for 2 years

Mr ZigZag
21-03-2008, 03:57 PM
sao mnh ko lm l :
that is the house in which i have lived for 2 years

H , th dc đ chị, Trong bi giảng [L Thuyệt] của anh Well c ni m nhỉ :smilie_goodjob: , Nếu dng cu đ c in th ko dc dng where , m nếu mn dng where th ta phải bỏ in ra,

Cn trừơng hợp chị hỏi, Th chị đưa chữ in ra trước chữ Which th cũng đng thui v giới từ chỉ nơi chốn c thể đừng trường which hay sao which tuỳ theo mnh chọn thui mừ :fingerscrossed:, Nếu mn cho in đứng trước which th ko cn đ which ph sau nữa, cn ko th ngược lại :smilie_goodjob:

Thn
Minh Phương

Misus
21-03-2008, 04:00 PM
hmm, vậy ah???
Sao chị nhớ c chị lại bảo nếu c giới từ th tốt nhất l đem n ra trước relative pronoun :)

Mr ZigZag
21-03-2008, 04:10 PM
hmm, vậy ah???
Sao chị nhớ c chị lại bảo nếu c giới từ th tốt nhất l đem n ra trước relative pronoun :)
Bi gảing của Anh Well n chị, check thử......:smilie_goodjob:
- Nếu ta thấy r rng l thời gian ,nơi chốn nhưng xem kỹ pha sau động từ người ta c chừa lại giới từ hay khng ,nếu c th khng đựoc dng WHEN ,WHERE,WHY m phải dng WHICH
The house ________ I live in is nice .
Ta thấy house l nơi chốn ,nhưng chớ vội điền WHERE nh ,nhn sau thấy ngừoi ta cn chừa lại giới từ IN nn phải dng WHICH /THAT
-> The house ___which/that_____ I live in is nice

Nhưng đi khi ngưoi ta lại đem giới từ ln để trứoc th cũng khng đựoc dng WHERE nữa nh :
The house in ___which_____ I live is nice

wellfrog
21-03-2008, 11:28 PM
H , th dc đ chị, Trong bi giảng [L Thuyệt] của anh Well c ni m nhỉ :smilie_goodjob: , Nếu dng cu đ c in th ko dc dng where , m nếu mn dng where th ta phải bỏ in ra,

Cn trừơng hợp chị hỏi, Th chị đưa chữ in ra trước chữ Which th cũng đng thui v giới từ chỉ nơi chốn c thể đừng trường which hay sao which tuỳ theo mnh chọn thui mừ :fingerscrossed:, Nếu mn cho in đứng trước which th ko cn đ which ph sau nữa, cn ko th ngược lại :smilie_goodjob:

Thn
Minh Phương

Ch ! em nhỏ dạo ny học tiến bộ dữ ha ,lảnh hội được relative rồi đ

hmm, vậy ah???
Sao chị nhớ c chị lại bảo nếu c giới từ th tốt nhất l đem n ra trước relative pronoun :)

Em n ni đng rồi đ "chị" ,khng khuyn đem ln đu ,ty muốn của người dng.Coi chừng em nhầm với cấu trc some of ,neither of ...v.v.
I buy many books some of which I don't like.

Misus
22-03-2008, 12:33 AM
Em n ni đng rồi đ "chị" ,khng khuyn đem ln đu ,ty muốn của người dng.Coi chừng em nhầm với cấu trc some of ,neither of ...v.v.
I buy many books some of which I don't like.

h, chỉ nhớ thế^^. "chị" l ni với Phương m

minh hoang tan
27-03-2008, 12:28 PM
1. This is the book which I like very much .
2.The dog is running over there which is mine .
3.This is the man .His son is my friend.
4.This is the house which my mother bought 2 years ago.
5.Do you know the city which 2 km from here .
6. That is the house which I have lived in for 2 years .
7.The room which I pianted yesteday looks beautiful .
8.Do you know the woman who name is White
9.The hơuse which the door yellow is mine
10.The girl is You whom I like

[

minh hoang tan
27-03-2008, 12:34 PM
1.The man who/that I love is nice .
2.The book which/that you buy is nice.
3.The book which was bought by you yesterday is nice .
4.Do you see the man who is sitting over there ?
5.Have you ever seen a dog which/thathas 5 legs .
6.The reason which/that he didn't come is unknown .
7.The chair that/which you are sitting is nice .
8.The bed that/which I usually sleep on is nice .
9.The dog whose legs are long is nice .
10.The trees the leaves ________turn yellow are nice.
11.My sister,who lives in HN, is nice.
12.The river in __________I swim is wide .
13.The man whose wife works here is nice.
14.The radio to .......I am listen is cheap.
15.Autumn is the time when leaves fall.
16.Sunday is the day on ________ I do not go to school .[/QUOTE]

wellfrog
27-03-2008, 01:01 PM
1.This is a book which I like it very much
2.The dog which is running over there is mine đng
3.This is a man whose son is my friend đng
4.This is a house which my mother bough 2 years ago đng
5.Do you know a city which is 2 km from here đng
6.That is a house where I have lived in this house for 2 years
7.The room which I painted yesterday looks beautiful .đng
8.Do you know the woman whose name is White
9.The hơuse which the whose door is yellow is mine
10.The girl is You whom I like

The girl whom I like is You


Nhớ khi dng who, which ... th phải bỏ chữ đồng nghĩa ở cu sau.

nhoc_kute
27-03-2008, 02:51 PM
1. This is the book .I like it very much .
--> This is the book which I like very much.

2.The dog is running over there .The dog is mine .
--> The dog which is running over there is mine.

3.This is the man .His son is my friend.
--> This is the man whose son is my friend.

4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
-->This is the house which my mother bought 2 years ago.

5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
-->Do you know the city where is 2 km from herẹ

6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
--> This is the house where I lived for 2 years.

7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
--> The room which I painted yesterday looks beautiful.

8.Do you know the woman .Her name is White
--> Do you know the womam whose name is Write.

9.The house is mine .Its doors are yellow .
--> The house whose doors are yellow is mine.

10.The girl is You. I like her.
--> The girl I like is you.


P/S : hm trước kiểm tra sai đng mấy ci nối nối ny, cho nu v dụ m khi đ khng nhớ ra whose dng thế no mới tức chứ
Hy vọng em lm đng, khng ăn trứng ngỗng như bi lần trước ạ >"<

wellfrog
27-03-2008, 11:15 PM
1.The man who/that I love is nice .
2.The book which/that you buy is nice.:tick:
3.The book which was bought by you yesterday is nice .:tick:
4.Do you see the man who is sitting over there ? :tick:
5.Have you ever seen a dog which/thathas 5 legs .:tick:
6.The reason which/that why he didn't come is unknown .
7.The chair that/which you are sitting is nice .:tick:
8.The bed that/which I usually sleep on is nice .:tick:
9.The dog whose legs are long is nice .:tick:
10.The trees the leaves __of which ______turn yellow are nice.
11.My sister,who lives in HN, is nice.:tick:
12.The river in ____which______I swim is wide .
13.The man whose wife works here is nice.:tick:
14.The radio to ..which.....I am listen is cheap.
15.Autumn is the time when leaves fall.:tick:
16.Sunday is the day on ____which____ I do not go to school .[/QUOTE]
Bạn chưa nắm về phần c giới từ đứng trước : chỉ được dng which hoặc whom thi

wellfrog
27-03-2008, 11:19 PM
1. This is the book .I like it very much .
--> This is the book which I like very much.:tick:

2.The dog is running over there .The dog is mine .
--> The dog which is running over there is mine. :tick:

3.This is the man .His son is my friend.
--> This is the man whose son is my friend.:tick:

4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
-->This is the house which my mother bought 2 years ago. :tick:

5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
-->Do you know the city where which /that is 2 km from herẹ
where khng đựoc lm chủ từ
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
--> This is the house where I lived for 2 years.:tick:

7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
--> The room which I painted yesterday looks beautiful.:tick:

8.Do you know the woman .Her name is White
--> Do you know the womam whose name is Write.:tick:

9.The house is mine .Its doors are yellow .
--> The house whose doors are yellow is mine.:tick:

10.The girl is You. I like her.
--> The girl I like is you.:tick:


P/S : hm trước kiểm tra sai đng mấy ci nối nối ny, cho nu v dụ m khi đ khng nhớ ra whose dng thế no mới tức chứ
Hy vọng em lm đng, khng ăn trứng ngỗng như bi lần trước ạ >"<

By giờ dạng đề thừong ra trắc nghiệm nn em nn nắm thm phần :một chổ c thể dng nhiều chữ như : that/which.hoặc bỏ .

nhoc_kute
28-03-2008, 10:25 AM
h, h mới thấy, cu cuối em lm thế th sai mất rồi chứ ạh???

wellfrog
28-03-2008, 10:56 AM
h, h mới thấy, cu cuối em lm thế th sai mất rồi chứ ạh???

Khng sai đu em ,v khi đại từ quan hệ lm tc từ th n c thể bỏ đi
10.The girl is You. I like her.
c thể lm 3 cch sau:

--> The girl I like is you.
--> The girl whom I like is you.
--> The girl that I like is you.

nhoccoibmt
28-03-2008, 01:46 PM
1. This is the book .I like it very much .
This is the book which/that I like very much.
2.The dog is running over there .The dog is mine .
The dog which/that is over there is mine.
3.This is the man .His son is my friend.
This is the man whose son is my friend.
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
This is the house which my mother bought 2 year ago.
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
Do you know the city which is 2 km from here?
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
That is the house in which I have lived for 2 years.
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
The room which I painted yesterday looks beautiful.
8.Do you know the woman .Her name is White
Do you know the woman whose name is White.
9.The house is mine .Its doors are yellow .
The house of which doors are yellow is mine.
10.The girl is You. I like her.
The girl whom I like is you.

wellfrog
28-03-2008, 03:00 PM
1. This is the book .I like it very much .
This is the book which/that I like very much.:tick:
2.The dog is running over there .The dog is mine .
The dog which/that is over there is mine.:tick:
3.This is the man .His son is my friend.
This is the man whose son is my friend.:tick:
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
This is the house which my mother bought 2 year ago.:tick:
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
Do you know the city which is 2 km from here?:tick:
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
That is the house in which I have lived for 2 years.:tick:
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
The room which I painted yesterday looks beautiful.:tick:
8.Do you know the woman .Her name is White
Do you know the woman whose name is White. :tick:
9.The house is mine .Its doors are yellow .
The house of which doors are yellow is mine.
The house whose doors are yellow is mine
Hoặc : The house the doors of which are yellow is mine
10.The girl is You. I like her.
The girl whom I like is you.:tick:
Nếu l tc từ th c thể bỏ .Whose để trứoc danh từ ,of which để sau danh từ

hung618
28-03-2008, 09:16 PM
Toi chỉ thu xem co biet duoc gi khng thoi, dung che nhe!
1. This is the book .which I like very much .
2.The dog is running over there .that is mine .
3.This is the man .His son is my friend.
4.This is the house .which bought it 2 years ago.
5.Do you know the city ? that is 2 km from here .
6. That is the house .which I have lived for 2 years .
7.The room looks beautiful .that I painted yesterday.
8.Do you know the woman .Whom name is White
9.The house is mine .which s doors are yellow .
10.The girl is You. who I like .

mangaka
28-03-2008, 10:12 PM
1. This is the book .I like it very much .
-> This is the book which I like very much
2.The dog is running over there .The dog is mine .
->the dog which is mine is running over there
3.This is the man .His son is my friend.
->this is the man whose son is my friend
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
->this is the house which my mother bought 2 years old
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
->do U know the city which is 2km from here
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
->that is the house in which I have lived for 2 years
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
->The room which I painted yesterday looks beautiful
8.Do you know the woman .Her name is White
->Do U know the woman whose name is W
9.The house is mine .Its doors are yellow .
->The house the door of which is yellow is mine
10.The girl is You. I like her.
->The girl whom I like is You

Hy VO ĐY (http://diendan.dethi.com/showthread.php?t=10751)xem cng thức trước khi lm bi !!![/QUOTE]

wellfrog
28-03-2008, 10:26 PM
Toi chỉ thu xem co biet duoc gi khng thoi, dung che nhe!
1. This is the book .which I like very much .
2.The dog is running over there .that is mine .
3.This is the man .His son is my friend.
4.This is the house .which bought it 2 years ago.
5.Do you know the city ? that is 2 km from here .
6. That is the house .which I have lived for 2 years .
7.The room looks beautiful .that I painted yesterday.
8.Do you know the woman .Whom name is White
9.The house is mine .which s doors are yellow .
10.The girl is You. who I like .
Xem bi sửa của bạn ở trn nh ! cần lưu một điều : cc chữ who which ..v..v phải đặt ngay pha sau danh từ .Như cu 7 th bạn đặt that sau chữ beautiful (tnh từ ) nn sai ,phải đặt sau chữ room (danh từ ) mới đng.

wellfrog
28-03-2008, 10:31 PM
1. This is the book .I like it very much .
-> This is the book which I like very much
2.The dog is running over there .The dog is mine .
->the dog which is mine is running over there
3.This is the man .His son is my friend.
->this is the man whose son is my friend
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
->this is the house which my mother bought 2 years old
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
->do U know the city which is 2km from here
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
->that is the house in which I have lived for 2 years
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
->The room which I painted yesterday looks beautiful
8.Do you know the woman .Her name is White
->Do U know the woman whose name is W
9.The house is mine .Its doors are yellow .
->The house the door of which is yellow is mine
10.The girl is You. I like her.
->The girl whom I like is You

Hy VO ĐY (http://diendan.dethi.com/showthread.php?t=10751)xem cng thức trước khi lm bi !!![/QUOTE]

Cu 2 tuy khng c sai g về mặt cng thức nhưng về nghĩa th khng đng bằng cch chọn cu đầu lm mệnh đề tnh từ :
The dog which/that is running over there is mine: con ch m đang chạy đằng kia l của ti

sweet_heart_2811
29-03-2008, 11:13 PM
1.The man ___who____I love is nice .
2.The book ____which/that____you buy is nice.
3.The book ____which_____ was bought by you yesterday is nice .
4.Do you see the man ____who______ is sitting over there ?
5.Have you ever seen a dog ___which______ has 5 legs .
6.The reason __why_____ he didn't come is unknown .
7.The chair ___which/that_____ you are sitting is nice .
8.The bed ____which/that_______ I usually sleep on is nice .
9.The dog ____whose_____legs are long is nice .
10.The trees the leaves __which______turn yellow are nice.
11.My sister,____who_____ lives in HN, is nice.
12.The river in ____which______I swim is wide .
13.The man ___whose______wife works here is nice.
14.The radio to ___which______ I am listen is cheap.
15.Autumn is the time ___when___ leaves fall.
16.Sunday is the day on ____which____ I do not go to school .

Post key di ban oi

wellfrog
29-03-2008, 11:46 PM
1.The man ___who____I love is nice .
2.The book ____which/that____you buy is nice.
3.The book ____which_____ was bought by you yesterday is nice .
4.Do you see the man ____who______ is sitting over there ?
5.Have you ever seen a dog ___which______ has 5 legs .
6.The reason __why_____ he didn't come is unknown .
7.The chair ___which/that_____ you are sitting is nice .
8.The bed ____which/that_______ I usually sleep on is nice .
9.The dog ____whose_____legs are long is nice .
10.The trees the leaves __which______turn yellow are nice.
11.My sister,____who_____ lives in HN, is nice.
12.The river in ____which______I swim is wide .
13.The man ___whose______wife works here is nice.
14.The radio to ___which______ I am listen is cheap.
15.Autumn is the time ___when___ leaves fall.
16.Sunday is the day on ____which____ I do not go to school .

Post key di ban oi

cc bi tập ny đều đ c key hết rồi bạn ,xem lại đi nh ! c g thắc mắc thỉ hỏi tiếp

mangaka
30-03-2008, 07:40 PM
Cu 2 tuy khng c sai g về mặt cng thức nhưng về nghĩa th khng đng bằng cch chọn cu đầu lm mệnh đề tnh từ :
The dog which/that is running over there is mine: con ch m đang chạy đằng kia l của ti[/QUOTE]

thanhs rất nhiều>....:smilie_goodjob:

longhung
18-04-2008, 07:50 PM
1.The man (whom/that)_______I love is nice .
2.The book (which/that)________you buy is nice.
3.The book (which/that)_________ was bought by you yesterday is nice .
4.Do you see the man (who/that)__________ is sitting over there ?
5.Have you ever seen a dog (which/that)_________ has 5 legs .
6.The reason (why)_______ he didn't come is unknown .
7.The chair (which/that)________ you are sitting is nice .
8.The bed (which/that)___________ I usually sleep on is nice .
9.The dog(whoes)_________legs are long is nice .
10.The trees the leaves(of which) ________turn yellow are nice.
11.My sister,(who)_________ lives in HN, is nice.
12.The river in (which)__________I swim is wide .
13.The man (whoes)_________wife works here is nice.
14.The radio to (which)_________ I am listen is cheap.
15.Autumn is the time (when/that) ______ leaves fall.
16.Sunday is the day on(which)________ I do not go to school .

khucnam
19-04-2008, 07:52 PM
0.The book ________ You gave me yesterday is interresting .
-> The book which /that/( ) You gave me yesterday is interresting .
( ) : l k hiệu c thể bỏ đi khgn cần ghi ra .
1.The man who/that I love is nice .
2.The book which/that you buy is nice.
3.The book which/that was bought by you yesterday is nice .
4.Do you see the man who/that is sitting over there ?
5.Have you ever seen a dog that has 5 legs .
6.The reason why he didn't come is unknown .
7.The chair which/that you are sitting is nice .
8.The bed that/which I usually sleep on is nice .
9.The dog that/of which legs are long is nice .
10.The trees the leaves that/which turn yellow are nice.
11.My sister,who lives in HN, is nice.
12.The river in which I swim is wide .
13.The man whose/that wife works here is nice.
14.The radio to which I am listen is cheap.
15.Autumn is the time that/when leaves fall.
16.Sunday is the day on which I do not go to school .

wellfrog
20-04-2008, 10:27 AM
0.The book ________ You gave me yesterday is interresting .
-> The book which /that/( ) You gave me yesterday is interresting .
( ) : l k hiệu c thể bỏ đi khgn cần ghi ra .
1.The man who/that I love is nice .
2.The book which/that you buy is nice.
3.The book which/that was bought by you yesterday is nice .
4.Do you see the man who/that is sitting over there ?
5.Have you ever seen a dog that has 5 legs .
6.The reason why he didn't come is unknown .
7.The chair which/that you are sitting is nice .
8.The bed that/which I usually sleep on is nice .
9.The dog that/of which legs are long is nice .
10.The trees the leaves that/which turn yellow are nice.
11.My sister,who lives in HN, is nice.
12.The river in which I swim is wide .
13.The man whose/that wife works here is nice.
14.The radio to which I am listen is cheap.
15.Autumn is the time that/when leaves fall.
16.Sunday is the day on which I do not go to school .

Sao bạn khng p dụng k hiệu ( )
- Where ,when khng lm chủ từ đựoc nh
bi ny đ c đp n ,bạn hạy tự tm v chấm nh

monokuro boo
22-04-2008, 01:57 PM
vậy post tiếp đi bc ếch , cho boo lm với

kevintran
22-04-2008, 11:16 PM
[QUOTE=wellfrog;104642]Dng đại từ quan hệ who ,which ,whom ,that ,whose ,when ,where ...... để nối cc cu sau:

1. This is the book .I like it very much .
2.The dog is running over there .The dog is mine .
3.This is the man .His son is my friend.
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
8.Do you know the woman .Her name is White
9.The house is mine .Its doors are yellow .
10.The girl is You. I like her.

1.This is the book which i like very much.
2.The dog is running over there who is mine.
3.This is the man whose son is my friend.
4.This is the house which my mother bought 2 years ago.
5.Do you knơ the city which is 2 km from here.
6.That is the house which i have lived in for 2 years.
7.The rm looks beautiful which i painted yesterday.
8.Do you know the wonman who name is White.
9.The house is mine which doors are yellow.
10.The girl is you who like her.

nhantimdongdoi
03-05-2008, 11:26 AM
Dng đại từ quan hệ who ,which ,whom ,that ,whose ,when ,where ...... để nối cc cu sau:

1. This is the book .I like it very much .
2.The dog is running over there .The dog is mine .
3.This is the man .His son is my friend.
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
8.Do you know the woman .Her name is White
9.The house is mine .Its doors are yellow .
10.The girl is You. I like her.

Hy VO ĐY (http://diendan.dethi.com/showthread.php?t=10751)xem cng thức trước khi lm bi !!!
1. this is the book, which I like very much
2. the dog is running over is mine
3. this is the man whose son is my friend
4. this is the house, which my mother bought it 2 years ago
5. do you know the city 2km from here?
6. that is the house, which I have lived in this for 2years
7. the room I painted it yesterday look beautiful
8. do you know the woman which name is White?
9. the house is mine, which has a yeloow door
10. the girl is You who I like

wellfrog
03-05-2008, 04:29 PM
1. this is the bơok (, ) which I like very much
The book khng c dấu hiệu phải dng dấu phẩy
2. the dog which /that is running over is mine
3. this is the man whose son is my friend :tick:
4. this is the house(, ) which my mother bought it 2 years ago
phải bỏ it nh
5. do you know the city which is 2km from here?
6. that is the house(, ) which I have lived in this for 2years
7. the room I painted it yesterday look beautiful
8. do you know the woman which whose name is White?
9. the house is mine, which has a yeloow door
the house which /that has a yellow door is mine
10. the girl is You who I like
The girl who /that I like is you.
chịu kh rn luyện thm nh

stephan_chaw
03-05-2008, 10:29 PM
[QUOTE=wellfrog;104903][B]KEY đy :10.The girl is You. I like her.

The girl whom/that / ( ) I like is you .

Cu ny c thể dng WHO được khng hả WellFrog? Mnh đọc quyển English Grammar in Use thấy c 1 cu tương tự: "The woman who i want to see was away on vacation"

wellfrog
03-05-2008, 11:15 PM
[QUOTE=wellfrog;104903][B]KEY đy :10.The girl is You. I like her.

The girl whom/that / ( ) I like is you .

Cu ny c thể dng WHO được khng hả WellFrog? Mnh đọc quyển English Grammar in Use thấy c 1 cu tương tự: "The woman who i want to see was away on vacation"
Văn phong chuẩn mực xưa nay th khng đựoc nhưng tro lưu sau ny th đi khi ngừoi ta cũng cho php .Nhưng nếu lm bi phải chọn 1 trong 2 th phải ưu tin who ,

whitemouse
07-05-2008, 11:20 AM
Dng đại từ quan hệ who ,which ,whom ,that ,whose ,when ,where ...... để nối cc cu sau:

1.This is the book .I like it very much .
This is the book which I like very much.
2.The dog is running over there .The dog is mine .
The dog whose is mine is running over there.
3.This is the man .His son is my friend.
This is the man whose son is my friend.
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
This is the house which my mother bought 2 years ago.
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
Do you know the city where is 2 km from?
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
That is the house which I have lived in for 2 years.
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
The room which I painted yesterday looks beautiful.
8.Do you know the woman .Her name is White
Do you know the woman whose name is White.
9.The house is mine .Its doors are yellow .
The house is mine whose doors are yellow.
10.The girl is You. I like her.
The girl whom I like is you.

xem cng thức trước khi lm bi !!!

wellfrog
07-05-2008, 12:35 PM
Dng đại từ quan hệ who ,which ,whom ,that ,whose ,when ,where ...... để nối cc cu sau:

1.This is the book .I like it very much .
This is the book which I like very much.
2.The dog is running over there .The dog is mine .
The dog whose is minewhich is running over there is mine .
3.This is the man .His son is my friend.
This is the man whose son is my friend.
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
This is the house which my mother bought 2 years ago.
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
Do you know the city where which is 2 km from here?
where khng lm chủ từ được
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
That is the house which I have lived in for 2 years.
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
The room which I painted yesterday looks beautiful.
8.Do you know the woman .Her name is White
Do you know the woman whose name is White.
9.The house is mine .Its doors are yellow .
The house is mine whose doors are yellow is mine.
whose phải đề ngay sau danh từ tương tự nghĩa với n ( house )
10.The girl is You. I like her.
The girl whom I like is you.


.................................................. ....

taphuonganh2109
07-05-2008, 01:01 PM
Nhận xt gip mnh với.
1. This is the book .I like it very much .
-> This is the book which I like very much.
2.The dog is running over there .The dog is mine .
-> The dog which is running over there is mine.
3.This is the man .His son is my friend.
This is the man whose son is my friend.
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
-> This is the house that my mother bought 2 years ago.
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
-> Do you know the city where is 2 km from here.
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
-> That is the house where I have lived for 2 years.
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
-> The room that I painted yesterday loofs beautiful.
8.Do you know the woman .Her name is White
-> Do you know the woman whose name is White.
9.The house is mine .Its doors are yellow .
-> The house that has the yellow doors is mine.
10.The girl is You. I like her.
-> The girl that I like is you.

wellfrog
07-05-2008, 01:13 PM
Nhận xt gip mnh với.
1. This is the book .I like it very much .
-> This is the book which I like very much.
2.The dog is running over there .The dog is mine .
-> The dog which is running over there is mine.
3.This is the man .His son is my friend.
This is the man whose son is my friend.
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
-> This is the house that my mother bought 2 years ago.
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
-> Do you know the city where which is 2 km from here.
ch lỗi ny hay sai: where/ when khng lm chủ từ được ( tức l khng để trước động từ )
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
-> That is the house where I have lived for 2 years.
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
-> The room that I painted yesterday looks beautiful.
8.Do you know the woman .Her name is White
-> Do you know the woman whose name is White.
9.The house is mine .Its doors are yellow .
-> The house that has the yellow doors is mine.
The house whose doors are yellow is mine.
10.The girl is You. I like her.
-> The girl that I like is you.

9.The house is mine .Its doors are yellow .
thấy 2 từ t đỏ trn giống nghĩa nhau nn ta chọn rồi thế vo : v its l ( của n ) nn thế bằng whose .
9.The house is mine .whose doors are yellow .
xong đem cả cu sau đặt ngay sau chữ house (đ chọn ban đầu )
=>The house whose doors are yellow is mine

stephan_chaw
07-05-2008, 09:23 PM
Đề nghị bạn Wellfrog cho thm bi tập ! ^ ^

wellfrog
07-05-2008, 09:50 PM
C ĐY: BI TẬP 6

Nối cu dng relative pronoun

1) You can see men and animals.They are in the yard.
2) He made the noise. It woke everyone up.
3) The film is about a spy. His wife betrays him.
4) Those girls are the owner's daughters. They serve in the restaurant.
5) The house is a green house. Its walls and roof are made of glass

pinkgirl183
07-05-2008, 10:15 PM
BI TẬP 6

Nối cu dng relative pronoun

1) You can see men and animals that are in the yard.
2) He made the noise which woke everyone up.
3) The film is about a spy whose wife betrays him
4) Those girls who serve in the restaurant are the owner's daughters.
5) The house whose walls and roof are made of glass is a green house.

saocoi88
08-05-2008, 02:15 AM
1) You can see men and animals.They are in the yard.
--> you can see men and animals what are in the yard.
2) He made the noise. It woke everyone up.
--> He made the noise which woke everyone up
3) The film is about a spy. His wife betrays him.
---> The film is about a spy whose wife betrays him hoặc
The film is about a spy whom his wife betrays
4) Those girls are the owner's daughters. They serve in the restaurant.
those girls who serve in the restaurant, are the owner's daughtr
5) The house is a green house. Its walls and roof are made of glass
---> the house whose walls and roof are made of glass, is green house

stephan_chaw
08-05-2008, 08:48 AM
1) You can see men and animals.They are in the yard.
--> You can see men and animals that are in the yard
2) He made the noise. It woke everyone up.
--> He made the noise which/that woke everyone up.
3) The film is about a spy. His wife betrays him.
--> The film is about a spy whose wife betrays him
4) Those girls are the owner's daughters. They serve in the restaurant.
--> Those girls who/that serve in the restaunrant are the owner's daughters.
5) The house is a green house. Its walls and roof are made of glass
--> The house is a green house of which walls and roof are made of glass

nguyễn thanh ti
08-05-2008, 11:49 AM
Dng đại từ quan hệ who ,which ,whom ,that ,whose ,when ,where ...... để nối cc cu sau:

1. This is the book .I like it very much .
=>This is the book which i like very much
2.The dog is running over there .The dog is mine .
=> The dog which is running over there is mine
3.This is the man .His son is my friend.
=>This is the man whom son is my my friend
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
=>This is the house which my mother bought two years agọ
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
=>Do you know the city which 2 km from here.
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
=> That is the house in where i have lived for 2 years
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
=> The room which i painted yesterday looks beautifụl
8.Do you know the woman .Her name is White
=> do you know the woman whose name is white
9.The house is mine .Its doors are yellow .
=> The house whose doors are yellow is mine
10.The girl is You. I like her.
=> The girl whom i like is yọu

Lương Hồng Hạnh
08-05-2008, 01:39 PM
Dng đại từ quan hệ who ,which ,whom ,that ,whose ,when ,where ...... để nối cc cu sau:

1. This is the book .I like it very much .
This is the book which I like very much
2.The dog is running over there .The dog is mine .
The dog that is running over there is mine
3.This is the man .His son is my friend.
This is the man whose son is my friend.
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
This is the house that my mother bought 2 years ago.
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
Do you know the city that is 2 km from here ?
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
That is the house in which I have lived for 2 years .
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
The room that looks beautiful I painted yesterday.
8.Do you know the woman .Her name is White
Do you know the woman whose name is White?
9.The house is mine .Its doors are yellow .
The house is mine whose doors are yellow .
10.The girl is You. I like her.
The girl is You who I like.

Lương Hồng Hạnh
08-05-2008, 01:51 PM
:thumbs-up-nomi:
Hy điền vo chổ trống với cc đại từ quan hệ WHO ,WHICH...( điền tất cả cc kh năng )v dụ :
0.The book ________ You gave me yesterday is interresting .
-> The book which /that/( ) You gave me yesterday is interresting .
( ) : l k hiệu c thể bỏ đi khgn cần ghi ra .
1.The man __( )who/that_____I love is nice .
2.The book __( )which/that______you buy is nice.
3.The book ___which/that______ was bought by you yesterday is nice .
4.Do you see the man who/that is sitting over there ?
5.Have you ever seen a dog _who/which_ has 5 legs .
6.The reason _( )which/that he didn't come is unknown .
7.The chair ___( )which/that___ you are sitting is nice .
8.The bed __( )_which/that___I usually sleep on is nice .
9.The dog _of which/ whose____legs are long is nice .
10.The trees the leaveswhich/thatturn yellow are nice.
11.My sister,__who_______ lives in HN, is nice.
12.The river in __which________I swim is wide .
13.The man __whose_______wife works here is nice.
14.The radio to _which________ I am listen is cheap.
15.Autumn is the time _that/ when_____ leaves fall.
16.Sunday is the day on _which_______ I do not go to school .

:thumbs-up-nomi:

darling
08-05-2008, 04:46 PM
Nhận xt gip mnh với(mnh by giờ mới lm bi tập đ)
1. This is the book .I like it very much .
This is the book which like is verry much.
2.The dog is running over there .The dog is mine .
The dog that is running over there is mine.
3.This is the man .His son is my friend.
This is the man THAT son is my friend.
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
This is the house that my mother bought it 2 years ago.
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
Do you know the city that is 2 km from here.
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
That is the house I have lived in this house for 2 years.
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
The room that looks beautiful i painted yesterday.
8.Do you know the woman .Her name is White
Do you know the womam whom is name White.
9.The house is mine .Its doors are yellow .
The house is mine that doors are yellow.
10.The girl is You. I like her.
The girl is You that I like her.

darling
09-05-2008, 04:10 PM
1.The man whom/that/(whom )_______I love is nice .
2.The book which/that/(which ) ________you buy is nice.
3.The book which/that/(that )_________ was bought by you yesterday is nice .
4.Do you see the man who/that_____ is sitting over there ?
5.Have you ever seen a dog whch/that/( )_________ has 5 legs .
6.The reason why ____he didn't come is unknown .(hnh như why cũng k dc bỏ)
7.The chair whch/that/( )________ you are sitting is nice .
8.The bed whch/that/( )___________ I usually sleep on is nice .
9.The dog whose_________legs are long is nice .
10.The trees whose _____the leaves ________turn yellow are nice.
11.My sister, who_________ lives in HN, is nice.
12.The river in which__________I swim is wide .
13.The man whose_________wife works here is nice.
14.The radio to which _________ I am listen is cheap.
15.Autumn is the time whn/that/( )______ leaves fall.
16.Sunday is the day on which________ I do not go to school .[/QUOTE]

phamtrung204
09-05-2008, 08:18 PM
Dng đại từ quan hệ who ,which ,whom ,that ,whose ,when ,where ...... để nối cc cu sau:

1. This is the book .I like it very much .
=> THIS IS THE BOOK WHICH I LIKE VERY MUCH.
2.The dog is running over there .The dog is mine .
=> THE DOG WHICH IS MINE IS RUNNING OVER THERE.
3.This is the man .His son is my friend.
=> THIS IS THE MAN WHOSE SON IS MY FRIEND.
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
=> THIS IS THE HOUSE WHICH MY MOTHER BOUGHT 2 YEARS AGO.
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
=> DO YOU KNOW THE CITY WHERE IS 2KM FROM HERE?
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
=> THAT IS THE HOUSE INWHICH I HAVE LIVED FOR 2 YEARS.
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
=> THE ROOM WHICH I PAINTED YESTERDAY LOOKS BEAUTIFUL.
8.Do you know the woman .Her name is White
=> DO YOU KNOW THE WOMAN WHOSE NAME IS WHITE?
9.The house is mine .Its doors are yellow .
=> THE HOUSE WHICH DOORS ARE YELLOW IS MINE.
10.The girl is You. I like her.
=> THE GIRL WHO I LIKE IS YOU.

PLEASE, CHECK MY TASK !!! GIVE ME SOME OPINIONS HEK!!!:p
THANKS ALOT !!!!

phamtrung204
09-05-2008, 08:38 PM
Hy điền vo chổ trống với cc đại từ quan hệ WHO ,WHICH...( điền tất cả cc kh năng )v dụ :
0.The book ________ You gave me yesterday is interresting .
-> The book which /that/( ) You gave me yesterday is interresting .
( ) : l k hiệu c thể bỏ đi khgn cần ghi ra .
1.The man ___WHO/THAT____I love is nice .
2.The book __WHICH/THAT______you buy is nice.
3.The book ___WHICH______ was bought by you yesterday is nice .
4.Do you see the man ____WHO/THAT______ is sitting over there ?
5.Have you ever seen a dog ____WHICH/THAT_____ has 5 legs .
6.The reason __WHY_____ he didn't come is unknown .
7.The chair ___WHICH/THAT_____ you are sitting is nice .
8.The bed ____WHIICH/THAT_______ I usually sleep on is nice .
9.The dog ___WHOSE______legs are long is nice .
10.The trees the leaves _ OF WHICH_______turn yellow are nice.
11.My sister,___WHO/THAT______ lives in HN, is nice.
12.The river in ___WHICH_______I swim is wide .
13.The man ____WHOSE_____wife works here is nice.
14.The radio to ___WHICH______ I am listen is cheap.
15.Autumn is the time __WHEN____ leaves fall.
16.Sunday is the day on __WHICH______ I do not go to school .[/QUOTE]

PLEASE, CHECK MY TASK !!! GIVE ME SOME OPINIONS HEK !!!!
THANK YOU VERY MUCH !!!:)

phamtrung204
09-05-2008, 08:56 PM
BI TẬP NỮA N ( cng ngy cng kh ) :smilie_crazy:

ĐIỀN CC ĐẠI TỪ QUAN NHỆ WHO WHICH... VO CHỔ TRỐNG V THM DẤU PHẨY VO TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP CẦN THIẾT . (dng tất cả cc kh năng who ,that ( ) ...c thể )

0.Mary________lives near my house is in grade 6.
-> Mary, who lives near my house , is in grade 6.

1.The book_, WHICH_________ I need, can't be found in the library.
2.Here is the beach _,__WHERE______ is the safest for swimmers.
3.Do you know the girl ___WHOSE_____ name is NTT.
4.Tom_, WHO________I have known for years , is one of my closest friends.
5.I found a cat ___WHOSE____leg was broken.
6.Don't sit on the chair , the leg __OF WHICH_____ is broken.
7.The child smiled at the woman ___WHO_____he didn't know.
8.That woman _, WHOSE_______house is not far , is a doctor.
9.This tree the branch__OF WHICH_____are dry should be cut down.
10.The bank ___WHOSE_______branch is in HCMcity is a big one.

PLEASE, CHECK MY TASK !!!! GIVE ME SOME OPINIONS HEK !!!
THANK YOU SO MUCH !!! :)
MNH THẤY NHIỀU BI TẬP HAY NN LM LUN !!!

phamtrung204
09-05-2008, 10:03 PM
BI TẬP 4

Nối cc cu sau dng đại từ quan hệ WHO ,WHICH ....,ch dng dấu phẩy khi cần ( dng tất cả kh năng c thể )
v dụ :
This is the house .I live in it .
This is the house which/that ( ) I live in .
This is the house in which I live .
This is the house where I live .

VO ĐY (http://diendan.dethi.com/showthread.php?t=10751) xem lại l thyết nếu bạn chưa nắm vững cng thức

1. That mountain is difficult to climb .It has many dangerous slopes.
=> That mountain ,which has many dangerous slopes, is difficult to climb .
2.Dumas is a very famous novelist .He wrote " the three Musketeers"
=> Dumas , who wrote "three Musketeers", is a very famous novelist .
3.That man seems very lonely .His wife and children are away.
=> That man ,whose wife and children are away, seems very lonely.
4.William invaded England in 1066. He was Duke of Normady.
=> William , who was Duke of Normady, invaded England in 1066.
5.This spring has been very hot .That is unusual in this country.
=> This spring that is unusual in this country, has been very hot .
6.The Smiths were given rooms in the hotel. Their house had been destroyed in the explosion.
=> The Smiths whose house had been destroyed in the explosion, were given rooms in the hotel.
7.The people were very nice .We visited them yesterday.
=> The people , who we visited yesterday, were very nice.
8.This is Mrs.Jones .Her son won the championship last year.
=> This is Mrs Jones whose son won the championship last year.
9.July is the month .The weather is usually the hottest then.
=> July is the month the weather of which, is usually the hottest then.
10.This a story of a group of boys .Their plane crashed on a uninhabited island .
=> This is a story of a group of boys whose plane crashed on a uninhabited is land.
11.Jim admired Madona .This surprised me.
=> Jim admired Madona why surprise me.
12.He never admits his mistakes. This is extremely annoying.
=> He never admits his mistakes why is extremely annoying.
13.That is the drawer .I kept my school things there.
=> That is the drawer where I kept my school things.
14.The city has 16 schools .Two of them are junior colleges
=> The city has 16 schools two of which are junior colleges.
15.I tried on six pairs of shoes .I like none of them.
=> I tried on six pairs of shoes none of which I like.


PLEASE, CHECK MY TASK !!! GIVE ME SOME OPINIONS HEK!!!
THANK YOU SO MUCH !!! :)

phamtrung204
09-05-2008, 10:39 PM
BI TẬP 6[/SIZE][/COLOR]

Nối cu dng relative pronoun

1) You can see men and animals.They are in the yard.
=> You can see men and animals that are in the yard.
2) He made the noise. It woke everyone up.
=> He made the noise which woke everyone up.
3) The film is about a spy. His wife betrays him.
=> The Film is about a spy whose wife betrays him.
4) Those girls are the owner's daughters. They serve in the restaurant.
=> Those girls , who serve in the restaurant, are the owner's daughters.
5) The house is a green house. Its walls and roof are made of glass
=> The house ,whose walls and roof are made of glass, is a green house.

Please, check my task !!!!
thank you so much !!!;)

wellfrog
09-05-2008, 10:57 PM
BI TẬP 6[/SIZE][/COLOR]

Nối cu dng relative pronoun

1) You can see men and animals.They are in the yard.
=> You can see men and animals that are in the yard.
2) He made the noise. It woke everyone up.
=> He made the noise which woke everyone up.
3) The film is about a spy. His wife betrays him.
=> The Film is about a spy whose wife betrays him.
4) Those girls are the owner's daughters. They serve in the restaurant.
=> Those girls , who serve in the restaurant, are the owner's daughters.
5) The house is a green house. Its walls and roof are made of glass
=> The house ,whose walls and roof are made of glass, is a green house.

Please, check my task !!!!
thank you so much !!!;)

tất cả đều đ c đp n ,bạn chịu kh xem đp n v sửa bi ,c g khng hiểu th hỏi nh !

kevintran
13-05-2008, 07:38 AM
Dng đại từ quan hệ who ,which ,whom ,that ,whose ,when ,where ...... để nối cc cu sau:

1. This is the book .I like it very much .
2.The dog is running over there .The dog is mine .
3.This is the man .His son is my friend.
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
8.Do you know the woman .Her name is White
9.The house is mine .Its doors are yellow .
10.The girl is You. I like her.

Hy VO ĐY (http://diendan.dethi.com/showthread.php?t=10751)xem cng thức trước khi lm bi !!!

1)This is the book which/that i like very much.
2)The dog which/that is running over there is mine.
3)This is the man whose son is my friend.
4)This is the house which/that my mother bought 2 years ago.
5)Do you know the city which/that is 2 km from here?
6)That is the house which/that i have lived in for years.
7)The room which/that i painted yesterday look beautiful.
8)Do you know the woman whose name is White?
9)The house whose doors are yellow is mine.
10)The girl who/whom/that i like is you.

kevintran
13-05-2008, 07:54 AM
0.The book ________ You gave me yesterday is interresting .
-> The book which /that/( ) You gave me yesterday is interresting .
( ) : l k hiệu c thể bỏ đi khgn cần ghi ra .
1.The man whom/that/()/ I love is nice .
2.The book which/that/()/ you buy is nice.
3.The book which/that/ was bought by you yesterday is nice .
4.Do you see the man who/that/ is sitting over there ?
5.Have you ever seen a dog which/that/ has 5 legs .
6.The reason Which/that/ he didn't come is unknown .
7.The chair which/that/()/ you are sitting is nice .
8.The bed which/that/()/ I usually sleep on is nice .
9.The dog /whose/ legs are long is nice .
10.The trees the leaves /of which/()/ turn yellow are nice.
11.My sister,who/that/ lives in HN, is nice.
12.The river in which/that/ I swim is wide .
13.The man /whose/ wife works here is nice.
14.The radio to which/that/()/ I am listen is cheap.
15.Autumn is the time when/that/()/ leaves fall.
16.Sunday is the day on which/that/()/ I do not go to school .

wellfrog
14-05-2008, 08:55 AM
1)This is the book which/that i like very much.
2)The dog which/that is running over there is mine.
3)This is the man whose son is my friend.
4)This is the house which/that my mother bought 2 years ago.
5)Do you know the city which/that is 2 km from here?
6)That is the house which/that i have lived in for years.
7)The room which/that i painted yesterday look beautiful.
8)Do you know the woman whose name is White?
9)The house whose doors are yellow is mine.
10)The girl who/whom/that i like is you.

:smilie_clap::smilie_clap::smilie_clap:

wellfrog
14-05-2008, 09:01 AM
0.The book ________ You gave me yesterday is interresting .
-> The book which /that/( ) You gave me yesterday is interresting .
( ) : l k hiệu c thể bỏ đi khgn cần ghi ra .
1.The man whom/that/()/ I love is nice .
2.The book which/that/()/ you buy is nice.
3.The book which/that/ was bought by you yesterday is nice .
4.Do you see the man who/that/ is sitting over there ?
5.Have you ever seen a dog which/that/ has 5 legs .
6.The reason Which/that/ why he didn't come is unknown .
reason l phải dng why
7.The chair which/that/()/ you are sitting is nice .
nếu dng which that th pha sau phải để lại on
8.The bed which/that/()/ I usually sleep on is nice .
9.The dog /whose/ legs are long is nice .
10.The trees the leaves /of which/()/ turn yellow are nice.
11.My sister,who/that/ lives in HN, is nice.
c dấu phẩy pha trước khng được dng that
12.The river in which/that/ I swim is wide .
c giới từ pha trước khng được dng that
13.The man /whose/ wife works here is nice.
14.The radio to which/that/()/ I am listen is cheap.
c giới từ pha trước khng được dng that cũng khng đựoc bỏ
15.Autumn is the time when/that/()/ leaves fall.
16.Sunday is the day on which/that/()/ I do not go to school
c giới từ pha trước khng được dng that
.
chưa xem kỹ l thuyết !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:mad::mad:

khoixanh
29-05-2008, 01:22 PM
5) The house is a green house. Its walls and roof are made of glass
=> The house ,whose walls and roof are made of glass, is a green house.

Tại sao dng dấu phẩy ở đy? The house đu c xc định g?

wellfrog
29-05-2008, 01:56 PM
5) The house is a green house. Its walls and roof are made of glass
=> The house ,whose walls and roof are made of glass, is a green house.

Tại sao dng dấu phẩy ở đy? The house đu c xc định g?

Những cu dạng ny l ở trnh độ nng cao ( ln đại học mới học ) mnh khng kể ra đy v sợ cc bạn bị rối rồi lm bi bnh thừong bị sai.

orenishe
29-05-2008, 03:48 PM
:smilie_goodjob::dancing-banana::dancing-banana:xin cho,đy l lần đầu tin mnh đến với dĩn đn ny,hi vọng mnh sẽ lấp đầy những lỗ hổng kiến thức, rất mong đựoc sự gip đ của tất cả cc ban.
Wellrog ơi, theo Orenishi mệnh đề quan hệ l một phần kh kh tiếp thu bởi trn lớp học của mnh gio vin bỏ kh nhiều tiết học để ni nhiều về phần ny nhưng đa phần cc bạn vẫn khng thể p dụng vo lm bi tập được, đặc biệt l đại từ quan hệ "that", cch sử dụng của đại từ ny kh phức tap. v thế, mnh nghĩ rằng ở mỗi bi giải cần c sự giải thch r rng hơn, đặc biệt ở những cu sử dụng đại từ quan hệ "that". Rất mong được sự gip đợ Xin chn thnh cảm ợn:

wellfrog
30-05-2008, 08:47 AM
:smilie_goodjob::dancing-banana::dancing-banana:xin cho,đy l lần đầu tin mnh đến với dĩn đn ny,hi vọng mnh sẽ lấp đầy những lỗ hổng kiến thức, rất mong đựoc sự gip đ của tất cả cc ban.
Wellrog ơi, theo Orenishi mệnh đề quan hệ l một phần kh kh tiếp thu bởi trn lớp học của mnh gio vin bỏ kh nhiều tiết học để ni nhiều về phần ny nhưng đa phần cc bạn vẫn khng thể p dụng vo lm bi tập được, đặc biệt l đại từ quan hệ "that", cch sử dụng của đại từ ny kh phức tap. v thế, mnh nghĩ rằng ở mỗi bi giải cần c sự giải thch r rng hơn, đặc biệt ở những cu sử dụng đại từ quan hệ "that". Rất mong được sự gip đợ Xin chn thnh cảm ợn:

Cm ơn những gp của bạn! mnh nghỉ cc bạn chưa nắm được cch dng l do khng tm tắt đựoc những mấu chốt của từng vấn đề.V dụ như chữ that th ta cần nhớ 3 điều sau:
+ Cấm dng:
- Sau dấu phẩy
- Sau giới từ
+ Nn dng :
- Sau cc đại từ phiếm chỉ như : all, some, any, anything, everything, much, little, nothing v.v..
+ Phải dng :
- Khi thay thế cho cả ngừoi lẫn vật.

Kh đơn giản phải khng bạn ?

Candy2903
30-05-2008, 03:58 PM
C gio em dạy cu c so snh hơn nhất cũng dng that, c phải ko ạ?

pinkgirl183
30-05-2008, 04:38 PM
C gio em dạy cu c so snh hơn nhất cũng dng that, c phải ko ạ?

đng rồi bạn ạ :thumbs-up-nomi::thumbs-up-nomi:

keongot1510
01-06-2008, 10:26 AM
[QUOTE=wellfrog;104642]Dng đại từ quan hệ who ,which ,whom ,that ,whose ,when ,where ...... để nối cc cu sau:

1. This is the book .I like it very much .=>This is the book Which I like very much.
2.The dog is running over there .The dog is mine .=>The dog Whose it is running over there.
3.This is the man .His son is my friend.=>This is the man
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
8.Do you know the woman .Her name is White
9.The house is mine .Its doors are yellow .
10.The girl is You. I like her.

keongot1510
01-06-2008, 10:34 AM
[QUOTE=keongot1510;151714][QUOTE=wellfrog;104642]Dng đại từ quan hệ who ,which ,whom ,that ,whose ,when ,where ...... để nối cc cu sau:

1. This is the book .I like it very much .=>This is the book Which I like very much.
2.The dog is running over there .The dog is mine .=>The dog Whose it is running over there.
3.This is the man .His son is my friend.=>This is the man Whose his son friend.
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.=>This is the house When my mother bought it.
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .=>
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .=>That is the house When I have lived in this house.
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.=>the room Which I painted it yesterday looks beautiful.
8.Do you know the woman .Her name is White.=>
9.The house is mine .Its doors are yellow .=>The house Which doodrs are yellow is mine.
10.The girl is You. I like her.=> The girl who I like is You.

nhc cận
06-06-2008, 10:33 PM
ừm h th em hiểu r về phần đại từ wan hệ rồi thank mọi người nhiều nha

anduongmanh
09-06-2008, 01:42 PM
Xin cho tất cả cc thnh vin của Diễn đ. Hm nay, ti bắt đầu l thnh vin của Diễn đn nạy Ti tham gia diễn đn với mong muốn nng cao Kỹ năng tiếng Anh của mnh từ cc ban. Ti đ học tiếng Anh 12 năm nạy Rt mong cc bạn gip đợ Ti cũng sẵn sng gip đỡ tất cả mọi người nếu c thệ
Ti muốn tm bi tập ở cc Level khc nhau v cc Bi tập đ được classified nhưng chưa đươc. Rất mong cc bạn gip đợ

kity1212
16-06-2008, 06:51 PM
The book ________ You gave me yesterday is interresting .
-> The book which /that/( ) You gave me yesterday is interresting .
( ) : l k hiệu c thể bỏ đi khgn cần ghi ra .
1.The man whom/that I love is nice .
2.The book which/that you buy is nice.
3.The book which/that was bought by you yesterday is nice .
4.Do you see the man who/that is sitting over there ?
5.Have you ever seen a dog which/that has 5 legs .
6.The reason why he didn't come is unknown .
7.The chair which/that you are sitting is nice .
8.The bed which/that I usually sleep on is nice .
9.The dog whoes legs are long is nice .
10.The trees the leaves thatturn yellow are nice.
11.My sister,who lives in HN, is nice.
12.The river in which swim is wide .
13.The man whoeswife works here is nice.
14.The radio to which I am listen is cheap.
15.Autumn is the time where leaves fall.
16.Sunday is the day on which I do not go to school .

xxx1909
17-06-2008, 06:53 PM
Dng đại từ quan hệ who ,which ,whom ,that ,whose ,when ,where ...... để nối cc cu sau:

1. This is the book .I like it very much .
2.The dog is running over there .The dog is mine .
3.This is the man .His son is my friend.
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
8.Do you know the woman .Her name is White
9.The house is mine .Its doors are yellow .
10.The girl is You. I like her.

Hy VO ĐY (http://diendan.dethi.com/showthread.php?t=10751)xem cng thức trước khi lm bi !!!
1. This is book which i like very much.
2. The dog which is running over there is minẹ
3. This is the man whose son is my friẹnd
4. This is house which my mother bought 2 years ago.
5. Do you know the city which is 2 km from here.
6. That is the house where i have lived in for 2 year.
7. The room which I painted yesterday looks beautiful.
8. Do you know the woman whose name is White.
9. The house which doors are yellow is mine.
10. The girl who I like is you.

vivu
18-06-2008, 04:26 PM
1.this is the book which i like very much
2.The dog which is mine is running over there
3.This is the man whose son my friend
4.THIS IS THE HOUSE WHICH MY MOTHER BOUGHT 2 YEARS AGO
5.Do you known the city which is 2 km from there
6.That is the house where i have lived for 2 years
7.The room which i painted yesterday looks beautiful
8.Do you know the woman whose name is white
9.The house whose doors are yellow is mine
10.The girl whom i like you

beheo_number1
19-06-2008, 11:37 AM
beheo th cũng giống c điều theo beheo th bi của xxx1909 cu số 6 nn sửa giống của vivu v where th ko ca in, on, at đằng sau th phải :-/

cu 9 c thể ghi l: The house of which doors are yellow is mine

onlinex
21-06-2008, 10:22 AM
Dng đại từ quan hệ who ,which ,whom ,that ,whose ,when ,where ...... để nối cc cu sau:

1. This is the book .I like it very much .
2.The dog is running over there .The dog is mine .
3.This is the man .His son is my friend.
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
8.Do you know the woman .Her name is White
9.The house is mine .Its doors are yellow .
10.The girl is You. I like her.

Hy VO ĐY (http://diendan.dethi.com/showthread.php?t=10751)xem cng thức trước khi lm bi !!!
1.This is the book which I like very much.
2.The dog is mine which is running over there.
3.This is the man whose son is my friend.
4.This is the house which my mother bought 2 years ago.
5.Do you know the city? from where it's 2km.
6.That is the house which I have lived for 2 years.
7.The room that I painted yesterday looks beautyful.
8.Do you know the woman whose name is White.
9.The house is mine doors of which are yellow.
10.The girl Who I like is you.

kin
25-06-2008, 09:51 PM
Dng đại từ quan hệ who ,which ,whom ,that ,whose ,when ,where ...... để nối cc cu sau:

1. This is the book .I like it very much .
2.The dog is running over there .The dog is mine .
3.This is the man .His son is my friend.
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
8.Do you know the woman .Her name is White
9.The house is mine .Its doors are yellow .
10.The girl is You. I like her.

Hy VO ĐY (http://diendan.dethi.com/showthread.php?t=10751)xem cng thức trước khi lm bi !!!

1.This is the book which I like very mụch
2.The dog is mine and it is running over there.
3.The man whose son is my friẹnd
4.My mother bought this house two years agọ
5.Do you know the city?From where 2 km.
7.I painted this room yesterday that it looks beautifụl
8.Do you know the woman whose name Whitẹ?
9.The doors of my house are yellọw
10.The girl who I like you.

gacon_online
29-06-2008, 11:52 PM
1.This is the book which I like very mụch
2.The dog is mine and it is running over there.
3.The man whose son is my friẹnd
4.My mother bought this house two years agọ
5.Do you know the city?From where 2 km.
7.I painted this room yesterday that it looks beautifụl
8.Do you know the woman whose name Whitẹ?
9.The doors of my house are yellọw
10.The girl who I like you.
2 => the dog that is running over there is mine
3 => this is the men whose son is my friend
4 => This is the house which was bought by mother 2 years ago
5 => Do you know the city which is 2 km from here
6. that is the house where i have lived in for 2 years
7 => this room which was painted yesterday by me looks beautiful
9> the house whose doorsare yellow is mine
10=> the girl who i like is you:thumbs-up-nomi:

phuong042001
01-07-2008, 08:23 AM
Dng đại từ quan hệ who ,which ,whom ,that ,whose ,when ,where ...... để nối cc cu sau:

1. This is the book which I like it very much .
2.The dog is running over there that The dog is mine .
3.This is the man who His son is my friend.
4.This is the house where My mother bought it 2 years ago.
5.Do you know the city which It is 2 km from here .
6. That is the house which I have lived in this house for 2 years .
7.The room looks beautiful that I painted it yesterday.
8.Do you know the woman who Her name is White
9.The house is mine that Its doors are yellow .
10.The girl is You whose :love:I like her.

Hy VO ĐY (http://diendan.dethi.com/showthread.php?t=10751)xem cng thức trước khi lm bi !!!
mong cac ban sua giup nhe

beheo_number1
01-07-2008, 12:16 PM
@phuong04:
1. This is the book which I like it very much .
2.The dog is running over there that The dog is mine .=> bạn ơi cu ny đ c chủ ngữ The dog th pha sau ko dng The dog nữa
3.This is the man whose son is my friend. =>bỏ his dng whose nha pạn
4.This is the house which My mother bought it 2 years ago
5.Do you know the city which It is 2 km from here .=> bỏ it
6. That is the house which I have lived in this house for 2 years .=> bỏ this house
7.The room that I painted yesterday looks beautiful
8.Do you know the woman whose name is White
9. the house whose doors are yellow is mine
10. the girl who i like is you

Bạn xem lại phần l thuyết nha!!

N_hoantl
05-07-2008, 09:34 PM
1. This is the book which I like very much .
2.The dog which is running over there is mine .
3.This is the man whose son is my friend.
4.This is the house which My mother bought 2 years ago.
5.Do you know the city which is 2 km from here .
6. That is the house which.I have lived in for 2 years .
7.The room which i paited yesterday looks beautiful .
8.Do you know the woman whose name is White
9.The house which door are yellow is mine .
10.The girl who i like is You.

zaizai
08-07-2008, 07:45 PM
1. This is the book .I like it very much =>this is the book which I like it very much
2.The dog is running over there .The dog is mine .=>the dog that is running over there is very mine
3.This is the man .His son is my friend.=>this is the man whose son is my friend
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.=>this is the house that my mother bought 2 years ago
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .=>do you know the city that is 2 km from here
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .=>that is the house which I have lived in for 2 years
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.=>the room which i painted yesterday looks beatiful
8.Do you know the woman .Her name is White=>do you know the woman whose name is White
9.The house is mine .Its doors are yellow .=>the house whose doors are yellow is mine
10.The girl that I like is you

zaizai
08-07-2008, 08:12 PM
Hy điền vo chổ trống với cc đại từ quan hệ WHO ,WHICH...( điền tất cả cc kh năng )v dụ :
0.The book ________ You gave me yesterday is interresting .
-> The book which /that/( ) You gave me yesterday is interresting .
( ) : l k hiệu c thể bỏ đi khgn cần ghi ra .
1.The man whom/that_______I love is nice .
2.The book which/that________you buy is nice.
3.The book which/that_________ was bought by you yesterday is nice .
4.Do you see the man who/that__________ is sitting over there ?
5.Have you ever seen a dog which/that_________ has 5 legs .
6.The reason why/that_______ he didn't come is unknown .
7.The chair where/that________ you are sitting is nice .
8.The bed which/that___________ I usually sleep on is nice .
9.The dog whose_________legs are long is nice .
10.The trees the leaves of which________turn yellow are nice.
11.My sister,who_________ lives in HN, is nice.
12.The river in which__________I swim is wide .
13.The man whose_________wife works here is nice.
14.The radio to which_________ I am listen is cheap.
15.Autumn is the time when/that______ leaves fall.
16.Sunday is the day on which________ I do not go to school .

pipablu
14-07-2008, 03:24 PM
Dng đại từ quan hệ who ,which ,whom ,that ,whose ,when ,where ...... để nối cc cu sau:

1. This is the book which I like very much .
2.The dog whose is running over there is mine .
3.This is the man whose son is my friend.
4.This is the house which My mother bought 2 years ago.
5.Do you know the city which is 2 km from here .
6. That is the house which I have lived in for 2 years .
7.The room which I painted yesterday looks beautiful .
8.Do you know the woman whose name is White
9.The house whose doors are yellow is mine .
10.The girl whom I like is You.

wellfrog
15-07-2008, 07:47 AM
Dng đại từ quan hệ who ,which ,whom ,that ,whose ,when ,where ...... để nối cc cu sau:

1. This is the book which I like very much .
2.The dog whose which / that is running over there is mine .
3.This is the man whose son is my friend.
4.This is the house which My mother bought 2 years ago.
5.Do you know the city which is 2 km from here .
6. That is the house which I have lived in for 2 years .
7.The room which I painted yesterday looks beautiful .
8.Do you know the woman whose name is White
9.The house whose doors are yellow is mine .
10.The girl whom I like is You.
:thumbs-up-nomi::thumbs-up-nomi:

2_Jung_YunHo
15-07-2008, 12:54 PM
C ĐY: BI TẬP 6

Nối cu dng relative pronoun

1) You can see men and animals.They are in the yard.
2) He made the noise. It woke everyone up.
3) The film is about a spy. His wife betrays him.
4) Those girls are the owner's daughters. They serve in the restaurant.
5) The house is a green house. Its walls and roof are made of glass
Thầy xem ri nhận xt gip em nh. Chứ em cn lơ mơ về phần ny lm!!!
1. You can see men and animals that are in the yard.
2. He made the noise which/that woke everyone up.
3. The film is about a spy whose wife betrays him.
4. Those girls, who serve in the restaurant are the owner's daughters.
5. The house is a green house whose walls and roof are made of glass.

wellfrog
15-07-2008, 01:05 PM
Thầy xem ri nhận xt gip em nh. Chứ em cn lơ mơ về phần ny lm!!!
1. You can see men and animals that are in the yard.
2. He made the noise which/that woke everyone up.
3. The film is about a spy whose wife betrays him.
4. Those girls, who serve in the restaurant, are the owner's daughters.
5. The house is a green house whose walls and roof are made of glass.
OK hết chỉ thiếu mỗi dấu phẩy

2_Jung_YunHo
15-07-2008, 01:12 PM
ui. hix! Thật ra l ci vụ dấu phẩy ny vẫn chưa được chắc chắn lm. Phải lm nhu bi tập hơn mới được. Thaks thầy nhu nhu h!!!

2_Jung_YunHo
15-07-2008, 08:02 PM
The chair _______ you are sitting is nice
Cu ny đp n l dng where/that/()
nhưng nếu em dng which th c được khng h??? nếu khng được th l tại sao ạh???

wellfrog
15-07-2008, 10:52 PM
The chair _______ you are sitting is nice
Cu ny đp n l dng where/that/()
nhưng nếu em dng which th c được khng h??? nếu khng được th l tại sao ạh???
Khng được dng which v pha sau cần một nơi chốn chứ khng phải cần một vật
Lưu :
khi muốn biết dng which hay where ta phải nhn mệnh đề sau, nếu n thiếu nơi chốn th dng where, nếu thiếu vật th dng which.
V dụ:
This is the house______ I bought last year.
Nhn mệnh đề sau thấy thiếu vật ( ti mua => mua một vật )
nn dng which
This is the house _________ I lived last year.
nhn pha sau thấy thiều nơi chốn ( sống ở nơi no đ => nơi chốn ) nn dng where
Một cch kiểm tra nữa l đem danh từ trước chổ trống xuống pha sau động từ, nếu n c nghĩa th dng which, nếu n khng c nghĩa m cần phải thm giới từ vo mới c nghĩa th dng where
Lấy 2 v dụ trn lm thử nh :
This is the house______ I bought last year.
đem the house ra sau bought
=> I bought the house : ti mua căn nh => c nghỉa => dng which

This is the house______ I lived last year.
đem the house ra sau lived :
=> I lived the house : ti sống căn nh => khng c nghĩa , phải thm giới từ "trong = in " vo mới c nghĩa
I lived in the house = ti sống trong căn nh => dng where

2_Jung_YunHo
16-07-2008, 01:52 AM
Oh my god!!!
Em hỉu ri!!! Thật tốt w. Thầy ni dễ hỉu gh

pleasewait
07-08-2008, 01:57 PM
Bạn post thm bi để lm đi

pleasewait
07-08-2008, 01:59 PM
Cc bi bạn chỉ mọi người ti thấy rất hay-->> hy lm v một thế giới cng pht triển

Đỗ Khnh Huyền
11-08-2008, 08:08 AM
Mnh mới lm bi ny mọi người kiểm tra hộ mnh với!
1.The man that I love is nice.
2.The book that you buy is nice.
3.The book which was bought by you yesterday is nice.
5.Have you ever seen a dog which has 5 legs.
6.The reason that he didn't come is unknown.
7.The chair that you are sitting is nicẹ
8.The bed that I usually sleep on is nice.
9.whose
10.The trees the leaves turn yellow are nice.
15...when...

vietkemcuc
15-08-2008, 02:06 AM
Dng đại từ quan hệ who ,which ,whom ,that ,whose ,when ,where ...... để nối cc cu sau:

1. This is the book .I like it very much .
2.The dog is running over there .The dog is mine .
3.This is the man .His son is my friend.
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
8.Do you know the woman .Her name is White
9.The house is mine .Its doors are yellow .
10.The girl is You. I like her.

Hy VO ĐY (http://diendan.dethi.com/showthread.php?t=10751)xem cng thức trước khi lm bi !!!
1. This is the book which I like very much.
2. The dog which is running over here is mine.
3. The man whose son is my friend.
4. This is the house which my mother bought 2 year ago.
5. Do you know the city where is 2 km from here?.
6. Thas is the house where I have lived in for 2 year.
7. The room looks beautiful where I painted yesterday
8. Do you know the woman whose name is White.
9. The house is mine which doors are yellow.
10. The girl is you who I like.:30_002:

wellfrog
15-08-2008, 11:55 AM
1. This is the book which I like very much.
2. The dog which is running over here is mine.
3.This is The man whose son is my friend.
4. This is the house which my mother bought 2 year ago.
5. Do you know the city where which / that is 2 km from here?.where khng lm chủ từ
6. Thas is the house where I have lived in for 2 year.
7. The room which / that bỏ I painted yesterday looks beautiful where I painted yesterday
8. Do you know the woman whose name is White.
9. The house is mine which doors are yellow.
9. The house whose doors are yellow is mine .
10. The girl is you who I like.:30_002:
chưa hiểu bi lắm, cần trau giồi thm

hoanggia123
19-08-2008, 03:11 PM
Dng đại từ quan hệ who ,which ,whom ,that ,whose ,when ,where ...... để nối cc cu sau:

1. This is the book .I like it very much .
2.The dog is running over there .The dog is mine .
3.This is the man .His son is my friend.
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
8.Do you know the woman .Her name is White
9.The house is mine .Its doors are yellow .
10.The girl is You. I like her.

Hy VO ĐY (http://diendan.dethi.com/showthread.php?t=10751)xem cng thức trước khi lm bi !!!
the book which I like it vẻy much

HEOC
07-09-2008, 01:10 PM
1. That mountain is difficult to climb .It has many dangerous slopes.
->. That mountain, which has many dangerous slopes, is difficult to climb.
2.Dumas is a very famous novelist .He wrote " the three Musketeers"
->. Dumas, who wrote " the three Musketeers", is a very famous novelist.
-> .Dumas is a very famous novelist who/that wrote " the three Musketeers"
3.That man seems very lonely .His wife and children are away.
->. That man, whose wife and children are away, seems very lonely.
4.William invaded England in 1066. He was Duke of Normady.
William, who was Duke of Normady, invaded England in 1066.
5.This spring has been very hot .That is unusual in this country.
-> This spring has been very hot ,which is unusual in this country.
( giống cu 11 )
6.The Smiths were given rooms in the hotel. Their house had been destroyed in the explosion.
-> The Smith, whose house had been destroyed in the explosion, were given rooms in the hotel.
7.The people were very nice .We visited them yesterday.
-> The people whom/that/( ) we visited yesterday were very nice.
8.This is Mrs.Jones .Her son won the championship last year.
-> This is Mrs Jones ,whose son won the last championship last year.
9.July is the month .The weather is usually the hottest then.
-> July is the month when the weather is usually the hottest .
10.This a story of a group of boys .Their plane crashed on a uninhabited island .
-> This is a story a group of boys whose plane crashed on a uninhabited island.
11.Jim admired Madona .This surprised me.
-> Jim admired Madona ,which surprised me.
Cu ny which thế cho cả cu trước ,dịch l :Jim ngưỡng mộ Madona ,điều ny lm ti ngạc nhin
12.He never admits his mistakes. This is extremely annoying.
-> He never admits his mistakes ,which is extemly annoying.
Tương tự cu trn
13.That is the drawer .I kept my school things there.
-> That is the drawer where I kept my school things .
14.The city has 16 schools .Two of them are junior colleges
-> The city has 16 schools two of which are junior colleges.
15.I tried on six pairs of shoes .I like none of them.
-> I try on six pairs of shoes none of which I like.

Bi của anh c mấy cu em khng hiểu:
1 Em c thể viết thnh
That mountain, whose many dangerous slopes, is difficult to climb2
9 July is the month when the weather is usually the hottest
Phải c dấu phẩy trước chữ when do July l danh từ ring
10 This is a story a group of boys whose plane crashed on a uninhabited island
Phải c dấu phẩy bởi c chữ this
12 He never admits his mistakes ,which is extemly annoying.
Hon ton khng c dấu hiệu để c dấu phẩy
13 That is the drawer where I kept my school things
C thể thay where bằng which rồi thm in vo sau I kept
14 v 15 Hon ton em chả hiểu g .
Đng lẽ phải đảo which ln trn TWO OF( cu 14) hoặc NONE OF (cu 15)

hippoha
07-09-2008, 01:41 PM
1 Em c thể viết thnh
That mountain, whose many dangerous slopes, is difficult to climb2--> whose bạn nn nhớ l thay thế cho tnh từ sở hữu, ci ni l vật th lm j m sở hữu được
9 July is the month when the weather is usually the hottest
Phải c dấu phẩy trước chữ when do July l danh từ ring--> mnh chưa bao h nghe danh từ ring th phải cho dấu phẩy vo cả. Dấu phấy được đặt vo đầu v cuối mệnh đề quan hệ khi n l mệnh đề cung cấp thng tin, tức l ta hon ton c thể lược bỏ cả mệnh đề m cu vẫn c nghĩa
10 This is a story a group of boys whose plane crashed on a uninhabited island
Phải c dấu phẩy bởi c chữ this--> ci ny mnh ni cu trn ri!!
12 He never admits his mistakes ,which is extemly annoying.
Hon ton khng c dấu hiệu để c dấu phẩy--> cu ny which được dng với nghĩa ko phải chỉ thay cho 1 vật m l thay thế cho cả sự việc l cậu ấy ko bao h chấp nhận những lỗi sai của mnh.
13 That is the drawer where I kept my school things
C thể thay where bằng which rồi thm in vo sau I kept--> mnh nghĩ l c thể được tuy nhin in sẽ đặt cuối mệnh đề chứ ko phải sau kept nhưng đề đ cho như thế, nếu kiến thức về giới từ ko chắc bạn c thể điền sai dẫn đến sai cả cu đấy
14 v 15 Hon ton em chả hiểu g .
Đng lẽ phải đảo which ln trn TWO OF( cu 14) hoặc NONE OF (cu 15)
--> Ở đy bạn nn hiểu l which sẽ thay thế cho 16 trường học(cu 14) v 6 đi giy (cu 15) .
two of: 2 trong số
none of: ko c ci no trong số
Sau chng phải l danh từ
Bạn nn vo xem kỹ phần l thuyết nh:13_002:

wellfrog
07-09-2008, 08:29 PM
Bi của anh c mấy cu em khng hiểu:
1 Em c thể viết thnh
That mountain, whose many dangerous slopes, is difficult to climb2
9 July is the month when the weather is usually the hottest
Phải c dấu phẩy trước chữ when do July l danh từ ring
10 This is a story a group of boys whose plane crashed on a uninhabited island
Phải c dấu phẩy bởi c chữ this
12 He never admits his mistakes ,which is extemly annoying.
Hon ton khng c dấu hiệu để c dấu phẩy
13 That is the drawer where I kept my school things
C thể thay where bằng which rồi thm in vo sau I kept
14 v 15 Hon ton em chả hiểu g .
Đng lẽ phải đảo which ln trn TWO OF( cu 14) hoặc NONE OF (cu 15)


Bạn phải hiểu l cc dấu hiệu đ ( sỡ hửu, this, that..) phải nắm ở ngay danh từ pha trước who/which.... chứ khng được ở xa tuốt ngoi ngoi đầu cu nha

npkh1981
16-09-2008, 01:40 PM
Dng đại từ quan hệ who ,which ,whom ,that ,whose ,when ,where ...... để nối cc cu sau:

1. This is the book .I like it very much .
This is the book which i like very much.
2.The dog is running over there .The dog is mine .
The dog is running over there which is mine.
3.This is the man .His son is my friend.
This is the man whose son is my friend.
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
This is the house which my mother bought 2 years ago.
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
Do you know the city which is 2 km from here.
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
That is the house which i have lived in for 2 years.
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
The room looks beautiful which i painted yesterday.
8.Do you know the woman .Her name is White
Do you know the woman whose name is white.
9.The house is mine .Its doors are yellow .
The house is mine whose doors are yellow.
10.The girl is You. I like her.
The girl is you whom i like.

Hy VO ĐY (http://diendan.dethi.com/showthread.php?t=10751)xem cng thức trước khi lm bi !!!
toi moi vao dien dan rat vui lam quen cac ban

Mr.big
03-10-2008, 09:42 AM
Thanks wellfrog nhiều! trước đy đọc về relative pronoun ny ko thể nhớ nổi.Nhưng v đọc theo hương dẫn của wellfrog rất ngắn gọn v dễ hiểu. :77:

Mr.big
04-10-2008, 10:43 AM
wellfrog ơi post tiếp bi tập nữa đi v tiếp tục chng ta học về ci g nữa vy. Topic dnh cho người mất căn bản ny hay qu:byebye:

nguyentri868
23-10-2008, 04:03 PM
1. This is the book .I like it very much .
this is the book which i like very much.
2.The dog is running over there .The dog is mine .
the dog, which is running over there, is mine.
3.This is the man .His son is my friend.
this is the man whose son is my friend.
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
this is the house which my mother bought 2 years ago.
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
do you know the city where is 2 km from here.
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
that is the house where i have lived for 2 years
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
the room, which i painted yesterday, looks beautiful.
8.Do you know the woman .Her name is White
do you know the woman whose name is white
9.The house is mine .Its doors are yellow .
the house, whose doors are yellow, is mine
10.The girl is You. I like her.
the girl is you whom i like

lainehn
07-11-2008, 03:24 PM
cng nhận học thế ny hay thật!được biết thm nghữ php lại cn thực hnh lun.:thumbs-up-nomi: .
QU TH VỊ !!!!!!!!!
THẬT TUYỆT
BẠN NO C BI TH POST LN CHO CẢ NH CNG LM NA!:14_002:

nhokkemdau
15-11-2008, 08:07 PM
Hy điền vo chổ trống với cc đại từ quan hệ WHO ,WHICH...( điền tất cả cc kh năng )v dụ :
0.The book _______ You gave me yesterday is interresting .
-> The book which /that/( ) You gave me yesterday is interresting .
( ) : l k hiệu c thể bỏ đi khgn cần ghi ra .
1.The man ___who____I love is nice .
2.The book __which/that_____you buy is nice.
3.The book __which_____ was bought by you yesterday is nice .
4.Do you see the man __who________ is sitting over there ?
5.Have you ever seen a dog ____which_____ has 5 legs .
6.The reason ___who____ he didn't come is unknown .
7.The chair _____which/that___ you are sitting is nice .
8.The bed ____which/that_____ I usually sleep on is nice .
9.The dog ___which____legs are long is nice .
10.The trees the leaves ____that/which____turn yellow are nice.
11.My sister,____who_____ lives in HN, is nice.
12.The river in ___which______I swim is wide .
13.The man ____who_____wife works here is nice.
14.The radio to ____which/that_____ I am listen is cheap.
15.Autumn is the time _which___ leaves fall.
16.Sunday is the day on ___that_____ I do not go to school .

pha l tuyết
15-11-2008, 08:52 PM
Dng ại từ quan hệ who ,which ,whom ,that ,whose ,when ,where ...... ể nối cc cu sau:

1. This is the book .I like it very much .
=> This is the book which I like very much
2.The dog is running over there .The dog is mine .
=> The dog which is running over there is mine
3.This is the man .His son is my friend.
=> This is the man whose son is my friend
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
=> This is the house which my mother bought 2 years ago
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
=> Do you know the city which is 2 km from here?
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
=> That is the house in which I have lived for 2 years
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
=> The room which I painted yesterday looks beautiful
8.Do you know the woman .Her name is White
=> Do you know the woman whose name is White?
9.The house is mine .Its doors are yellow .
=> The house whose doors are yellow is mine
10.The girl is you. I like her.
=> The girl whom I like is you
Is it right, daddy ?

wellfrog
15-11-2008, 11:22 PM
dng ại Từ Quan Hệ who ,which ,whom ,that ,whose ,when ,where ...... ể Nối Cc Cu Sau:

1. This Is The Book .i Like It Very Much .
=> This Is The Book Which I Like Very Much
2.the Dog Is Running Over There .the Dog Is Mine .
=> The Dog Which Is Running Over There Is Mine
3.this Is The Man .his Son Is My Friend.
=> This Is The Man Whose Son Is My Friend
4.this Is The House .my Mother Bought It 2 Years Ago.
=> This Is The House Which My Mother Bought 2 Years Ago
5.do You Know The City ? It Is 2 Km From Here .
=> Do You Know The City Which Is 2 Km From Here?
6. That Is The House .i Have Lived In This House For 2 Years .
=> That Is The House In Which I Have Lived For 2 Years
7.the Room Looks Beautiful .i Painted It Yesterday.
=> The Room Which I Painted Yesterday Looks Beautiful
8.do You Know The Woman .her Name Is White
=> Do You Know The Woman Whose Name Is White?
9.the House Is Mine .its Doors Are Yellow .
=> The House Whose Doors Are Yellow Is Mine
10.the Girl Is You. I Like Her.
=> The Girl Whom I Like Is You
is It Right, Daddy ?
:12_003::12_003::12_003:

nhocbabi
19-11-2008, 09:46 AM
Dng đại từ quan hệ who ,which ,whom ,that ,whose ,when ,where ...... để nối cc cu sau:

1. This is the book .I like it very much .
This is the book (which/that) I like very much.
-----> This is the book I like very much.
2.The dog is running over there .The dog is mine .
The dog that/which is mine is running over there.
3.This is the man .His son is my friend.
This is the man whose son is my friend.
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
This is the house that/which my mother bought 2 year ago.
----> This is the house my mother bought 2 year ago.
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
Do you know the city where is 2 km from here.
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
That is the house in which I have lived for 2 years.
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
The room that I painted yesterday looks beautiful.
----> The room I painted yesterday looks beautiful.
8.Do you know the woman .Her name is White
Do you know the woman whose name is White.
9.The house is mine .Its doors are yellow .
The house whose door are yellow is mine.
The house the doors of which are yellow is mine.
10.The girl is You. I like her.
The girl who I like is You.
----> The girl I like is You.

Hy VO ĐY (http://diendan.dethi.com/showthread.php?t=10751)xem cng thức trước khi lm bi !!!
Mnh lm thế khng biết đ đng chưa nhỉ!

nhocbabi
19-11-2008, 11:06 AM
Hy điền vo chổ trống với cc đại từ quan hệ WHO ,WHICH...( điền tất cả cc kh năng )v dụ :
0.The book ________ You gave me yesterday is interresting .
-> The book which /that/( ) You gave me yesterday is interresting .
( ) : l k hiệu c thể bỏ đi khgn cần ghi ra .
1.The man _______I love is nice .
The man whom/that ( ) I love is nice
2.The book ________you buy is nice.
The book which/that/( ) you buy is nice.
3.The book _________ was bought by you yesterday is nice .
The book which/that( ) was bought by you yesterday is nice.
4.Do you see the man __________ is sitting over there ?
Do you see the man who is sitting over there?
5.Have you ever seen a dog _________ has 5 legs .
Have you ever seen a dog wich/that has 5 legs.
6.The reason _______ he didn't come is unknown .
The reason why he didn't come is unknown.
7.The chair ________ you are sitting is nice .
The chair which/ that you are sitting is nice.
8.The bed ___________ I usually sleep on is nice .
The bed wich/that I usually sleep on is nice.
9.The dog _________legs are long is nice .
The dog whose legs are long is nice.
10.The trees the leaves ________turn yellow are nice.
The trees the leaves of which turn yellow are nice.
11.My sister,_________ lives in HN, is nice.
My sister, who lives in HN, is nice.
12.The river in __________I swim is wide .
The river in which I swim is wide.
13.The man _________wife works here is nice.
The man whose wife works here is nice.
14.The radio to _________ I am listen is cheap.
The radio to which I am listen is cheap.
15.Autumn is the time ______ leaves fall.
Autumn is the time when leaves fall.
16.Sunday is the day on ________ I do not go to school .
Sunday is the day on which I do not go to school.

By giờ mnh mới biết đến topic ny nn tranh thủ thời gian để lm lại những bi tập cũ, c g sai st nhờ cc bạn chỉ gip nh :)

nhocbabi
19-11-2008, 11:47 AM
Đp n đy:

1.The man __whom/that/( )_____I love is nice .
2.The book ___which/that/( )_____you buy is nice.
3.The book ___which/that______ was bought by you yesterday is nice .
4.Do you see the man ___who/that_______ is sitting over there ?
5.Have you ever seen a dog ___which/that______ has 5 legs .
6.The reason __why/that_____ he didn't come is unknown .
7.The chair ___where/that ( )_____ you are sitting is nice .
8.The bed __which /that ( )_________ I usually sleep on is nice .
He he ,cu ny nhiều ngừoi lm :where/that đy ! hy nhn phi sau nh : sau chữ sleep cn giới từ on m :smilie_crazy:
9.The dog __whose_______legs are long is nice .
10.The trees the leaves of which turn yellow are nice.
Thấy 2 danh từ đi liền nhau ( The trees the leaves )l biết of which
11.My sister,___who______ lives in HN, is nice.
12.The river in ____which______I swim is wide .
13.The man __whose_______wife works here is nice.
14.The radio to __which_______ I am listen is cheap.
15.Autumn is the time ___when/that ( )___ leaves fall.
16.Sunday is the day on ___which_____ I do not go to school . 
6.The reason __why/that_____ he didn't come is unknown .
Bạn well ơi cho mnh hỏi tại sao trong trường hợp ny lại khng thể bỏ được why/that đi vậy, c phải do n khng lm tc từ cho cu sau khng! Gip mnh với!
Thank bạn!

wellfrog
19-11-2008, 12:26 PM
6.The reason __why/that_____ he didn't come is unknown .
Bạn well ơi cho mnh hỏi tại sao trong trường hợp ny lại khng thể bỏ được why/that đi vậy, c phải do n khng lm tc từ cho cu sau khng! Gip mnh với!
Thank bạn!
Why chỉ l do chứ khng phải tc từ

nhocbabi
19-11-2008, 01:36 PM
Why chỉ l do chứ khng phải tc từ
Tại v mnh thấy cu 6 v cu 7 tương tự nhau, nhưng cu 7 c thể bỏ đại từ quan hệ đi được, cn cu 6 lại khng. Như thế c phải l trong trường hợp đ dng đại từ quan hệ chỉ l do "why" th khng thể bỏ đi được phải khng bạn.
Mnh dốt qu nn phải hỏi lại cho chắc, phiền bạn một cht nh! :P

wellfrog
19-11-2008, 02:01 PM
Tại v mnh thấy cu 6 v cu 7 tương tự nhau, nhưng cu 7 c thể bỏ đại từ quan hệ đi được, cn cu 6 lại khng. Như thế c phải l trong trường hợp đ dng đại từ quan hệ chỉ l do "why" th khng thể bỏ đi được phải khng bạn.
Mnh dốt qu nn phải hỏi lại cho chắc, phiền bạn một cht nh! :P
Đng rồi đ bạn :20_003:

nhocbabi
19-11-2008, 02:15 PM
Đng rồi đ bạn :20_003:
Thấy nhẹ cả người, hhihi. Đng l vo diễn đn ny mới thấy mnh phải cố gắng học rất nhiều. Quyết tm từ hm nay mỗi ngy bỏ ra một t thời gian để lm bi tập. Chắc l sẽ cn thắc mắc bạn nhiều nhiều đấy, c g phiền bạn gip đỡ nh^^. Mnh thấy trang web ny thật sự hữu ch v c những người nhiệt tnh như bạn, cm ơn bạn nhiều lắm :x

nhocbabi
19-11-2008, 02:38 PM
BI TẬP NỮA N ( cng ngy cng kh ) :smilie_crazy:

ĐIỀN CC ĐẠI TỪ QUAN NHỆ WHO WHICH... VO CHỔ TRỐNG V THM DẤU PHẨY VO TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP CẦN THIẾT . (dng tất cả cc kh năng who ,that ( ) ...c thể )

0.Mary________lives near my house is in grade 6.
-> Mary, who lives near my house , is in grade 6.

1.The book____WHICH/ THAT( )______ I need can't be found in the library.
2.Here is the beach _____WHICH/ THAT____ is the safest for swimmers.
3.Do you know the girl ____WHOSE____ name is NTT.
4.Tom____,WHOM_____I have known for years, is one of my closest friends.
5.I found a cat ___WHOSE____leg was broken.
6.Don't sit on the chair the leg __OF WHICH___ is broken.
7.The child smiled at the woman ____WHOM/ THAT( )____he didn't know.
8.That woman __,WHOSE____house is not far, is a doctor.
9.This tree the branch___OF WHICH____are dry should be cut down.
10.The bank ____WHOSE______branch is in HCMcity is a big one.

http://off1.imgcup.com/images/allc/holidayMerryXmas_megaE/merryChristmas226.gif (http://off1.imgcup.com/images/allc/holidayMerryXmas_megaE/merryChristmas226.gif)
CHC GING SINH VUI VẼ
Bạn Wellford ơi, mnh lm thế ny đ đng chưa, check hộ mnh với!
(Ngại qu, ngy hm nay lm phiền bạn Well hơi nhiều v đang phải đuổi chương trnh với mọi người :''> )

wellfrog
20-11-2008, 01:03 AM
1.The book____WHICH/ THAT( )______ I need can't be found in the library.
2.Here is the beach _____WHICH/ THAT____ is the safest for swimmers.
3.Do you know the girl ____WHOSE____ name is NTT.
4.Tom____,WHOM_____I have known for years, is one of my closest friends.
5.I found a cat ___WHOSE____leg was broken.
6.Don't sit on the chair the leg __OF WHICH___ is broken.
7.The child smiled at the woman ____WHOM/ THAT( )____he didn't know.
8.That woman __,WHOSE____house is not far, is a doctor.
9.This tree the branch___OF WHICH____are dry should be cut down.
10.The bank ____WHOSE______branch is in HCMcity is a big one.


Bạn Wellford ơi, mnh lm thế ny đ đng chưa, check hộ mnh với!
(Ngại qu, ngy hm nay lm phiền bạn Well hơi nhiều v đang phải đuổi chương trnh với mọi người :''> )
:smilie_clap::smilie_clap::smilie_clap::smilie_cla p: chỉ cu 9 thiếu 2 dấu phẩy thi

nhocbabi
20-11-2008, 08:27 AM
Cm ơn bạn đ dnh thời gian để check bi, mnh sẽ tch cực lm bi tập tiếp ^^

nhocbabi
20-11-2008, 05:14 PM
BI TẬP 4

Nối cc cu sau dng đại từ quan hệ WHO ,WHICH ....,ch dng dấu phẩy khi cần ( dng tất cả kh năng c thể )
v dụ :
This is the house .I live in it .
This is the house which/that ( ) I live in .
This is the house in which I live .
This is the house where I live .

VO ĐY (http://diendan.dethi.com/showthread.php?t=10751) xem lại l thyết nếu bạn chưa nắm vững cng thức

1. That mountain is difficult to climb .It has many dangerous slopes.
That mountain, which has many dangerous slopes, is difficult to climb.
2.Dumas is a very famous novelist .He wrote " the three Musketeers"
Dumas, who wrote "the three Musketeers", is a very famous novelist.
3.That man seems very lonely .His wife and children are away.
That man, whose wife and children are away, seems very lonely.
4.William invaded England in 1066. He was Duke of Normady.
William, who was Duke of Normady, invaded England in 1066.
5.This spring has been very hot .That is unusual in this country.
This spring, which is unuasual in this country, has been very hot.
6.The Smiths were given rooms in the hotel. Their house had been destroyed in the explosion.
The Smiths, whose house had been destroyed in the explosion, were given rooms in the hotel.
7.The people were very nice .We visited them yesterday.
The people who/that visited them yesterday were very nice.
8.This is Mrs.Jones .Her son won the championship last year.
This is Mrs.Jones, whose son won the championship last year.
9.July is the month .The weather is usually the hottest then.
July is the month which is usually the hottest then.
10.This a story of a group of boys .Their plane crashed on a uninhabited island .
This a story of a group of boys, whose plane crashed on a uninhabited island.
11.Jim admired Madona .This surprised me.
Jim admired Madona that/ which surprised me.(cu ny mnh vẫn phn vn khng biết c phải dng dấu "," khng v pha trước l danh từ ring, nhưng mnh nghĩ đại từ quan hệ thay thế cho một cụm danh từ:59:)
12.He never admits his mistakes. This is extremely annoying.
He never admits his mistakes, which is extremely annoying.
13.That is the drawer .I kept my school things there.
That is the drawer where/ which/ that ( ) I kept may school things.
14.The city has 16 schools .Two of them are junior colleges
The city has 16 schools the two of which are junior colleges.( sau một hồi suy nghĩ nt c, viết ra cu ny vẫn nghĩ l mnh sai, cu sau khi nối cn di hơn cu ban đầu, hichic, kh qu :(( )
15.I tried on six pairs of shoes .I like none of them.
I tried on six pair of shose, none of which I like (cu ny mnh thắc mắc khng biết c được coi l dng dấu "," khi c sở hữu "of" đứng trước danh từ hay khng? )
THời hạn nộp bi đến 22giờ ngy 6/1/08
nhanh ln nhanh ln !
Bạn ếch ơi, bớt cht thời gian check bi hộ mnh với nh. Thank bạn nhiều :)

wellfrog
20-11-2008, 10:05 PM
Bạn ếch ơi, bớt cht thời gian check bi hộ mnh với nh. Thank bạn nhiều :)
5.This spring has been very hot .That is unusual in this country.
This spring, which is unuasual in this country, has been very hot.
This spring has been very hot , which is unusual in this country.( thế cho cả cu )

11.Jim admired Madona .This surprised me.
Jim admired Madona that/, which surprised me
(Thế cho cả cu )
13.That is the drawer .I kept my school things there.
That is the drawer where/ which/ that ( ) I kept may school things.( nơi chốn , khng bỏ , khng dng which )

15.I tried on six pairs of shoes .I like none of them.
I tried on six pair of shose, none of which I like (cu ny mnh thắc mắc khng biết c được coi l dng dấu "," khi c sở hữu "of" đứng trước danh từ hay khng? )
of ny khng phải sở hửu m l cch dng định lượng

nhocbabi
21-11-2008, 09:16 AM
5.This spring has been very hot .That is unusual in this country.
This spring, which is unuasual in this country, has been very hot.
This spring has been very hot , which is unusual in this country.( thế cho cả cu )

11.Jim admired Madona .This surprised me.
Jim admired Madona that/,which surprised me
(Thế cho cả cu )
13.That is the drawer .I kept my school things there.
That is the drawer where/ which/ that ( ) I kept may school things.( nơi chốn , khng bỏ , khng dng which )

15.I tried on six pairs of shoes .I like none of them.
I tried on six pair of shose, none of which I like (cu ny mnh thắc mắc khng biết c được coi l dng dấu "," khi c sở hữu "of" đứng trước danh từ hay khng? )
of ny khng phải sở hửu m l cch dng định lượng
Như vậy c nghĩa l:
- Trong trường hợp thế cho cả cu th chỉ c thể dng which, v bắt buộc phải c dấu ","
- Trường hợp sử dụng đại từ quan hệ chỉ nơi chốn th khng được php bỏ đại từ quan hệ.
- Khi đại từ quan hệ đứng sau một cụm từ chỉ định lượng th phải dng dấu ","
C đng khng bạn? Với lại bạn cho mnh hỏi thm, ngoi trường hợp đại từ chỉ nơi chốn ra th những đại từ no nữa khng được php lược bỏ nữa ạ!
Thank bạn!

wellfrog
21-11-2008, 10:45 AM
Như vậy c nghĩa l:
- Trong trường hợp thế cho cả cu th chỉ c thể dng which, v bắt buộc phải c dấu ","đng
- Trường hợp sử dụng đại từ quan hệ chỉ nơi chốn th khng được php bỏ đại từ quan hệ.đng
- Khi đại từ quan hệ đứng sau một cụm từ chỉ định lượng th phải dng dấu ","sai ( xem kỹ 4 trường hợp dng dấu phẩy ở bi học )
C đng khng bạn? Với lại bạn cho mnh hỏi thm, ngoi trường hợp đại từ chỉ nơi chốn ra th những đại từ no nữa khng được php lược bỏ nữa ạ!
phải nhớ ngược lại : những chữ no c thể bỏ : lm tc từ - khng c dấu phẩy , khng c giới từ đứng trước )

:feel_good::feel_good::feel_good:

nhocbabi
21-11-2008, 01:36 PM
Cm ơn bạn nhiều, mnh đ hiểu được thm nhiều sau khi lm chỗ bi tập bạn cho. Nhưng chắc vẫn phải tiếp tục lm nữa mới nhớ hết được :)

wellfrog
21-11-2008, 01:58 PM
Cm ơn bạn nhiều, mnh đ hiểu được thm nhiều sau khi lm chỗ bi tập bạn cho. Nhưng chắc vẫn phải tiếp tục lm nữa mới nhớ hết được :)
ừ , "lm , lm nữa , lm mi " :snicker::snicker:

nhocbabi
21-11-2008, 02:27 PM
C ĐY: BI TẬP 6

Nối cu dng relative pronoun

1) You can see men and animals.They are in the yard.
You can see men and animals that are in the yard.
2) He made the noise. It woke everyone up.
He made the noise that/which woke ereryone up. (thay thế cho "the noise").
He made the noise which woke ereyone up. (thay thế cho cả cu "he made the noise")
3) The film is about a spy. His wife betrays him.
The film is about a spy whose wife betrays him.
4) Those girls are the owner's daughters. They serve in the restaurant.
Those girls, who serve in the restaurant, are the owner's daughters.
5) The house is a green house. Its walls and roof are made of glass
The house whose walls and roof are made of glass is a green house.
The house the walls and roof of which are made of glass is a green house.

Mnh trả bi nh, m mnh khng thấy bi tập 5 nhỉ!

wellfrog
21-11-2008, 05:41 PM
Mnh trả bi nh, m mnh khng thấy bi tập 5 nhỉ! ( chắc l đnh số nhầm )
Nối cu dng relative pronoun

1) You can see men and animals.They are in the yard.
You can see men and animals that
are in the yard.
2) He made the noise. It woke everyone up.
He made the noise that/which woke ereryone up. (thay thế cho "the noise").
He made the noise which woke ereyone up. (thay thế cho cả cu "he made the noise")
Khng thể thay thế cả cu được , tiếng ồn lm mọi người thức giấc chứ khng phải sự việc đ
3) The film is about a spy. His wife betrays him.
The film is about a spy whose wife betrays him.
4) Those girls are the owner's daughters. They serve in the restaurant.
Those girls, who serve in the restaurant, are the owner's daughters.
5) The house is a green house. Its walls and roof are made of glass
The house whose walls and roof are made of glass is a green house.
The house the walls and roof of which are made of glass is a green house.

Cn lại đều đng

voankhang
06-12-2008, 05:51 AM
Dng đại từ quan hệ who ,which ,whom ,that ,whose ,when ,where ...... để nối cc cu sau:

1. This is the book which I like it very much .
2.The dog,which is running over there,is mine .
3.This is the man whose son is my friend.
4.This is the house which My mother bought 2 years ago.
5.Do you know the city where is 2 km from here ?
6. That is the house where I have lived for 2 years .
7.The room, which I painted yesterday,looks beautiful.
8.Do you know the woman whose name is White
9.The house whose doors are yellow is mine
10.you are whom i love.

Hy VO ĐY (http://diendan.dethi.com/showthread.php?t=10751)xem cng thức trước khi lm bi !!!

^^ sre23jtg809wu63ijy

wellfrog
06-12-2008, 12:08 PM
^^ sre23jtg809wu63ijy
1. This is the book which I like it very much .
2.The dog, which is running over there,is mine . sai ( khng c phẩy )
3.This is the man whose son is my friend.
4.This is the house which My mother bought 2 years ago.
5.Do you know the city where which is 2 km from here ?( where khng lm chủ từ )
6. That is the house where I have lived for 2 years .
7.The room, which I painted yesterday,looks beautiful.sai ( khng c phẩy )
8.Do you know the woman whose name is White
9.The house whose doors are yellow is mine
10.you are the girl whom i love.

kitname
06-12-2008, 01:31 PM
1.This is the book which I like very much .
2.The dog which is running over there is mine .
3.This is the man whose son is my friend.
4.This is the house which my mother bought 2 years ago.
5.Do you know the city which is 2 km from here ?
6. That is the house where I have lived for 2 years .
7.The room which I painted yesterday looks beautiful.
8.Do you know the woman whose name is White
9.The house whose doors are yellow is mine.
10.The girl whom I like is You.

wellfrog
06-12-2008, 04:41 PM
1.this Is The Book Which I Like Very Much .
2.the Dog Which Is Running Over There Is Mine .
3.this Is The Man Whose Son Is My Friend.
4.this Is The House Which My Mother Bought 2 Years Ago.
5.do You Know The City Which Is 2 Km From Here ?
6. That Is The House Where I Have Lived For 2 Years .
7.the Room Which I Painted Yesterday Looks Beautiful.
8.do You Know The Woman Whose Name Is White
9.the House Whose Doors Are Yellow Is Mine.
10.the Girl Whom I Like Is You.
:21_002::21_002::21_002:

hat_amar
10-12-2008, 12:04 AM
Bạn check hộ mnh nh!
1. This is the book .I like it very much .
~~>> This is the book which i like very much
2.The dog is running over there .The dog is mine .
~~>> The dog which is running over there is mine
3.This is the man .His son is my friend.
~~>> This is the man whose son is my friend
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
~~>> This is the house which my mother bought 2 yeas ago
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
~~>> Do you know the city where is 2 km from here
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
~~>> That is the house where i lived for 2 years
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
~~>> The room which I painted yesterday looks beautiful
8.Do you know the woman .Her name is White
~~>> Do you know the woman whose name is White
9.The house is mine .Its doors are yellow .
~~>> The house whose doors are yellow is mine
10.The girl is You. I like her.
~~>> The girl whom i like is You

studyenglish'H
10-12-2008, 09:30 AM
1. This is the book .I like it very much .
>This is the book which I like very much
2.The dog is running over there .The dog is mine .
>The dog which is running over there is mine
3.This is the man .His son is my friend.
> This is the man whose son is my friend
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
> This is the house which has bought by mother 2 year ago
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
> Do you know the city which is 2km from here.
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
> That is the house which have lived in for 2 years.
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
>The room which I painted yesterday looks beautiful.
8.Do you know the woman .Her name is White
>Do you know the woman whose name is White
9.The house is mine .Its doors are yellow .
> The house is mine the doors of which are yellow.
10.The girl is You. I like her.
> The girl whom I like is you

wellfrog
10-12-2008, 11:30 AM
bạn Check Hộ Mnh Nh!
1. This Is The Book .i Like It Very Much .
~~>> This Is The Book Which I Like Very Much
2.the Dog Is Running Over There .the Dog Is Mine .
~~>> The Dog Which Is Running Over There Is Mine
3.this Is The Man .his Son Is My Friend.
~~>> This Is The Man Whose Son Is My Friend
4.this Is The House .my Mother Bought It 2 Years Ago.
~~>> This Is The House Which My Mother Bought 2 Yeas Ago
5.do You Know The City ? It Is 2 Km From Here .
~~>> Do You Know The City where which Is 2 Km From Here ( Where Khng Lm Chủ Từ )
6. That Is The House .i Have Lived In This House For 2 Years .
~~>> That Is The House Where I Lived For 2 Years
7.the Room Looks Beautiful .i Painted It Yesterday.
~~>> The Room Which I Painted Yesterday Looks Beautiful
8.do You Know The Woman .her Name Is White
~~>> Do You Know The Woman Whose Name Is White
9.the House Is Mine .its Doors Are Yellow .
~~>> The House Whose Doors Are Yellow Is Mine
10.the Girl Is You. I Like Her.
~~>> The Girl Whom I Like Is You
:41_002::41_002:

wellfrog
10-12-2008, 11:34 AM
1. This is the book .I like it very much .
>This is the book which I like very much
2.The dog is running over there .The dog is mine .
>The dog which is running over there is mine
3.This is the man .His son is my friend.
> This is the man whose son is my friend
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
> This is the house which has bought by mother 2 year ago
This is the house which I bought 2 year ago
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
> Do you know the city which is 2km from here.
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
> That is the house which I have lived in for 2 years.
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
>The room which I painted yesterday looks beautiful.
8.Do you know the woman .Her name is White
>Do you know the woman whose name is White
9.The house is mine .Its doors are yellow .
> The house is mine the doors of which are yellow.
The house whose doors are yellow is mine
10.The girl is You. I like her.
> The girl whom I like is you
Xem lại l thuyết cho kỹ nh

studyenglish'H
10-12-2008, 11:38 AM
1.The man _Whom/that_I love is nice .
2.The book, that/which you buy is nice.
3.The book _Which/that_ was bought by you yesterday is nice .
4.Do you see the man Who/that is sitting over there ?
5.Have you ever seen a dog Which/that has 5 legs .
6.The reason why/that he didn't come is unknown .
7.The chair where/that you are sitting is nice .
8.The bed which/that I usually sleep on is nice .
9.The dog whose legs are long is nice .
10.The trees the leaves of which turn yellow are nice.
11.My sister,Who/that lives in HN, is nice.
12.The river in which I swim is wide .
13.The man whose wife works here is nice.
14.The radio to which I am listen is cheap.
15.Autumn is the time when/that leaves fall.
16.Sunday is the day on Which I do not go to school .

wellfrog
10-12-2008, 11:47 AM
1.The man _Whom/that_I love is nice .
2.The book, that/which you buy is nice.
3.The book _Which/that_ was bought by you yesterday is nice .
4.Do you see the man Who/that is sitting over there ?
5.Have you ever seen a dog Which/that has 5 legs .
6.The reason why/that he didn't come is unknown .
7.The chair where/ thatyou are sitting is nice .
8.The bed which/ that I usually sleep on is nice .
9.The dog whose legs are long is nice .
10.The trees the leaves of which turn yellow are nice.
11.My sister,Who/that lives in HN, is nice.sau dấu phẩy khng dng that
12.The river in which I swim is wide .
13.The man whose wife works here is nice.
14.The radio to which I am listen is cheap.
15.Autumn is the time when/that leaves fall.
16.Sunday is the day on Which I do not go to school .
cu 1 ,2 , 8 c thể bỏ đại từ quan hệ

studyenglish'H
10-12-2008, 12:29 PM
1.The book_____which_____ I need can't be found in the library.
2.Here is the beach _____which____ is the safest for swimmers.
3.Do you know the girl ___whose_____ name is NTT.
4.Tom, whom_________I have known for years is one of my closest friends.
5.I found a cat _whose______leg was broken.
6.Don't sit on the chair the leg ___which____ is broken.
7.The child smiled at the woman ______whom__he didn't know.
8.That woman ___whose_____house is not far is a doctor.
9.This tree the branch___which____are dry should be cut down.
10.The bank ____whose______branch is in HCMcity is a big one.

wellfrog
10-12-2008, 12:43 PM
1.The book_____which_____ I need can't be found in the library.
2.Here is the beach _____which____ is the safest for swimmers.
3.Do you know the girl ___whose_____ name is NTT.
4.Tom, whom_________I have known for years is one of my closest friends.
5.I found a cat _whose______leg was broken.
6.Don't sit on the chair the leg ___which____ is broken.
7.The child smiled at the woman ______whom__he didn't know.
8.That woman ___whose_____house is not far is a doctor.
9.This tree the branch__of_which____are dry should be cut down.
10.The bank ____whose______branch is in HCMcity is a big one.
bc nn lm nhiều khả năng ( như that/ which / bỏ )để nng cao trnh độ

K.I.A
12-12-2008, 12:40 AM
1. This is the book which/that I like it very much .
2.The dog which/that is running over there is mine .
3.This is the man whose son is my friend.
4.This is the house which/that/bỏ my mother bought it 2 years ago.
5.Do you know the city where/that is 2 km from here .
6. That is the house where/that/bỏ I have lived in this house for 2 years .
7.The room which/that/bỏ i painted yesterday looks beautiful
8.Do you know the woman whose name is White
9.The house which/that doors are yellow is mine is mine
10.The girl whom i like is you

wellfrog
12-12-2008, 10:02 AM
1. This is the book which/that bỏ I like it very much .( nhớ bỏ đại từ v n đ được thế bằng whch that rồi )
2.The dog which/that is running over there is mine .
3.This is the man whose son is my friend.
4.This is the house which/that/bỏ my mother bought it 2 years ago.
5.Do you know the city where which ( where khgn lm chủ từ nh )
6. That is the house where/that/bỏ I have lived in this house for 2 years . (cn in pha sau th khng dng where được nh )
7.The room which/that/bỏ i painted yesterday looks beautiful
8.Do you know the woman whose name is White
9.The house which/that whose doors are yellow is mine is mine
10.The girl whom i like is you
chịu kh nghin cứu thm phần l thuyết nh

K.I.A
14-12-2008, 07:18 PM
0.The book ________ You gave me yesterday is interresting .
-> The book which /that/( ) You gave me yesterday is interresting .
( ) : l k hiệu c thể bỏ đi khgn cần ghi ra .
1.The man __who/that/()_____I love is nice .
2.The book __which/that/()______you buy is nice.
3.The book ___which/that______ was bought by you yesterday is nice .
4.Do you see the man ___who/that_____ is sitting over there ?
5.Have you ever seen a dog __which/that_______ has 5 legs .
6.The reason __why_____ he didn't come is unknown .
7.The chair ___which/that/()_____ you are sitting is nice .
8.The bed ____which/that/()_______ I usually sleep on is nice .
9.The dog ___whose______legs are long is nice .
10.The trees the leaves __what/that______turn yellow are nice.
11.My sister,___who/that______ lives in HN, is nice.
12.The river in ___where/that_______I swim is wide .
13.The man ___whose______wife works here is nice.
14.The radio to ___which______ I am listen is cheap.
15.Autumn is the time __when____ leaves fall.
16.Sunday is the day on ___when_____ I do not go to school . (javascript:void(0);)

wellfrog
15-12-2008, 01:03 AM
0.The book ________ You gave me yesterday is interresting .
-> The book which /that/( ) You gave me yesterday is interresting .
( ) : l k hiệu c thể bỏ đi khgn cần ghi ra .
1.The man __whom/that/()_____I love is nice .
2.The book __which/that/()______you buy is nice.
3.The book ___which/that______ was bought by you yesterday is nice .
4.Do you see the man ___who/that_____ is sitting over there ?
5.Have you ever seen a dog __which/that_______ has 5 legs .
6.The reason __why_____ he didn't come is unknown .
7.The chair ___which/that/() where_____ you are sitting is nice .
8.The bed ____which/that/()_______ I usually sleep on is nice .
9.The dog ___whose______legs are long is nice .
10.The trees the leaves __what/that______turn yellow are nice.
11.My sister,___who/that______( c phẩy kg dng that) lives in HN, is nice.
12.The river in ___where/that which___( c giới từ IN kg dng that/ where)____I swim is wide .
13.The man ___whose______wife works here is nice.
14.The radio to ___which______ I am listen is cheap.
15.Autumn is the time __when____ leaves fall.
16.Sunday is the day on ___when_which__( c giới từ ON kg dng wheN)__ I do not go to school .
chịu kh nghin cứu thm phần l thuyết nh

do thi yen ngoc
01-03-2009, 06:46 PM
1. I like to read stories. The stories were written by NAM CAO.
I like to read stories which/that were written by NAM CAO.
2. Ilike the students who work hard.
I like the students working hard.
3. I've spoken to a Chinese who came from China.
I've spokent to a Chinese coming from China.
4. I have helped a man who was crossing the street.
I have helped a man crossing the street.
5. the noise which comes from the boat engine might disturb sea animal.
the noise coming from the boat engine might disturb sea animal.
6. my father is keen on the type of wine that are made from grapes.
my father is keen on the type of wine made from grapes.
7. this table shows the amount of garbage that was collected by Sherpas in 1995.
this table shows amount of garbagecollected by Sherpas in 1995.
8. columbus was the first man who discovered Columbia.
columbus was the first man to discover Colu:32_002::dancing-banana:

wellfrog
01-03-2009, 08:48 PM
1. I like to read stories. The stories were written by NAM CAO.
I like to read stories which/that were written by NAM CAO.
2. Ilike the students who work hard.
I like the students working hard.
3. I've spoken to a Chinese who came from China.
I've spokent to a Chinese coming from China.
4. I have helped a man who was crossing the street.
I have helped a man crossing the street.
5. the noise which comes from the boat engine might disturb sea animal.
the noise coming from the boat engine might disturb sea animal.
6. my father is keen on the type of wine that are made from grapes.
my father is keen on the type of wine made from grapes.
7. this table shows the amount of garbage that was collected by Sherpas in 1995.
this table shows amount of garbagecollected by Sherpas in 1995.
8. columbus was the first man who discovered Columbia.
columbus was the first man to discover Colu:32_002::dancing-banana:
Cu đầu sao khng rt gọn thế bạn ?

tntien113
14-04-2009, 10:09 PM
Cu đầu sao khng rt gọn thế bạn ?

I like to read stories written by NAM CAO.

Đng ko anh ếch;)
Phần l thuyết về cch rt gọn dạng ny v dạng what, whoever, whichever, whatever, whenever, wherever, however sao anh chưa ni lun bn phần l thuyết lun đi anh!

wellfrog
14-04-2009, 10:49 PM
I like to read stories written by NAM CAO.

Đng ko anh ếch;)
Phần l thuyết về cch rt gọn dạng ny v dạng what, whoever, whichever, whatever, whenever, wherever, however sao anh chưa ni lun bn phần l thuyết lun đi anh!
Ni rồi , TẠI ĐY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?t=12235) n bạn

Hy bear
19-04-2009, 10:25 PM
Hy điền vo chổ trống với cc đại từ quan hệ WHO ,WHICH...( điền tất cả cc kh năng )v dụ :
0.The book ________ You gave me yesterday is interresting .
-> The book which /that/( ) You gave me yesterday is interresting .
( ) : l k hiệu c thể bỏ đi khgn cần ghi ra .
1.The man whom_______I love is nice .
2.The book which(that)________you buy is nice.
3.The book ___which______ was bought by you yesterday is nice .
4.Do you see the man __who________ is sitting over there ?
5.Have you ever seen a dog __that_______ has 5 legs .
6.The reason ___that____ he didn't come is unknown .
7.The chair _which(that)_______ you are sitting is nice .
8.The bed _which(that)__________ I usually sleep on is nice .
9.The dog ___whose______legs are long is nice .
10.The trees the leaves __that______turn yellow are nice.
11.My sister,__who_______ lives in HN, is nice.
12.The river in _which_________I swim is wide .
13.The man __whose_______wife works here is nice.
14.The radio to _which________ I am listen is cheap.
15.Autumn is the time _when_____ leaves fall.
16.Sunday is the day on _when_______ I do not go to school .
Mọi ng xửa dm mnh nha!

wellfrog
19-04-2009, 10:31 PM
1.the Man whom__that ( ) _____i Love Is Nice .
2.the Book which(that)_/_( )______you Buy Is Nice.
3.the Book ___which__/that____ Was Bought By You Yesterday Is Nice .
4.do You See The Man __who_/_that_____ Is Sitting Over There ?
5.have You Ever Seen A Dog __that__which_____ Has 5 Legs .
6.the Reason ___that_ why___ He Didn't Come Is Unknown .
7.the Chair _which(that)__( )_____ You Are Sitting Is Nice .
8.the Bed _which(that)___( )_______ I Usually Sleep On Is Nice .
9.the Dog ___whose______legs Are Long Is Nice .
10.the Trees The Leaves __that_ of Which_____turn Yellow Are Nice.
11.my Sister,__who_______ Lives In Hn, Is Nice.
12.the River In _which_________i Swim Is Wide .
13.the Man __whose_______wife Works Here Is Nice.
14.the Radio To _which________ I Am Listen Is Cheap.
15.autumn Is The Time _when_____ Leaves Fall.
16.sunday Is The Day On _when__ Which_____ I Do Not Go To School .mọi Ng Xửa Dm Mnh Nha!
:48_002::48_002::48_002:

Hy bear
19-04-2009, 10:44 PM
Hnh như chỉ c trc which th mới dể giới từ phải k ban? như la in which hay on which chứ k thấy in when hay in why??? Chăng bt gọi sao nn cứ gọi l bạn, c g thng cảm nghẹn

wellfrog
19-04-2009, 10:56 PM
Hnh như chỉ c trc which th mới dể giới từ phải k ban? như la in which hay on which chứ k thấy in when hay in why???uh đng rồi đ bạn Chăng bt gọi sao nn cứ gọi l bạn, c g thng cảm nghẹn
:byebye::byebye::byebye:

thuhong
15-05-2009, 08:38 PM
1. This is the book .I like it very much .
This is the book which I like very much.
2.The dog is running over there .The dog is mine .
The dog which is running over there is mine.
3.This is the man .His son is my friend.
This is the man whose son is my friend.
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
This is the house which my mother bought 2 years ago.
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
Do you know the city which is 2 km from here.
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
That is the house I have lived in for 2 years.
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
The room which I painted yesterday looks beautiful.
8.Do you know the woman .Her name is White
Do you know the woman whose name is White.
9.The house is mine .Its doors are yellow .
The house whose doors are yellow is mine.
10.The girl is You. I like her.
The girl who I like is You.

saeoh
15-08-2009, 08:50 PM
cc bạn sửa gim tớ nh :beauty:
1.This is the bock which I like very much
2.The dog which is running over there is mine
3.This is the man whose son is my friend
4.This is the house which mother bought 2 years ago
5.Do you know the city which is 2 km from here
6.That is the house which I have lived for 2 years
7.The room locks beautiful which I painted yesterday
8.Do you know the women who is White
9.The house which doors are yellow is mine
10.The girl is you whom I like
:27_003:

saeoh
15-08-2009, 10:01 PM
1.The man who/that I love is nice
2.The bock which/that you buy is nice
3.The bock which/that was bought by you yesterday is nice
4.Do you see the man who/that is sitting over there
5.Have you ever since a dog which/that has 5 legs
6.The reason why/that he didn't come is unknow
7.The chair which/that you are sitting is nice
8.The bed which/that I usually sleep on is nice
9.The dog which/that legs are long is nice
10.The trees and leaves of which turn yellow are nice
11.My sister,who lives in HN,is nice
12.The river in where I swim is nice
13.The man whose wife works here is nice
14.The radio to which i am listen is cheap
15.Autumn is the time when leaves fall
16.Sunday is the day on when I do not go to school
Gip mnh chấm bi nha :17_002::17_002::04::04:

MrVampireclick
10-11-2009, 05:05 AM
hix! tớ đợi mi vẫn chưa thấy bi tập mới :((

wellfrog
10-11-2009, 11:03 AM
1. This is the book .I like it very much .
This is the book which I like very much.
2.The dog is running over there .The dog is mine .
The dog which is running over there is mine.
3.This is the man .His son is my friend.
This is the man whose son is my friend.
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
This is the house which my mother bought 2 years ago.
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
Do you know the city which is 2 km from here.
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
That is the house I have lived in for 2 years.
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
The room which I painted yesterday looks beautiful.
8.Do you know the woman .Her name is White
Do you know the woman whose name is White.
9.The house is mine .Its doors are yellow .
The house whose doors are yellow is mine.
10.The girl is You. I like her.
The girl whom I like is You.
Bạn nn lm ra tất cả cc khả năng để nng cao trnh độ nh

wellfrog
10-11-2009, 11:05 AM
cc bạn sửa gim tớ nh :beauty:
1.This is the bock which I like very much
2.The dog which is running over there is mine
3.This is the man whose son is my friend
4.This is the house which mother bought 2 years ago
5.Do you know the city which is 2 km from here
6.That is the house which where I have lived for 2 years
7.The room locks beautiful which I painted yesterday
8.Do you know the women who is White

7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
The room which I painted yesterday looks beautiful.
8.Do you know the woman .Her name is White
Do you know the woman whose name is White.
9.The house which doors are yellow is mine
10.The girl is you whom I like
:27_003:
9.The house is mine .Its doors are yellow .
The house whose doors are yellow is mine.
10.The girl is You. I like her.
The girl whom I like is You.

wellfrog
10-11-2009, 11:08 AM
1.The man who/that I love is nice
2.The bock which/that you buy is nice
3.The bock which/that was bought by you yesterday is nice
4.Do you see the man who/that is sitting over there
5.Have you ever since a dog which/that has 5 legs
6.The reason why/that he didn't come is unknow
7.The chair which/that where you are sitting is nice
8.The bed which/that I usually sleep on is nice
9.The dog which/that whose legs are long is nice
10.The trees and leaves of which turn yellow are nice
11.My sister,who lives in HN,is nice
12.The river in where which I swim is nice
13.The man whose wife works here is nice
14.The radio to which i am listen is cheap
15.Autumn is the time when leaves fall
16.Sunday is the day on when which I do not go to school
:sleeping::sleeping::sleeping:

h.eric
28-11-2009, 01:22 AM
Lưu : nếu thấy pha sau kế bn chổ trống l một danh từ trơ trọi th phải xem xt nghĩa xem c phải l sở hửu khng ,nếu phải th dng WHOSE .
The man ________son studies at .....
Ta thấy chữ SON đứng một mnh khNG c a ,the ,.. g cả nn nghi l sở hửu ,dịch thử thấy đng l sở hửu dng WHOSE :( người đn ng m con trai của ng ta . .. )
The man ____( whose )____son studies at .....
... Ci ny m dịch ra Tiếng Việt l như thế no a. a wellfog cho một v dụ được khng.

wellfrog
28-11-2009, 12:20 PM
Lưu : nếu thấy pha sau kế bn chổ trống l một danh từ trơ trọi th phải xem xt nghĩa xem c phải l sở hửu khng ,nếu phải th dng WHOSE .
The man ________son studies at .....
Ta thấy chữ SON đứng một mnh khNG c a ,the ,.. g cả nn nghi l sở hửu ,dịch thử thấy đng l sở hửu dng WHOSE :( người đn ng m con trai của ng ta . .. )
The man ____( whose )____son studies at .....
... Ci ny m dịch ra Tiếng Việt l như thế no a. a wellfog cho một v dụ được khng.
The house whose windows are green belongs to me : căn nh m cửa sổ của n mu xnh th thuộc về ti
the man whose hat is red is a teacher : người đn ng m nn của ng ta mu đỏ l 1 gao vin

khatvongvietvn
31-01-2010, 08:50 PM
1. This is the book .I like it very much .
This is the book which i like very much.
2.The dog is running over there .The dog is mine .
the dog which is running over there is mine
3.This is the man .His son is my friend.
this is the man whose son is my friend
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
this is the house which my monther two years ago
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
Do you know the city which 2km from here is ?
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
That is the house which i have lived for 2 years
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
the room looks beautiful who painted yesterday.
8.Do you know the woman .Her name is White
Do you know the woman whose name white is ?
9.The house is mine .Its doors are yellow .
the house whose doors are yellow belong to me
10.The girl is You. I like her.
..................................

lamck05
03-02-2010, 09:35 AM
Hy điền vo chổ trống với cc đại từ quan hệ WHO ,WHICH...( điền tất cả cc kh năng )v dụ :
0.The book ________ You gave me yesterday is interresting .
-> The book which /that/( ) You gave me yesterday is interresting .
( ) : l k hiệu c thể bỏ đi khgn cần ghi ra .
1.The man _______I love is nice .
-> The man I love is nicẹ
2.The book ________you buy is nice.
-> The book you buy is nice.
3.The book _________ was bought by you yesterday is nice .
->The book which/ that was bought by you yesterday is nice .
4.Do you see the man __________ is sitting over there ?
->Do you see the man who/ whom is sitting over there ?
5.Have you ever seen a dog _________ has 5 legs .
->Have you ever seen a dog which/ that() has 5 legs .
6.The reason _______ he didn't come is unknown .
->The reason which he didn't come is unknown .
7.The chair ________ you are sitting is nice .
->The chair that you are sitting is nice .
8.The bed __________ I usually sleep on is nice .
->The bed which/ that() I usually sleep on is nice .
9.The dog _________legs are long is nice .
-> The dog of which legs are long is nice .
10.The trees the leaves ________turn yellow are nice.
->The trees the leaves which / that() turn yellow are nice
11.My sister,_________ lives in HN, is nice.
->My sister,who lives in HN, is nice.
12.The river in __________I swim is wide
13.The man _________wife works here is nice.
-> The man whose wife works here is nice.
14.The radio to _________ I am listen is cheap.
->The radio to which I am listen is cheap.
15.Autumn is the time ______ leaves fall.
->Autumn is the time when leaves fall.
16.Sunday is the day on ________ I do not go to school .
->Sunday is the day on when I do not go to school

love monster
05-02-2010, 08:27 PM
1.The man __whom/( )_____I love is nice .
2.The book which/that/( )________you buy is nice.
3.The book which/that_________ was bought by you yesterday is nice .
4.Do you see the man _who_________ is sitting over there ?
5.Have you ever seen a dog _which/that________ has 5 legs .
6.The reason _why______ he didn't come is unknown .
7.The chair _which/that/( )_______ you are sitting is nice .
8.The bed which/that/( )_I usually sleep on is nice .
9.The dog __whose_______legs are long is nice .
10.The trees the leaves ___which_____turn yellow are nice.
11.My sister,__who_______ lives in HN, is nice.
12.The river in _which_________I swim is wide .
13.The man __whose_______wife works here is nice.
14.The radio to ___which______ I am listen is cheap.
15.Autumn is the time _when/( )_____ leaves fall.
16.Sunday is the day on _which_______ I do not go to school .

pthq
22-03-2010, 09:19 PM
1. This is the book .I like it very much .
--> This is the book which I like very much
2.The dog is running over there .The dog is mine .
--> The dog is running over there which is mine
3.This is the man .His son is my friend.
--> This is the man whose son is my friend
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
--> This is the house which my mother bought 2 years ago
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
--> Do you know the city where is 2 km from here
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
--> That is the house where I have lived for 2 years
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
--> The room where I painted yesterday looks beautiful
8.Do you know the woman .Her name is White
--> Do you know the woman whose name is White
9.The house is mine .Its doors are yellow .
--> The house where doors are yellow is mine
10.The girl is You. I like her.
--> The girl whom I like is you
Em mới tập lm thử, em đang cố lấy lại cơ bản mn anh văn, mong anh chị sửa tận tnh dm em ạ

GaoXanh
26-03-2010, 07:04 PM
em cn nhỏ :42_002:chắc sai nhiều lắm:72:mọi người sửa v chỉ r lỗi sai cho em nha!cm ơn nhiều!:48_002:
1) You can see men and animals.They are in the yard.
you can see man and animals in the yard
2) He made the noise. It woke everyone up.
he made the noise which woke every up
3) The film is about a spy. His wife betrays him.
cu ny em ko hiểu lắm. mong anh gip em
4) Those girls are the owner's daughters. They serve in the restaurant.
those girls whom serve in the restaurant are the owner`s daughters
5) The house is a green house. Its walls and roof are made of glass[/quote]
the house whose walls and roof are made of glass is green

meolove1993
01-04-2010, 11:16 PM
. This is the book .I like it very much .
--> This is the book which I like very much
2.The dog is running over there .The dog is mine .
--> The dog is running over there which is mine
3.This is the man .His son is my friend.
--> This is the man whose son is my friend
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
--> This is the house which my mother bought 2 years ago
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
--> Do you know the city where is 2 km from here
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
--> That is the house where I have lived for 2 years
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
--> The room where I painted yesterday looks beautiful
8.Do you know the woman .Her name is White
--> Do you know the woman whose name is White
9.The house is mine .Its doors are yellow .
--> The house where doors are yellow is mine
10.The girl is You. I like her.
--> The girl whom I like is you
:01:ko bjk đng sai em mới tập tnh bt nghing:doubt:

mikanchan44
10-04-2010, 09:48 PM
1. This is the book .I like it very much .
this is the book which I like very much.
2.The dog is running over there .The dog is mine .
the dog is running over which is mine.
3.This is the man .His son is my friend.
this is the man whose son is my friend.
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago
this is the house which my mother bought 2 years ago
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
Do you know the city which is 2 km from here?
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
That is the house where I have lived in foir 2 years ( thuc ra la dung in where thi moi dung nhug em thay dung cach nay cung duoc, ko biet dung hay sai)
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
the room which I painted yesterday looks beautiful.
8.Do you know the woman .Her name is White
do you know the woman whose name is White
9.The house is mine .Its doors are yellow .
The house whose doors are yellow is mine
10.The girl is You. I like her.
the girl whom I like is you

em hoc anh nhu lam. mong moi nguoi sua loi cho......

rooney_cool
03-05-2010, 08:37 PM
dng đại Từ Quan Hệ who ,which ,whom ,that ,whose ,when ,where ...... để Nối Cc Cu Sau:

1. This Is The Book .i Like It Very Much .
this Is The Book Which I Like Very Much
2.the Dog Is Running Over There .the Dog Is Mine .
the Dog, Which Is Running Over There, Is Mine
3.this Is The Man .his Son Is My Friend.
this Is The Man Whose Son Is My Friend
4.this Is The House .my Mother Bought It 2 Years Ago.
this Is The House Which My Mother Bought 2 Years Ago
5.do You Know The City ? It Is 2 Km From Here .
Do You Know The City Which Is 2 Km From Here
6. That Is The House .i Have Lived In This House For 2 Years .
that Is The House In Which I Have Lived For 2 Years
7.the Room Looks Beautiful .i Painted It Yesterday.
the Room, Which I Painted Yesterday, Looks Beautiful.
8.do You Know The Woman .her Name Is White
do You Know The Woman Whose Name Is White
9.the House Is Mine .its Doors Are Yellow .
The House Whose Doors Are Yellow Is Mine
10.the Girl Is You. I Like Her.
the Girl Whom I Like Is You
hy vo Đy (http://diendan.dethi.com/showthread.php?t=10751)xem Cng Thức Trước Khi Lm Bi !!!

:32_002::32_002:

cobeiuvan
09-05-2010, 01:38 PM
Dng đại từ quan hệ who ,which ,whom ,that ,whose ,when ,where ...... để nối cc cu sau:

1. This is the book .I like it very much .
==> This is the book which I like very much
2.The dog is running over there .The dog is mine .
The dog is running over thr is mine
3.This is the man .His son is my friend.
This is the man whom son is my friend
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
This is the house which My mother bought 2 years ago
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
Do you know the city which is 2 km from here
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
That is the house where I have lived in for 2 years
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
The room which I painted yesterday looks beautiful
8.Do you know the woman .Her name is White
Do you know the wwoman whose name is White
9.The house is mine .Its doors are yellow .
The house doors of which are yellow is mine
10.The girl is You. I like her.
The girl wwho I like is You

Hy VO ĐY (http://diendan.dethi.com/showthread.php?t=10751)xem cng thức trước khi lm bi !!!

:62::62::62:
KO biết c đng ko nữa:62:

~~puca~~
01-08-2010, 11:22 PM
1. This is the book .I like it very much .
=>this is the book which i like it very much
2.The dog is running over there .The dog is mine .
=> the dog which is running over there is mine
3.This is the man .His son is my friend.
=>this is the man whom son is my friend
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
=>this is the house which my mother bought 2 years ago
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
=>do you know the city who is 2 km from there
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
=>that is the house that i have lived in for 2 years
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
=>the room which i painted yesterday looks beautiful
8.Do you know the woman .Her name is White
=>do you know the woman whom name is White
9.The house is mine .Its doors are yellow .
=>the house whom doors are yellow is mine
10.The girl is You. I like her.
=>the girl who i is you

Hy VO ĐY (http://diendan.dethi.com/showthread.php?t=10751)xem cng thức trước khi lm bi !!![/quote]

NTGK9
02-08-2010, 06:06 AM
1. This is the book .I like it very much .
=>this is the book which i like it very much
2.The dog is running over there .The dog is mine .
=> the dog which is running over there is mine
3.This is the man .His son is my friend.
=>this is the man whose son is my friend ( cu ny fải l whose bạn ạ )
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
=>this is the house which my mother bought 2 years ago
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
=>do you know the city where is 2 km from here ( cu ny t nghĩ l where)
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
=>that is the house which I have lived in for 2 years
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
=>the room which I painted yesterday looks beautiful
8.Do you know the woman .Her name is White
=>Do you know the woman whose name is White ( cu ny tươmg tự như cu 3 nh )
9.The house is mine .Its doors are yellow .
=>the house whose doors are yellow is mine
10.The girl is You. I like her.
=>the girl who i is you
t nghĩ nn chuyển l I like the girl who's you

Hy VO ĐY (http://diendan.dethi.com/showthread.php?t=10751)xem cng thức trước khi lm bi !!![/quote]
:32_002:đy l kiến của mnh, bạn tham khảo nh

S.Cow
02-08-2010, 10:49 PM
ĐP N bi tập 4

8.This is Mrs.Jones .Her son won the championship last year.
-> This is Mrs Jones ,whose son won the last championship last year.

cu ny e lm this person, whose son wonlast year, is Mrs.Jones được ko?

9.July is the month .The weather is usually the hottest then.
-> July is the month when the weather is usually the hottest .

->July is the month whose weather is usually the hottest đc ko ạ?


13.That is the drawer .I kept my school things there.
-> That is the drawer where I kept my school things .

-> that is the drawer in which I kept my school things


e cũng mới gia nhập 4rum mnh, mong mọi người chỉ gio nhu nha :20_003:

little_mushroom
02-08-2010, 10:58 PM
Dng đại từ quan hệ who ,which ,whom ,that ,whose ,when ,where ...... để nối cc cu sau:

1. This is the book .I like it very much.
=> This is a book which I like very much.
2.The dog is running over there .The dog is mine.
=> The dog which is running over there is mine.
3.This is the man .His son is my friend.
=> This is the man whose son is my friend.
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
=> This is the house which my mother bought 2 years aga.
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
=> Do you know the city which is 2km from here.
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years.
=> That is the house where i have lived for 2 years.
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
=> the room which I painted yesterday looks beautiful.
8.Do you know the woman .Her name is White
=> Do you know the woman whose name is White.
9.The house is mine .Its doors are yellow .
=> The house whose door are yellow is mine.
10.The girl is You. I like her.
=> The girl which I like is You :))

Hy VO ĐY (http://diendan.dethi.com/showthread.php?t=10751)xem cng thức trước khi lm bi !!!
tất cả cc bi tập nn đưa ln trang đầu để mọi người dễ xem v trch dẫn chứ kiếm từng bi trong 1 topic để lm th kh qu.

soc_trui
05-08-2010, 08:18 PM
Dng đại từ quan hệ who ,which ,whom ,that ,whose ,when ,where ...... để nối cc cu sau:

1. This is the book .I like it very much .
This is the book which I like very much.
2.The dog is running over there .The dog is mine .
The dog is running over there is mine.
3.This is the man .His son is my friend.
This is the man whose son is my friend.
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
This is the house which my mother bought 2 years ago.
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
Do you know the city which is 2 km from here?
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
That is the house in which I have lived for 2 years.
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
The room which I painted yesterday looks beautiful.
8.Do you know the woman .Her name is White
Do you know the woman whose name is White.
9.The house is mine .Its doors are yellow .
The house whose its doors are yellow is mine.
10.The girl is You. I like her.
The girl whom I like is you.
Nộp bi!:grad:

NTGK9
13-08-2010, 08:13 PM
Rewrite the sentences using " where", "when", "why"
1, That is the village in which I used to live .
2, What is the day on which you came to visit me ?
3, This is the place at which the car turned over .
4, Are those the reasons for which you went abroad.
5, Do you remember the day in which we met ?

Mito cute
14-08-2010, 05:38 AM
Rewrite the sentences using " where", "when", "why"
1, That is the village in which I used to live .
=> that is the village where i used to live.
2, What is the day on which you came to visit me ?
=> what is the day when you came to visit me ?
3, This is the place at which the car turned over .
=>this is the place where the car turned over.
4, Are those the reasons for which you went abroad.
=>are those the reasons why you went abroad.
5, Do you remember the day in which we met ?
=> do you remember the day when we met?

NTGK9
14-08-2010, 01:34 PM
mitocute đng r đ bạn, lần sau I phải viết hoa nh, BT ny sẽ gip cc bạn luyện về đại từ quan hệ kp
ủa, m ở trn đ ai post ci nỳ chưa nhể

NTGK9
14-08-2010, 01:46 PM
Nối những mệnh đề sau bằng đại từ quan hệ( nhớ dng dấu phẩy khi cần thiết v cẩn thận khi dng "that" nha, để cảnh gic với that, vo đy :http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?t=10751 để xem l thuyết n )
1, My friend is leaving for USA to-morrow. You had dinner with him last night.
2, The book was rather difficult. I gave it to him.
3, His wife didn't come with him. Her father was ill.
4, Mr Nam'll be here soon . He 'll be able to help us .
5, I don't like the house . Lien lived in it.

Mito cute
15-08-2010, 09:44 PM
[quote=NTGK9;357065]Nối những mệnh đề sau bằng đại từ quan hệ( nhớ dng dấu phẩy khi cần thiết v cẩn thận khi dng "that" nha, để cảnh gic với that, vo đy :http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?t=10751 để xem l thuyết n )
1, My friend is leaving for USA tomorrow. You had dinner with him last night.
=>My friend ,whom you had dinner with last night ,is leaving for USA tomorrow.
2, The book was rather difficult. I gave it to him.
=>The book which/that I gave to him was rather difficult.
3, His wife didn't come with him. Her father was ill.
=>My wife , whose father was ill , didn't come with him.
4, Mr Nam'll be here soon . He 'll be able to help us .
=>Mr.Nam ,who will be able to help us ,will be here soon.
5, I don't like the house . Lien lived in it.
=>I don't like the house in which Lien lived .
Khng bt lần n đng hết hổng?

Mito cute
17-08-2010, 09:17 PM
Đy l một bi tập kh ,đi hỏi sự am hiểu su về đại từ quan hệ.Cc bạn thử lm nh ! Rồi mnh post đp n cho.
1.My neighbours have three small children.The children make a lot of noise.My neighbours never apologise.
==>
2.Is the offer still open?You made the offer last week.(cu n c 2 cu đơn thui n )
==>
3.The hotel was full of guests.The hotel was miles from anywhere.The guests had gone there to admire the scenery.
==>
4.I lend you a book.It was written by a friend of mine.She lives in France.
==>
5.The Prime Minister's reshuffle means that the Cabinet will be reduced to twenty-two members.
==>
Chc cc bạn lm bi tốt !:57:

frinze
18-08-2010, 09:49 AM
1.My neighbours have three small children.The children make a lot of noise.My neighbours never apologise.
=> My neighbours who have three small children making a lot of noise never apologise.
2.Is the offer still open?You made the offer last week.(cu n c 2 cu đơn thui n )
=> Is the offer you make last week still open?
3.The hotel was full of guests.The hotel was miles from anywhere.The guests had gone there to admire the scenery.
=> The hotel which was full of guests going there to admire the scenery was miles from anywhere
4.I lend you a book.It was written by a friend of mine.She lives in France.
=> I lend you the book written by a friend of mine who lives in Francẹ
5.The Prime Minister's reshuffle means that the Cabinet will be reduced to twenty-two members.
=> The Cabinet will be reduced to twenty-two member which the P.M's reshuffle means(cu ny em lm bừa ;)) )
Trnh độ em c vậy thi. Mong cc bc sửa sai v chỉ gio a.

hhcn
21-08-2010, 12:58 AM
[quote=wellfrog;104907]Hy điền vo chổ trống với cc đại từ quan hệ WHO ,WHICH...( điền tất cả cc kh năng )v dụ :
0.The book ________ You gave me yesterday is interresting .
-> The book which /that/( ) You gave me yesterday is interresting .
( ) : l k hiệu c thể bỏ đi khgn cần ghi ra .
1.The man ___whom/that()____I love is nice .
2.The book ___which/that_____you buy is nice.
3.The book __which_______ was bought by you yesterday is nice .
4.Do you see the man ______who/that____ is sitting over there ?
5.Have you ever seen a dog ___which/that______ has 5 legs .
6.The reason __why_____ he didn't come is unknown .
7.The chair _____that/which___ you are sitting is nice .
8.The bed _where__________ I usually sleep on is nice .
9.The dog ___which/that______legs are long is nice .
10.The trees the leaves __which______turn yellow are nice.
11.My sister,______whom___ lives in HN, is nice.
12.The river in _which________I swim is wide .
13.The man __whom /that_______wife works here is nice.
14.The radio to _which /that________ I am listen is cheap.
15.Autumn is the time __whose____ leaves fall.
16.Sunday is the day on ____which____ I do not go to school .

anneu
21-08-2010, 10:49 AM
Hy điền vo chổ trống với cc đại từ quan hệ WHO ,WHICH...( điền tất cả cc kh năng )v dụ :
0.The book ________ You gave me yesterday is interresting .
-> The book which /that/( ) You gave me yesterday is interresting .
( ) : l k hiệu c thể bỏ đi khgn cần ghi ra .
1.The man __who____I love is nice .
2.The book _____which/that___you buy is nice.
3.The book _____which/that____ was bought by you yesterday is nice .
4.Do you see the man _____whom____ is sitting over there ?
5.Have you ever seen a dog _____which/that____ has 5 legs .
6.The reason ____why__ he didn't come is unknown .
7.The chair ____which/that____ you are sitting is nice .
8.The bed _____which/that/where______ I usually sleep on is nice .
9.The dog ___whose/of which______legs are long is nice .
10.The trees the leaves __of which______turn yellow are nice.
11.My sister,___who______ lives in HN, is nice.
12.The river in ___which/where_______I swim is wide .
13.The man ____whose_____wife works here is nice.
14.The radio to ____which_____ I am listen is cheap.
15.Autumn is the time __that____ leaves fall.
16.Sunday is the day on ___when_____ I do not go to school .
hjx.em mới lm,,chắc sai nhiều lắm. mọi người sửa gip em nha! thanks!

nhoc sieu way
30-08-2010, 07:03 PM
check dm tớ nh !^^ thanks ấy nhu v bi tập
:smilie_goodjob::smilie_goodjob::smilie_goodjob::s milie_goodjob::smilie_goodjob:

Đy l một bi tập kh ,đi hỏi sự am hiểu su về đại từ quan hệ.Cc bạn thử lm nh ! Rồi mnh post đp n cho.
1.My neighbours have three small children.The children make a lot of noise.My neighbours never apologise.
==> My neighbours who have three small children making a lot of noise never apologize.
2.Is the offer still open?You made the offer last week.(cu n c 2 cu đơn thui n )
==> Is the offer which you made last week still open?
3.The hotel was full of guests.The hotel was miles from anywhere.The guests had gone there to admire the scenery.
==> The hotel which was full of guests going there to admire the scenery was miles from anywhere
4.I lend you a book.It was written by a friend of mine.She lives in France.
==> I lend you a book which was written by a friend of mine living in France.
5.The Prime Minister's reshuffle means that the Cabinet will be reduced to twenty-two members.
==> The Prime Minister reshuffles about the Cabinet which will be reduced to twenty-two members.

nhoc sieu way
30-08-2010, 08:47 PM
tớ cũng nộp bi n... ấy check hộ tớ nha..thanks a lots


Nối những mệnh đề sau bằng đại từ quan hệ( nhớ dng dấu phẩy khi cần thiết v cẩn thận khi dng "that" nha, để cảnh gic với that, vo đy :http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?t=10751 để xem l thuyết n )
1, My friend is leaving for USA to-morrow. You had dinner with him last night.
My friend whom you had dinner with last night is leaving for USA tomorrow.
2, The book was rather difficult. I gave it to him.
The book which I gave to him was rather difficult.
3, His wife didn't come with him. Her father was ill.
His wife ,whose father was ill, didn't come with him.
4, Mr Nam'll be here soon . He 'll be able to help us .
Mr Nam,who 'll be able to help us, will be here soon.
5, I don't like the house . Lien lived in it.
I don't like the house in which Lien lived.

saeoh
01-09-2010, 08:11 PM
1) my neighbours who have three children making a lot of noise never apologise.

2 )Is the offer which you made last week still open?

3)The hotel which was full of guest having gone to admire the scenery was miles from anywhere.

4)I lend you a book which was written by my friend who lives in Francẹ

5) he Prime Minister's reshuffle means, which the Cabinet will be reduced to twenty-two members.

cu ny tớ lm loạn ln đấy.Tớ cn non dại lắm ! cc cậu chỉ gio nhiều nha !

Nếu cn c ngy mai
07-09-2010, 09:03 PM
Kết hợp 3 cu đơn sau thnh 1 cu phức sd ĐTQH

--------------------------------------------------------------------------------

Đy l một bi tập kh ,đi hỏi sự am hiểu su về đại từ quan hệ.Cc bạn thử lm nh ! Rồi mnh post đp n cho.
1.My neighbours have three small children.The children make a lot of noise.My neighbours never apologise.
==> My neighbours whose three small children making a lot of noise never apologise.

2.Is the offer still open?You made the offer last week.(cu n c 2 cu đơn thui n )
==> Is the offer which you made last week still open?

3.The hotel was full of guests.The hotel was miles from anywhere.The guests had gone there to admire the scenery.
==> The hotel which was full of guests having gone to admire the scenery was miles from anywhere.

4.I lend you a book.It was written by a friend of mine.She lives in France.
==> I lend you a book which was written by a friend of mine living in France.

5.The Prime Minister's reshuffle means that the Cabinet will be reduced to twenty-two members.
==> The Cabinet whose The Prime Minister's reshuffle will be reduced to twenty-two members.

Tớ lm ri n. Lm xong ngất trn cnh quất lun. Check đi nh !:71:

Mito cute
07-09-2010, 09:27 PM
Kết hợp 3 cu đơn sau thnh 1 cu phức sd ĐTQH

--------------------------------------------------------------------------------

Đy l một bi tập kh ,đi hỏi sự am hiểu su về đại từ quan hệ.Cc bạn thử lm nh ! Rồi mnh post đp n cho.
1.My neighbours have three small children.The children make a lot of noise.My neighbours never apologise.
==> My neighbours whose three small make a lot of noise never apologise.
:78:Very good !!!
2.Is the offer still open?You made the offer last week.(cu n c 2 cu đơn thui n )
==> Is the offer which you made last week still open?
:78:Very good!!!
3.The hotel was full of guests.The hotel was miles from anywhere.The guests had gone there to admire the scenery.
==>Đ/A :The hotel,which was miles from anywhere ,was full of guests who had gone to admire the scenery.

4.I lend you a book.It was written by a friend of mine.She lives in France.
==> My friend who wrote the book I lend you lives in France.
:62: Sorry ! incorrect !!!
Đ/A: The book I lent you was written by a friend of mine who lives in France.
5.The Prime Minister's reshuffle means that the Cabinet will be reduced to twenty-two members.
==> The Cabinet whose The Prime Minister's reshuffle will be reduced to twenty-two members.
( ối !!!ối !!! cu n mnh chp sai đầu bi ri ! Khng tnh nh !Sorry !Sorry !)
ĐỀ cu 5 :The Prime Minister's reshuffle means that the cabinet will be reduced to twenty.It now has twenty-two members.
Đ/A : The Prime Minister's reshuffle means that the cabinet ,which now has twenty-two members ,will be reduced to twenty.

Tớ lm ri n. Lm xong ngất trn cnh quất lun. Check đi nh !:71:
Cậu xem lại bi nh !!!:14_002:

SUPER UFO
07-09-2010, 10:14 PM
Kết hợp 3 cu đơn sau thnh 1 cu phức sd ĐTQH

--------------------------------------------------------------------------------

Đy l một bi tập kh ,đi hỏi sự am hiểu su về đại từ quan hệ.Cc bạn thử lm nh ! Rồi mnh post đp n cho.
1.My neighbours have three small children.The children make a lot of noise.My neighbours never apologise.
==> My neighbours whose three small children making a lot of noise never apologise.

2.Is the offer still open?You made the offer last week.(cu n c 2 cu đơn thui n )
==> Is the offer which you made last week still open?

3.The hotel was full of guests.The hotel was miles from anywhere.The guests had gone there to admire the scenery.
==> The hotel which was full of guests having gone to admire the scenery was miles from anywhere.

4.I lend you a book.It was written by a friend of mine.She lives in France.
==> I lend you a book which was written by a friend of mine living in France.

5.The Prime Minister's reshuffle means that the Cabinet will be reduced to twenty-two members.
==> The Cabinet whose The Prime Minister's reshuffle will be reduced to twenty-two members.

Tớ lm ri n. Lm xong ngất trn cnh quất lun. Check đi nh !:71:
1.My neighbours have three small children.The children make a lot of noise.My neighbours never apologise.
==> My neighbours whose three small children MAKE a lot of noise never apologise.

2.Is the offer still open?You made the offer last week.(cu n c 2 cu đơn thui n )
==> Is the offer (WHICH/THAT) you made last week still open?

4.I lend you a book.It was written by a friend of mine.She lives in France.
==> I lend you a book written by MY friend WHO LIVES in France.

5.The Prime Minister's reshuffle means that the Cabinet will be reduced to twenty-two members.
==> The Cabinet will be reduced to twenty-two members, WHICH IS THE PRIME MINISTER'S RESHUFFLE.

h2t_89
11-09-2010, 09:53 AM
Dng đại từ quan hệ who ,which ,whom ,that ,whose ,when ,where ...... để nối cc cu sau:

1. This is the book .I like it very much .
This is the book which I like very much.
2.The dog is running over there .The dog is mine .
The dog that is running over there is mine.
3.This is the man .His son is my friend.
This is the man whose son is my friend.
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
This is the house which my mother bought 2 years ago.
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
Do you know the city that is 2 km from here.
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
That is the house which I have lived for 2 years.
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
The room which I painted yesterday looks beautiful.
8.Do you know the woman .Her name is White
Do you know the woman whose name is White?
9.The house is mine .Its doors are yellow .
The house of which doors are yellow is mine.
10.The girl is You. I like her.
The girl whom I like is you.

h2t_89
11-09-2010, 10:15 AM
Hy điền vo chổ trống với cc đại từ quan hệ WHO ,WHICH...( điền tất cả cc kh năng )v dụ :
0.The book ________ You gave me yesterday is interresting .
-> The book which /that/( ) You gave me yesterday is interresting .
( ) : l k hiệu c thể bỏ đi khgn cần ghi ra .
1.The man ___who/ that____I love is nice .
2.The book __which/ that______you buy is nice.
3.The book ____which/ that_____ was bought by you yesterday is nice .
4.Do you see the man ____who/ that______ is sitting over there ?
5.Have you ever seen a dog ____which/ that_____ has 5 legs .
6.The reason ___which/ that____ he didn't come is unknown .
7.The chair ___which/ that_____ you are sitting is nice .
8.The bed ______which/ that_____ I usually sleep on is nice .
9.The dog ____whose/ of which_____legs are long is nice .
10.The trees the leaves ____which/ that____turn yellow are nice.
11.My sister,____who_____ lives in HN, is nice.
12.The river in ____which______I swim is wide .
13.The man ____whose_____wife works here is nice.
14.The radio to _____which____ I am listen is cheap.
15.Autumn is the time __that____ leaves fall.
16.Sunday is the day on ___that_____ I do not go to school .

tieugia_mv
21-09-2010, 05:50 AM
Dng đại từ quan hệ who ,which ,whom ,that ,whose ,when ,where ...... để nối cc cu sau:

1. This is the book .I like it very much .
=>This is the book which I like very much.
2.The dog is running over there .The dog is mine .
=> The dog is running over there which is mine.
3.This is the man .His son is my friend.
=>This is the man whose son is my friend
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
=> This is the huose where my mother bought 2 years ago.
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
=>Do you know the city where is 2km from here.
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
=> That is the house where I have lived for 2 years.
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
The room looks beautiful where I painted yesterday.
8.Do you know the woman .Her name is White
=>Do you know the woman who is White.
9.The house is mine .Its doors are yellow .
=> The house is mine which door are yellow.
10.The girl is You. I like her.
=> The girl is You whom I like.

Hy VO ĐY (http://diendan.dethi.com/showthread.php?t=10751)xem cng thức trước khi lm bi !!!

Lu lắm mới lại c thời gian vo diễn đn lm bi tập. Phần kiến thức ny mnh cn hổng nhiều lắm. :56:

duccao
13-11-2010, 07:51 AM
[quote=wellfrog;104642]Dng đại từ quan hệ who ,which ,whom ,that ,whose ,when ,where ...... để nối cc cu sau:

1. This is the book .I like it very much .
--> this is the book which i like very much.
2.The dog is running over there .The dog is mine .
-->the dog is running over there which is mine.
3.This is the man .His son is my friend.
-->This is the man whose son is my friend.
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
-->this is the house where my mother bought 2 years ago.
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
-->do you know the city where is 2km from here.
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
-->that is the house where i have lived for 2 years.
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
-->the room looks beautiful where I paint yesterday.
8.Do you know the woman .Her name is White.
-->do you know the woman whose name is White.
9.The house is mine .Its doors are yellow .
-->the house is mine which doors are yellow.
10.The girl is You. I like her.
-->The girl is you whom I like

mat_luu_ly1988
13-11-2010, 09:40 AM
Dng đại từ quan hệ who ,which ,whom ,that ,whose ,when ,where ...... để nối cc cu sau:

1. This is the book .I like it very much .
2.The dog is running over there .The dog is mine .
3.This is the man .His son is my friend.
4.This is the house .My mother bought it 2 years ago.
5.Do you know the city ? It is 2 km from here .
6. That is the house .I have lived in this house for 2 years .
7.The room looks beautiful .I painted it yesterday.
8.Do you know the woman .Her name is White
9.The house is mine .Its doors are yellow .
10.The girl is You. I like her.

Hy VO ĐY (http://diendan.dethi.com/showthread.php?t=10751)xem cng thức trước khi lm bi !!!
bắt đầu:
1_This is the book which I like it very much.
2_This dog which is running over there is mine.
3_this is the man whose son is my friend.
4_This is the house which my mother bought 2 year ago.
5_Do you know this city where is 2 km from here?
6_This is the house where I lived in for 2 year.
7_This room where I painted yesterday look beautyful.
8_Do You know that woman whose name isWhite.
9_The house whose door are yellow.
10_ this girl whom I like is you.
:55_003:

naruto211
13-11-2010, 11:43 AM
6.The reason _______ he didn't come is unknown .

Cho em hỏi nếu p dụng cc l thuyết & cng thức trong bi m wellfrog đ đăng th c lẽ cu ny l ngoại l. Wellfrog v cc bạn giảng cho em về cu ny được khng?

valentine1708
13-11-2010, 10:49 PM
1, My friend,whom you had dinner with last night, is leaving for USA tomorrow
2, The book,which I gave to him ,was rather difficult.
3, His wife ,whose father was ill, didn't come with him.
4, Mr Nam,who'll be able to help us,will be here soon .
5, I don't like the house ,where Lien lived .

hocsinhluoi
28-11-2010, 05:12 PM
6.The reason __why/that_____ he didn't come is unknown .
7.The chair ___where/that ( )_____ you are sitting is nice .
cu 7 bỏ đi được sao cu 6 khng bỏ được hả thầy
The book_____which ,that ( )_____ I need can't be found in the library.
c phải thầy l ,which/that chứ trước that lm g c phẩy
Thầy cho em xin thm bi tập nữa đi thầy cả 2 dạng lun nếu nhiều dạng 1 th cng tốt thank T a lot