PDA

View Full Version : Tiếng Anh văn pḥng 1. Lesson 1: Introducing yourself - Tự giới thiệu
 2. Lesson 2: Using the telephone - Sử dụng điện thoại
 3. Lesson 3: Making appointments - Lên lịch hẹn
 4. Lesson 4: Receiving visitors - Tiếp khách
 5. Lesson 5: Describing your company's products - Miêu tả sản phẩm của công ty bạn
 6. Lesson 6: Making travel arrangements - Sắp xếp 1 chuyến đi
 7. Lesson 7: Staying at a hotel - Ở khách sạn
 8. Lesson 8: Showing visitors around the company - Giới thiệu khách về công ty
 9. Lesson 9: Explaining how something works
 10. Lesson 10: Rescheduling plan and arrangement - Đặt lại kế hoạch và những cuộc sắp xếp
 11. Lesson 11: Analysing your competitors - Phân tích đối thủ cạnh tranh của bạn
 12. Lesson 12: Business letters and presenting information - Thư thương mại và giới thiệu
 13. Lesson 13: Travelling on business - Đi công tác
 14. Lesson 14: Presetting a new product - Giới thiệu sản phẩm mới
 15. Lesson 15: Entertaining visitors - Giúp khách thư giăn
 16. Lesson 17: Comparing products and prices - So sánh sản phẩm và giá cả
 17. Lesson 18: Negotiating prices - Đàm phán giá cả
 18. Lesson 19: Negotiating delivery - Thương lượng giao hàng
 19. Lesson 20: Negotiating (continued) - Đàm phán (tiếp tục)