PDA

View Full Version : Gc giải tr của khối tiếng Anh lớp 8 1. Chatting corner
 2. Happy New Year!
 3. your information
 4. Edit box lớp 8
 5. Tm sự thnh vin
 6. Your Name According To Your Birthday!
 7. Humor Story In English.
 8. Đố! Đố!
 9. Gamer Club/ lớp 8
 10. Music Club/ Lớp 8
 11. Poem
 12. [game] Dịch ngược
 13. ăn, ăn, ăn v ăn(hay gc ẩm thực cho mems khối 8!!)
 14. Chuyện vui Tiếng Anh
 15. When will you have a duck egg?
 16. C Ai Nhất Khối Chưa
 17. Bi dịch đơn giản