PDA

View Full Version : Gc học tập 1. Bi học theo từng Unit.(Unit 14+15)
 2. Giải đp TA
 3. Chia sẻ Tiếng Anh
 4. Writing skills
 5. Thắc mắc liên quan đến bài tập của EGE (English for Grade Eight)
 6. cc bi tập cũ
 7. Bi luyện nghe số 1(cơ bản)
 8. Bi luyện nghe số 2 (nng cao)
 9. Writing practice: topic 1
 10. Bi tập Unit 10 (đp n gợi )
 11. Chia sẻ bi tập
 12. Bi tập Word form
 13. Bi tập để KT 1 tiết HKII( Đp n gợi )
 14. writing practice: topic 2.
 15. Exercise Unit 11: Traveling around Viet Nam (đ c đp n!)
 16. L thuyết nng cao
 17. Writing practice: topic 3
 18. Bi tập Unit 12 (đ c key)
 19. Sentence Transformation(nng cao) (already had the key).
 20. Sentence Transformation II ( nng cao)( đ c key)
 21. Writing Practice: topic 4
 22. Bi tập Unit 13
 23. Nơi chia sẻ đề thi HSG lớp 8!
 24. Correct the mistakes(nng cao)
 25. Writing practice: topic 5
 26. Let's learn in an English skill:Speaking
 27. n thi HKII/ lớp 8
 28. Sentence Transformation III (nng cao)( đ c key)
 29. Writting practice: topic 6
 30. Review our second term!
 31. Đề kiểm tra học kỳ 2 n
 32. Đề kiểm tra học kỳ 2 ( Tiếp theo)
 33. Execises unit 14(ca key ri nz)
 34. Listening Exercise!( đ c key exercise 1)
 35. Test for every level! ( đ c test 2!)
 36. Bi tập Unit 15( Đ c key)
 37. Thể lệ cuộc thi H của box 8
 38. Nơi th sinh post bi dự thi vng 1^^!
 39. Gp , đề nghị cho cuộc th H vng I
 40. Nơi chấm bi cc th sinh vng I....
 41. Bi tập chia th đy!( đ c key)
 42. n tập h: Passive voice
 43. Bạn học km nhất phần no của Tiếng Anh
 44. ai day tieng anh cho em voi!
 45. Exercises on REPORTED SPEECH (ADVICE; ORDERS; WARNINGS;...)
 46. [Help!!!] Dịch cu Tiếng Việt sang Tiếng Anh