PDA

View Full Version : Học writing qua cc mẫu cu 1. Mẫu cu 3 : Subject + Verb + Direct Object
 2. Mẫu cu thứ nhất 1a (S + Be + SC)
 3. Mẫu 1b: Subject + Be + Adverb/ Prepositional Phrase
 4. Mẫu 1c: Subject + Be + To Infinitive
 5. Học writing qua cc bức thư UPU!
 6. 5 Mẫu cu cơ bản nhất
 7. Mẫu 1d: It + Be + Subject Complement + (real) Subject
 8. 25 mẫu cu viết
 9. Mẫu cu 1e: Subject + Verb + Subject Complement
 10. Mẫu 1f: It + Verb + Subject Complement + (real) Subject
 11. Mẫu cu 1g: Subject + Linking Verb + Subject Complement
 12. Mẫu cu 2a: Subject + Verb + Adverbial Complement ==> (S + V + Adv C)
 13. Mẫu cu 2b: There + Verb + Subject + Adverbial Complement ==> (There+ V + S +Adv C)
 14. Mẫu cu 2c: Here/There+ Verb + Subject (Noun)==> (Here/There+ V + S)
 15. Mẫu cu 4a: Subject + Verb + (not)To Infinitive
 16. Mẫu cu 4b: Subject + Verb + To Infinitive
 17. Mẫu cu 5: Subject + Verb + (Pro)noun + (not) To Infinitive
 18. Mẫu cu 6a: Subject + Verb + (Pro)noun + Bare Infinitive
 19. Mẫu cu 6b: Subject + Verb + (Pro)noun + Bare Infinitive
 20. Mẫu cu 6c: Subject + Verb (Have) + (Pro)noun + Bare Infinitive
 21. Mẫu cu 7a: Subject + Verb + (Pro)noun + Present Participle
 22. Mẫu cu 7b: Subject + Verb + (Pro)noun + Present Participle
 23. Mẫu cu 7c: Subject + Verb + (Pro)noun + Present Participle
 24. Cch sử dụng "Need"
 25. S + be + Sc
 26. Mẫu cu 11: Subject + Verb + Conjunctive + To Infinitive
 27. Mẫu cu 12: Subject + Verb + Conjuntive + Clause
 28. Mẫu cu 17: Subject + Verb + (Pro)noun + That Clause
 29. Mẫu cu 18: Subject + Verb + Indirect Object + Conjuntive + To Infinitive
 30. help me translate the poem in to vietnamese
 31. Mẫu cu 8a: Subject + Verb + (Pro)noun + Adverbial Complement ==> (S+ V+ Pro/N+Adv C)
 32. Mẫu cu 8b: Subject + Verb + Adverbial Complement + Object ==> (S+ V+Adv C+ O)
 33. Mẫu cu 8c: Subject+Verb+Pro(noun)+Adverbial Complement ==> (S+ V+O+Adv C)
 34. Mẫu cu 9a: Subject + Verb + (Pro)noun + Adjective ==> (S + V + Pro/N + Adj)
 35. Mẫu cu 9b: Subject + Verb + (Pro)noun + Adjective ==> (S + V + Pro/N + Adj)
 36. Mẫu cu 20b: Subject + Verb + (Pro)noun + Complement ==> (S + V + Pro/N + Com)
 37. Mẫu cu 20a: Subject + Verb + (Pro)noun + Complement ==> (S + V + Pro/N + Com)
 38. Mẫu cu 21. Subject + Verb + (Pro)noun + Noun ==> (S + V + Pro/N + N)
 39. Mẫu cu 19: Subject + Verb + (Pro)noun + Conjunctive + Clause ==> (S + V + Con + Cl)
 40. Mẫu cu 16a: Subject + Verb + Indirect Object + Direct Object
 41. Mẫu cu 16b: Subject + Verb + Indirect Object + Direct Object
 42. Mẫu cu 22a: Subject + Verb + (Pro)noun + Past Participle
 43. Mẫu cu 22b: Subject + Verb + (Pro)noun + Past Participle
 44. Mẫu cu 22c: Subject + Verb + (Pro)noun + Past Participle
 45. Mẫu cu 23a: Subject + Verb ==> (S + V)
 46. Mẫu cu 23b: Subject + Verb ==> (S + V)
 47. Mẫu cu 23c: Subject + Verb ==> (S + V)
 48. 4 mẹo viết cu văn
 49. Sơ đồ m hnh động từ(31 dạng)
 50. Mẫu 25:Subject+Verb+Indirect Object+Adverbial Adjunct ==> (S+V+I.O.+Adv Adj)
 51. Mẫu 24a: Subject + Verb + To Infinitive (S + V + To Infinitive)
 52. Mẫu 24b: Subject + Verb + To Infinitive (S + V + To Infinitive)
 53. Cc loại cu trong tiếng Anh
 54. Mẫu 24c: Subject + Verb + To Infinitive (S + V + To Infinitive)
 55. chia sẻ cc cu thường dng theo cc chủ đề
 56. Hứơng dẫn em viết lại những cu ny với
 57. Cc cấu trc cu cơ bản trong tiếng Anh (phần 1)
 58. viết lại cu - 1 cu duy nhất kh
 59. viết lại cu - trnh trung - mnh đang lm
 60. bi tập Đảo ngữ nn nắm chắc để "ghi điểm"
 61. Kỹ năng viết email bằng tiếng Anh
 62. Bi diễn văn hay nhất thin nin kỷ: Tribute to Dogs
 63. Bi tập viết lại cu (rất c ch) - 2
 64. May i ask a question ??
 65. Chuỗi bi viết lại cu - hỏi được nhiều về mẫu cu Tiếng Anh - #5 - 1
 66. Ai gip mnh grammar với
 67. Help me: 3 cu sau khc nhau chỗ no cc bc nhỉ
 68. Khc nhau ntn vậy ?
 69. Động từ "set" trong VF6
 70. Viết lại cu khng thay đổi nghĩa.
 71. Bi tập viết lại cu (rất c ch) - 3
 72. Gip mnh hon thiện cu ny nha
 73. Bi tập viết lại cu (rất c ch) - 4 - # 5
 74. Cho mnh hỏi cấu trc tiếng anh ny với
 75. Cau ny kh thi rồi, gip mnh với
 76. "Improve yourself" v improve by yourself"
 77. Xem gip dm em
 78. Thắc mắc cấu trc V_ing
 79. To be on the point of (doing) something
 80. Hỏi xin mẫu cu chứa "not only ... but also"
 81. Hỏi một vi cấu trc chủ ngữ giả ( it ,there)
 82. Học viết cu theo chuyn đề Tiếng Anh - 1 #5
 83. Mẫu cu bm từ: stress - stressed - stressful - unstressed - stressing
 84. Viết lại cu dng từ gợi #5
 85. Mẫu cu bm từ: achieve - achieving - achievable - achieved - achievement
 86. Cụm từ quen thuộc kh dịch
 87. Yours faithfully or Yours sincerely?
 88. Những cụm động từ được dng nhiều nhất trong tiếng Anh
 89. Viết lại cu dng từ gợi #5 - 2
 90. Hỏi nghĩa "roll over to somewhere"
 91. Kho cụm từ tiếng Anh
 92. Bi tập viết lại cu - # 5
 93. Bi tập viết lại cu (rất c ch) - 5 - # 5
 94. "let the cat out of the bag" - nhờ bạn giải nghĩa
 95. Bi tập viết lại cu (rất c ch) - 6
 96. Dạng cu bị động với HAVE & GET
 97. KHO SENTENCE TRANSFORMATION (kh)
 98. Mẫu cu ni về tnh trạng sức khỏe.
 99. Phrasal verbs with look
 100. transform sentences.(viet lai cau)
 101. Download - 25 mẫu cu viết
 102. Viết lại cu bằng cc từ gợi cho trước?
 103. Điền vo những chỗ trống bằng một từ thch hợp?
 104. Viết lại cu?
 105. Tm lỗi sai v sửa lại?
 106. Tm lỗi sai?
 107. [Anh 7] Viết lại cu, dng cc từ gợi ?
 108. Thắc mắc về phần viết lại cu v điền từ?
 109. Complete the sentences. Using relatives clauses
 110. Correct the mistakes
 111. Rewrite the sentences,beginning with the words given
 112. Rewrite sentences?
 113. Rewrite these sentences
 114. Dng từ cho sẵn hon chỉnh cu?
 115. Sử dụng từ gợi viết thnh cu hon chỉnh
 116. Fill in the blanks
 117. Check bt viết lại cu
 118. Rewrite the sentence
 119. Cc cụm từ hữu ch để viết một đoạn văn
 120. Share DS 1000 acc Gmail free cho anh em